/page0001.djvu

			KATALOG
CZASOPISM
LUBELSKICH
N-Ś
		

/page0003.djvu

			KATALOG
CZASOPISM
LUBELSKICH
		

/page0004.djvu

			1000883293
		

/page0005.djvu

			KATALOG
CZASOPISM
LUBELSKICH
N-Ś
OPRACOWAŁA
Iwona Wójcik
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
W LUBLINIE
LUBLIN 2009
		

/page0006.djvu

			«-U/|838^Cxj
LUBLIN
■ ŁopaetfisW
KONSULTACJA MERYTORYCZNA
Zdzisław Bieleń, Dorota Wójcik
KOREKTA
Dorota Wójcik
OPRACOWANIE GRAFICZNE, SKŁAD I ŁAMANIE
Jacek Wałdowski
© Copyright by
WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO
W LUBLINIE
Publikacja zrealizowana przy pomocy finansowej
Województwa Lubelskiego
ISBN 978-83-86361-27-4
DRUK I OPRAWA
Drukarnia TEKST spółka jawna
Emilia Zonik i wspólnicy
ul. Wspólna 19, 20-344 Lublin
		

/page0007.djvu

			SPIS TREŚCI
N	7
O	25
P	36
R	67
S		 90
Ś	155
INDEKS MIEJSCOWOŚCI	157
		

/page0009.djvu

			N
1293.	„N” : organ UKS UMCS [Uczelnianego Komitetu Strajkowego Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej]
Lublin 1981
BM.KUL	1981 nr 3, 4, 6, 12
Bibl. UMCS	1981 nr 3,4, 10, 11, 13
1294.	NA BUDOWIE : organ Podstawowej Organizacji Partyjnej PZPR i Rady
Zakładowej SPB [Spółdzielni Przemysłowo-Budowlanej] Lublin : tygodnik / red.
nacz. Roman Cieplik '
Lublin 1950-1951
Tygodnik
Bibl.HŁ	1950 nr 2-13
Bibl. UMCS	1950 nr 2-7, 9-13 ; 1951 nr 14
1295.	NA DZIAŁCE : pismo informacyjne Pracowniczego Ogrodu Działkowego /
Zarząd Pracowniczego Ogrodu Działkowego
Biała Podlaska 199"7
MBP Biała Pódl.	1997 nr 1, 3
1296.	NA PRAWO : pismo konserwatywno-liberalne / Unia Polityki Realnej.
Oddział Lubelski; red. nacz. Piotr Bartoszewski
Lublin 1993-1995
Bibl. HŁ	1994 nr 6 ; 1995 nr 1, 2
Bibl. KUL	1993 nr 0 ; 1994 nr 3-5, 7-10 ; 1995 nr 11
1297.	NA PRZYKŁAD : miesięcznik kulturalny / Lubelski Oddział Stowarzysze¬
nia Pisarzy Polskich, Stowarzyszenie Popierania Twórczości; red. nacz. Waldemar
Żelazny
Lublin 1993-
Miesięcznik, niereg. - Od 1998 r. zrezygnowano z numeracji ciągłej. - Od 1998 r.
(kwiecień) tyt.: NP NA PRZYKŁAD
Bibl.HŁ	1993nr 1-8; 1994nr9-20; 1995nr21- 32
; 1996 nr 33-44 ; 1997 nr 45-55 ; 1998 nr
4-9 ; 1999 nr 1-6/7 ; 2000 nr 1/2-5
Bibl. KUL	1993 nr 1-8 ; 1994 nr 9-20 ; 1995 nr 21-32 ;
1996 nr 33-44; 1997 nr 45-/55 ; 1998 nr 4-9
; 1999 nr 1-6/7 ; 2000 nr 1/2-5
Bibl. Muz. Lublin	1993 nr 1, 2, 4-7 ; 1994 nr 9, 10, 12-20 ;
1995	nr 22, 23 , 25, 26 ; 1996 nr 33, 35-38,
41, 42 ; 1997 nr 45, 48-50 ; 1998 nr 4-9 ;
		

/page0010.djvu

			8
KATALOG
1999 nr 3-8 ; 2000 nr 1-4
Bibl. UMCS
1993 nr 1-8 ; 1994 nr 9-20; 1995 nr 21-32 ;
1996	nr 33-44 ; 1997 nr 45-55 ; 1998 nr 2-8
; 1999 nr 1-7 ; 2000 nr 1-5
CBR Puławy
1993	nr 1-8 ; 1994 nr 9-20; 1995 nr 21-32 ;
1996	nr 33,34, 36-44 ; 1997 nr 45-55 ; 1998
nr 1-8 ; 1999 nr 1
Muz. J. Cz.
ChBP Chełm
1994	nr 10-12, 15-18, 20 ; 1995 nr 21-32 ;
1996	nr 33-44; 1997 nr 45-55 ; 1998 nr 1-3,5-7
1993 nr 1-4, 6, 7 ; 1994 nr 9, 12, 17, 20 ;
1995	nr 22, 25, 26, 30 ; 1996 nr 35, 36 ;
1997	nr 49, 50
PiMBP Zamość
1996 nr 36, 39-44 ; 1997 nr 45-55 ; 1998 nr
1-3, 5 ; 1999 nr 1,2, 6, 7 ; 2000 nr 1 -5
1298.	NA STRAŻY MANIFESTU : jednodniówka WUSW [Wojewódzkiego
Urzędu Spraw Wewnętrznych] w Chełmie / Wojewódzki Urząd Spraw Wewnętrz¬
nych w Chełmie
Chełm, 7 października 1986
Jednodniówka
ChBP Chełm
1299.	NA SWOIM : dwutygodnik Wojewódzkiego Związku Samopomocy Chłop¬
skiej / Wojewódzki Związek Samopomocy Chłopskiej
Lublin 1945
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1945 nr 1-3
Bibl. UMCS	1945 nr 1-3
1300.	NA ŚWIECIE / wyd. i red. Wacław Grabowski
Lublin, 11 listopada 1923
Jednodniówka. - Wydana po zawieszeniu Ziemi Lubelskiej
1301.	NA ŚWIĘTO ZIEMI CHEŁMSKIEJ / Parafia Najświętszej Marii Panny
w Chełmie
Chełm, 8 września 1935
Jednodniówka
Muz. M. Lublina
Bibl. HŁ
1302.	NA ŚWIĘTO ZIEMI CHEŁMSKIEJ 1937 : program / nakł. Parafii Ma¬
riackiej w Chełmie
Chełm. 6-15 września 1937
		

/page0011.djvu

			N
9
Jednodniówka
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
1303.	NA WARIACKICH PAPIERACH / Szkoła Podstawowa nr 1 w Terespolu
Terespol 19v4-
MBP Biała Podl.	1994 nr 1-3 ; 1995 nr 1-3 ; 2000 nr 1
1304.	NA WIELKANOC 1939 / Parafia Mariacka w Chełmie
Chełm, 1939
Jednodniówka
ChBP Chełm
1305.	NAD CHODELKĄ: biuletyn informacyjny Chodelskiego Towarzystwa Regio¬
nalnego / Chodelskie Towarzystwo Regionalne ; red. zesp. Stanisław Chlebicki [i in.]
Chodel 1998
Niereg.
Bibl. HŁ	1998 nr 1
1306.	NAD POZIOMY : czasopismo młodzieży gimnazjalnej : organ „Gminy
Szkolnej” / „Gmina Szkolna” Krasnystaw ; red. H. Tomanek
Krasnystaw 1925/1926
Bibl. UMCS	1925/1926 nr 1
1307.	NADBUŻAŃSKIE SŁAWATYCZE : pismo Stowarzyszenia Rozwoju Gmi¬
ny Sławatycze / Stowarzyszenie Rozwoju Gminy
Sławatycze 2000-
Rocznik
Bibl. KUL	2000 nr 1
Bibl. UMCS	2000 nr 1
MBP Biała Podl.	2000 nr 1
1308.	NADZIEJA : biuletyn Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy
Choiym Uzależnionym od Alkoholu
Lublin 1995
Bibl. KUL	1995 nr 1
1309.	NAŁĘCZAK : biuletyn informacyjno-propagandowy Nałęczowskich
„Zawiszaków” / red. nacz. Robert Pawlak
Nałęczów 1993
Bibl. HŁ	1993 nr 1-pilot
		

