/KS_507619_I_0001.djvu

			V ’•;! :■ '. \ v. ,■ > >>,•
K '■ ,• ' ,•/
r ' ■ ■ v;,?"
,
i. \ • I, •: 	
			

/KS_507619_I_0002.djvu

			' J;. / ■: - - i. 'V
■ , 1 ■ y, ■4',
y . : . , \>> ./,•> r , J
v. ■ . ■ ■ x : :■ • - . 1.■ ■■■■ n->
■ ;v . . , .v* , . ( >a:
■ . ( , . 1 ’ tJ . 1,'
. ■ V*. - 1 . ■ , v..'i : . I.
i i- ■ iV-
V ^ ,• 1 • V . .
- ■
' . f : }■
‘ • I
'• . *:• V ? ; Ą
- ‘ ■ k
'<*- ; v. * • • > ? » / > .• !
> ■") *■ ł y /•*; *(; . / -!-•* .
*.i i * } l i y’jArV • • ~y
		

/KS_507619_I_0003.djvu

			' '
; ;. * V*
• •» V " S'-> 1
		

/KS_507619_I_0005.djvu

			S P I S
IMION PRAWOSŁAWNYCH
W BRZMIENIU POLSKIM
i STARO-CERKIEWNO-SŁOWIAŃSKIM,
uzgodniony z Ministerstwem Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego.
WARSZAWA.
Drukarnia Synodalna.
1 9 3
		

/KS_507619_I_0006.djvu

			BIBLlOTfiia
K P
. •
i ?*■>»■: '.1
II w « ^ * *- ** *-
di a
SEMTĆW TEOlCul F'.V'WL ' •.* :«.!
l^hvarsyietu V •
U -
		

/KS_507619_I_0007.djvu

			i m i o n a m ę s k i e .
A (8).
Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Abakir Awwakir fitŁAKip*
Abbakum Awwakum
flKkaKSMt
Abdiusz Awdij äVAIM
Abdon Awdon fliv'AOH*
Abdycjusz Awdikij fl VA i km
Abdyes Awdies flvA"i1tł
Abel Awiel flKtAS
Abercjusz Awierkij astpKIH
Abo Abo S ko
Abraham Awraam(ij) flKpa.\AVA(i'H)
Abramiusz Awram(ij) ń
KjiÄM%(m)
Abundiusz Awundij
Acepsim Akiepsim
Acepsy Akiepsij aK£i|rm
Acyl a Akiła flKVAA
Achaik Achaik
Achaz Achaz
Achia Achia flviA
a
' —
Achiliasz Achillij
Achilles (Achil) Achiłłaj fl^lAAA
Adam Adam Saami
Adaukt Adawkt
		

/KS_507619_I_0008.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Adrian Adrian 3A|Mh»
Aecjusz Ajetij flmfi
Afr Afr Iłu
Afrodyzy Afrodisij /I^pWAHNH
Afrykan Afrikan
Aftoniusz Affonij A ^ óhTh
Agapit Agapit flr»nHTł
Agapiusz Agapij flrÄnift
Agaw Agaw iirAK»
Agawa Agawwa flrABKA
Agatangel Agafangieł flrA^ArrtA»
Agatodor Agafodor MrA^oAtepł
Agaton Agafon
Agatonik Agafonik flrA^,OH/Kł
Agatopod Agafopod ilra^onÓA»
Agatopus Agafopus
Aggeusz Aggiej flrnfi
Aglajusz Agłaij SrAAlH
Agn Agn flrHł
Aifal Aifał iii'^AA-x
Akacjusz(Achacy) Akakij fl kakYh
Akindyn Akindin ÜkYhavhx
Akucyon Akution flK^TIWHł
Akustiusz Akustij äll^CTIH
Aleksander Aleksandr flAEgAHAf*
Aleksandrion Aleksandrion flAEgAHApiUlHł
Aleksy Aleksij ŚAEglH
Alfeusz fi Acji EH
		

/KS_507619_I_0009.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Alim
Alipiusz
Aloniusz
Altiusz
Alwian
Ambroży
Amfilochiusz
Amfian
f Amidor
Amian
Amoj
Amon
Amonat
Amonit
Amonipatr
Amos
Ampliusz
Ananiasz
Anastazy
Anatol
Andronik
Andrzej
Anekt
Anempodyst
Angiusz
Anikita
Anin
Antan
Alim
Alipij
Ałonij
Ałfij
Ałwian
Amwrosij
Amfiłochij
Amfian
Amidor
Atnmian
Amoj
Ammon(a)
Am(m)onaf(a)
Amonit
Amonipatr
Amos
Amplij
Anania
Anastasij
Anatolij
Andronik
Andriej
Aniekt
Aniempodist
Angij
Anikita
Anin
Anfan
Śaimz
ÜAvniH
łlAÓHIH
flA.&lHI
ii AM A117,
*1A\KpótiH
Am^YiaĆ^IH
9m4>i'ahi
9 aa'ü i0^%
ii MMI AH ł
ii MC II
iiMAneH(a)
ilM(M)UIHAr4,(A)
3mohitx
flMOHinATpi
ilMUJCł
Amhaih
»Ihahi'a
3 H ACT At IM
3hatÓaYA
ilHApOHIK*
il HAffH
3hŻktx
9HtMnOAI£T*
3rrm
ShikIta
Hhihi
		

/KS_507619_I_0010.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Anter Anfir
Antoni (usz) Anton(ij) flHTt«Hł(lft)
Antonin Antonin ilHTUHUHZ
Antoś Anfos ilH^Ótł
Antymiusz Anfim
Antioch Antioch ŚhtYo^i
Antypa Antipa flHTVHA
Antypatr Antipatr SHTi"llÄT(i'A
Anubiusz Anuwij
Ąpeliusz Apiellij äflfAAlfi
Apion Appion ił n ni u) Hz
Apiusz Apij
Śnfti
Apolinary Apollinarij flnoAAi'HÄpm
Apollo Apołłon flnOAAWHZ
Apollos Apołłos änOAAtVd
Apoloniusz Apołjonij flnOAAWHIH
Apronian Apronian flnjioNi'ÄH»
Archiliusz Archilij apyiAiH
Archipiusz Ąrchipp fl^m m
Arczyl Arcził SjlMfAł
Ardalion Ardalion iipAAAi'U)H-8
Areta Ariefa
Arian Ar(r)ian fl6(p)'lAHZ
Ariusz Arij flpiH
Arkadiusz Arkadij äflUA'lH
Arkezylausz Arkiesiłaj
Aron Aaron SAjlttiHł
Aronos
		

/KS_507619_I_0011.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Arpila Arpiła ilpnvAd
Arsakiusz Arsakij ilpraiÜH
Arseniusz Arsienij flpCEHIH
Artema Artiema flpTfMA
Artemidor Artiemidor n^T£Ml'AU)^X
Artemiusz Artiemij
Ü pTfAAlH
Artemon Artiemon iłjlTUtUHł
Arys Aris fljlHtł
Arystarch Aristareh iljiTtTap^ł
Arystin Aristin flpitTIHł
Arystion Aristion ŚpiCTlWHl
Arystobul Aristowuł ilpitToaVA%
Ary stoki eusz Aristokiij iljntTOKAIH
Arystotel Aristotiel fl(lYtTÓT£A6
Arystyp Aristipp iljiTmnnł
Ascyon Astion fltTIWHł
Askalon Askałon fltlMAlVM»
Asklepiades Asklipiad fltKAHimA'*
Asteriusz Astierij flcTEjan
Astiusz Astij illTiH
Asynkryt Asinkrit fltVrKji^TX
Asyr Asir 8tip»
Atanazy Afanasij fl^AHACIH
Atenagoras Afinagor 8^,HHArÓ^%
Atenodor Afinodor a,4,HHOAWjlł
Atenogenes Afinogien
Attal Attał flTTAAł
Attiusz Attij
		

/KS_507619_I_0012.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Attyk Attik iÜTvfa»
Auda Awda Ävaa
Audelausz Awdiełaij flVAMÄH
Audyfaks Awdifaks 3vah4>A§»
August Awgust ilvrViT*
Augustyn Awgustin ävrtfm H*
Aukt Awkt flVKTS
Auksencjusz Awksientij $Vj^HtYh
Autonom Awtonom äVTOHOMfc
Awenir Awienir äKtHipi
Awim Awim Śb IM*
Awiw Awiw $EIK*
Awsud Awsud Aec^a*
Awudym Awudim
Azadan Azadan As^aAh»
Azariasz Azaria AgApiA
iłgAjiYti
ifgATł
Azariusz Azarij
Azat Azat
B
(E).
Babila Wawiła ßiEHAA
Bachtyzy Wachtisij BavtiYih
Bakchus Wakch Bai^'a
Bapto* Waptos
fianTot*
Barbar Warwar fiÄpBApTl
Barlaan» W arła am fiAjlAAÄAll
Barnaba Warnawa Ba^häka
Barsaba Warsa wa
		

/KS_507619_I_0013.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Barsonofiusz Warsonofij fiAffOHO^IH
Bartłomiej Warf oło miej fiAjJ^OAOAAEH
Baruch Waruch ßA($ )fł
Barul Waruł Ba^ a*
Barzys Warsis fiaptitx
Basjan Wassian Bacciahi
Batuzy* Wafusij fiA^&IH
Bazyli Wasilij Bahaih
Bazylid Wasilid Baciaia*
Bazylisk Wasilisk BacYaick«
Bazylko Wasilko Baiia&iso
Bendymian Wiendimian BtHAHMIAHł
Benedykt Wieniedikt BtHEAMłT»
Benedym Wieniedim Beheaiaii
Beniamin Wieniamin BehYaauhi
Bidzyn Bidzin IYiabihz
Błażej Własij BaacYh
Bogdan Bogdan KorAAiu
Bogolep Bogolep KoroA'fin*
Bogumił Bogumił KctVmhati
'•Bojan Bojan KoAHł
Bonifacy Wonifatij BohY^AtYh
Borys Boris EojlHtl
Bu kol Wukoł
C (U).
fi^KOAł
Celestyn Kielestin Keaectihi
Celzjusz Kielsij
		

/KS_507619_I_0014.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Cenzoryn Kiensorin KmcojiiHł
Cezariusz Kiesarij KfcÄp'ffi
Cezar Kiesar KttajiŁ
Chalew Chalew Xaaekz
Charlampiusz Char(a)lampij X»jl(A)AAMniH
Charyton Chariton XApmuHs
Charyzym Charisim XApi'riMz
Cherymon Chierimon XtpiAUUHX
Chryst Christ XpiCTZ
Chrystian Christian X (lic TIA HX
Chrystoduł Christoduł Xpi'CTOA^AX
Chrystofor Christofor XjlicTotjKjjs-Ä
Chryzant Chrisanf XjlVCAH^X
Chryzogon Chrisogon XpycoroNz
Chryzostom Chrizostom XjiVgocTOMTi
Chryzotel Chrisotiel XpifCOT^AA
Chudion Chudion X^a'ioh-ä
Cyfa Kifa Khz4>a
Cyndeusz Kindiej KlHAfH
Cyon Kion KiiVHi
Cyprian Kiprian KvnpiAHz
Cyrus Kir Kyps
Cyriak Kiriak KvaYak«
Cyryk Kirik
Cyryl Kiriłł KypiAAi
Cyryn Ki rin KypiHZ
Cyryon Kirion Kvpfui
		

/KS_507619_I_0015.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
D (A).
Dada Dada A*aa
Dalmat Dałmat A<»AAUT7l
Damascen Damaskin A»AU£KHH%
Damian Damian Aamiah%
Dan Dan A»Hł
Danaktes Danakt Aahakti
Daniel Daniił AaHIHA*
Dawid Dawid A*kU^
Dawikt Dawikt Aakiist»
Dazy Dasij A*CIH
Demostenes Dimosfien AhMO£,4,£H»
Dezydery Disidierij AhCHA£|1IH
Diodor Diodor AiOAWjił
Diodot Diodot AioąÓtu
Diogenes Diogen Aiorńrz
Diomedes Diomid AlOAłHAł
Dionizy Dionisij A'lOHVtlH
Dodo Dodo Ä0AO
Domecjusz Domietij Aomitih
Domecjanusz Domietian AoMtTIAHł
Dominik Domnik AoMHHKł
Domn Domn AÓMHl
Domnin Domnin AoMHfHł
Donat Donat Aohatx
Doroteusz Dorofiej AWpO^tö
Dorymedont Dorimiedont
		

/KS_507619_I_0016.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Doza
Dosyteusz
Dragutyn
Dukicy
Duła
Dydym
Dyj
Dymitr
Dymitrian
Dyoskor
Dysan
Edezy
Efiw
Efrem
Egzakustodian
Ekdyt
Eladiusz
Eleazar
Eleuteriusz
Eleuzyp
Elezwoj
Elima
Eliud
Elizbar
Elizeusz
Eliasz
Dosa
Dosifiej
Dragutin
Dukitij
Duła
Didim
Dij
Dimitrij
Dimitrian
Dioskor
Disan
E
(6).
Jediesij
Jefiw
Jefriem
Jeksakustodian
Jekdit
Jełładij
Jeleazar
Jelewfierij
Jelewsipp
Jelezwoj
Jelima
Jeliud
Jelizbar
Jelisiej
Ilia
\ÓCA
ÄOt'lAEH
Apłr^riHł
A ^kitYh
Ä’lAVMl
Ä'H
Ąiotaóp
Ahcahi
ŚAttlH
6^4IS^CTtUAi'AH%
Bka'iti
6aaäaYh
6ae»3Ä^
t>A£V^, fjńfi
@A£vcuin*
6a£3koh
6ahma
6ai$a*
6Ai‘3GAp%
SAittm
		

/KS_507619_I_0017.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Eliusz Jellij BaaYh
Elpidiusz Jełpidij Bahiaih
Elpidyfor Jełpidifor 6AniXi"4>ópł
Emanuel Manuił AUhVhai
Emilian Jemilian BaYiaYahs
Enegrian Jeniegrian BHErpiAHł
Enoch Jenoch Bi tujęł
Enos Jenos Bawtł
Epafrazes Jepafras 6fl»4>p»rA
Epafrodyt Jepafrodit 6nA<|)jioAiT%
Epenet Jepieniet
BflEHtT»
Epifaniusz Jepifanij 6ni'4>Am‘H
Epiktet Jepiktiet 6 rUKTfTZ
Epimach Jepimach BlUAIA^ł
Eppoloniusz Jeppołonij BnnoAoniH
Erakses Jeraks
Erast Jerast BpAtTł
Erazm Jerazm
Eros Jeros 6ptot%
Eslim Jeślim 6cAHM%
Esper Jespier Brntjił
Eteriusz Jefierij 	
			

