polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 26794

Readers on-line: 130

Total number of users since Oct 15, 2012: 9392437

Collection

Library

Frequently read publications : Narodowy Zasób Biblioteczny

 1. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 3. [465]
 2. Adele y Teodor Czyli Listy o Edukacyi Zawieraiące w sobie wszystkie maxymy i prawidła stosowne do trzech układow Edukacyi Dam, Męszczyzn i Osob przeznaczonych do rządu. T. 2 / z dzieła Francuskiego M. de Genlis ; tłumaczone przez Karolinę Czerminską [...] [425]
 3. Sprawiedliwosc Z Nieba Wyglądaiąca z Racyi Jntrodukcyi Konfraterniy Jwona Swiętego Kapłana trzeciego Zakonu S. Francißka Sprawiedliwych Spraw Patrona Do WW. OO. Bernardynow Lubelskich wprowadzoney : Jako na rzadkich y niewidanych Zelantow swoich oraz pierwszych Promatorow y Fundatorow tego Bractwa, to iest Jaśnie Wielmożnych na Trybunał Koronny Lubelski Deputatow Ciekawie Patrząca Się : a Przez przyczynę tegoż Patrona krotkiemi Nabożeństwy na ziemie Proszona Roku [...] 1743. die 27. 8bris [...] [314]
 4. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 6 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [294]
 5. Lublin Podług Ustaw Medyki Uwazany W Iedney Dyssertacyi / Przez Mich: A. Bergonzoni [...] [282]
 6. Historya Czyli Dzieie I Przygody Przedziwnego Don Quiszotta Z Manszy. T. 1 / Z Hiszpanskiego Na Francuzkie A Teraz Na Polskie Przełozone Przez F. H. P. K. M. [207]
 7. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 2. [199]
 8. Poezye Franciszka Dyonizego Kniaźnina. T. 1. [181]
 9. Mores, Leges Et Ritvs Omnivm Gentivm / Per Ioannem Boemvm Aubanum, Teutonicum, ex multis clarißimis rerum Scriptoribus collecti, Cum Indice locupletissimo [112]
 10. Kazanie Na Pogrzebie [...] Tomasza Stamirowskiego Starosty Krasnostawskiego [...] Miane. w Zołkiewce Dnia 28. Lutego 1791. Roku / Przez X. Sewera Czopowskiego [...] [109]
 11. Kazanie Na Pogrzebie [...] Katarzyny Senenskiey z Potockich Miączynskiy Smidenskiey, [...] Starosciny. / Miane. Przez X. Józefa Męcińskiego [...] W Kościele Lubelskim WW.XX Reformatów, Dnia 10 Kwietnia R[ok]u 1793 [...] [90]
 12. Praktyka Dobrey Smierci / Wprzod przez [...] Oyca Cyrylla a S. Francisco Karmelitę Bossego w Roku 1646. spisana Y do Druku podana ; A teraz przez iednego tegoż Zakonu Zakonnika na pożytek y pociechę duchowną tym, ktorzy dobrze umierać pragną [...] Przedrvkowana [85]
 13. Festvm Innocentiæ Seu Originali noxæ non obnoxiæ Marianæ Conceptionis Concionatorio cultu Celebratvm Cum Octava / a P. Josepho Bogucki [...] [83]
 14. Lavacrum conscientiae [82]
 15. Mądrosc y Męstwo Okazane w życiu [...] Tekli Swiętey Przy wprowadzeniu Jey Swiętych Relikwii [...] do Kościoła Kollegiaty Zamoyskiey nakładem Przesławney Akademii Uroczyście odprawionym / Przez [...] Marcina Brzyskiego [...] Ogłoszone [79]
 16. Institutiones Poeticæ / Auctore P. Josepho Juvencio [...] [72]
 17. Historya Xiąząt Y Krolow Polskich Krotko Zebrana : Z Niektoremi Uwagami Nad Dziełami Narodu Dla Oswiecenia Młodzi Narodowey / Przez X. Teodora Wagę [...] Do Druku Podana [72]
 18. Słonecznik Albo Porownanie Woli Ludzkiey z wolą Bożą / Ktore Piącią Ksiąg Lacinskim ięzykiem opisał W. Ociec Ieremiasz Drexelivs [...] ; A na Polską mowę przetłumaczył y do druku podał Vrbanvs Vallistivs De Stari[i] Las [71]
 19. Laska Zelazna w Popiele Skruszona Abo Kazanie Na Exequiach [...] Adama Z Kazanowa Kazanowskiego, Marszałka Nadwornego Koronnego, Borysowskiego, Soleckiego [...] Starosty / W Warszawie w Kościele S. Jana Przez W. X. Kazimierza Iana Woysznarowicza [...] Miane Roku, 1650. dnia 14. Stycznia [62]
 20. Filozofia Chrzescianska : Przez uwagi Wiecznosci Naprzod dwiema Xiążeczkami iedną pod tytułem: Axiomata Chrzescianskiey Filozofii, Drugą pod tytułem: Katownie Więzienia Piekielnego z Włoskiego ięzyka X. Jana Baptysty Manni [...] na Polski ięzyk wytłumaczonemi y osobno przedtym drukowanemi Wyrazona : A teraz wraz Zebrana Y [...] Przedrukowana [61]
 21. Zdanie O Charakterze, Obyczaiach I Dowcipie Niewiast w Różnych Wiekach / Przez P. Thomas [...] Napisane ; Teraz Na Polski Język Przełozone [57]
 22. Sędziowie przy Prawie, Sprawiedliwości, w decyzyach Odwazni, [...] przy Reassumpcyi Trybunału Koronnego Z okoliczności Imienia, y Pańskiey na ten czas przytomności [...] Tomasza, Ordynata, Na Zamościu Zamoyskiego, Woiewody Lubelskiego, [...] W Kościele Lubelskim Societatis Jesu, Powitani. / Przez X. Woyciecha Aloizego Zabielskiego, [...] W Poniedziałek post Dominicam Conductus. Roku 1748 [56]
 23. Zwierciadło Matronom Polskim Albo Zywoty poboznych, błogosławionych, Swiętych, Panien, Matron, Wdow, w Krolestwie Polskim y w Prowincyach iemu przyległych znayduiących się Od Panowania Miecysława I. Xiążęcia Polskiego Az Do Panowania Iana Kazimierza IV. Krola Polskiego : Z rożnych Authorow zebrane / Przez X. Iozefa na Werbie Werbskiego Kanonika Chełmskiego Wydane y do Druku podane w Roku [...] 1697 [55]
 24. Justa Lipsiusza O Stałosci Księgi Dwoie / Przełożył Na Polskie Janusz Piotrowicz Roku 1599 [55]
 25. Titulorum Exercitus In Gentilitiis Zamoysciorum Hastis Sub signa Potoccianæ Crucis [...] Id est Inter fæderata sibi per connubium [...] Nomina [...] Stanislai [...] Potocki Capitanei Haliciensis [...] Et [...] Helenæ Zamoyska Palatinidis Smolenscensis [...] In Fastos perennis samæ Conscriptus / a militante magnis Nominibus Collegio Lublinensi Societatis Jesu Anno [...] 1733 [51]