/page0012.djvu

			10 	 KATALOG 	
1310.	NAŁĘCZÓW : zdrojowisko i letnisko : sezon 1928/1929 / Wydaw. Komisji
Zdrojowej ; red. Feliks Petruczynko
Nałęczów, 1929
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1311.	NARODOWA SCENA ROCKOWA : kwartalnik muzyczny
Biała Podlaska 1998-
Kwartalmk
MBP Biała Podl.	1998 nr 1 ; 1999 nr 1
1312.	NASZ BLOK : miesięcznik poświęcony pracy Komitetów Blokowych /
Wydział Organizacyjny Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej Komitetów
Blokowych
Lublin 1956
Miesięcznik
Bibl.HŁ	1956 nr 2-9
1313.	NASZ CZAS : kwartalnik Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
w Kurowie
Kurów 1998-
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1998 nr 1 ; 1999 nr 2-5 ; 2000 nr 6-9
1314.	NASZ DĘBLIN : biuletyn informacyjny Rady Miejskiej i Zarządu Miasta
w Dęblinie
Dęblin 1992-
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1992 nr 1-7 ; 1993-2000 nr 1-12
Bibl. KUL	1997 nr 8 ; 1999 nr 10
1315.	NASZ DOM : kwartalnik Państwowego Domu Harcerza w Hrubieszowie
[Hrubieszów] 1956-1957
W 1957 r. podtjt.: biuletyn Państwowego Domu Harcerza
Bibl. HŁ	1956 nr 1, 2 ; 1957 nr 1
Bibl. UMCS	1957 nr 1
1316.	NAaZ GLOBUS / Zespół Szkół Ogólnokształcących w Chełmie ; red. Mo¬
nika Mojsym [i in.]
Chełm 2000-
Niereg.
ChBP Chełm	2000 nr 1
		

/page0013.djvu

			N
II
1317.	NASZ GŁOS : biuletyn Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
/ Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
Lublin 1991-
Dwumiesięcznik
Bibl. HŁ	1991 nr 1 ; 1992 nr 1-12 ; 1993 nr 3-12 ;
1994	nr 1-12 ; 1995 nr 1-11 ; 1996-2000 nr 1-6
1318.	NASZ GŁOS : informator Rady Rejonowej SdRP [Socjaldemokracji Rzecz¬
pospolitej Polskiej] we Włodawie / Rada Rejonowa SdRP we Włodawie ; red. An¬
drzej Tomala
Włodawa 1994-1998
ChBP Chełm	1994 nr 1-7 ; 1995 nr 8, 9 ; 1997 nr 1, 2 ;
1998	nr 1,2
1319.	NASZ GŁOS : pismo Lubelskiego Związku Młodzieży Socjalistycznej Szkół
Średnich
Lublin 1916
[Powiel.]
Bibl. HŁ	1916 nr 1
NASZ HUFIEC
zob.
GOŚĆ : miesięcznik chełmskiej młodzieży harcerskiej
1320.	NASZ PĄCZEK / Szkoła Podstawowa nr 9 w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 2000
Miesięcznik
MBP Biała Podl.	2000 nr 1
1321.	NASZ START : jednodniówka KZ ZMS [Komitetu Zakładowego Związku
Młodzieży Socjalistycznej] z okazji Konferencji Wojewódzkiej
Lublin, 26-27 maja 1960
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1322.	NASZA BUDOWA : organ Komitetu Zakładowego Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej, Rady Zakładowej i Związku Młodzieży Polskiej przy ZBW
[Zjednoczenii1 Budownictwa Wojskowego]
Lublin 1953-1957
W 1953 r. ukazywała się jako jednodniówka
Bibl, HŁ	R. 1 1953 nr z dn. 18.06, 15.07, 22.07 ; R. 2
1954 nr 2,4-6 ; R. 3 1955 nr 1-6,8-10; R. 4
		

/page0014.djvu

			12
KATALOG
1956 nr 1-6, 8-10, 12, 13 ; R. 5 1957 nr 1,2,
4-7
1323.	NASZA GAZETA : miesięcznik informacyjno-roziywkowy Gminy Łukowa
/ red. Janusz Głowala [i in.]
Łukowa 1992
Miesięcznik
Pi MBP Zamość	1992 nr 3
1324.	NASZA GAZETKA : wydana dla uczczenia X rocznicy Polski Ludowej /
Lubelska Drukarnia Prasowa
Lublin 1954-[l 955]
Niereg.
Bibl. HŁ	R. 1 1954 nr 1 ; R. 2 1955 nr 5/6
1325.	NASZA GAZETKA : wydana w przeddzień 15-lecia PRL [Polskiej Rzecz¬
pospolitej Ludowej] oraz z okazji piętnastej rocznicy Lubelskiej Drukami Prasowej
Lublin, 18 lipra 1959
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1326.	NASZA GMINA RYKI : gazeta informacyjno-kulturalna t Lubelski Klub
Sportowy Leopoldów ; red. nacz. Michał Gawryołek
Karczmiska 2000-
Miesięcznik
Bibl.HŁ	2000 nr 1-3
1327.	NASZA NIWA : miesięcznik kulturalno-oświatowy powiatu hrubieszow¬
skiego / Oddział Związku Polskiego Nauczycieli Szkół Powszechnych w Hrubieszo¬
wie ; red. Stefan Folwarczny
Hrubieszów 1926-[1927]
Miesięcznik
Bibl. KUL	1926 nr 1 ; 1927 nr 2, 3
1328.	NASZA PRACA : czasopismo Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracowni¬
ków Państwowych i Komunalnych w Lublinie / wyd. i red. Stefan Czarniecki
Lublin 1921-1924
Od 1924 r. podtyt.: organ Stowarzyszenia Spółdzielczego Pracowników Państwo¬
wych, Komunalnych i Społecznych „Spólnota” w Lublinie
Bibl. KUL	1923 nr 2-5 ; 1924 nr 1
Muz. M. Lublina	1922 nr 8-10
		