/KS_507619_I_0019.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańi
Ewarest Jewariest
Ewelpist Jewiełpist 6vtAnitTł
Ewer Jewier GK£p
Ewilazy Jewiłasij 6kYaacih
Ewod Jewod 6 ve»A*
Ewwenty Jewwientij SkbŹhtih
Ezekiasz Jeziekia 63(ida
Ezekiel .Jeziekiił
F (*).
6g£KYHAł
Fabiusz Fawij 4>akYh
Fantyn Fantin apmV^,Yh
Farnakiusz Farnakij 4>A|>hAkYh
Faust Fawst 4>AvtTł
Faustian Fawstian ^ avctYAh»
Fedr Fiedr 4ȟ.p*
Fedym Fiedim
Felicysym Fielikissim iaa%
Filadelf Fiładiełf 4>YAAAMł
Filagriusz Fiłagrij 4»IAArMH
Filaret Fiłariet
d>fAAp(T'A
Filemon Filimon 4»YaHAUUHS
Fileort Fileort 4MA£OpTł
Filip Filipp
		

/KS_507619_I_0020.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie
Filit
Filogoniusz
Filoktymon
Filologus
Filon
Filoteusz
Filozof
Filumen
Finejes
Firm
Firinilian
Firmos
Fist
Flawian
Flawiusz
Flegont
Florencjusz
Florus
Focjusz
Foka
Fortunat
Fortunian
Forwin
Fostyriusz
Fot
Fotyn
Frontazjusz
Filit
Fiłogon(ij)
Fiłoktimon
Fiłołog
Fiłon
Fiłofiej
Fiłosof
Fiłumien
Finiejes
Firm
Firmilian
Firmos
Fist
Fławian
Fławij
Flegont
Fłorientij
Fłor
Fotij
Foka
Fortunat
F(o)urtunian
Forwin
Fostirij
Fot
Fotin
Frontasij
st.-cerk.-słowiańskie
dUAITA
4>YAorÓHłfm)
4>YaoktYmu)h*
dUAOAÓrł
Yaóhi
4>Yao^,(h
4uaoc0<|)%
4>YaVm£h%
<$MH£E£ł
4»Y^aYiaYah»
4>l(lA10£ł
4>ICTł
4»aakYah'a
4>aabi"h
<&AfrOHT*
4>AOjl£HTYH
4>AWjiS
<$»ótYh
4>oka
4>(o)^ t Vhati
4>OpT^HIAHł
0Tl'Hł
		

/KS_507619_I_0021.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Frumencjusz Frumientij 4^VmŚhtYh
Fulwianusz Fułwian 4>^akYah*
Fusik Fusik
G (F).
Gabedaj Gawieddaj F	
			

/KS_507619_I_0022.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
H
Halik Galik rtfim
Helian Ilian
HaTäh-s
Heliodor Tliodor HAi'oAUJp
Heliusz Hij
Haih
Heraklemon Iraklemon HjiakaU whi
Herakliusz Iraklij
H^äkaTh
Herm Jerm 6pM%
Herman Gierman rĆfMAH?.
Hermenengild Jerminingiełd ejłMinirrtAA'*
Hermiasz Jermiej
Hermil Jermił 6pMVA*
Hermipes Jermipp 6^Minnł
Hermiusz Jermij 6pMIH
Hermogenes Jermogien 6pMorśm
Hermokrates Jermokrat 6pMOItpATł
Hermolaus Jermołaj SpMOAŹH
Hiacynt Jakinf VAK	
			

/KS_507619_I_0023.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Hiperychiusz
Hipolit
Hizychiusz
Ipierichij
Ippolit
Isichij
I («).
Igafraks Igafraks
Ignacy Ignatij
Igor Igor
Iliryk Illirik
Indys Indis
Inna Inna
Inocenty Innokientij
Ireneusz Iriniej
Ireniusz Irinij
Irodion Irodion
Irynarch Irinarch
Ischyrion Ischirion
Ise Ise (gruz.)
Iskoj Iskoj
Istukariusz Istukarij
Izaak Isaak
Izaakiusz Isaakij
Izachar Issachar
Izajasz Isaija
Izakiusz Isakij
Izmael Ismaił
Izydor Isidor
innoAVTi
Hcv^ih
łrHATIH
Hro66
i '
lAAVlIll»
łHAHt%
Ihha
IhhokIhtYh
I 1*
łpHHIH
HptOAlWHł
łr^ypYwm
ict
Hckoh
itT^KÄpi'H
ItAAKl
łfAAKIH
łtcAppi
Hf Al A
łfAKIH
tfMAHAł
		

/KS_507619_I_0024.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
J w.
Jacenty Iakinf Yakhh^ i
Jador Iador łdAlÓp
Jafet Iafief
Jakischol Iakischoł
Jakub laków
łAIUUK-6
Jamblich Iamwlich łAMKAlpl
Jan Ioann łlUAHHl
Janicet Ianikit łAHMSHTł
January Iannuarij Jahh^ T h
Jaropełk Iaropołk łAponórti;%
Jazon Iason łAruiHł
Jefajasz Ieffaj If^AH
Jerakses Ieraks itfä*
Jeremiasz leriemija łtptMIA
Jeremiusz leriemij łfjSfMlfi
Jerzy Georgij 1’EUJjiriH
Jezekiel Ieziekiił łEgnuHAi
Jezeusz Iessiej łtttEH
Jezus Iisus łHr^r%
Joachim Ioakim łuiAldAlł
Joad Ioad ilVÄAX
Joannicjusz Ioannikij łUIAHHIKIH
Joasaf Ioasaf iWACAtfłł
Joil łoił łWHAA
Jonasz łona
		

/KS_507619_I_0025.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Jonatan
Josjasz
Józef
Judasz
Julian
Juliusz
Just
Justyn
Justynian
Juwenal
Juwentyn
Kajetan
Kalimach
Kalinik
Kalikst
Kaliopiusz
Kalistenes
Kalistrates
Kałuf
Kandyd
Kantydian
Kantydiusz
Kapiton
Karion
Karp
lonafan
łosia
Iosif
Iuda
Iulian
lulij
Iust-
Iustin
Iustinian
Iuwienalij
Iuwientin
K (K).
Kajetan
Kallimach
Kallinik
Kallist
Kalliopij
Kalisfien
Kallistrat
Kałuf
Kandid
Kantidian
Kantidij
Kapiton
Karion
Karp
iWHA^AHl
iltitiA
j^A*
ILIAMI
ł^AIH
ł^CTł
łVmHl
itfmHIAHł
IVkihaaVh
ł^KtHTiHł
KA£TAH*
KaaaYma^i
KaaaYhIki
KAAAitTł
KaaaYóiiYh
KaaYc^ śhs
KłAAYtTfATl
KaaV^i
KanaU *
KahtYaYah*
KahtUYh
KAniTUJH*
KApYuiHł
		

/KS_507619_I_0026.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-slowiańskie
Karteriusz Kartierij KAjmpiH
Kasjan Kassian Kaccuh-a
Kastor Kastor KAtTops
Kastoriusz Kastorij KAiTÓpm
Kastrychiusz Kastrichij KAcrpljfiH
Kastulus Kastuł Kact^a*
Katery Katierij KATtfliH
Katun Katun Katsh*
Keteban Kietiewan (gruz.) Ketekähx
Klaudiusz Kławdij Kaaka’ih
Klemens Klimient Kahmeht*
Kleodym Kleodim Kaeoa'M*
Kleofas Kleopa Kaeoüa
Kleonik Kleonik Kaeohiki
Kodracjusz Kodratij KoApÄTIH
Kodrat Kodrat KOAfATÄ
Kodrus Kodr
KÓAP*
Koint (Kwint) Koint (Kwint) Koiht», Kkiht»
Konkordiusz Konkordij KoHISOpAIH
Konon Konon
Kohwh*
Konstanty Konstantin KuiNfTAHTM*
Kopriusz Koprij Hónpifi
Korneliusz Kornilij KopHlAIH
Kornut Kornut KopH^TS
Koronat Koronat KopiVHATl
Koryw Koriw KopiK*
Kosma Kosma Kocma
Krescencjan Kriskientian
		

/KS_507619_I_0027.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańske
Krescens Kriskient KpHtistNTł
Kronid Kronid KpoHHA*
Kryspus Krisp Bp(rn%
Ksantiusz Ksanfij ^ah^Yh
Ksenofont Ksienofont
Kufiusz Kufij K^4>Yh
Kuksza Kuksza K^isuia
Kwart Kwart KKApTł
Kwintylian Kwintilian KrThtYaiah*
L
Lampad Łampad AAmhaa»
Laodycjusz Łaodikij AaoaYkih
Largiusz Łargij Aa^hh
Laur Ławr Aav^%
Leon Lew Ak*
Leoncjusz Leontij AiÓntYh
Leonidas Leonid Aewhiai
Leont Leont AfOHT*
Leukiusz Lewkij Atvitm
Lewiusz Lewij AkYń
Liberiusz Liwierij AiKtpiH
Likarion Likarion AvKApYumx
Limniusz Limnij AYmhih
Lin Lin Ami
Lizymach Lisimach Avciaiä^i
Loliusz Łollij AoaaYh
Longinus Longin
		

/KS_507619_I_0028.djvu

			— 24 -
Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-slowiańs
Lot Łot AlUTł
Luarsab Łuarsab
Lucjan Łukian d^KIAHl
Lucjusz Łukij
Lucylian Łukillian AVkiaaYahi
Lupus Łupp zl^nni
Łazarz
Ł (-i).
Lazar’ AłgAjlA
Łukasz Łuka /1Vka
Macedon
M (M).
Makiedon
Macedoniusz Makiedonij diAisfAÓHYń
Magnus Magn AAaphi
Makary Makarij AAakA(sih
Makrobiusz Makrowij AAai^ ókYh
Maksjan Maksian AAa^Tähx
Maksym Maksim AUglMl
Maksymian Maksimian A\a§YmYah%
Maksymilian Maksimilian AYa^YmYaYahti
Malachiasz Małachia AAaaa^ia
Malch Malch
AAaa^*
Mamas Mamant AAämaht*
Mamiusz Mammij A\aauvh
Manasjasz Manassia AUhaccia
Manuel Manuił AAan^ ha*
Mar Mar
		

/KS_507619_I_0029.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Marceli Markiełł AUfl^AA*
Marcelin Markiellin AUpiCEAAlHl
Marcin Martin AU(/tzhi
Marcjan Marki an AIajwYah*
Mardariusz Mardarij MA^AÄpifi
Mardoniusz Mardonij
Ma(iaohTh
Marek Mark A\Äpi;i
Marian Marian /HAjMAHł
Maron Maron AUjlWHl
Marsaliusz Marsalij AUjJCAAIH
Martynian Martinian AUjlTIHiAHl
Martyriusz Martirij A\AjlT\f(iiH
Marut Maruf AYa^ s
Maryaw Mariaw Maniak-a
Maryn Marin AUjSIH'A
Mateusz Matfiej AIat^ eh
Matias Matfij A\at^,ih
Matojasz Matoj M atóh
Maur Mawr MÄvjix
Maurycy Mawrikij M ava'ikYh
Mawsyma Mawsima AIavcima
Medymn Miedimn A\£AIMHł
Melazyp Miełasipp A\£AAcinni
Melchizedek Miełchisiediek /HEA^itEAEKł
Melecjusz Mieletij A\eaetih
Melewsyp Mielewsipp A\EA£vt(nn*
Melisen Mielissen A\eaheceh*
Meliton Mieliton AAeaYtw
		

/KS_507619_I_0030.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Memnon Miemnon AUmhiohz
Menard Mienadr MfHAHAf*
Meneasz Mienieja iWfHEA
Meneon Minieon AYhheióhi
Menign Mienign M tm rm
Mercjusz Miertij AUpTifi
Merkury Mierkurij M ^kVaYh
Metody Miefodij IHe^ oa'Yh
Mian Mian MYäh*
Michał Michaił A\Y\-ahax
Micheusz Michiej
Mi(g)doniusz Mi(g)donij Mv(r)AÓHi‘H
Mikoła Nikoła HYkoaa
Mikołaj Nikołaj HYkoaah
Miliusz Milij ffllAlH
Millus Miłł MlAAł
Minas Mina dlHHA
Minsiteusz Minsifiej
Miraks Miraks MipA^ł
Miron Miron A\vpU)Hł
Misael Misaił MYtAHAł
Mitrofan Mitrofan M hT(K>4>AH*
Mocjusz Mokij M wk^h
Modest Modiest M oA^tTł
Mojżesz Moisiej Muivctü
Mścisław Mstisław Mc THtAAEł
Muko Muko
		

/KS_507619_I_0031.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
N (H).
Narcyz Narkiss Hł^Kirtł
Natan Nafan
Nataniel Nafanaił Ha^ ahäha*
Naukracjusz Nawkratij HmspJmH
Naum Naum HaVm%
Nazariusz Nazarij HAgAjüH
Neanisk Nieanisk HfAHlCKł
Neasz Nieas H(Acx
Neftalim Nieffalim Hr^AAIMI
Nehemiasz Niejemija Hhmia
Nektariusz Niektarij HektajiTh
Neofita Nieofit HEOVT®
Neon Nieon HeWHI
Nerdon Nierdon He^ oh*
Nestaw Niestaw HttTAKł
Nestor Niestor HEETWjił
Nicefor Nikifor HTkh^ o^i
Nifont Nifont Hh^ wht*
Nikander Nikandr H'ikaha^%
Nikanor Nikanor HlKAHWpł
Nikita Nikita HTkhta
Nikodem Hikodim HTisoAHAłł
Nikon Nikon Hikohi
Nikostrat Nikostrat HlKOtTjlATl
Niktopolion Niktopolion HvKTOnOAlXÓNl
Nil Nił
		

