polski   English  
 

dLibra Digital Library

polski   English  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Rights = Dostępne wyłącznie na stanowiskach komputerowych w siedzibie WBP w Lublinie. Publikację udostępniono na podstawie Art. 28, p. 3 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zm. \(Dziennik Ustaw 2006 nr 90 poz. 631\), na mocy którego \"biblioteki, archiwa i szkoły mogą udostępniać zbiory dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego \(terminali\) znajdujących się na terenie tych jednostek\".]