/page0015.djvu

			N
13
1329.	NASZA PRACA: dwutygodnik młodzieży szkolnej powiatu tomaszowskie¬
go, wydawany przez uczennice i uczniów Państwowego Gimnazjum im. Bartosza
Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim / wyd. Hanna Boska ; red. Władysław Fe¬
dorowicz
Tomaszów Lubelski 1921/1922-1925/1926
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1923/1924 nr 1-3, 5-9, 13-20 ; 1925/1926
nr 1-16
Bibl. KUL	1921/1922 nr 3-20 ; 1922/1923 ; 1923/1924
nr 1-20 ; 19241925 nr 1 ; 1925/1926 nr
1-12
Bibl. Sem. Lublin	1924'1925
1330.	NASZA SŁUŻBA : jednodniówka / Kurier Lubelski i Sztab „Harcerskiej
Akcji Krajowi XV” przy Komendzie Chorągwi Harcerskiej Związku Harcerstwa
Polskiego
Chełm, 22 lipca 1959
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1331.	NASZA SZKOŁA TECHNICZNA : jednodniówka poświęcona 25-leciu
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 50-leciu istnienia Szkoły w Polsce Niepodległej
i III Zjazdowi Wychowanków, Absolwentów i Wychowawców Państwowej Szko¬
ły Rzemieślniczej, Gimnazjum i Technikum Mechanicznego w Chełmie / Komitet
Organizacyjny Zjazdu Absolwentów Technikum Mechanicznego w Chełmie ; red.
Kazimierz Eugeniusz Steszuk
Chełm, czerwiec 1969
Jednodniówka
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
Muz. Chełm
1332.	NASZA UCZELNIA : jednodniówka słuchaczów Uniwersytetu im. Stefana
Żeromskiego w Lublinie / Uniwersytet Powszechny im. Stefana Żeromskiego w Lu¬
blinie ; red. Heniyk Wójcik
Lublin, 1939
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. M. Lublina
1333.	NASZA WARTA : tygodnik / Armia Krajowa
[Lublin 1943-1944]
Tygodnik. - [Powiel.]
Bibl HŁ	R. 1 1943 nr 12-14; R. 2 1944 nr 15,20,21,25
V *— LOBI IN */
		

/page0016.djvu

			14
KATALOG
1334.	NASZE CZUBY / red. Stefan Aleksandrowicz [i in.]
Lublin 1990-
Niereg.
Bibl. HŁ	1990 nr 1-6 ; 1991 nr 1-3, 5, 6 ; 1992 nr 1-6
; 1993 nr 1-7 ; 1994 nr 1-9 ; 1995 nr 1-9 ;
1996	nr 1-10 ; 1997 nr 1-9 ; 1998 nr 1-8 ;
1999	nr 1-9; 2000 nr 1,3-6
Bibl. KUL	1990 nr 1,4, 6, 7 ; 1991 nr 4 ; 1995 nr 2,5-9
; 1996 nr 1-3, 7 ; 1997 nr 1, 3-6
1335.	NASZE XXV-LECIE : jednodniówka wydana z okazji XXV-lecia Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej oraz Lubelskich Zakładów Graficznych im. PKWN
Lublin, 22 lipca 1969
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1336.	NASZE ECHA : pisemko Koła Krajoznawczego im. Konstantego Kietlicz-
Rayskiego Młodzieży Szkoły Powszechnej / Szkoła Powszechna nr 15 w Lublinie ;
red. Heniyk Prowans, Zofia Golcówna
Lublin 1929-1931
Muz. M. Lubliha	R. 1 1929nr 1-3 ; R. 2 1930 nr4; R. 3 1931 nr5
1337.	NASZE FORUM : biuletyn informacyjny Wyższej Szkoły Zarządzania i Ad¬
ministracji w Zamościu / Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu ;
red. Małgorzata Bzówka [i in.]
Zamość 1998-
Niereg.
Bibl. KUL	1998 nr 2 ; 1999 nr 3, 5, 6 ; 2000 nr 7-9
Bibl. UMCS	1998 nr I, 2 ; 1999 nr 3-6 ; 2000 nr 7-9
PiMBP Zamość	1998 nr 1, 2 ; 1999 nr 3-6 ; 2000 nr 7-9
1338.	NASZE GIMNAZJUM : pismo młodzieży gimnazjum kraśnickiego / red.
T. Turek
Kraśnik 1927-1928
[Miesięcznik. - Powiel.]
Bibl. HŁ	R. 1 1927 nr 1 ; R. 2 1928 nr 2-12
1339.	NASZE HASŁA : organ Lubelskiego Okręgu Polskiej Partii Socjalistycznej
/ red. L. Ławkowski
Lublin 1917-1919
[Tygodnik]
Bibl. KUL	1919 nr 7-13
		

/page0017.djvu

			N
15
1340.	NASZE JEST JUTRO / Delegatura Rządu [RP na Kraj]
Lublin 1943-1944
[Tygodnik powiel.]
Bibl. KUL	1944 nr 18 [kwiecień]
1341.	NASZE OGNISKO : pismo młodzieży harcerskiej, Wydawnictwa
4 Lubelskiej Drużyny Harcerskiej im. Hetmana Jana Zamoyskiego / wyd.
i red. Kazimierz Grochowski
Lublin 1924-1925
Miesięcznik
Bibl. KUL	1924 nr 1 ; 1925 nr 2, 5
Muz. M. Lublina	1924 nr 1
1342.	NASZE PISFMKO / Towarzystwo Miłośników Książki przy Bibliotece
Szkoły Podstawowej w Hańsku ; red. nacz. Marlena Wilgocka
Hańsk 1998-
Niereg.
ChBP Chełm	1999 nr 1 ; 2000 nr 8, 9
1343.	NASZE PISMO : miesięcznik Okręgu Lubelskiego Harcerstwa Polskiego /
Inspektorat Okręgowy ; red. Piotr Typiak
Lublin 1919
Miesięcznik
Bibl. KUL	1919 nr 1
1344.	NASZE PROMYKI : gazetka gminy szkolnej 7-io klasowej Szkoły Po¬
wszechnej „Jagiellońskiej” w Urzędowie
Urzędów 1925
[Częstotl. nieust.]
Bibl. KUL	1925 nr 1,2
1345.	NASZE SŁÓWKO : gazetka szkolna Publicznego Gimnazjum nr 2
w Białej Podlaskiej / Publiczne Gimnazjum nr 2 w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1999-
MBP Biała Podl.	1999 nr 1 -4 ; 2000 nr 5-14
1 j46 NASZE SPOTKANIE : w pierwszą rocznicę wizyty Jana Pawła II
w Lublinie / Parafia Świętej Rodziny
Lublin, 9 czerwca 1988
Jednodniówka
Bibl. HL
		

/page0018.djvu

			16
KATALOG
NASZE SPRAWY
zob.
ECHO PUŁAWSKIE
1347.	NASZE ZWIERCIADŁO : magazyn duszpasterstwa młodzieży / Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego ; red. nacz. Tomasz Maj
Tyszowce 1992
PiMBP Zamość	1992 nr 2
1348.	NASZE ŻYCIE : jednodniówka Szkoły Oficerów Poborowych
Lublin, 21 stycznia 1945
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1349.	NASZE ŻYCIE : miesięcznik gminy szkolnej Państwowego Seminarium
Nauczycielskiego Męskiego w Szczebrzeszynie / red. Ludwik Pieczykolan
Szczebrzeszyn 1924-[1925]
Miesięcznik
Bibl. KUL	1925 nr 1,2
1350.	NAŚE ŻYTTJA : krajevyj tyżneryk po spravam polityćnym, kuLtumym i
suspiLno-ekonomicnym / vyd. A. Vasyl'ćuk
Cholm 1920-1928
1351.	NAWOZY I NAWOŻENIE / IUNG [Instytut Uprawy, Nawożenia
i Gleboznawstwa] ; red. nacz. Mariusz Fotyma
Puławy 1999-
Niereg.
Tygodnik
Arch. Lublin
Bibl. KUL
1922 nr 3, 5 ; 1924 nr 24,1927 nr 45,47,48
1920 nr 2, 4 ; 1922 nr 1-6, 8-17 ; 1923 ;
1924	nr 4-23, 26-50 ; 1925 nr 1, 3,4,
6-23, 26-28, 31-37, 39-51 ; 1926 nr
1-15, 17-32, 34-45, 47-52 ; 1927 nr
1-44,46, 50-52 ; 1928 nr 1,2,4-6
ChBP Chełm
1926 nr 22
Bibl. AR
CBR Puławy
2000	nr l-3a, 3b, 4
1999 nr 1 ; 2000 nr 1, 2
1352.	NEUROPATOLOGIA POLSKA / Wydział Nauk Medycznych Polskiej
Akademii Nauk ; red. Adam Kunicki
Lublin 1963-[1964]
		