/KS_507619_I_0032.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Nirsa Nirsa HńptA
Nisteroj Nisfieroj
Nitus Nit Hit*
Noe Noj Hltift
Non Nonn
O (0).
Hóhh*
Oleg Oleg Ć)A(r»
Olimp Olimp O avmh*
Olimpan Olimpan OAVTMnÄH*
Olimpiusz Olimpij OAVMniH
Omwriusz Omwrij OmKpi'H
Onisyfor Onisifor QHHt'l^op*
Onisym Onisim O hhcim*
Onizjusz Onisij Ö hhcih
Onufry Onufrij O h^4>^h
Or Or Op*
Orencjusz Orientij O^HTIH
Orestes Oriest OpŚtT*
Orion Orion O piwu*
Orops Orops Opo\|r*
Orsyzjusz Orsisij OpcfriH
Owidiusz Owidij (Owid) O kiaTh (Ö ki'ax)
Ozjasz Osija
P (n).
OtlA
Pachomiusz Pachomij IIa^omYh
Paisjasz Paisij Daicih
Pafnucy Pafnutij
		

/KS_507619_I_0033.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Paktowiusz Paktowij IIaktÓkYh
Palamon Palamon nAAAMWHł
Palladiusz Pałładij IIaaaaaTh
Pamfalon Pamfalon IlAM^AAWHl
Pa mf a mir Pamfamir ÜAAK^AMHjVA
Pamfil Pamfil IlAM<|nAł
Pamwa Pamwa IIamka
Pamwon Pamwon HAmKIUNI
Panagiot Panagiot IlAHAriOTł
Panchariusz Pancharij ÜArppiH
Pankosmiusz Pankosmij llArKOtAIIH
Pankracy Pankratij ÜArKpATIH
Pansofiusz Pansofij IlAHró4>iH
Pantaleon Pantielejmon ÜAimAEHAUVHl
Pap Papp IIAnn-A
Papa Papa II Aha
Papian Pappian n Atl OIAHZ
Papila Papila Darvaa
Papilin Papilin ITahvaihi
Papiusz Papij IlAniH
Paramon Paramon IlApAMtUHł
IlAfA*
Pard Pard
Parmen Parmien ÜApMiHl
Parmeniasz Parmienij
IjApAlfHIH
Parod Parod
ÜAjlOA*
Parteniusz Parfienij IlAp^iHIH
Parygoriusz Parigorij
		

/KS_507619_I_0034.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Pasarion Passarion ÜACCApiUMZ
Pasy krat Pasikrat
DAtlKłATł
Patermutiusz Patiermufij IlATtpAlV^IH
Patrokles Patrokł DarpóisAł
Patrow Patrow llAT^ÓKł
Patrycy (Patryk) Patrikij IIat^kTm
Paulin Pawlin IIakaih*
Paweł Pawieł IIaEEA»
Peliusz Pielij IIfaYh
Peon Pieon IltlÓHł
Peregryn Pieriegrin Ihptrpmł
Petroniusz Pietronij üfTpOHIH
Pigasjusz Pigasij ÜHrAtlH
Pimen Pimien IllMfH*
Pinna Pinna ÜIHHA
Pinufriusz Pinnufrij [1Yhh^4>(hh
Pioniusz Pionij üiohTh
Piór Pior nvuip
Piotr Piotr
Pirrus Pirr (gruz.) nipp
Pist Pist nitTł
Pityrun Pitirun nHTHpVm
Pityrym Pitirim
ÜHTHpHAM
Platon Płaton IIaatwh*
Polichroniusz Polichronij nOAV^pOHIH
Polien Polijen IIOAV^H*
Polieukt Polijewkt
		

/KS_507619_I_0035.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Polikarp Polikarp Il0AVK4pnł
Polubiusz Połuwij
IIoa^eYh
Pompejusz Pompiej IIOAWH
Pompiusz Po m pij IIOMniH
Poncjusz Pontij IIOHTIH
Popliusz Poplij IIonAIH
Porfiriusz Porfirij n o pifi
Potamiusz Potamij
IIotamYh
Potapiusz Patapij IlATAniH
Potyt Potit IIOTHTł
Prochor Prochor IlfójfWjU
Prokes Prokiess llpoidtci
Prokles Prokł
IljSOKA*
Prokop Prokopij IlłOKÓnYH
Prokuius Prokuł n jiokVa/S
Prot Prot IIpWTł
Protazy Protasij DjSOTAtYH
Proteriusz Protierij ripoTtpiń
Protogen Protogien
üpiüTortHi
Protoleon Protoleon IIpWTOAtlUNl
Prowiusz Prowij npóaYń
Prylidian Prilidian IIpHAHAYAHł
Prysk Prisk Hpiciił
Psoj Psoj aJtwh
Ptolomeusz Ptołomiej ÜTOAOMfH
Publiusz Publij uVeai'h
Pud
		

/KS_507619_I_0036.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie ts.-cerk. słowiańskie
Babula
R (P).
Rawuła Pak^aa
Rafał Rafaił Panama*
Razumnik Razumnik Pa3$mhhk*
Rażden Rażden (gruz.) PÄ/KA6H»
Reas Rieas PfA n>
Rewokat Rewokat PtKOKATł
Rodion Rodion P0A'ilVHł
Rodopian Rodopian Po^oniAMł
Roman Roman PuiMAHl
Romiliusz Romił PlUA^Al
Rościsław Rostisław PotTHCAAKł
Ruben Ruwin P#K Hł
Rufin Rufin P ^m i
Rufus Ruf
Rustyk Rustik
P^tTIKł
Ryks Riks Pfg«
Rymmas Rimma Pi mm a
Saba
S (C).
Sawwa Cakra
Sabacjusz Sawwatij CakkatTh
Sabel Sawieł CAKĆAł
Sabin Sawin CABIHł
Sacedorn Sakierdon CAKtjUUJHł
Sadok Sadok Caawk*
Salaman Sałaman
		

/KS_507619_I_0037.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Salomon Sołomon CoAOAMUHł
Sameusz Sarniej OiłMf H
Samon Samon GamWH%
Samson Sampson Gam\|/iÓhti
Samuel Samuił CamVhaa
Sarwil Sarwił CAjJKHA*
Sasoniusz Sasonij CacÓnTh
Satornil Satornil CATOjlHHAł
Satornin Satornin CATOpHIHZ
Satorniusz Satornij CATOfHIH
Satoryn Satorin CATOpiHł
Saturnin Saturnin CatV^hihz
Satyr Satir CATVp%
Saweriusz Sawierij GAKtpm
Sebastian Siewastian CtKAtTIAHZ
Sekundus Siekund CekVha*
Seleniusz Sielinij CeahhTh
Seleuk Si elew k Gea^ kz
Seleukiusz Sielewkij Geaevkih
Sennis Siennis Gśnhict,
Serafin Sierafim CfpAcjUMA
Serafion Sierafion CfpAcJ)iu)Hz
Serapion Sierapion CEpAnitüHTi
Sergiusz Siergij Cfyrifi
Seryd Sierid CspiAz
Set Sif
Sewer Siewier
		

/KS_507619_I_0038.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cprk. słowiańskie
Sewerian Siewierian CCKEßlAH«
Seweryn Siewierin CfKfjSHHZ
Sewir Siewir Cf6Hp%
Sigic Sigic Girmyz
Siluan Siłuan ClAAHł
Siła Siła Giaa
Siwel Siwieł
ClKEAł
Sofoniasz Sof oni ja Co^onYa
Sofroniusz Sofronij GuxMOHYh
Sokrates Sokrat CtOKjSAT*
Solochon Sołochon CoAo^Umz
Soniryl Sonirił GoHHflA*
Sostenes Sosfien
Sozjusz Sossij (CtÓttł) CWtClH
Sozont Sozont CtugÓHTł
Sozypatr Sosipatr OuicYnATp
Speuzyp Spiewsipp Cnminni
Spirydon Spiridon Cii\rjiYr\ muz
Stachiusz Stachij Cta^Yh
Stefan Stiefan Grt^AHł
Straton Straton CT^ATtÓHł
Stratonik Stratonik Ct^ationYku
Strator Strator CTpATltijVi
Suchiusz Suchij (gruz.) C^ylH
Suimwł Suimwł C^IMKAł
Sykstus Sikst Cl^Tł
Sylan Siłan
		

/KS_507619_I_0039.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiań
Sylwan Siłnan GYaVah*
Sylwester Silwiestr ClAfcKŚcTjTŁ
Sym Sim C(avx
Symeon Simieon CVAA£U)Hł
Symforian Simforian CvAł(j>OpiAHl
Syoniusz Sionij CiOHIH
Sysoj Sisoj CitltiH
Sysyniusz Sisinij CYtmiń
Szałwa Szałwa 11] AAKA
Szmaragd Smaragd CAłApAfAł
Szymon Simon ClMlOHł
Szyo Szio (gruz.) lilio
T (T).
Tacjon Tation TatYuwx
Tadeusz Faddiej 0»AAtH
Tal Fał 0AAł
Talaleasz Fał alej Oaaaaeh
Talasjusz Fałassij ÖaaäccYh
Tarach Tarach TapAjęł
Tarasjusz Tarasij TApÄflH
Taryczan Tariczan TAplMAHl
Taumazjusz Fawmasij 0avmacYh
Taurion Tawrion Tav|>Yu)h%
Teageniusz Fieagien 0£ArfH%
Temeliusz Fiemielij 0(m(aYh
Temistokles Fiemistoklej 0fMl‘tTOKA£H
Teodoch Fleodoch
		

/KS_507619_I_0040.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Teodor Fieodor ©tOAtopł
Teodoryt Fieodorit OtOAWpiTł
Teodot Fieodot GeoAOTł
Teodozjusz Fieodosij OcoaÓcih
Teodul Fieoduł 0EOA^Ał
Teofan Fieofan 0 eoIAAKTł
Teogen Fieogien 0£orm%
Teognit Fieognit 0£OrHIT%
Teogniusz Fieognij 0(OrHiH
Teognost Fieognost 0fOrHÓtTZ
Teokteryst Fieoktirist 0ECKTHpUTł
Teoktyst Fieoktist 0EOKTUTZ
Teonas Fieona 0EÓHA
Teopempt Fieopiempt BEOHEMTł
Teopist Fieopist 0£Oni£TZ
Teoprepiusz Fieopriepij 0Eonpmi"H
Teostych Fieostich 0IO£TI^X
0EO£THjSIKTł
0£OT£ISH%
Teosterykt Fieostirikt
Teotekn Fieotiekn
Teotych Fieotich Beotvj^*
Terapont Fierapont 0EpAHÓHTł
Tercjusz Tertij TłpTIH
Terencjusz Tierientij Tepehtih
Term Fierm
Tespezjusz Fiespiesij
		

/KS_507619_I_0041.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Tomasz
Trankwillinus
Troadiusz
Trofim
Tryfiliusz
Tryfon
Trywimiusz
Turwonus
Tybercjusz
Tyberiusz
Tyburcjusz
Tychik
Tychon
Tyfael
Tyfoj
Tygriusz
Tymolaos
Tymon
Tymoteusz
Tyrs
Tytus
Ulkian
Ulpian
Urban
Uriel
Foma
Trankwillin
Troadij
Trofim
Trifillij
Trifon
Triwimij
Turwon
Tiwiertij
Tiwierij
Tiwurtij
Tichik
Tichon
Fifaił
Tifoj
Tigrij
Timołaj
Timon
Timofiej
Firs
Tit
U 00.
Ułkian
Ułpian
Urwan
Uriił
0WMA
TjSAHKKYAAlHł
TpvüÄA'iH
TpO<^IMł
T pi^vrAAiH
Tpv4>WHł
T^jlKÓHł
TYk^tYh
TYk^Th
TTkV^tYh
Tv^ik»
Tv-^ivhi
9Y4>aha%
TY<|)Óh
TirpYfi
TYmoaah
TlMttiHł
TYmo^śh
9vptł
T(t%
OyAlUAHł
OyArViAnz
OyfKÄH*
		

/KS_507619_I_0042.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Urosz Urosz Uy poili*
Urpasjan Urpasian OypnAc'uH»
Ursykiusz Ursikij Oypti kih
Uwrykiusz Uwrikij
W (fi)»
OyKjll KIH
Wacław Wiaczesław BaNECAAKI
Wadym Wadim Baąiacs
Walenty Walent BaAEHTZ
Walentyn Walentin BaAEHTIH*
Walerian Walerian fiAAE»i"AHł
Walery Walerij fiAAEpiH
Waleryn Walerin ßAAEpill'A
War War BÄp*
War(a)chizy War(a)chisij ßAp(A)^Hti"H
War(a)chy War(a)chij Ba^(a)x'ih
Waradat Waradat Ba|>aaati
Warak Warak ßApAICÄ
Warypsaw Waripsaw Ba^V^46%
Was Wass BAttł
Wasojusz Wassoj BacCUJH
Wata Wata Bata
W awrzyniec Ławrientij /Iav^ htih
Werk Wierk Be^ki
Wianor Wianor filANWßZ
Wiktor Wiktor fil KTO p*
Wiktoryn Wiktorin
		

/KS_507619_I_0043.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Wilus Wił
Wincenty Wikientij BikehtYh
Wiry lad Wiriład fiHß'lAÄA»
Wisarion Wissarion liHCIA pYlVH'A
Wit Wit filTł
Witalis Witalij filTMIH
Witoniusz Wifonij ßv^OHIH
Wiwian Wiwian fiHKIAHł
Włodzimierz Władimir fiAAAHMip
Wszewołod Wsiewołod
Z (S).
ßttKOAOA»
Zabulon Zawułon SaK^AIUH*
Zachariasz Zach aria 3Aj£A(iYA
Zakcheusz Zakchiej 3aK)^H
Zenas Zina
3hha
Zenobiusz Zinowij 3hhókYh
Zenon Zinon 3 hHaH1
Zewin Ziewin 3(61 Hł
Zoil Zoił 3 ivhai
Zorobabel Zorowawiel 3opOKA6£AA
Zosyma Zosima 3 wc(mA
Zotyk Zotik
		

/KS_507619_I_0044.djvu

			I M I O N A Ż E Ń S K I E .
A (3).
Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Adelaida
Agapia
Agata
Agatoklia
Agatonika
Aglaida
Agnieszka
Agrypina
Akilina
Aleksandra
Aleutyna
Alla
Anastazja
Anatolia
Aniela
Animaiza
Anisja
Anna
Antija
Antonina
Adiełaida
Agapija
Agafija
Agafoklija
Agafonika
Aglaida
Agnija
Agrippina
Akilina
Aleksandra
Alewtina
Ałła
Anastasija
Anatolija
Angielina
Animaisa
Anisija
Anna
Antija
Antonina
ił At AA! A*
11 r Ania
ürÄ^iA
SrA^OKAiA
ärA^OHIKA
3rAAiAA
AthIa
ärp'iiiniHA
II MAI HA
flAt^AHApA
flAtKTIHA
IlAAA
Shactaiia
HhatoaTa
flrrtAiHA
ii HI Al Alt A
A z
fi HI CIA
ŚHHA
fili T I A
		

