polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Statistics

Number of publications: 29702

Readers on-line: 16

Total number of users since Oct 15, 2012: 22047259

Collection

Library

Frequently read publications : Old Prints

Page1of3 pages

1 | 2 | 3
 1. Lublin Podług Ustaw Medyki Uwazany W Iedney Dyssertacyi / Przez Mich: A. Bergonzoni [...] [340]
 2. Sprawiedliwosc Z Nieba Wyglądaiąca z Racyi Jntrodukcyi Konfraterniy Jwona Swiętego Kapłana trzeciego Zakonu S. Francißka Sprawiedliwych Spraw Patrona Do WW. OO. Bernardynow Lubelskich wprowadzoney : Jako na rzadkich y niewidanych Zelantow swoich oraz pierwszych Promatorow y Fundatorow tego Bractwa, to iest Jaśnie Wielmożnych na Trybunał Koronny Lubelski Deputatow Ciekawie Patrząca Się : a Przez przyczynę tegoż Patrona krotkiemi Nabożeństwy na ziemie Proszona Roku [...] 1743. die 27. 8bris [...] [338]
 3. Wiersz Zabawny Niemiecko-Polski O Pogorzelisku Kościoła i Kollegium Lubelskiego S. J. / Ułożony przez iednego z Członków tego Towarzystwa i na widok publiczny Wydany [280]
 4. Informatia Krotka O Początku y Przyczynie Nabozenstwa Osobliwego Do S. Rozaliey Panny z Xiężny Pustelniczce : Przeciwko Zarazie Morowego Powietrza y Lożnych Chorob Coby czynić na Cześć tey Swięty wtakich [!] Potrzebach y czasu od nich wolnego / Teraz znowu do Druku podana, ku Chwale Pańskiey y Czci Swietych iego, Przez X. F. S. S. I. [...] [218]
 5. List X. Michała Byliny Kanonika Jnflandzkiego [...] Do X. Antoniego Kuryłowicza Dziekana Ruskiego Chełmskiego [...] Pisany a [...] do Druku Podany Roku [...] 1787 [207]
 6. Cwiczenia Duchowne Swiętego Oyca Ignacego przez ośm dni Dla pożytku Braci Societatis Jesu / Przez X. Krzysztofa Niepokoyczyckiego [...] do druku podane [198]
 7. Przypowiesci Polskie Przez Salomona Rysinskiego zebrane, a teraz nowo wydane y na Centuriy ośmnaście rozłożone [195]
 8. Tarcza Wiary Swiętey Rzymskiey Katolickiey Przeciwko Rożnych Iey nieprzyiacioł Impetom Wystawiona : Albo Theologia Polska Kontrowersye y konkluzye Katolickie dla Prawowiernych Polskich Katolikow Polskim stylem y Alphabetycznym Porządkiem w sobie Zamykaiąca / [Petrus Drogoszewski] ; Przez [...] X. Woyciecha Ochabowicza [...] Wydana [168]
 9. Kopia Herbownego Jelity Przez [...] Tomasza Iozefa na Zamościu Ordynata Zamoyskiego [...] Smierć w Domu Szczęśliwey Wieczności Zatknięta / [...] pogrzebowym w Kollegiacie Zamoyskiey Kazaniem Przez X. Iąna [!] Leguckiego [...] Prezentowana Roku [...] 1726. Dnia 14. Marca [154]
 10. Kazanie Na Pogrzebie [...] Tomasza Stamirowskiego Starosty Krasnostawskiego [...] Miane. w Zołkiewce Dnia 28. Lutego 1791. Roku / Przez X. Sewera Czopowskiego [...] [140]
 11. Kazanie O Dobrowolney Offierze Na Naglące Potrzeby Oyczyzny W Dzien Oczyszczenia Nayswiętszey Maryi Panny w Kosciele S. Ducha / Przez X. Jozefa Męcinskiego [...] Miane [...] [122]
 12. Odpis X. Antoniego Kuryłowicza Dziekana Chełmskiego Ruskiego [...] Na List [...] Xiędza Michała Byliny Kanonika Jnflandzkiego [...] Dany W Miesiącu Marcu Roku 1788. [...] [114]
 13. Praktyka Dobrey Smierci / Wprzod przez [...] Oyca Cyrylla a S. Francisco Karmelitę Bossego w Roku 1646. spisana Y do Druku podana ; A teraz przez iednego tegoż Zakonu Zakonnika na pożytek y pociechę duchowną tym, ktorzy dobrze umierać pragną [...] Przedrvkowana [105]
 14. Festvm Innocentiæ Seu Originali noxæ non obnoxiæ Marianæ Conceptionis Concionatorio cultu Celebratvm Cum Octava / a P. Josepho Bogucki [...] [104]