/page0019.djvu

			N
17
[Półrocznik]
Bib!. HŁ	1963 nr 1, 2 ; 1964 nr 1
1353.	NICETAS : informator Sanktuarium Unitów Podlaskich / Parafia Bizantyj-
sko-Słowiańska
Kostomłoty 1984-1998
MBP Biała Podl.	1984 nr 1, 2 ; 1985 nr 3,4 ; 1986 nr 5 ; 1987
nr 6-8 ; 1988 nr 9-12 ; 1989 nr 13 ; 1990 nr
14, 15 ; 1992 nr 16 ; 1993 nr 17 ; 1996 nr 18
; 1997 nr 21 ; 1998 nr 23
1354.	NIE WIEM : gazetka szkolna / IV Liceum Ogólnokształcące w Białej Pod¬
laskiej
Biała Podlaska 1994
MBP Biała Podl.	1994 nr 1
1355.	NIE ZOSTANIEMY W TYLE : jednodniówka/Powiatowy Komitet Fron¬
tu Narodowego w Zamościu, Komitet Powiatowy Wystawy Rolniczej w Zamościu
Zamość, 11 sierpnia 1955
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1356.	NIECODZIENNIK ZWYCZAJNY jednodniówka/MłodzieżowaWszech¬
nica Dziennikarska
Białka, 4 sierpnia 1977
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1357.	NIEDRZWICZAK : gazeta mieszkańców Gminy Niedrzwica Duża / red.
nacz. Bartosz Mierzyński
Niedrzwica Duża 1990-
Bibl. HŁ	1990 nr 1 ; 1991 nr 1, 2 ; 1994 nr 2, 4, 5,
9-11 ; 1995 nr 1-12 ; 1996 nr 1-12 ; 1997 nr
1-10, 12 ; 1998 nr 1-12 ; 1999 nr 1-3, 5, 10
; 2000 nr 1-9
1358.	NIEDZIELA LUBELSKA / [red. Karol Klauza - Częstochowa ; red. odpow.
Piotr Kawałko - Lublin]
Częstochowa-Lublin 1993-
Tygodnik. - Dod. do czasopisma NIEDZIELA
Bibl. HŁ	1993 nr 1-36 ; 1994 nr 1-47, 49-52 ; 1995
nr 1-53 ; 1996 nr 1-4 ; 1997-1999
		

/page0020.djvu

			18
KATALOG
nr 1-52; 2000 nr 1-53
Bibl. KUL	1993-2000
1359.	NIEPODLEGŁOŚĆ : miesięcznik polityczny / Liberalno-Demokratyczna
Partia „Niepodległość” Lublin
Lublin 1985, 1990
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1985 nr 41 -43 ; 1990 nr 80
1360.	NIEROBY I POPSUJE : jednodniówka / wyd. Aleksander Prokopiak
Chełm, 29 czerwca 1929
Jednodniówka
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODOWY ROLNIKÓW
INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ” BIULETYN ZWIĄZKOWY
zob.
SOLIDARNOŚĆ WIEJSKA
1361.	NIEZŁY NUMER : magazyn studentów Wyższej Szkoły Zarządzania
i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Warszawie. Wydział Zamiejscowy
w Chełmie / Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego
w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Chełmie ; red. nacz. Tomasz Krzeczkowski
Chełm 2000-
Niereg.
ChBP Chełm	2000 nr 1
1362.	NIWAS EKSPRES / Szkoła Podstawowa im. St. Staszica w Sawinie
Sawin J997
Niereg.
ChBP Chełm	1997 nr 1
1363.	NOC LISTOPADOWA : jednodniówka
Lublin, 29 listopada 1915
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1364.	NOTATNIK JANOWIECKJ / Towarzystwo Przyjaciół Janowca ; red. Jerzy
Kowalski [i in.J
Janowiec 1996-
		

/page0021.djvu

			N
19
Niereg.
Bibl. HŁ	1996 nr 1, 2 ; 1997 nr 1, 2 ; 1998 nr 1, 2 ;
1999	nr 1,2; 2000 nr 1,2
Bibl. KUL	1996 nr 1,2 ; 1997 nr 1,2 ; 1998 nr 1,2 1999
nr 1,2
CBR Puławy	1996-2000 nr 1, 2
1365.	NOVA ET VETERA : pismo Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odroo/cnie”
Lublin 1984-
Bibl. KUL	1984 nr 4 ; 1988 nr 5-7 ; 1989 nr 1-4 ; 1990
nr 1,2 ; 1991 nr 2-6 ; 1992 nr 1-10 ; 1993 nr
1-11 ; 1994 nr 1-9 ; 1995-2000
1366.	NOWA BYCHAWA : jednodniówka / Powiatowy Komitet Rozwoju Kultury
Bychawa, lipiec 1962
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1367.	NOWA EPOKA : organ Stronnictwa Demokratycznego : tygodnik poświę¬
cony zagadnieniom polityki, kultury i sztuki
Lublin 1945
Tygodnik. - Od nr 2 m. wyd. Warszawa
Bibl. HŁ	1945 nr 1
1368.	NOWA GAZETA KRASNOSTAWSKA : tygodnik lokalny Ziemi Krasno¬
stawskiej / red. Henryk Sieńko
Krasnystaw 1991-[1992]
Tygodnik
ChBP Chełm	1991 nr 1-22 ; 1992 nr 2-23
1369.	NOWA GAZETA ŁUKOWSKA : miesięcznik społeczno-kulturalny : cza¬
sopismo Towarzystwa Regionalnego im. J. S. Majewskiego w Łukowie : Adamów,
Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojciesz¬
ków, Wola Mysłowska / Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. Jana Stanisława
Majewskiego ; red. nacz. Marek Okoń
Łuków 1995-
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1996 nr 1, 3-12 ; 1997 nr 1-12 ; 1998 nr
1-12 ; 1999 nr 1-16 ; 2000 nr 1-24
Bibl. KUL	1995-2000 nr 1-24
		

/page0022.djvu

			20
KATALOG
1370.	NOWA GAZETA WŁODAWSKA : dwutygodnik Stowarzyszenia „Gazeta
Włodawska” / Stowarzyszenie „Gazeta Włodawska” ; red. Stanisław Sulimierski
Włodawa [1992-1994]
Dwutygodnik
ChBP Chełm	1992 nr 22-25 ; 1993 nr 25-35 : i 994 nr 36
1371.	NOWA JUTRZENKA : tygodniowe pismo obrazkowe / wyd. i red. Antoni
Kwiatkowski
Lublin-Bychawa 1908-1923
Tygodnik
Bibl. HŁ	1912 nr 1-52 ; 1913 nr 38, 43 ; 1915 nr 4 :
1918 .ir 1-52 ; 1922 nr 5
Bibl. Sem. Lublin	1908-1915 nr 1-33 ; 1916 nr 1-22 ; 1917
CBR Puławy	1910 nr 15, 16
1372.	NOWA PANORAMA : ekologia, społeczeństwo, edukacja / [red.] Zdzisław
P. Karpiński
Chełm 1994
Niereg.
ChBP Chełm	1994 nr 1-3
1373.	NOWA PRÓBA : studenckie pismo literacko-kulturalne / Instytut Filologii
Polskiej UMCS
Lublin 1997-[1998]
Rocznik
Bibl KUL	1998 nr 2
Bibl. UMCS	1997 nr 1 ; 1998 nr 2
NOWA ZIEMIA LUBELSKA. Lublin 1923-1925
zob.
ZIEMIA LUBELSKA
1374.	NOWA ZIEMIA LUBELSKA: [dziennik] / wyd. i red. Adam Zajączkowski
Lublin 1932-1933
Bibl. HŁ	1932 nr 95, 164,182; 1933 nr 22,29,36,51,57
Bibl. KUL	1933 nr 78
1375.	NOVE ŻYTTJA : ilustrovanyj seljan'sko-robotnycyj ty'znevnyk / red. Pavlo
Śćerbak
Cholm I928-[1929]
Tygodnik
Bibl KUL	1929 nr 3, 5, 15
ChBP Chełm	1928 nr 1,2
		