/KS_507619_I_0045.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Antusa
Antysa
Apfia
Apolinaria
Archelaja
Ariadna
Artemia
Ascetria
Asklepiada
Asklepiodota
Atanazja
Augusta
Aza
Barbara
Bassa
Bazylia
Bazylisa
Blandyna
Bryjenna
Cecylia
Cercyra
Chariesa
Chary ta
Anfusa
Anfisa
Apfija
Apollinarija
Archiełaja
Ariadna
Artiemija
Askitrija
Asklipiada
Asklipiodota
Afanasija
A wg usta
Asa
B (E).
War wara
Wassa
Wasiłła
Wasilissa
Blandina
Wrienna
c (u).
Kikilija
Kierkira
Chariessa
Charita
Ä H ^rA
An^ ica
ÄruJÜA
änOflAi'HAjtYA
äj>)f£AÄi'A
ilpiAĄHA
9 pTEMIA
ärisHTpiA
ÄCKAHniÄAA
iltlxAH niO^OTA
9^,AHAtZA
ävr^ITA
StA
ßÄttA
ßiCIAAA
ßACiAKCA
ßAAHAIHA
fipftHHA
KYkIAYa
KEjMUpA
XEpitttA
		

/KS_507619_I_0046.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Charytyna Charitina Xa|iti'ha
Chionia Chionija X iohia
Chrysja Chrisija Xpvm
Chryza Chrisa XfVftA
Cyra Kira KvpA
Cyriaka Kiriakija KVßlAKiA
Cyriena Kirijena KvpifHA
Cyryla Kiriłła Kvp'lAAA
D (A).
Daria Daria Ä»P‘	
			

/KS_507619_I_0047.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie ts.-cerk. słowiańskie
Eudokia Jewdokija Skaokia
Eudoksja Jewdoksija ŚKAOglA
Eufemia Jewfimija Gk^vtaYia
* /
Eufrasja Jewfrasija
(jBc^AtlA
Eufrozyna Jewfrosinija Gk^ ocvhYa
Eugenia Jewgienija
BsrfHiA
Eulalia Jewłalija ÓkaaaYa
Eulampia Jewłampija Bkaamhia
Eunicja (Eunike) Jewnikija ŚkhYkia
Eupraksja Jewpraksija 6kr^a^ia
Eustolia Jewstolija 6kctóaYa
Eulalia Jewfalija eB^AAlA
Eutropia Jewtropija @ktaÓiiYa
Euzebia Jewsjewija 6kcIkYa
Ewa Jewa 6ka
Ewancja Jewantija 6kahtYa
Ewula Jewwuła 6kk$aa
F (4>).
Faina Faina 4>aiha
Faustyna (Fausta) Fawsta 4>abcta
Felicata Fielicata <1>eaYuata
Felicytata Fielikitata 4»eaYkYtata
Ferwuta Fierwufa YNjSK^A
Feuronia Fiewronija 4>£KOU)HIA
Filipia Filippia dMAinniA
Filonila Fiłoniłła 4>Yaohiaaa
Fiwa Fiwa 4>iba
Fotyna Fotina
		

/KS_507619_I_0048.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Gaata
Gajania
Glafira
Glikieria
Golinducha
Hali
Halina
Helena
Helikonida
Hilaria
Ija
Irena
Iryda
Izydora
Jail
Jazdandokta
Jeria
Joanna
Jowila
Judyta
Julita
G (T).
Gaafa
Gajanija
Głafira
Glikierija
Golinducha
H
Gali
Galina
Jelena
Jelikonida
Iłarija
I (i).
Ija
Irina
Iraida
Isidora
J W-
Jail
Jazdandokta
Jerija
Joanna
Jowiłła
Judif’
Julita
r Ali HI A
Faa^ a
FAVISEp'lA
FoaYhaV^a
Faah
Faahha
@a!ha
6aYkoniaa
iAÄpfA
Ja
{pHHA
J pAI AA
łtlAÓpA
hl Ah
JA3AAHAÓKTA
nf
ifpYA
JoÄHHA
JOKIAAA
i^AW,6
		

/KS_507619_I_0049.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowian
Julia Julija $VaTa
Julianna Julianija IVaYahia
Junia Junija I^hYa
Justyna Justina łtftTlHA
K (K).
Kaleria Kalerija Kaa^Ya
Kalida Kalida Kaaiaa
Kalisa Kalisa Kaa i ca
Kalistena Kallisfienija Kaaaic^ŚhYa
Kallinika Kallinika KaaaYhika
Kallista Kallista KAAAirTA
Kapitolina Kapitolina KaiiYtoaiha
Katarzyna Jekatierina 6lSATEjHZHA
Kasynia Kasinija KacinYa
Każdoja Każdoja KA3AOA
Ketewań Kietiewań (gr.) KeTEEAHA
Klaudia Kławdija KaakąYa
Kleopatra Kleopatra KAEOnÄTjSA
Konkordia Konkordi j a KohkÓ(>aYa
Krescencja Kriskientija K(>HCKEHt Ya
Krystodula Christ oduła X^YctoaVaa
Krystyna Christina XjYl'cTINA
Ksantypa Ksanfippa ^AH^,innA
Ksenia Ksienija jJŚhYa
L (d).
Larysa Łarissa AAfurrA
Leonida Leonida AeohU
		

/KS_507619_I_0050.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
Leonilla Leoniłła Aeohiaaa
Leptyna Leptina AEflTIHA
Lidia Lidija Ai'a'i'a
Lija Lija A i a
Liwia Liwija Al KI A
Luba Lubow’ Akkóka
Lucyna Łukina A^kiha
Ludmiła Ludmiła Aeoamhaa
Łucja Łukija A^kia
M (M).
Magdalena Magdalina A\AfA4AHHA
Makryna Makrina Mak(hha
Małgorzata Margarita MA^rAjUTA
Mamelchta Mamiełchfa MamŚa^ a
Mamika Mamika Mamika
Maneta Maniefa 	
			

/KS_507619_I_0051.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańsko
Matrona Matrona Mat^Óha
Maura Mawra iVUvjtA
Melania Miełanija McaahYa
Melityna Mielitina MfAITlHA
Metrodora Mitrodora MHTpOAlÓpA
Milena Milena
MYacha
Milica Milica dllAII I^A
Minodora Minodora Mhhoaw^a
Miropia Mir opij a 	
			

/KS_507619_I_0052.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
P (n).
Paraskewa Paraskiewa IlAjMtlS£EA
Paula Pawła
IIÄVAA
Paulina Pawlina ÜAVAIHA
Pelagia Piełagija IltAAnA
Perpetua Pierpietuja ÜEjmET^IA
Piama Piama ii IAA«
Platonida Płatonida IIaatuihi'aa
Poliksenia Poliksjenija IIoav^ hYa
Poplia Poplija IIoHAIA
Prakseda Praksida üjiAH^IU»
Prepedygna Priepiedigna rijJEnEĄirHA
Pro kia Prokła IljiÓKAA
Proskudia Proskudija II(10£kVaYa
Pryscylla Priskiłła Iljsi'cKlAAA
Pulcheria Pulchierija
R (P).
IFVa yśpiA
Raab Raaw Paäes
Rachela Rachil Pa^hae
Raisa Raisa PA£A
Rebeka Riewiekka Pee^kka
Regina Riegina PsriHA
Romana Romana PtVMAHA
Rufina Rufina P^IHA
Rut Ruf P ^
Rypsymia Ripsimija
		

/KS_507619_I_0053.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
S (G).
Salomea Sałomija CaaoauA
Sara Sarra OAffA
Sebastiana Siewastijana GtKAITIAHA
Sepfora Siepfora CmtfiópA
Serafina Sierafima CtpAtjuMA
Snandula Snandulija ChahaVaYa
Solomonia Sołomonja COAOMIVHIA
Sozypatra Sosipatra CtvtinÄTjiA
Stefanida (Stefania) Stiefanida GTfc|>AHl'AA
Świetlana Świetlana CK'feTAAHA
Synklicja Sinklitikija CxthkaitYkia
Syra Sira CljlA
Szuszanika Szuszanika lll^UlAH ISA
R (P).
Taisja Taisija TaiVia
Tamara Tamara TAMÄpA
Tatiana Tatiana T atiaha
Tawifa Tawifa T ak% a
Tea Fieja 0£A
Tekla Fiekła 0£KAA
Tekusa Fiekusa 0(kKca
Teodora Fieodora 0£OAWjSA
Teodota Fieodota 0£OAOTA
Teodozja Fieodosija
		

/KS_507619_I_0054.djvu

			Brzmienie polskie
st.-cerk.-słowiańskie
Teodulia
Teofania
Teofila
Teoklita
Teoktysta
Teonilla
Teopistia
Teozba
Tesalonicja
Tomaida
Tryfonia
Tybia
Walentyna
Waleria
Wassa
Wera
Weronika
Weweja
Wiła
Wiryneja
Uirko (Wirko)
Brzmienie
Fieodulija
Fieofanija
Fieofiła
Fieoklita
Fieoktista
Fieoniłła
Fieopistija
Fieozwa
Fiessałonikija
Fomaida
Trifiena
Fi wieją
W (8).
Walentina
Walerija
Wassa
Wiera
Wieronika
Wiewieja
Wiła
Wirinieja
U 00.
Uirko
0eoa^aTa
9 eo$ahTa
9 eo4>i'aa
0EOKAITA
0EOKTICTA
0EOHIAAA
©EOniCTIA
0EÓ3KA
0ECCAAOWISIA
9uimai'aa
T^fH A
OhkIa
Baaehtiha
BAAEpfA
B acca
S-trpA
fitpOHlIU
Bekea
Si AA
Bh^Yhea
		

/KS_507619_I_0055.djvu

			Brzmienie polskie Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Z
(3).
Zenaida Zinaida 3 hhai'aa
Zenobia Zinowija S hhokia
Złota Złata 3 aata
Zofia Sofija Co4>ia
Zoja Zoja 3 urn
Zuzanna Susanna
		

/KS_507619_I_0056.djvu

			IMIONA MĘSKI E.
Brzmienie st.-i
ÄA^WNl
fi KO
flKBAKVp'S
ÄBKAK5MI
Ävr&Tfc
flyr^m Hl
il VA»
ilVA^iH
flvAiit*
St '*
ÄVAIH
fl VA'Kl H
ÜVAH^^*
ilvAOH*
ÄK£A6
MgtHl'p
9k^kih
fl Ki li'A
fiKlAVA
ÜVKTl
ävTONOMl
d (A).
r. słowiańskie
Aaron
Abo
Awwakir
Awwakum
Awgust
Awgustin
Awda
Awdiełaj
A wdies
Awdij
Awdikij
Awdifaks
Awdon
Awiel
Awienir
Awierkij
Awiw
Awim
Awksientij
Awkt
Awtonom
Brzmienie polskie
Aron
Abo
Abakir
Abbakum
August
Augustyn
Auda
Audelausz
Abdyes
Abdiusz
Abdycjusz
Audyfaks
Abdon
Abel
Awenir
Abercjusz
Awiw
Awim
Auksencjusz
Au kt
		

/KS_507619_I_0057.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
äKüÄMlflH)
rlü's h a'ih
flPAKł
flfAKKA
ärÄniH
flrÄnHT*
ŚrA^Arrfrt*
MrA^oAWp*
kr a^wh*
SrA^OHlKł
flrA^onoA*
flra^onVrz,
flrrffi
ńr A Al fi
firm
ÄAAVKT%
Śaaatk
ŚAjHAHł
äfTIH
flgAAAHł
ŚgiflA
ŚgAjiiH
^3<łTł
lii^AAł
fi KAR I fi
Awraam(ij)
Awram(ij)
Awsud
Awudim
Awundij
Agaw
Agawwa
Agapij
Agapit
Agafangieł
Agafodor
Agafon
Agafonik
Agafopod
Agafopus
Aggiej
Agłaij
Agn
Adawkt
Adam
Adrian
Ajetij
Azadan
Azarija
Azarij
Azat
Aifał
Akakij
Brzmienie polskie
Abraham
Abramiusz
Awsud
Awudym
Abundiusz
Agaw
Agawa
Agapiusz
Agapit
Agatangel
Agatodor
Agaton
Agatonik
Agatopod
Agatopus
Aggeusz
Aglajusz
Agn
Adaukt
Adam
Adrian
Aecjusz
Azadan
Azariasz
Azariusz
Azat
Aifal
Akacjusz
		

/KS_507619_I_0058.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
HK£l|nH Akiepsij
riMi Akiepsim
Suva a Akiła
AkYhavhz Akindin
Śk^itih Akustij
AkMtiWHZ Akution
ii AKIA HZ Ałwian
Aleksandr
ilAtgAHApYltiHł Aleksandrion
ŚAtg.H Aleksij
3aia»z Alim
3AvnYfi Alipij
AaÓhih Ałonij
3a4>£H Ałfiej
Aa^ ih Ałfij
ÄMKpÖriH Amwrosij
A/vVfAttipz Amidor
ii MAMA HZ Am mian
^AłAni)HZ(A) Ammon(a)
3m(ai)iuhä,5tz(a) Am(m)onaf(a)
Amoh Amoj
ilAtOHfnATjlZ Amonipatr
Amohitz Amonit
Amiócz Amos
Ämhaih Amplij
Am<^Yahz Amfian
Am^Yao^Yh Amfilochij
AhähYa Ananija
Brzmienie polskie
Acepsy
Acepsim
Acyla
Akindyn
Akustiusz
Akucyon
Al wian
Aleksander
Aleksandrion
Aleksy
Alim
Alipiusz
Aloniusz
Alfeusz
Altiusz
Ambroży
Amidor
Amian
Amon(a)
Amonat
Amoj
Amonipatr
Amonit
Amos
Ampliusz
Amfian
Amfilochiusz
		

