polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Duplika ur. Michała Zaleskiego b. Podkomorzego Rosieńskiego, jeneralnego Prokuratora massy nieletniey Xiężniczki Stefanii Radziwiłłówny, Pozwaney; przeciwko Powództwu Jeneralney Prokuratoryi Królestwa Polskiego, w Imieniu Skarbu publicznego, duchowieństwa, funduszu edukacyinego, szpitalów, i dalszych zakładów publicznych w rzeczy wyjaśnienia i zabezpieczenia funduszóe tymże Instytutom publicznym z massy nieletniy Xiężniczki Stefanij Radziwiłłówny w Kraju Królestwa Polskiego sytuowaney, należnych, działaiącey, Sądowi Kommisyi na urządzenie interessów Radziwiłłówskich Naywyższą Monarszą wolą ustanowionemu, złożona"]