/page0023.djvu

			N
21
1376.	NOWE MIASTO : czasopismo katolickie Parafii Świętego Krzyża / Parafia
Świętego Krzyża ; red. nacz. Czesław Galek
Zamość 1997-
PiMBP Zamość	1997 nr 1 ; 1998 nr 4, 5
NOWE RELACJE
zob.
RELACJE
1377.	NOWE SŁOWO / II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie ; red. Anna Po-
pielewicz
Chełm, 3-7 maja 1995
Jednodniówka
ChBP Chełm
1378.	NOWE TORY : organ Podstawowej Organizacji Partyjnej Rady Zakładowej
i Działu Polityczno-Wychowawczego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 16
Lublin 1954-[ 1956]
[Miesięcznik]
Bibl. HŁ	R. 1 1954 nr 1 ; R. 2 1955 nr 2-10 ; R. 3
1956 nr 1,2, 4-6
1379.	NOWE ŻYCIE : dwutygodnik ilustrowany poświęcony literaturze, sztuce i
życiu / wyd. Antoni Żbikowski; red. Tadeusz Bocheński
Lublin 1925
Dwutygodnik
Bibl.HŁ	1925 nr 2, 3
Bibl. KUL	1925 nr 1-4
Muz. M. Lublina	1925 nr 1
NOWINY JANOWSKIEJ GMINY
zob.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JANÓW PODLASKI
1380.	NOWINY KRAŚNICKIE / wyd. i red. nacz. Mirosław Sznajder
Kraśnik 1995-
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1996 nr 8, 13, 15-25, 27 ; 1997 nr 1 -3, 5, 7,
8, 10-17, 19-26; 1998 nr 15-19,21 ; 1999 nr
1-25 ; 2000 nr 1-5, 7-15, 18-33
Bibl. KUL	1995 nr 1-4 ; 1996 nr 5-19, 21 ; 1997 nr 45
; 1998 nr 7, 10, 11,13-16, 19, 21 ; 1999 nr
		

/page0024.djvu

			22
KATALOG
8, 12, 14, 17, 20-22 ; 2000 nr 2-5, 7, 10, 11,
13-23,25
1381.	NOWINY LUBELSKIE : organ Państwowego Komitetu Frontu
Narodowego
Lublin 1954-1956
Częstotl. nieust.
Bibl. HŁ	R. 1 1954 nr 1 ; R. 2 1955 nr 2, 5 ; R. 3
1956 nr 1-5
1382.	NOWINY PODLASKIE : pismo bezpartyjne wychodzące dwa razy tygo¬
dniowo, poświęcone interesom Podlasia / wyd. i druk E. Szymkowiaka
Biała Podlaska 1931-1932
MBP Biała Podl.	1931 nr 1, 2, 7-18, 24, 29, 30, 32, 35, 36,
38-44, 47, 63-72 ; 1932 nr 1-13, 15-34, 36-
44
1383.	NOWINY UNIWERSYTECKIE / red. Wydział Kulturalno-Oświatowy
Prezydium Zrzeszenia Studentów Polskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1956
[Niereg.]
Bibl. KUL	1956 nr 1, 2
Bibl. Sem. Lublin	1956 nr 1, 2
1384.	NOWINY ZAMOJSKIE : niezawisłe pismo tygodniowe / wyd. i red. Józef
Lesiewski
Zamość [1917-1919]
Tygodnik
Bibl. KUL	1919 nr 6, 14-18
1385.	NOWY DZIEŃ : jednodniówka : dodatek nadzwyczajny / wyd. i red. Jan
Pignam
Lublin, środa 6 października 1920
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. M. Lublina
1386.	NOWY GŁOS LUBELSKI : jedyne polskie pismo wychodzące na terenie
Guberni Lubelskiej / red. Jan Farfus
Lublin 1940-1944
Dziennik
Arch. Lublin	1940 nr 165 ; 1942 nr 51, 57, 144, 145, 164
		

/page0025.djvu

			N
21
1376.	NOWE MIASTO : czasopismo katolickie Parafii Świętego Krzyża / Parafia
Świętego Krzyża ; red. nacz. Czesław Galek
Zamość 1997-
PiMBP Zamość	1997 nr 1 ; 1998 nr 4, 5
NOWE RELACJE
zob.
RELACJE
1377.	NOWE SŁOWO / II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie ; red. Anna Po-
pielewicz
Chełm, 3-7 maja 1995
Jednodniówka
ChBP Chełm
1378.	NOWE TORY : organ Podstawowej Organizacji Partyjnej Rady Zakładowej
i Działu Polityczno-Wychowawczego Przedsiębiorstwa Robót Kolejowych nr 16
Lublin 1954-[1956]
[Miesięcznik]
Bibl. HŁ	R. 1 1954 nr 1 ; R. 2 1955 nr 2-10 ; R. 3
1956 nr 1,2, 4-6
1379.	NOWE ŻYCIE : dwutygodnik ilustrowany poświęcony literaturze, sztuce i
życiu / wyd. Antoni Żbikowski; red. Tadeusz Bocheński
Lublin 1925
Dwutygodnik
Bibl.HŁ	1925 nr 2, 3
Bibl. KUL	1925 nr 1-4
Muz. M. Lublina	1925 nr 1
NOWINY JANOWSKIEJ GMINY
zob.
BIULETYN INFORMACYJNY GMINY JANÓW PODLASKI
1380.	NOWINY KRAŚNICKIE / wyd. i red. nacz. Mirosław Sznajder
Kraśnik 1995-
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1996 nr 8, 13, 15-25, 27 ; 1997 nr 1-3, 5, 7,
8, 10-17, 19-26; 1998 nr 15-19,21 ; 1999 nr
1-25; 2000 nr 1-5, 7-15, 18-33
Bibl. KUL	1995 nr 1-4 ; 1996 nr 5-19, 21 ; 1997 nr 45
; 1998 nr 7, 10, 11, 13-16, 19,21 ; 1999 nr
		