/KS_507619_I_0059.djvu

			Brzmienie st.-
flHACTdtlH
AhatoaYh
iWin
Aha^ h
3HApOHl'lłł
äHiliT»
flHfMnoAi'tT*
Mhiki'ta
3hih*
ilHTIOJfl
Ahtvha
AhtYhatp»
Ahtivhi(Yh)
ilHTUlHiHł
jIhVkYh
IIh^ ah*
Äh^OC'A
än^AAlH
A '»
flm h
flnOAAYHApifi
ilnOAAlüH*
flnOAAWHIH
änOAAlVCl
änm'wH*
änpomÄHl
.-słowiańskie
Anastasij
Anatolij
Angij
Andriej
Andronik
Aniekt
Aniempodist
Anikita
Anin
Antioeh
Antipa
Antipatr
Anton(ij)
Antonin
Anuwij
Anfan
Anfim
Anfir
Anfos
Apiellij
A pij
Apollinarij
Apołłon
Apołłonij
Apołłos
Appion
Apronian
Brzmienie polskie
Anastazy
Anatol
Angiusz
Andrzej
Andronik
Anekt
Anempodyst
Anikita
Anin
Antioeh
Anty pa
Antypatr
Antoni(usz)
Antonin
Anubiusz
Antan
Antymiusz
Anter
Antoś
Apeliusz
Apiusz
Apolinary
Apollo
Apoloniusz
Apollos
Apion
		

/KS_507619_I_0060.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
äpAMi'UJH»
äp'lH
äp(p)VÄH*
ÄpHtl
äpKAA'H
flpKKHiUH
SpicTÄp^*
äpVtTIH»
äpitTIWHl
äpi'm rin»
äpitTOßVA-Ä
äpitTOKAl'ft
fl pi’tTOTEA/j
ilpOHOC»
flpnvAA
flpcÄKlH
SpctHIH
ilpT^AM
äpTCMlAlüf*
MpTtMIH
äpTfMOH»
!pxm
äp^inns
ilp^iA»
flti'p»
fltKAAWH»
Ardalion
Ariefa
Arij
Ar(r)ian
Aris
Arkadij
Arkiesilaj
Aristarch
Aristin
Aristion
Aristipp
Aristowuł
Aristoklij
Aristotiel
Aronos
Arpiła
Arsakij
Arsienij
Artiema
Artiemidor
Artiemij
Artiemon
Archilij
Archipp
Arczil
Asir
Askałon
Brzmienie polskie
Ardalion
Areta
Ariusz
Arian
Arys
Arkadiusz
Arkezylausz
Arystarch
Arystin
Arvstion
Arystyp
Arystobul
Arystokleusz
Arystoteles
Aronos
Arpila
Arsakiusz
Arseniusz
Artema
Artemidor
Artemiusz
Artemon
Archiliusz
Archipiusz
Arczyl
Asyr
		

/KS_507619_I_0061.djvu

			— bl —
Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
flcKAHni'dA*
flrivAHmOAOTl
iltrtpiH
fltTlH
flmum
fltVfHKjHTl
Attaak
At t 'ih
ŚTTIKł
fljfAHtt
^ S 1
iy«
fl^l AAIH
fl\\AAA
fl^AHACIH
a^,HHArÓjlł
fl^HHOAtÓpł
fl^HHOrtH»
fl4)ji%
IKAHł
WAHtTft
OHIH
K‘iA3ihi
Kopaahi
BoroA^rne
Asklipiad
Asklipiodot
Astierij
Astij
Astion
Asinkrit
Attał
Attij
Attik
Achaik
Achaz
Achia
Achillij
Aehiłła
Afanasij
Af in agor
Afinodor
Afinogien
Afr
Afrikan
Afrodisij
Affonij
E (B).
Bidzin
Bogdan
Bogolęp
Asklepiades
Asklepiodot
Asteriusz
Astiusz
Ascyon
Asynkryt
Attal
Attiusz
Attyk
Achaik
Achaz
Achia
Achiliasz
Achilles (Achil)
Atanazy
Aten agor as
Atenodor
Atenogenes
Afr
Afrykan
Afrodyzy
Aftoniusz
Bidzyn
Bogdan
		

/KS_507619_I_0062.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie pols
Eor^MHAł Bogumił Bogumił
EopHCł Boris Borys
Eoaii-6 Bojan
ß (W)
Bojan
Bakhaa Wawiła Babila
fiAAlMł Wadim Wadym
Baky* Wakch Bakchus
fiAAfHTZ Walent Walent
BaAEHTIH* Walentin Walentyn
fiAAfjilAHł Walerian Walerian
tiAA£jMH Walerij W alery
BAAtpiHł Walerin Waleryn
BaRTOtł Waptos Baptos
Bajiak* Warak Warak
fiAp^AT* Wardat Wardat
ßAjSÄpH Warachij Warachy
BAp(»)jęi'ri'H War(a)chisij War(a)chizy
BApSAp*
fiipi ij'Ok'A
Warwar Barbar
Waripsow Waripsow
Baoaaaava Warłaam Barlaam
fiApllASA Warna wa Barnaba
li AptAKA Warsawa Barsaba
BAptltł Warsis Barzys
fiAptOHÓ^lH Warsonofij Barsonofiusz
BAp^Ał Waruł Barul
BApVyi Waruch
		

/KS_507619_I_0063.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
Ba^OAOmŚH Warfołomie] Bartłomiej
BAtiAiAł Wasilid Bazylid
Baciaih Wasilij Bazyli
Banaiiha Wasilisk Bazylisk
Baci'aako W asilko Bazylko
Baka Wass Was
ßAttiÄHA Wassian Basjan
Bahoh Wassoj Wasojusz
Bata Wata Wata
ßA^^tiH Wafusij Batuzy
Ba^ticim Wachtisi Bachtyzy
BeHAHAMAHA Wiendimijan Bendymian
BtHtAlKTł Wieniedikt Benedykt
Bmeaimä Wieniedim Benedym
fiCHiAAM HA Wieniamin Beniamin
fifjlKA Wierk Werk
Biano^a Wianor Wianor
Bankaaka Wiaczesław Wacław
fi H kia HA Wiwian Wiwian
Bil^HTiH Wikientij Wincenty
fiillTOpA Wiktor Wiktor
fiiKTOplHA Wiktorin Wiktoryn
fil AA Wił Wilus
ßipi'AÄAA Wiriład Wirylad
BiCCAfioHA Wissarion Wisarion
Bita Wit Wit
BiTAAiH Witalij
		

/KS_507619_I_0064.djvu

			— 60 —
Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie po
ßiTOHiH Witoni j Witoniusz
ßAAAHAtipi Władimir Włodzimier
ßftAClH Własij Błażej
ßoHiAT?H Wonifatij Bonifacy
ßckoAOA« Wsiewołod Wsiewołod
fi^KOAS Wukoł Bukol
FaKEAA<*H
r (G)
Gawieddaj Gabedaj
FakihYh Gawinij Gabiniusz
r AKpiHAl Gawryił Gabriel
Fm * Gad Gad
Faih Gaij Gajusz
FaaaktYóhi Gałaktion Galakcjon
Fd ANSI Galik Halik
FamaaYhai Gamaliił Gamaliel
Feaewhi Giedieon Gedeon
FeaaeYh Giełasij Gelazy
FemŚAAI Giemiełł Gemel
FehhaaYh Giennadij Genadiusz
FEtupnü Gieorgij Jerzy
Fe^acYmi Gierasim Gerasym
Fe^käcYh
r^MAHł
Gierwasij Gerwazy
Gierman Herman
Fe^whtYh Gierontij Geroncjusz
FYpahtYh Gigantij Gigancjusz
FA'tki Gleb Gleb
Favk^Yh Glikierij
		

/KS_507619_I_0065.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
Fóprifi Gorgij Gorgiasz
FopAiAH» Gordijan Gordian
rópAiH Gordij Gordiasz
F pHropm Grigorij Grzegorz
rVpiH Gurij Guriasz
4 (D)
A*K|A% Dawid Dawid
Dawikt Dawikt
AM* Dada Dada
Aaamät» Dałmat Dalmat
Aamackhhs Damaskin Damascen
Aamiähi Damian Damian
A<*h* Dan Dan
Aahai;t% Danakt Danaktes
Aahihais Daniił Daniel
A*C'H Dasij Dazy
AiAHMł Didim Dydym
AHMHTpiAH* Dimitrian Dymitrian
AHMHTpifi Dimitrij Dymitr
AHMOC^fH* Dimosfien Demostenes
AiorfHł Diogien Diogenes
AiOAWpł Diodor Diodor
Aioaoti Diodot Diodot
Aiomha^ Diomid Diomedes
AioHyrm Dionisij Dionizy
Aiocitopł Dioskor
		

/KS_507619_I_0066.djvu

			Brzmienie st.cerk.-słowiańskie
4,HtAHł
AHCHAfjńH
Am
&°ao
AometiAh*
Aometi' h
AOMHHISł
AoMHlHł
A<3AlHł
A ohats
AofV«tAOHT*
AWfO&tH
A Ó£A
AotWń
Ap4rVri‘Hł
A ^kiW h
A ^aa
66£^ł
6a^£IH
6gEui a
§3EkYha%
ßHA'Tl
ÖAEAgÄpi
§AE36ÓH
6AEvtinnł
^AEV^EjÜH
Disan
Disidierij
Di]
Dodo
Domietijan
Domietij
Domnik
Domnin
Domn
Donat
Dorimiedont
Dorofiej
Dosa
Dosifiej
Drągu tin
Dukitij
Duła
£ (E)
Jewier
Jediesij
Jezjekija
Jezjekiił
Jekdit
Jeleazar
Jelezwoj
Jelewsipp
Jelewfierij
Brzmienie polskie
Dysan
Dezydery
Dyj
Dodo
Domecjanusz
Domecjusz
Dominik
Domnin
Domn
Donat
Dorymedont
Doroteusz
Doza
Dosyteusz
Dragutyn
Dukiey
Duła
Ewer
Edezy
Ezekiasz
Ezekiel
Ekdyt
Eleazar
Elezwoj
Eeusyp
		

/KS_507619_I_0067.djvu

			Brzmienie st.-cerk -słowiańskie
6ahma Jeliina
6 aYccm Jelisjej
6a'i"^a% Jeliud
ŚAIgKAjił Jelizbar
ŚaaaaYh Jełładij
6aaYh Jellij
6AniAiH Jełpidij
6Ani’Ai'4)óp Jełpidifor
GmYaYAhi Jemilian
BHtrpiAHł Jeniegrian
6mÓt% Jenos
Jenoch
<> (lAtJjp ACA Jepafras
6nA
s	
			

/KS_507619_I_0068.djvu

			Brzmienie st.-eerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
bjiAWAł Jermił Hermil
©pwt's Jeros Eros
6tAH«ł Jeślim Eslim
6tn£pł Jespier Esper
6<|>j Kł Jefiw Efiw
§<|>p£Ml Jefriem Efrem
6gAistftTiVANtH% Jeksakustodian Egzakustodian
Jefierij Eteriusz
©VArpift Jewagrij Ewagriusz
6vArrŹAł Jewangieł Ewangeliusz
6vA6ttTX Jewariest Ewarest
A z
bvKEHTin Jewwientij Ewwenty
§vkVa* Jewwuł Euwuł
6vriHiH Jewgienij Eugeniusz
6vrpA<|)» Jewgraf Eugraf
6v\40i;i m% Jewdokim Eudokim
bvAO^iH Jewdoksij Eudoksy
6v£AnitTł Jewielpist Ewelpist
bviAAtiH Jewiłasij Ewilazy
bvKApniH Jewkarpij Eukarpiusz
6vkaeh Jewklej Eukleusz
bvKjjATift Jewkratij Eukracy(jusz)
6vaaaih Jewłalij Eulaliusz
6vAAAmiH Jewłampij Eulampiusz
6vaoi'IH Jewłogij Eulogiusz
6vaaehih Jewmienij Eumeniusz
6vHiKiAHł Jewnikian Eunikian
6vH0iKł Jewnoik
		

/KS_507619_I_0069.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
6vóa%
6vim
6vnópł
6vcekih
§VC£WH7l
Bvcta^ ih
©vcto^Vh
6vtrp»Ti"H
6vfVHAKUHł
n , w
6vrvrHih
6vTpón'm
§VTVyi4Hł
rt jh
6vtv )ęiń
Bvctv^eh
6v^pAfiH
6v<|)(io£v'nł
ßvxj/vyfH
Bv^ vm'ih
Jewod
Jewpł
Jewpor
Je w sie wij
Jewsieon
Jewstafij
Jewstochij
Jewstratij
Jewschimon
Jewsignij
Jewtropij
Jewtichian
Jewtichij
Jewstifiej
Jewfrasij
Jewfrosin
Jewpsichij
Jewfimij
3 (z)
Ewod
Euples
Eupor
Euzebiusz
Eusewon
Eustachy
Eustochiusz
Eustracjusz
Euschimon
Eusygniusz
Eutropiusz
Eutychian
Eutychiusz
Eustyfeusz
Eufrazy
Eufrozyn
Eupsychiusz
Eufemiusz
3A6^AU)Hl Zawułon Zabulon
3ak^h Zakchiej Zakcheusz
3a^a()Va Zach aria Zachariasz
Sekieu Ziewin Zewin
3hha Zina Zenas
3hhók"i"h Zinowij Zenobiusz
3hhu>h* Zinon
		

/KS_507619_I_0070.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie pob
3 ivhai Zoił Zoil
3oßOE.A6EAA Zorowawiel Zorobabel
3 ivcima Zosima Zosyma
3u)TIKł Zotik
ń i ii* (i).
Zotyk
Igafraks Igafraks
IirojiA Igor Igor
Hau Hija Eliasz
HaYaHA Ilian Helian
Haih Hij Heliusz
Hai"oai®p» Iliodor Heliodor
HjiAKaŚaUUHA Iraklemon Heraklemon
H^aiuih Iraklij Herakliusz
Hpuuium Irodion Irodion
HcaYa Isaija Izajasz
Hckoh Iskoj Iskoj
Hcv^Yh Isichij Hizychiusz
i*AWp'A Iador Jador
łdkltjęÓAł Iakischoł Jakischol
iÄKWS'A laków Jakub
iAMKAl^A Iamwlich Jamblich
iAHIKHTł Ianikit Janicet
łAHH^ijUH Iannuarij January
łAjiOnOAHł laropołk Jaropełk
iAtiym Iason Jazon
UĄt&i Iafief Jafet
irHATiń Ignatij
		