 15. Godny Polak Y Swięty Jezuita [...] Stanisław Kostka Pod Zaszczytem Godnych Imion [...] Jana Cieszkowskiego, Kasztelanica Liwskiego [...] z Xięstwa Mazowieckiego na Trybunał Głowny Koronny Deputata Y Jana Nowosielskiego, Starosty Łukowskiego [...] z Woiewodztwa Podlaskiego Deputata [...] W Kazaniu na swoie Swięto w Kościele WW. XX. Jezuitow Piotrkowskim, Roku 1747. Ogłoszony / Przez X. J. Reinalda Scholarum Piarum Kaznodzieię [102]
 16. Donatywa Bez aggrawacyi Familii nie z Krzywdą Herbowney Rzewuskich Krzywdy od Boga samego mile Akceptowana Smierc [...] Eleonory z Rzewuskich Hrabiny Krasicki Kasztelanowy Chełmskiey Na Solennym Pogrzebie w Kościele WW. OO. Dominikanow Lubelskich [...] Funebralnym Kazaniem Demonstrowana : A na poskromienie żalow [...] Janowi, [...] Wincentemu, [...] Felixowi, Dominikowi y Jackowi [...] Hrabiom Krasickim [...] Załosnym po utraconey Matce Synom Konsekrowana / Przez X. Bonawenturę Awedyka [...] Roku [...] 1739. dnia 15. Octobris [...] Do Druku w Lublinie Podana [101]
 17. Mądrosc y Męstwo Okazane w życiu [...] Tekli Swiętey Przy wprowadzeniu Jey Swiętych Relikwii [...] do Kościoła Kollegiaty Zamoyskiey nakładem Przesławney Akademii Uroczyście odprawionym / Przez [...] Marcina Brzyskiego [...] Ogłoszone [99]
 18. Kazanie Na Pogrzebie [...] Katarzyny Senenskiey z Potockich Miączynskiy Smidenskiey, [...] Starosciny. / Miane. Przez X. Józefa Męcińskiego [...] W Kościele Lubelskim WW.XX Reformatów, Dnia 10 Kwietnia R[ok]u 1793 [...] [98]
 19. Rywal, Opiekun Zawstydzony : Komedya W Piąciu Aktach : z Niemieckiego Tłumaczona i do Kraiowych zwyczaiów z niektóremi małemi odmianami i okrasami przystosowana [92]
 20. Kazanie W Dzień doroczney pamiątki Narodzin Jego Krolewskiey Mosci P. N. M. : Do zgromadzonych Prześwietney Ziemi Chełmskiey Obywatelów, Pod czas uroczystey Wotywy w Kosciele Farnym Chełmskim WW. JXX. Piarów Miane / przez X. Stanisława Kostkę Rymaszewskiego [...] Roku 1785. Dnia 17. Stycznia [90]
 21. Słonecznik Albo Porownanie Woli Ludzkiey z wolą Bożą / Ktore Piącią Ksiąg Lacinskim ięzykiem opisał W. Ociec Ieremiasz Drexelivs [...] ; A na Polską mowę przetłumaczył y do druku podał Vrbanvs Vallistivs De Stari[i] Las [89]
 22. List Uczniów Filozofii oswieconey do Nauczycielow Swoich : Obiaśnienia i załatwienia niektorych Wątpliwości Dopraszaiący Się : Roku 1785. Dnia 15. Stycznia z pod Węgrowa do Warszawy Pisany [89]
 23. Skarb Drogi Nieoszacowanemu Zdrowiu ludzkiemu : Zawieraiący w sobie Krotkie Opisanie Tak wnętrznych iako y powierzchownych białogłowskich y dziecinnych chorob Y sposoby leczenia ich doswiadczone : Dla tych osobliwie Ktorzy albo dla odległości, albo nagłego paroxyzmu lub inney przyczyny Doktorow przy sobie mieć niemogą / Przez Jerzego Fonklofena Dla pożytku pospolitego Podany Do Druku [88]
 24. Zwierciadło Matronom Polskim Albo Zywoty poboznych, błogosławionych, Swiętych, Panien, Matron, Wdow, w Krolestwie Polskim y w Prowincyach iemu przyległych znayduiących się Od Panowania Miecysława I. Xiążęcia Polskiego Az Do Panowania Iana Kazimierza IV. Krola Polskiego : Z rożnych Authorow zebrane / Przez X. Iozefa na Werbie Werbskiego Kanonika Chełmskiego Wydane y do Druku podane w Roku [...] 1697 [87]
 25. Filozofia Chrzescianska : Przez uwagi Wiecznosci Naprzod dwiema Xiążeczkami iedną pod tytułem: Axiomata Chrzescianskiey Filozofii, Drugą pod tytułem: Katownie Więzienia Piekielnego z Włoskiego ięzyka X. Jana Baptysty Manni [...] na Polski ięzyk wytłumaczonemi y osobno przedtym drukowanemi Wyrazona : A teraz wraz Zebrana Y [...] Przedrukowana [81]