/page0026.djvu

			22
KATALOG
8, 12, 14, 17, 20-22 ; 2000 nr 2-5, 7, 10, 11,
13-23, 25
1381.	NOWINY LUBELSKIE : organ Państwowego Komitetu Frontu
Narodowego
Lublin 1954-1956
Częstotl. nieust.
Bibl. HŁ	R. 1 1954 nr 1 ; R. 2 1955 nr 2, 5 ; R. 3
1956 nr 1-5
1382.	NOWINY PODLASKIE : pismo bezpartyjne wychodzące dwa razy tygo¬
dniowo, poświęcone interesom Podlasia / wyd. i druk E. Szymkowiaka
Biała Podlaska 1931-1932
MBP Biała Podl.	1931 nr 1, 2, 7-18, 24, 29, 30, 32, 35, 36,
38-44, 47, 63-72 ; 1932 nr 1-13, 15-34, 36-
44
1383.	NOWINY UNIWERSYTECKIE / red. Wydział Kulturalno-Oświatowy
Prezydium Zrzeszenia Studentów Polskich Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1956
[Niereg.]
Bibl. KUL	1956 nr 1,2
Bibl. Sem. Lublin	1956 nr 1,2
1384.	NOWINY ZAMOJSKIE : niezawisłe pismo tygodniowe / wyd. i red. Józef
Lesiewski
Zamość [1917-1919]
Tygodnik
Bibl KUL	1919 nr 6, 14-18
1385.	NOWY DZIEŃ : jednodniówka : dodatek nadzwyczajny / wyd. i red. Jan
Pignam
Lublin, środa 6 października 1920
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. M. Lublina
1386.	NOWY GŁOS LUBELSKI : jedyne polskie pismo wychodzące na terenie
Guberni Lubelskiej / red. Jan Farfus
Lublin 1940-1944
Dziennik
Arch. Lublin	1940 nr 165 ; 1942 nr 51, 57, 144, 145, 164
		

/page0027.djvu

			N
23
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
ChBP Chełm
Muz. M. Lublina
1387. NOWY IMPULS
Lublin 1998-
Niereg.
Bibl. HŁ
; 1943 nr 228, 236, 251, 276-278, 297, 298
; 1944 nr 3, 4, 171
.940 nr 67, 69 ; 1941 nr 6, 15, 36-62, 64-
67,69-75, 77,78,80-89, 129-140, 142-151,
153-172, 174, 176-193, 195, 197-261,263-
265,	267-298, 300, 301, 303, 304 ; 1942 nr
4-10, 12, 14-36, 38, 45-65, 67, 68, 76-82,
84-89, 91-94, 102, 103, 106, 109-116, 118,
121, 125, 126, 128, 129,132,133,135-139,
141, 144-146, 151-153, 157, 162, 163, 165-
172, 174-178, 180-189, 191, 193-195, 199,
201, 204, 206, 210-212, 214, 215, 219-224,
226-237,239-245, 247, 250, 251, 253, 258-
263, 265-271, 273-276, 280-284, 286-291,
293, 294, 297-301 ; 1943 nr 1-303 :1944 nr
1-4»,50-173
1940 nr 4, 6-55, 57-59, 63, 69, 78, 86, 91,
92, 94-101, 103, 109, 112, 113, 117-121,
126, 128, 129, 132, 142-144, 149, 150, 152,
153, 155, 156, 158, 161, 165-173, 181-185,
187, 196, 197, 202-208, 211-213, 215, 216,
218 ; 1941 nr 1, 3,4,6-11, 13-21, 24-44,46-
54,	56, 57, 59-83, 85-90, 95-121, 123-126,
128-132,136, 137,144-304 ; 1942 nr 1-299,
301-304 ; 1943 nr 1-303 ; 1944 nr 1-173
1943 nr 53
1940 nr 132
1940 nr 3, 4, 34,37, 62, 159, 180,213,216,
218, 270+ dod. ; ¿941 nr 1, 4, 68, 87, 102,
109, 133, 135, 136, 138, 139, 144, 150,
152-154, 161, 166, 169, 179, 186, 192, 193,
200, 204, 223, 239, 241, 288 ; 1942 nr 2, 7,
22, 27, 34, 41, 46, 54, 82, 84, 97, 174, 175,
207,220,231, 238,244,251,253,256,258,
266,	285, 286, 292, 293, 295-299+ dod. ;
1943 nr 2, 12, 14, 17,25,27, 30,32-39,41-
55,	67, 73, 76-83, 85-89, 91-108, 130-136,
138, 139, 147, 155, 159, 161, 170. 173, 174,
176-193, 201, 202, 211-223 226-229, 231,
238,239,241,246,252,260,263,266,281-
290, 292-294, 296, 299-303+ dod.; 1944 nr
1-19, 21, 25-35, 37-91, 94-100, 133, 163,
166, 170, 173
NA CZECHOWIE / „Sic et Non” ; red. Andrzej Wróbel
1998	nr 1, 2 ; 1999 nr 3-9 ; 2000 nr 1-4
		

/page0028.djvu

			24
KATALOG
1388.	NOWY IMPULS NA ELESEMIE
Lublin 1999-
Niereg.
Bibl HŁ	1999 nr 1 ; 2000 nr 1-4
1389.	NOWY KURIER LUBELSKI : pismo społeczno-polityczne i literackie /
wyd. i red. Franciszek Papiewski
Lublin 1914-1915
Tygodnik
Bibl. HŁ	1915 nr 1-5, 7-24, 27, 30, 32, 40
Bibl. KUL	1915 nr 3b, 39
MBP Biała Podl.	1915nrl9
Muz. M. Lublina	1915 nr 33
1390.	NOWY LUBLIN : regionalny miesięcznik gospodarczy / red. Unia Wolności
Lublin 1998-
Miesięcznik
Bibl. KUL	1999 nr 9 ; 2000 nr 10
1391.	NOWY PRZEGLĄD WSZECHPOLSKI : dwumiesięcznik Polaków
w Kraju i na Obczyźnie / Katedra Historii Najnowszej KUL ; red. nacz. Jacek Go¬
łębiowski
Lublin 1994-
Dwumiesięcznik
Bibl. HŁ	1994 nr 1-8/9 ; 1995 nr 1-10 ; 1996 nr 1-6
; 1997 nr 1-8 ; 1998 nr 1/2-11/12 ; 1999 nr
1/2-11/12; 2000 nr 1/2-11/12
Bibl. KUL	1994 nr 1-8/9 ; 1995 nr 3-6 ; 1996 nr 1-6 ;
1997	nr 1-8 ; 1998 nr 1/2-11/12 ; 1999 nr
1/2-11/12 ; 2000 nr 1/2,7/8,9/10
Bibl. Sem. Lublin	1994
Bibl. UMCS	1994 nr 1 ; 1995 nr 2, 8, 9 ; 1996 nr 3,4 ;
1997	nr 1-8 ; 1998 nr 1/2-11/12 ; 1999 nr
1/2-11/12
NP NA PRZYKŁAD
zob.
NA PRZYKŁAD
1392.	NSZZ SOLIDARNOŚĆ DRUKARZY : kalendarium strajku : wydanie
strajkowe / Komitet Strajkowy Lubelskich Zakładów Graficznych
Lublin, 17-19 sierpnia 1981
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0029.djvu

			o
25
1393.	NSZZ SOLIDARNOŚĆ DRUKARZY : wydanie strajkowe / Komitet
Strajkowy
Lublin, 28 sierpnia 1981
Jednodniówka
Bibl. KUL
1394.	NURTY : miesięcznik Organu Studentów
na, Gabriel Jasiński; red. nacz. Jan Wiśliński
Lublin 1932-1935
Miesięcznik
Arch. Lublin	1932 nr
Bibl. KUL	1933 nr
nr 21
Bibl. Sem. Lublin	1933 nr
Bibl. UMCS	1933 nr
Muz. M. Lublina	1932 nr
O
O	ÓSEMCE
zob.
ÓSEMKA
1395.	OBOWIĄZKI POLSKIE : pismo Stronnictwa Narodowego „Szczerbiec”.
Okręg Lubelski / red. R. Milewski
Lublin 1996
Bibl. KUL	1996 nr 1,2
1396.	OBRONA : tygodnik ludowy pod hasłem „Walka z wrogami Ojczyzny” /
Wojewódzki Komitet Obrony Narodowej w Lublinie ; red. Leon Waściszakowski
Lublin 1920
Tygodnik
Bibl. KUL	1920 nr 1-12
CBR Puławy	1920 nr 1
1397.	OBROŃCA LUDU : organ wojewódzki PSL [Polskiego Stronnictwa Ludo¬
wego] / red. Aleksander Olkiewicz
Lublin 1921
Tygodnik
Bibl. KUL	1921 nr 11-18
KUL / wyd. Irena Budkiewiczów-
1,2 ; 1934 nr 18,19; 1935 nr 20,21
9-11 ; 1934 nr 12-14, 16-19; 1935
5.6
5.6
1
		