/KS_507619_I_0071.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
Ieziekiił
jtyią« Ieraks
łfpfMIA leriemija
leriemij
itpWH-i Ieron
IfjUUHVAVS Ieronim
Ierofiej
łfCC EH Iessiej
Ieffaj
Iisus
łAAjiiiÓH* Iłarion
łfldjiiH Iłarij
łAAVflUSł Illirik
Ihamc* Indis
łHNA Inna
łHHOK^HTIH Innokientij
load
I Ul A KI Mt Ioakim
łWAHHlKIH Ioannikij
iUlAHHł Ioann
łlUACA(J)'A Ioasaf
iuiKł Iow
łWHAA Ioil
łltiHA łona
łUMA^AH* Ionafan
iWCHtji* Iosif
łwilA łosia
innoAVTi Ippolit
Brzmienie polskie
Jezekiel
Jerakses
Jeremiasz
Jeremiasz
Hieron
Hieronim
Hieroteusz
Jesse
Jefte
Jezus
Hilarion
Hilary
Iliryk
Indys
Inna
Inocenty
Joad
Joachim
Joanicjusz
Jan
Joasaf
Hiob
Joel
Jonasz
Jonatan
Józef
Josiasz
		

/KS_507619_I_0072.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
ipHHAfp Irinarch Irynarch
IpHHEH Iriniej Ireneusz
łpHHIH Irinij Ireniusz
IcAAKł Isaak Izaak
ItAAlÜH Isaakij Izaakiusz
łtAIUH Isakij Izakiusz
iii Ise (gruz.) Ise
iriAitipł Isidor Izydor
łlMAHAł Ismail Izmael
łc(A\'Ap% Issachar Izachar
łcT^KApiH Istukarij Istukariusz
icj(VpYWHł Ischirion Ischyrion
fSKEHAAlH Iuwenalij Juwenal
ł^KtHTlK* Iuwientin Juwentyn
ł^A* Iuda Judas
l^AIAHł Iulian Julian
ł^AIH Iulij Juliusz
l^CTł lust Just
łtftTlHł lustin Justyn
IVctYhYah* Iustinian Justynian
Vakhh^ x Iakinf Hiacynt
V uatYh Ipatij Hipacy
VntpE^iH lpieriechij Hiperechiusz
VnEpHym Ipieriehij
H (K).
Hiperychiusz
Kaetah» Kajetan Kajetan
KaaYc^Ihi Kalisfien
		

/KS_507619_I_0073.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie
KAAAlMAyi Kallimach
Kaaa(hm<% Kallinik
KAflAióniH Kalliopij
Kaaa'ü ti Kallist
KAAAltTjlATł
Kaa^4>i
Kallistrat
Kałuf
KahaU * Kandid
KahtYaYahs Kantidian
Kahti'aih Kantidij
KAfllTWH* Kapiton
Ka^i"ivh% Karion
Kipni Karp
KApTtpiH Kartierij
KaccYahi Kassjan
Kacto^* Kastor
KACTOpYH Kastorij
KacTMvYh
Kact^a-i
Kastrichij
Kastuł
Kat^Yh Katierij
Kat^ hi Katun
Kkajtł Kwart
KkYhtYaYahi Kwintilian
KtrtfCTiHt Kielestin
KtAtm Kiełsij
KfHtOjliHł Kiensorin
KtcAfYfi Kiesarij
KttAp Kiesar
Brzmienie polskie
Kalimach
Kalinik
Kaliopiusz
Kalikst
Kalistrates
Kałuf
Kandyd
Kanty dian
Kantydiusz
Kapiton
Karion
Karp
Karteriusz
Kasjan
Kastor
Kastoriusz
Kastrychiusz
Kastulus
Katery
Katun
Kwart
Kwintylian
Celestyn
Celzjusz
Cenzoryn
Cezariusz
		

/KS_507619_I_0074.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie Brzmienie polskie
BetEKAH* Kietiewan (gruz.) Keteban
Hh^V'ISTI Kirik Cyryk
Kh4>a Kifa Cyfa
KiHAfH Kindiej Cyndeusz
KituHł Kion Cyon
KvnpiÄH-i Kiprian Cyprian
Kvpz Kir Cyrus
KvpTAiti Kiriak Cyriak
HirpiAAł Kiriłł Cyryl
Kvpmz Kirin Cyryn
BirpiWH* Kirion Cyryon
Kaavaih Kławdij Klaudiusz
Ka£OA'M* Kleodim Kleodym
Kaeohmsi Kleonik Kleonik
Kaeoha Kleopa Kleofas
KaIaaeht* Klimient Klemens
KoAf* Kodr Kodrus
KOAjMTNH Kodratij Kodracjusz
KoApÄT» Kodrat Kodrat
KoiHTłi KglHT» Koint (Kwint) Koint (Kwint)
KoHKOflAIH Konkordij Konkordiusz
BoHUWZ Konon Konon
BUMCTAHTIN» Konstantin Konstanty
Bonp'm Koprij Kopriusz
BopiK* Koriw Koryw
BopiUHATl Koronat Koronat
BopHHAIH Kornilij Korneliusz
KopH^T* Kornut
		

/KS_507619_I_0075.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie Brzmienie pols
KotAM Kosma Kosma
KjSHCISfHTS Kriskient Krescens
RpHCKEHTUHł Kriskientian Krescencjan
Kju'tni
KpoN^n
Rokują
Krisp Kryspus
Kronid Kronid
Kuksza Kuksza
R^4>Yh Kufij
A (L. Ł).
Kufiusz
/Iav^ehtih Ławrientij Wawrzyniec
/ligajiA Lazar’ Łazarz
/lAMnAA-S Łampad Lampad
AaoaTkih Łaodikij Laodycjusz
ÄApri'H Łargij Largiusz
AAvp-x Ławr Laur
AtKł Lew Leon
AŚbih Lewij Lewiusz
Aeviüh Lewkij Leukiusz
AeiüHi'a* Leonid Leonidas
AŚoHTI Leont Leont
Aeohtih Leontij Leoncjusz
AYßfyYfi Liwierij Liberiusz
AVlSApilVH% Likarion Likarion
Aimhih Limnij Limniusz
Al 11 'A Lin Lin
A\ftiMA)Cł Lisimach Lizymach
Aórrinz Longin
		

/KS_507619_I_0076.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie Brzmienie
AÓaaTh Łollij Loliusz
dom Łot Lot
d^ApCAE» Luarsab Luarsab
/ltflSÄ Łuka Łukasz
A^kYaha Łukian Lucjan
dtflUH Łukij Lucjusz
A&kYaaYaha Łukillian Lucylian
aViuia Łupp Lupus
Math*
rMAiujmi
AUlStAWHl
A\ai«aóhYh
AUltpOKIH
A\aaa^(a
A\aa^i
Mamahti
AUmAUH
A\ahac(!a
AUhVha»
A\ApAÄp"lH
AUpAOHIH
AUpYÄK'A
AUp'lH*
AUf'A
AUpKtAAl
M (M).
Magn
Makarij
Makiedon
Makiedonij
Makrowij
Malachija
Match
Mamant
Mammij
Manassia
Manuit
Mardarij
Mardonij
Mariaw
Marin
Mar
Markiett
Magnus
Makary
Macedon
Macedoniusz
Makrobiusz
Malachiasz
Malch
Mamas
Mamiusz
Manasjasz
Emanuel
Mardariusz
Mardoniusz
Maryaw
Maryn
Mar
		

/KS_507619_I_0077.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
AUpKEAAlHX Markiellin Marcelin
AUprinx Martin Marcin
AUpitYÄHX Markian Marcjan
AUpisx Mark Marek
AUpiAHX Marian Marian
AUpiUHX Maron Maron
AUptAAlH Marsakij Marsakiusz
/BApTINiAHX Marti nian Martynian
MApTvpiH Martirij Martyniusz
AUptf^X Maruf Marut
M aT^Śh Matfiej Mateusz
Mat^ ih Matfij Matias
M atoh Matoj Matojasz
AU^IAHX Maksjan
Maksjan
AU^imz Maksym
Maksim
MA^i'MIAHX Maksymian
Maksimian
iWA^iMiAIAHX Maksymilian
Maksimilian
MÄvpx Maur
Mawr
AUvpiKIH Maurycy
Mawrikij
Mavcima Mawsyma
Mawsima
M eaimhx Miedimn Medymn
MEAAtmnx Miełasipp Melasyp
MEAjciCEAfKX Miełchisiediek Melchizedek
M eaetim Mieletij Melecjusz
MEAEvcinnx Mielewsipp MelewsÄp
M eaYtwihx Mieliton
		

/KS_507619_I_0078.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
MfpTIH Miertij Mercjusz
AYYahi Mian Mian
MfAHCItHł Mielissen Melisen
Miemnon Memnon
MtHAHApł Mienadr Menard
MtHtA Mienieja Meneasz
MfHITH-Ł Mienign Menign
MEpisVpiH Mierkurij Merkury
Me^ o'aih Miefodij Metody
M hha Mina Mi nas
A\hwwha Minieon Meneon
Mhiui^ eh Minsifiej Minsiteusz
MHTfOtjłAH* Mitrofan Mitrofan
AViaih Milij Miliusz
AVaAI Miłł Millus
dhpÄ^n Miraks Miraks
AIViahax Misail Misael
AYi^ahaa
MT^eh
A\oaect%
Michaił Michał
Michiej Micheusz
Modiest Modest
AUthiaasa Mstisław Mścisław
A\^ko Muko Muko
AXwiu'h Mokij Mocjusz
A\ wyciu Moisjej Mojżesz
Mv(r)AÓHiH Mi(g)donij Mi(g)doniusz
AYvitVH's Miron
		

/KS_507619_I_0079.djvu

			Brzmienie st.-i
HAVKpATIH
HAgÄpin
HA(SKi' tCT,
Ha^MI
Ha^ ah*
Ha^ anaha*
HlANltKl
Ht.uł
HftMlA
HfKTApifi
HftOH*
H fO^T*
HtpAOHł
HftTAR*
HtcTop*
Hf^AAlM*
Hh^ uiht*
HlKAHApi
HiitAHióp
HYishta
HiilH^ep-A
HYkoahm*
HYkoaa
HYkoaah
Hikoh*
[.-słowiańskie
fl (N).
Nawkratij
Nazarij
Narkiss
Naum
Nafan
Nafanaił
Nieanisk
Nieas
Niejemija
Niektarij
Nieon
Nieofit
Nierdon
Niesław
Niestor
Nieffalim
Nifont
Nikandr
Nikanor
Nikita
Nikifor
Nikodim
Nikoła
Nikołaj
Nikon
Brzmienie polskie
Naukracjusz
Nazariusz
Narcyz
Naum
Natan
Nataniel
Neanisk
Neasz
Nehemiasz
Nektariusz
Neon
Neofita
Nerdon
Nestaw
Nestor
Neftalim
Nifont
Nikander
Nikanor
Nikita
Nicefor
Nikodem
Mikoła
Mikołaj
		

/KS_507619_I_0080.djvu

			Brzmienie st-.cerk.-słowiańske
HYkO£T|1ATI
Nikostrat
H.a%
HipcA
Hit^EpÓH
HlTX
HÓHHł
Hwh
HvisTonoXfitiHi
Ö kiaih (Ö ki'a-a)
OA trł
C AŃfMflAHł
OAVMniH
O aV/WIIS
O mk^ih
O hmcih
n z
O hkcYai-a
OHHC<4>0jlł
O h^iM h
A /
-w
OpEHTIH
ÖpttT»
Opium»
Qpo\|rx
Qjuitm
Q ua
Nił
Nirsa
Nisfieroj
Nit
Nonn
Noj
Niktopolion
ö (0).
Owidij (Owid)
Oleg
Olimpan
Olimpij
Olimp
Omwrij
Onisij
Onisim
Onisifor
Onufrij
Orientij
Oriest
Orion
Orops
Orsisij
Or
Osija
Brzmienie polskie
Nikostrat
Nil
Nirsa
Nisteroj
Nitus
Non
Noe
Niktopolion
Owidiusz
Oieg
Olimpan
Olimpiusz
Olimp
Omwriusz
Onizjusz
Onisym
Onisyfor
Onufry
Orencjusz
Orestes
Orion
Orops
Orsyzjusz
Or
		

/KS_507619_I_0081.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
IlABEAł
IIauYh
Haktobih
IIaAÄaWVHI
[lAAAAAiH
I1ÄMBA
IMmKUJHX
Ham^aauih*
II AM(ji.\A\H p'A
IlAM^IAł
IlAHAr"lOTł
narKocAiiH
UAIlSjlATiTl
II AHtóc|>Tfi
IlANTEAEHMWHl
ÜAH^AJji'H
HaEIA
IIA mH
llÄnnx
tlAnniÄn-A
O AE1VAA
TlAnvAlH«
IlAfAMW)H*
IlAjlAł
ÜA^MEH-A
nApMEHIH
n (P).
Pawieł
Paisij
Paktowij
Pałamon
Pałładij
Pamwa
Pamwon
Pamfałon
Pamfamir
Pamfił
Panagiot
Pankosmij
Pankratij
Pansofij
Pantieleimon
Pancharij
Papa
Papij
Papp
Pappian
Papiła
Papilin
Paramon
Pard
Parmien
Parmienij
Brzmienie polskie
Paweł
Paisjasz
Paktowiusz
Palamon
Palladiusz
Pamwa
Pamwon
Pamfałon
Pamfamir
Pamfil
Panagiot
Pankosmiusz
Pankracy
Pansofiusz
Pantaleon
Panchariusz
Papa
Papiusz
Pap
Papian
Papila
Papilin
Paramon
Pard
Parmen
		

/KS_507619_I_0082.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
Parod Parod
nap^EHiH Parfienij Parteniusz
n»4VTOpiH Parigorij Parygoriusz
IlAttAjliWHł Passarion Pasarion
IlAtlKjMTł Pasikrat Pasykrat
11ATAfliń Patapij Potapiusz
ÜATEpM^^iH Patiermufij Patermutiusz
riATpi'nifl Patrikij Patrycy (Patryk)
llATpÓKl Patroxv Patrow
HdTpOKA-L Patrokł Patrokles
üa^ h^ tVh Pafnutij Pafnucy
IIa^oaiih Pachomij Pachomiusz
IlAVAIH'A Pawlin Paulin
niAiH Pieli j Peliusz
llttOH-i Pieon Peon
IlEpErpiHX Pieriegrin Peregryn
n^Tp* Pietr Piotr
ÜETpOHiH Pietronij Petroniusz
ilHrÄtm Pigasij Pigasjusz
ÜHTHpHM» Pitirim Pityrym
ÜHTHp^H* Pitirun Pityrun
IIlMEH* Pimien Pimen
nillHA Pinna Pinna
HiUHS^pifl Pinnufrij Pinufriusz
QYoh'ih Pionij Pioniusz
IlTttip* Pior Pior
Hipp» Pirr (gruz.)
		

/KS_507619_I_0083.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie Brzmienie polskie
11 ICTl Pist
[IaATiÓn* Platon
IIoa's'kYh Połuwij
llOAVf^Hl Polijen
IIoAifiyiiTł Polijewkt
noAiinAjinł Polikarp
tloAV^lOHIH Polichronij
JIOMnŚH Pompiej
IIoahhh Pompij
11OH Tlił Pontij
IIonAfH Poplij
nop4>\fpłH Porfirij
IloTAMiH Potamij
IloTAriiH Potapij
lIOTHT-8 Potit
IIpMAHAlAH» Prilidian
Upitlił Prisk
IIpÓKiH Prowij
IlpÓ KfCCA Prokiess
ilpOKAł Prokł
IlponóniH Prokopij
üjlOK^Al Prokuł
IIpOTACiH Protasij
IlpOTtpiH Protierij
IIpójcKipł Prochor
[IptOTormł Protogien
llpU)TOAEU)Hł Protoleon
Pist
Platon
Polubiusz
Połien
Polieukt
Polikarp
Polichroniusz
Pompejusz
Poinpiusz
Poncjusz
Popliusz
Porfiriusz
Potamiusz
Potapiusz
Potyt
Prylidian
Prysk
Prowiusz
Prokes
Prokles
Prokop
Prokulus
Protazy
Proteriusz
Prochor
Protogen
		

/KS_507619_I_0084.djvu

			Brzmienie st.-'
IlpWTt
ÜTCAOmIh
n^KAIH
tjrujfi
Pak^aa
Pa'/KAEHI
Pa3^mhhk*
Panama*
PtAIł
PfKOIWT*
PlMMA
Pig*
PoAiiÓHł
PoAoniAH*
PlVMÄHl
Pl«MVAł
PotTHCAAKł
PVüHH*
P^tTIKł
PV^IHI
Całka
CakkätYh
CAK^Ał
.-słowiańskie
Prot
Ptołomiej
Publij
Pud
Psoj
P (R).
Rawuła
Rażden (gruz.)
Razumnik
Rafaił
Rieas
Riewokat
Rimma
Riks
Rodion
Rodopian
Roman
Romił
Rostisław
Ruwin
Rustik
Ruf
Rufin
c (S).
Sawwa
Sawwatij
Sawieł
Brzmienie polskie
Prot
Ptolemeusz
Publiusz
Pud
Psoj
Rabula
Rażden
Razumnik
Rafał
Reas
Rewokat
Rymmas
Ryks
Rodion
Rodopian
Roman
Romiliusz
Rościsław
Ruben
Ru styk
Rufus
Rufin
Sawa
Sabacjusz
		

/KS_507619_I_0085.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
CAKĆpiH
Cakiew
Caawki
CAKffAWH*
Caaamaiu
Gamm
Gaah«n%
CamVhai
Oami|/whi
CAjlKHAł
GAtOHIH
GATVp
CATOjUH*
Cato^hih
CATOpHHAł
CATOpHlHł
GAT^pHIH»
CtKAtTIAH-S
CtKEpiAHTl
CtKtjlHHł
GtsEjiz
CtKHpł
Cek^ ha*
Ceaevk*
Geaevisi'h
OeahnYh
CENNIE'*
GEpAnYtunł
Sawierij
Sawin
Sadok
Sakierdon
Sałaman
Sarniej
Samon
Samuił
Sampson
Sarwił
Sasonij
Satir
Satorin
Satornij
Satornił
Satornin
Saturnin
Siewastian
Siewierian
Siewierin
Siewier
Siewir
Siekund
Sielewk
Sielewkij
Sielinij
Siennis
Sierapion
Brzmienie polskie
SaweriuSż
Sabin
Sadok
Sacerdon
Salaman
Sameusz
Samon
Samuel
Samson
Sarwil
Sasoniusz
Satyr
Satoryn
Satorniusz
Satornil
Satornin
Saturnin
Sebastian
Sewerian
Seweryn
Sewer
Sewir
Sekundus
Seleuk
Seleukiusz
Seleniusz
Sennis
		

/KS_507619_I_0086.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie pi
Sierafim Serafin
CtpA^TWHH Sierafion Serafion
CŚpriń Siergij Sergiusz
CffU* Sierid Seryd
Ch^-ł Sif Set
eiKEAł Siwieł Siwel
Cfrmył Sigic Sigic
ClAA Siła Siła
ClAAHł Siłan Sylan
CiAAK^Tf* Silwiestr Sylwester
ClA^ÄH'A Siłuan Sylwan
ClAłlOMł Simon Szymon
CHMł Sim Sym
ClOHIH Sionij Syoniusz
CltilliH Sisinij Sysyniusz
Citień Sisoj Sysoj
ClgTl Sikst Sykstus
CAAAjlAfAł Smaragd Szmaragd
GOAOMUW* Sołomon Salomon
CoAO^’UJH'S Sołochon Sołochon
OoHHpiAł Sonirił Soniryi
Co&óhia Sofonija Sofoniasz
Cnevcinnx Spiewsipp Speusyp
Onvpi'AiVHi Spiridon Spirydon
Ctajc'ih Stachij Stachiusz
Gte^äh* Stiefan Stefan
CTpATtÓHIKł Stratonik Stratonik
Ct^atwh-s Straton
		

/KS_507619_I_0087.djvu

			Brzmienie st.-cerk. słowiańskie Brzmienie polskie
CrpATWji Strator Strator
CtflMKAl Suimwł Suimwł
Suchij (gr.) Suchiusz
CwgÓHTł Sozont Sozont
CtUKpÄT* So krat Sokrates
CwcVnÄTps Sosipatr Sozypatr
GióccYfi (Ctvttł) Sossij Sozjusz
Cujc^ h* Sosfien Sostenes
OlU^pÓHiH Sofronij Sofroniusz
Cv/H£lVHł Simieon Symeon
C\TM<|>OpYÄH* Simforian
T (T)
Symforian
TapÄtiH Tarasij Tarasjusz
TApÄj^l Tarach Tarach
Tapis äh z Tariczan Taryczan
TATiUJHł Tation Tacjon
TAvpiWHfc
T tpEHTiH
Tawrion Taurion
Tierientij Terencjusz
TtpriH Tiertij Tercjusz
TlKtpiH Tiwierij Tyberiusz
TlBŚpTIH Tiwiertij Tyberciusz
TYr^ tYh
Tirpin
TYmo^ eh
Tiwurtij T>burcjusz
Tigrij Tygriusz
Timofiej Tymoteusz
Timoaäh Timołaj Tymolaos
TlMtUHł Timon Tymon
TlTł Tit
		

/KS_507619_I_0088.djvu

			Brzmienie st
T'i"4>Óh
T v^Yki
Tvyu)Hł
TpAHKKIAAlHł
TpisiMiH
T ^ vaaih
TfO^lMł
T^wäaYh
T(HfakYh
4»ahti'hi
4>ahV(Hh
4>AjlAtX^,iH
4>ajshakYh
<$>AV£Tł
-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskite
Tifoj
Tichik
Tichon
Trankwillin
Triwimij
Trifillij
Trofim
Troadij
Trifon
Turwon
Oy (U).
Uwrikij
Ułkian
Utpian
Urwan
Uriił
Urosz
Urpasian
Ursikij
<$> (F).
Fawij
Fantin
Fanurij
F ar muf i j
Farnakij
Fawst
Tyfoj
Tycbik
Tychon
Trankwillinus
Trywimiusz
Tryfiliusz
Trofim
Troadiusz
Tryfon
Turwonus
Uwrykiusz
Ulkian
Ulpian
Urban
Uriel
Urosz
Urpasjan
Ursykiusz
Fabiusz
Fantyn
Fanuriusz
Farmutiusz
Farnakiusz
		

/KS_507619_I_0089.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
4>AV£TiAH* Fawstijan
EAIMł Fiedim
4>ea(va Fiedr
4>eaYkYc{i'm% Fielikissim
4>e(h)aVö* Fieliks
4>i"AÄrpiM Fiłagrij
4»YaaA£A<|>1 Fiładiełf
dÓAApfT-A Fiłariet
4>iAEOj>T1l Fileort
4>Yahahuh* Filimon
4»iAA% Fiłł
dÓAinn-A Filipp
4‘YAiT'A Filit
4>iAorÓH»(iH) Fiłogon(ij)
4>Yaoi;tYaiivhi Fiłoktimon
4»YAOAÓr* Fiłołog
4>Yaohi Fiłon
4>iAocó<|)ł Fiłosof
^Yao^ eh Fiłofiej
4‘i'A^MEH'* Fiłumien
4>YH£fCŁ Finiejes
4>lj>AM Firm
4'YpAÓAYAHZ Firmilian
4>l'pMOCł Firmos
4>i£Tł Fist
4>aakYah* Flawian
4‘AAłÓH Fławij
4>A£rÓHT* Flegont
Brzmienie polskie
Faustian
Fedym
Fedr
Felicysym
Feliks
Filagriusz
Filadelf
Filaret
Fileort
Filemon
Fil
Filip
Filit
Filogoniusz
Filoktymon
Filologus
Filon
Filozof
Filoteusz.
Filomen
Finejes
Firm
Firmilian
Firmos
Fist
Flawian
Flawiusz
		

/KS_507619_I_0090.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
4>AopfHTiH
d>Aivp*
4>oka
4>OpKl'H*
4>OpT^HIAHł
4>otTh
OTlNł
4>ujts
4>(o)^tVhati
4>j>OHTVakY4HI
4>Vci'k*
Xaack*
XajiTcimx
XApiTUM*
XAp(A)AA«niH
Xf^lMlUN*
X^i CT*
XpimÄH*
XpiCTOA^A*
XpicTo4>0p
XpCAH^,*
XpircoroH*
XfV30CT0M*
Fłorientij
Fłor
Foka
Forwin
F(o)urtunian
Fostirij
Fotij
Fotin
Fot
F(o)urtunat
Frontasij
Frumientij
Fułwian
Fusik
X (Ch).
Chalew
Charisim
Chariton
Char(a)łampij
Chierimon
Christ
Christian
Christo duł
Christofor
Chrisanf
Chrisogon
Chrizostom
Brzmienie polskie
Florencjusz
Florus
Foka
Forwin
Fortunian
Fostyriusz
Focjusz
Fotyn
Fot
Fortunat
Frontazjusz
Frumencjusz
Fulwianusz
Fusik
Chalew
Charyzym
Charyton
Charlampiusz
Cherymon
Chryst
Chrystian
Chrystodul
Chrystofor
Chryzant
Chryzogon
		

/KS_507619_I_0091.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
XpvroTŚA6 Chrisotiel Chryzotel
XVaiohi Chudion Chudion
Ul (Sz).
UIaasa Szałwa Szałwa
Uli o Szio (gruz.) Szyo
ffl (Ja).
łilponÓAKł Jaropołk Jaropełk
A (F).
0aaa£H Faddiej Tadeusz
B aa-a Fał Tal
B aaaaŚh Fałalej Talaleasz
(■) AAActiH Fałassij Talasjusz
B avmacIh Fawmasij Taumazjusz
BfArfHz Feagien Teageniusz
B emeaih Fiemielij Temeliusz
BtMitTOKAm Fiemistoklej Temistokles
Btormz Fieogien Teogen
BtórHiH Fieognij Teogniusz
BtorHiTł Fieognit Teognit
BtorHotTł Fieognost Teognost
BtOAOtiH Fieodosij Teodozjusz
Beoaoti Fieodot Teodot
BfOAÓył Fieodoeh Teodoch
Beoa^a% Fieoduł Teodul
BeoAUijUTł Fieodorit Teodory t
BtOAUJpi Fieodor
		

/KS_507619_I_0092.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
ÖfOKTHpitT*
ÖEOKTltT*
0EOHA
0£OnUT%
©EonicT1*
0£onjs£ni"H
0£O£Ti](*
0£OCTHpil?T'S
0EOTEKHX
0EOTVf^ł
0£O(|łAHZ
0eó<|V('ax
©EO^iAAKTł
0£pAnOHTł
0£|>MI
0£cn£tVH
0V<|>AHA3i
0V6CI
0wma
Fieoktirist
Fieoktist
Fieona
Fieopiempt
Fieopist
Fieopriepij
Fieostich
Fieostirikt
Fieotiekn
Fieotich
Fieofan
Fieofił
Fieofiłakt
Fierapont
Fierm
Fiespiesij
Fifaił
Firs
Foma
Brzmienie polskie
Teokteryst ,
Teoktyst
Teonas
Teopempt
Teopist
Teoprepiusz
Teostych
Teosterykt
Teotekn
Teotych
Teofan
Teofil
Teofilakt
Terapont
Term
Tespezjusz
Tyfael
Tyrs
		

/KS_507619_I_0093.djvu

			I M I O N A Ż E Ń S K I E .
Brzmienie st.-
flvr$tTA
flrÄn'ü
flrÄ^i'a
fl PATOKAIA
flPA^OHlKA
flPAAlAA
flPHlA
flrpinniHA
Aa£AAiäa
fl KI Al HA
flAfŁTIKA
flAE^AHAjSA
flAAA
0HACTACIA
Ahatoaia
flrriAiHA
Ahimaica
Ahicia
Ahha
ÄHTi'A
ii (A),
.-słowiańskie
Awgusta
Agapija
Agafija
Agato kii ja
Agafonika
Agłaida
Agnija
Agrippina
Adiełaida
Akilina
Alewtina
Aleksandra
Ałła
Anastasija
Anatolija
Angielina
Animaisa
Anisija
Anna
Antija
Brzmienie polskie
Augusta
Agapia
Agata
Agatoklia
Agatonika
Agłaida^
Agnieszka
Agrypina
Adelaida
Akilina
Aleutyna
Aleksandra
Alla
Anastazja
Anatolia
Aniela
Animaiza
Anisja
Anna
		