/page0030.djvu

			26
KATALOG
1398.	OBSERWATOR DZIELNICOWY : [DZIESIĄTA1 / SIGILLUM ; red.
nacz. Sławomir Albiniak
Lublin 1994-
Niereg.
Bibl. HŁ	1994 nr 1, 2 , 1997 nr 1-7 ; 1998 nr 1-4, 9 ;
1999	nr 20-28, 30-43 ; 2000 nr 1, 4-24
Bibl. KUL	1994 nr 1,2 ; 1997 nr 1 -5 ; 1998 nr 1 -9; 1999
nr 1,3-9,11-24; 2000 nr 1, 7,9,11-19,21-24
1399.	OBSERWATOR REGIONALNY / „Alfa-Press”
Lublin 1998-[1999]
Miesięcznik - Tyt. nast.: OBSERWATOR ZIEMI LUBELSKIEJ
Bibl. HŁ	1998 nr 1-3, 8-10, 12 ; 1999 nr 7, 12
Bibl. KUL	1998 nr 1
OBSERWATOR ZIEMI LUBELSKIEJ
zob.
OBSERWATOR REGIONALNY
1400.	OBWIEŚ : tygodnik humorystyczno-satyryczny / Spółdzielnia Wydawnicza
„Placówka” ; red. Teodor Kaszyński
Lublin 1927
Tygodnik
Bibl.HŁ	1927 nr 2, 3, 5
Bibl. KUL	1927 nr 2, 3, 5
1401.	OBYCZAJE	: magazyn międzynarodowy / Stowarzyszenie „Dialog
i Współpraca” ; red. nacz. Grzegorz Żuk
Lublin 1998-[1999]
Niereg.
Bibl. HŁ	1998 nr 1 ; 1999 nr 2, 4
Bibl. KUL	1998 nr 1 ; 1999 nr 2, 3
Bibl. UMCS	1998 nr 1 ; 1999 nr 2, 3
1402.	OBYWATELSKI GŁOS CZECHOWA / Komitet Obywatelski „Solidar¬
ność” Czechowa ; red. Piotr Gach
Lublin 1990
Bibl. HŁ	1990 nr 1-4
Bibl. KUL	1990 nr 1-4
1403.	OBZOR’ LJUBLINSKOJ GUBERNII
Ljublin’ 1875-1912
		

/page0031.djvu

			o
27
Rocznik
Arch. Lublin	1875 ; 1884 ; 1890 ; 1892 : 1894-1899 ;
1901 ; 1904-i908; 1910-1912
1404.	OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA: pamiętać o przeszłości myśleć o przyszło¬
ści / Towarzystwo Przyjaciół Milejowa
Milejów 1989-[1998]
Od 1990 r. nr 2 zm. tyt.: ZESZYTY MILEJOWSK1F / red. nacz. Tadeusz
Galiński
B,bl. HŁ	1989 nr 1 ; 1990 nr 2 ; 1991 nr 3-5 ; 1992
nr 6-8 ; 1993 nr 9, 10 ; 1996 nr 1 ; 1998 nr
1-4
1405.	OCHOTNIK WOJENNY 1914-1921 : jednodniówka poświęcona Czyno¬
wi Polskiego Żołnierza - Ochotnika - Uczestnika Walk o Niepodległość / Związek
Byłych Ochotników Armii Polskiej. Oddział w Białej Podlaskiej ; red. Aleksander
Anik-Nikończuk
Biała Podlaska, 1939
Jednodniówka
Bibl. HŁ
MBP Biała Podł.
1406.	OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W... ROKU / Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1997-
Niereg.
Bibl. AR	1997
Bibl. HŁ	1997
Bibl. KUL	1997
Bibl. UMCS	1997
1407.	OD NOWA : biuletyn informacyjny Uczelnianej Organizacji Partyjnej Pol¬
skiej Zjednoczonej Partii Robotniczej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowakiej / red.
L. Dubel
Lublin 1981-1984
Dwutygodnik. - [Do użytku wew.]
Bibl. HŁ	1981 nr 1-6; 1982 nr 1,2; 1983 nr 1,3 ; 1984 nr 2
Bibl. UMCS	1981 nr 1-11 ; 1982 nr 1, 2 ; 1983 nr 1.3 ;
1984 nr 2
1408.	ODPOWIEDŹ EWANGELII: kwartalnik chrześcijański / Instytut Wydaw¬
niczy „Odpowiedź Ewangelii”
Świdnik 1997
		

/page0032.djvu

			28
KATALOG
Kwartalnik
Bibl. KUL	1997 nr 32
1409.	ODRODZENIE : czasopismo redagowane przez Stowarzyszenie Młodzieży
Akademickiej : miesięcznik akademicki / wyd. Towarzystwo Wiedzy Chrześcijań¬
skiej ; red. T. Halliop
Lublin 1935-1938/1939
Miesięcznik. - Od nr 1 (1937) red. Marian Miąc. - Od nr 1 (1938) podtyt.: dwu¬
tygodnik akademicki; red Jan Turowski
Bibl. KUL	1935-1938/1939
1410.	ODRODZENIE : tygodnik / Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik” ; red.
Karol Kuryluk
Lublin 1944-1945
Tygodnik. - Od 1Q45 r. nr 13 m. wyd. Kraków
Bibl. HŁ	1944 nr 1 -9 ; 1945 nr 10-12
Bibl. UMCS	1944 nr 1 -9 ; 1945 nr 10-12
ChBP Chełm	1944 nr 8, 9
Muz. M. Lublina	1944 nr 1
1411.	ODSKOCZNIA : akademicki miesięcznik literacko-kulturalny / Bratnia Po¬
moc KUL; red. Edmund Lipecki
Lublin 1936
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1936 nr 1, 2
Bibl. KUL	1936 nr 1
Muz. M. Lublina	1936 nr 2
1412.	OGNISKO NAUCZYCIELSKIE : komunikaty Zarządu Okręgu Nauczy¬
cielstwa Polskiego w Lublinie: obejmuje sprawy pedagogiczne, społeczno-oświato-
we i organizacyjne / Zarząd Nauczycielstwa Polskiego
Lublin 1958-[1962]
[Miesięcznik, nast. dwumiesięcznik]
Bibl. HŁ	1959 nr 11-18 ; 1960 nr 1, 2, 9-12 ; 1961
nr 1-12 ; 1962 nr 1-6
Bibl. KUL	1959 nr 11, 12 ; 196C nr 5, 6
Bibl UMCS	1959 nr 13-16 ; 1960 nr 1-8 ; 1961 nr 5-12
; 1962 nr 1-8
Muz. Lublin	1962 nr 1, 2
PBW	1959 nr 11-22 ; 1960 nr 1-12
1413.	OGNISKO NAUCZYCIELSKIE : miesięcznik poświęcony sprawom
szkolnictwa i oświaty / Oddział Powiatu Lubelskiego Związku Polskiego Nauczy-
		