/KS_507619_I_0094.djvu

			Brzmienie st.
flHTtUHIHA
flH^&A
flhOAAiHApiA
iłn^iA
II pi AA HA
ilpTEAMA
fłp^EAAlA
ii CA
ätKHTpÜ
fltKAHimA»
iltKAHniOĄOTA
il^AHAClA
-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
Antonina
Anfisa
Anfusa
Apollinarija
Apfija
Ariadna
Artiemija
Archełaja
Asa
Askitrija
Asklipiada
Asklipiodota
Afanasija
fi (W).
Antonina
Antysa
Antusa
Apolinaria
Apfia
Ariadna
Artemia
Archełaja
Aza
Ascetria
Asklepiada
Asklepiodota
Atanazja
Baaehtiha Walentina Walentyna
ßAAEpiA Walerija Waleria
fiApKÄpA Warwara
Barbara
BacYaicca Wasilissa
Bazylisa
Baci'aaa Wasiłła Bazylia
BaCIA Wassa Wassa
ßEKEA Wiewieja Weweja
fitpOHl KA Wieronika Weronika
Bh^ A Wirinieja Wiry ne ja
Bi'AA Wiła Wiła
Baahaiha Błandina
		

/KS_507619_I_0095.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
fiai'fHHA
li-fcpA
rAÄ&A
FaYahia
Faah
Faahha
r AA(j>i jlA
FAVKEjSIA
FoaihaV^a
A Ä p
AtKKOpA
Aomha
A oMHI ISA
A omhina
AofO^fA
AuljlOtl A»
6ka
Gkahtia
BkeVaa
6KrEHlA
GbAOKi'a
Wrienna
Wiera
r (G).
Gaafa
Gajanija
Gali
Galina
Glafira
Glikierija
Golinducha
4 (D).
Danja
Diewwora
Domna
Domnika
Domnina
Dorofieja
Duklida
Dorosida
£ (E).
Jewa
Jewantija
Jewwula
Jewgienija
Jewdokija
Brzmienie polskie
Bryjenna
Wera
Gaata
Gajania
Hali
Halina
Glafira
Glikieria
Golinducha
Daria
Debora
Domna
Domnika
Domnina
Dorota
Duklida
Dorosyda
Ewa
Ewancja
Ewula
Eugenia
		

/KS_507619_I_0096.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
6kao3i'a
n c'
6kAAaYa
Bbaamiua
6khYki'a
BfinpAglA
6b«bYa
6bctoaYa
6sTjionYA
6k^,vmYa
jSAtiA
pOCVHIA
Gb^ aaia
©KATfjHHA
6a£HA
6aYkoh(aa
6aYcAB£TA
6hha,^a
6 m m ma
6nT]fÄpYA
^PmYivhYa
Gpumi aa
3hhai'aa
3hnobi'a
3aata
3 wYa
Jewdoksija
Jewłalija
Jewłampija
Jewnikija
Jewpraksija
Jewsjewija
Jewstolija
Jewtropija
Jewfimija
Jewfrasija
Jewfrosinija
Jewfalija
Jekatierina
Jelena
Jelikonida
Jelisawieta
Jennafa
Jepistima
Jepicharija
Jermionija
Jerotiida
Esfir’
3 (Z).
Zinaida
Zinowija
Złata
Zoja
Brzmienie polskie
Eudoksja
Eulalia
Eulampia
Eunicja (Eunike)
Eupraksja
Euzebia
Eustolia
Eutropija
Eufemia
Eufrazja
Eufrozyna
Eulalia
Katarzyna
Helena
Helikonida
Elżbieta
Ennata
Epistynia
Epicharia
Ermionia
Erotyida
Estera
Zenaida
Zenobia
Złota
		

/KS_507619_I_0097.djvu

			Brzmienie st.c-
iaiAA
ifyiA
h
i aa pi A
łoAHHA
io&IAAA
łjlAIAA
ijSHHA
i CI A ó (SA
ł^A'A6
I Si
A!A
{VaiahYa
IóAITTA
i^iYiA
I^CTIHA
Ka3aÓa
KAAEjsia
Kaaiaa
Kaaica
HaaaYmmu
Kaaaicta
Kaaaic^ ehYa
KahYtoaiha
Hacihia
.-słowiańskie
h i (i)
Iail
Jerija
I] a
Iłarija
Joanna
Jowiłła
Iraida
Irina
Isidora
Judif’
Julija
Julianija
Julitta
Junija
Justina
K (K).
Każdoja
Kalerija
Kalida
Kalisa
Kallinika
Kallista
Kallisfienija
Kapitolina
Kasinija
Brzmienie polskie
Jail
Jeria
Ija
Hilaria
Joanna
Jowila
Iryda
Irena
Izydora
Judyta
Julia
Julianna
Julita
Junia
Justyna
Każdoja
Kaleria
Kalida
Kalisa
Kalinika
Kallista
Kalistena
Kapitolina
		

/KS_507619_I_0098.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
KtjkKijkA Kierkira Cercyra
Ketekaha Kietiewań (gruz.) Ketewań
Hikiaia Kikilija Cecylia
Kaakaia Kławdija Klaudia
Ha£OHAT|A Kleopatra Kleopatra
Kohkojiaia Konkordij a Konkordia
KjiHtidHTiA Kriskientija Krescencja
Hv^a Kira Cyra
Kv^iakia Kiriakija Cyriaka
Kvpi£HA Kirijena Cyriena
Kv^iaaa Kiriłła Cyryla
d (L).
Aa^icca Łarissa Larysa
AeohIaa Leonida Leonida
Aeohiaaa Leoniłła Leonilla
AmriHA Leptina Leptyna
Ai A Lija Lija
Ai kia Li wija Liwia
Ai A'iA Lidija Lidia
Aweoka Łubów’ Luba
Ak>amhaa Ludmiła Ludmiła
A^kia Łuki ja Łucja
A^kiha Łukina Lucyna
M (M).
A\av"^a Mawra Maura
AIat aaamha Magdalina Magdalena
A\al^iha Makrina
		

/KS_507619_I_0099.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
/Hamea^ a Mamiełchfa
Mami'iw Mamika
Mahe^ a Maniefa
Mania Manija
MApfA^ITA Margarita
M AjSIA Marija
dlAjUAMHA Marianna
Majiha Marina
Ma^Ywhiaaa Marioniłła
MAjusia Marki ja
MAjlKIAHA Markiana
A\A|)ISEAAA Markiełła
Ma^ a Marfa
Mact^aia Mastridija
Mat^oha Matrona
Meaahia Miełanija
MeaYtiha Mielitina
dllAEHA Milena
MYahu/ Milica
MHHOAtUjlA Minodora
MHTfOAlUjSA Mitrodora
Muiiisw
Moiko
M ^ a Muza
MvponiA Miropija
H (N).
Haae^aa Nadieżda
Hataaia Natalija
HeohIaa Nieoniła
Brzmienie polskie
Mamelchta
Mamika
Maneta
Manija
Małgorzata
Maria
Marianna
Maryna
Marionila
Marcja
Marcjana
Marcela
Marta
Mastryda
Matrona
Melania
Melityna
Milena
Milica
Minodora
Metrodora
Moiko
Muza
Miropia
Nadzieja
Natalia
		

/KS_507619_I_0100.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie pols
Hika Nika Nika
Hiha Nina Nina
Honha Nonna Nona
HVhE)£IA Nuniechija Nunechia
HvM^OAUifA Nimfodora
Ö (0).
Nimfodora
ÖAACA Olga Olga
Q aaa Olda Olda
OrtAAMA Oldama Oldama
Q avm[Maa Olimpiada
11 (P).
Olimpia
IIavaa Pawła Paula
IIavaiha Pawlina Paulina
ÜApAtKivA Paraskiewa Paraskewa
ni'ÄMA Piama Piama
FlfAAriA Piełagija Pelagia
ütjintTSi'A
IIaatuihiaa
Pierpietuja Perpetua
Płatonida Platonida
IloAirgEHiA Poliksjenija PolikSenia
IIonAlA Poplija Poplia
üpA§MAA Praksida Prakseda
rijiEnf a^tha Priepiedigna Prepedygna
IlaitKlAAA Priskiłła Pryscylla
üjlOKAA Prokla Prokla
11,(10 ckV aia Proskudija Proskudia
uVa^ejua Pulchierija
		

/KS_507619_I_0101.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
P (R).
Brzmienie polskie
PaABS Raaw’ Raab
Paiia Raisa Raisa
Pa^HAA
P ebekka
Rachil Rachela
Riewiekka Rebeka
Peri ha Riegina Regina
Ph|/imi a Ripsimija Rypsymia
P V^iha Rufina Rufina
Ruf’ Rut
PtDMAHA Romana
G (S).
Romana
Caaomi A Saiomija Salomea
CAfpA Sarra Sara
CsłTAAHA Swietiana Świetlana
Cekactiaha Siewastijana Sebastiana
Csn^ofA Siepfora Sepfora
CEj>At|)lMA Sierafima Serafina
cr Sira Syra
Chahamia Snandulija Snandula
CoAOMWhIa Solomonja Solomonia
Co4>ia Sofija Zofia
Cte^ahi'aa Stiefanida Stefanida(Stefania)
OVcAHHA Susanna Zuzanna
CwtinÄTpA Sosipatra Sozypatra
CvtkahtYkia Sinklitikija
		

/KS_507619_I_0102.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie
T (T).
Brzmienie polskie
Tak^ a Tawifa Tawifa
TaicYa Taisija Taisja
TA/WAHA Tamara Tamara
Tatiaha Tatiana Tatiana
T^V"4>tHA Trifiena
Oy (U).
Tryfonia
OyYpisuj Uirko
 (F).
Uirko (Wirko)
4>Al HA Faina Faina
4>AE£TA Fawsta Faustyna (Fausta)
4>£KjllVHYA Fiewronija Feuronia
eaYkYtata Fieiikitata Felicytata
tI>£AYl^ATA Fielicata Felicata
4>tpK^A
<1>IKA
Fierwufa Ferwuta
Fiwa Fiwa
4>iAYnnfA Filippia Filipia
4>Yaohiaaa Fiłoniłła Filonila
4»uiti'ha Fotina
X (Ch).
Fotyna
XA^YtttA Charijessa Chariesa
Xa^ta Charita Charyta
Xa^Yt'ima Charitina Charytyna
XYohia Chionija
		

/KS_507619_I_0103.djvu

			Brzmienie st.-cerk.-słowiańskie Brzmienie po
XfÜTIHA Christina Krystyna
XpicTOA^AA Christoduła Krystodula
XpvrA Chrisa Chryza
XfVC.A Chrisija Chrysja
UlVliJAH KA
LU (Sz).
Szuszanika
A (F).
Szuszanika
0£A Fieja Tea
0ŚKAA Fiekła Tekla
0EK^tA Fiekusa Tekusa
0EOAlVj>A Fieodora Teodora
0£OąÓcYa Fieodosija Teodozja
0EOĄÓTA Fieodota Teodota
0£Oa^a"i"a Fieodulija Teodulia
0EO3KA Fieozwa Teozba
0EOKAITA Fieoklita Teoklita
0EOKTIITA Fieoktista Teoktysta
0EOHIAAA Fieoniłła Teonilla
0£Oni£Ti"A Fieopistija Teopistia
0£OAhVa Fieofanija Teofania
0fOcJ>! AA Fieofiła Teofila
0£ccaaohYki'a Fiessałonikija Tesalonicja
0 hkŚa Fiwieja Tybia
0wmai'aa Fomaida Tomaida
ffl3AdHAÓKTA
ffl (Ja).
Jazdandokta
		

/KS_507619_I_0104.djvu

			Brzmienie st.-eerk.-słowiańskie Brzmienie polskie
g (X, Ks).
gAN^inriA Ksanfippa Ksantypa
^ hTa Ksienija
		

/KS_507619_I_0105.djvu

			:i';.;
V- .V(," . J, ^ j
'-?' .,.>’i' /' ti: •:
		

/KS_507619_I_0106.djvu

			V • , y
. , . ł V "j .? •' V '.V/ .V.'
V v - ; : v' ■
^ .*# ■ /v > v : / r : - : y \ c ć
' .s'- ; f y y
' w - v ; ^ y c :% y
' t 1 ■' ' ‘ ' ' '/■-. . • ■ ■' 1 / : A !■■■ . .-.-i' ' : 1 X ( ‘ł ' ' >' l ^ :1
■ & / • 1 ,.:..■ . • ' . , ■ . . >; .
/<■ ,,f ■' ' ■' * 'i r. ■ :u- ,x J;x . V.v ■' y ■ x -i... r,iy 'X/a y.'/k" v;'1--/4-
’ ':r^- " ■' ■: ■ ' \ ! ■' ■■'■■ ¥ -t**■':'-v - ■ ’ ' - '■ '-V
v % ' -r . ■■>■■■ \. - - - :■ '■ ;-\ ■'
■- - - *
. •
s .. . ' '■ V '
■ y ' x , V
■ - , ,v-■ ■ x},;,>a s, , ^ -
/ 1 X, / - r y z , , - «
' I- i ' ■/ <■•'{ '' • V.J| v • •; 1 £ >< • .\ " • , I •
• .> - : ' ,;»■ \ ,Ą" J v.. /■ ■- • .^'V^ er.:;, .-'.-'f \ /■' ,
; % ■ , . y -*,,/■ -a .... . - <*,
i S '<'.»z ; y ; «i#' -.'7v ‘ ,/F. "fx • . •». 'f:
Iy ' V r-ł,/ '■' .,y- , \ M ■
;-r! u :% 4 SiW -
■V\. v. .. -ł - i.* -r :.v"t
> ;. }'■
• • -
X. ■ ■'" r 'rA,:xKj>;
Wm-i
■ v>ż : cy
■ •: 0
• < .ź £. 3'-.?.
, v-: S a /.
v.'. 'V ł:w-;
: $ >•' Cl
rt
) ,x"^ f ^
• •
• •- ; . •
sc** ;
; , -<1 x'*w\-. ■ •• - :■ .. ' -i w;
, >‘ .
- - .. .
.. .. --- ;r >
. ~ : V ■'■■■-■-'-s sC "-\ ~
x rA : :: .^ : C A ■: . >, . # ! A ; ; f tii,
.
... v ■• >••' : v.3 ryv., • v •; v , . •