/page0033.djvu

			o
29
cielstwa Szkół Powszechnych ; red. Benedykt Kubski
Lublin [1920-1922]
Miesięcznik
Bibl. KUL	1920 nr 1-5 ; 1921 nr 1, 3-5 ; 1922 nr 1-4,
6-10
Bibl. UMCS	1921 nr 1-3, 6, 7, 9 ; 1922 nr 1
1414.	OGNISKO NAUCZYCIELSKIE : miesięcznik poświęcony teorii i prak¬
tyce życia szkolnego, oświacie pozaszkolnej, zagadnieniom samokształcenia i re¬
gionalizmu oraz spiawom organizacyjno-społecznym / Komisja Zarządu Głównego
Związku Nauczycielstwa Szkół Powszechnych w Lublinie
Lublin 1929-1938/1939
Miesięcznik
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
Bibl KUL
Bibl Sem. Lublin
Bibl. UMCS
ChBP Chełm
Muz. M. Lublina
1929 nr 6, 9; 1933 nr 1-7, 9, 10
1929 nr 1, 3, 4, 6-10 ; 1930 nr 1-3,5-
1,9, 10 ; 1931 nr 1-6, 8-10 ; 1932-1934
nr 1-10; 1935 nr 1-6; 1935/1935-1938/1939
nr 1-10
1931 ; 1932 nr 1, 9 ; 1933 nr 1-4, 6,
7 ; 1934 nr 3, 4 ; 1935/1936 nr 2, 5, 6
; 1936/1937 nr 1, 7, 8, 10 ; 1937-1938 nr 1. 2
1931	nr 2 ; 1936/1937 nr 5, 6
1928-1934 nr 1-10 ; 1935 nr 1-6 ;
1935 1936-1937/1938 nr 1-10 ; 1938/1939
nr 1-8
1932	nr 8 ; 1933 nr 2 ; 1934 nr 2
1929 nr 10 ; 1930 nr 9 ; 1931 nr 7 ; 1932 nr 5 ;
1933	nr 1, 3.4 ; 1934 nr 1, 2 ; 1938/1939 nr 7, 8
1415.	OGNISKO NAUCZYCIELSKIE : organ Zarządu Okręgu ZNP [Związku
Nauczycielstwa Polskiego] w Lublinie, poświęcony sprawom społecznym, zawodo¬
wym, oświacie pozaszkolnej, teorii i praktyce pedagogicznej
Lublin 1945
Arch. Lublin	1945 nr 1, 2
Bibl HŁ	1945 nr 1,2
MBP Biała Podł.	1945 nr 1, 2
1416.	OGNISKO ZAMOJSKIE : kwartalnik poświęcony zagadnieniom metodycz-
no-pedagogicznym w związku z piaktyką szkolną oraz pracą regionalną / Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Powiatowy w Zamościu ; red. Józef Sobiesiński
Zamość 1931-[1932]
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1931 nr 1
Bibl. KUL	1931 nr 1 ; 1932 nr 1
Bibl. UMCS	1932 nr 2
		

/page0034.djvu

			30
KATALOG
1417.	OGNISKO ZNP / Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Miejski
w Lublinie ; red. M. J. Kawałko
Lublin 1985-[1987]
[Dwumiesięcznik]
Bibl.HŁ	1985 nr 1-3 ; 1986 nr 4-6 ; 1987 nr 7-9
Bibl. KUL	1985 nr 1 ; 1986 nr 5, 6 ; 1987 nr 7
Bibl. UMCS	1985 nr 1
PB W	1985 nr 1-3 ; 1986 nr 4-6 ; 1987 nr 7-9
1418.	OGNIWO : okólnik oiganizacyjny Akcji Katolickiej Diecezji Lubelskiej /
wyd. Instytut Akcji Katolickiej; red. Zygmunt Surdacki
Lublin 1933-1939
Miesięcznik
Bibl. KUL	1933-1938; 1939 nr 1-9
Bibl Sem. Lublin	1933-1939
Bibl. UMCS	1933 nr 1-4 ; 1934 nr 1-12 ; 1935 nr 1-12
; 1936 nr 1, 3-12 ; 1937 nr 1-12 ; 1938 nr
1-12 ; 1939 nr 1-8
1419.	OGNIWO : okólnik Związku Młodzieży Polskiej
Lublin [1921-1933]
[Niereg.]
Bibl. KUL	1927 ; 1928 nr 1-3, 7-10 ; 1929 ; 1932
; 1933 nr 1 -8
1420.	OGNIWO PERIODYCZNE / Wydawnictwo Organizacyjne Diecezji Lu¬
belskiej
Lublin 1933-[l 937]
Arch. Lublin	R. 4 1936 nr 1, 10, 11 ; R. 5 1937 nr 4
1421.	OIKOS : ekologia i współdziałanie / Towarzystwo dla Natury i Człowieka ;
red. zesp.: Małgorzata Łupina [i in.]
Lublin 1995-
[Kwartalnik]
Bibl. HŁ	1997 nr 5, 6 ; 1998-2000 nr 1-4
Bibl. KUL	1996 nr 3, 4 ; 1997 nr 5, 6 ; 1998 nr 1, 3,
4; 1999 nr 4
1422.	OKÓLNIK / wyd. Związek Stowarzyszeń Młodzieży Polskiej
Lublin [1921]-1927
Miesięcznik. - Od 1925 r. nr 4 / wyd. Związek Młodzieży Polskiej
Bibl. KUL	1924 nr 11, 12 : 1925 nr 1, 4-12 , 1926 nr
1-10; 1927 nr 1,2
		

/page0035.djvu

			o
31
Bibi. Sem. Lublin	1926 nr 4, 5, 12
MBP Biała Podl.	1926 nr 12
1423.	OKSZA : gazeta rejowiecka / Rada Gminy w Rejowcu; Tred.1 Wiesław Kociuba
Rejowiec 1992-
Niereg.
ChBP Chełm	1992 nr 1, 2 ; 1993 nr 1 ; 1997 nr 1, 2 ;
1998	nr 1-7 : 1999 nr 1-8 ; 2000 nr 1-12
1424.	OPINIE UKRAIŃSKIE / Liberalna Demokratyczna Partia „Niepodległość”
Lublin 1989-[1992]
Tyt. także w j. ukraińskim
Bibl. HŁ	1989 nr 1 ; 1990 nr 2, 3
Bibl. KUL	1989 nr 1 ; 1992 nr 2-5
Bibl. UMCS	1989 nr 1 ; 1990 nr 2-5
1425.	OPOLANIN : miesięcznik informacyjno-publicystyczny / red. zesp. Samo¬
rządu Miasta i Gminy Opole Lubelskie
Opole Lubelskie 1991-
MlPęiP07nili
Bibl HŁ	1991 nr 1-5, 7, 8 ; 1992 nr 1-4, 7, 9-11 ;
1993 nr 1-4, 6-8 ; 1994 nr 1-9 ; 1995 nr 1-4,
12 ; 1996-1998 nr 1-12 ; 1999 nr 1-11
1426.	OPOLSKA GAZETA POWIATOWA : Chodel, Józefów, Karczmiska, Ła¬
ziska, Opole Lubelskie, Poniatowa, Wilków / [red. nacz. Anna Nowaczek]
Opole Lubelskie 2000-
Miesięcznik
Bibl.HŁ	2000 nr 1-12
1427.	OPOWIEŚCI KLASOWE / Szkoła Podstawowa w Kodniu
Kodeń 1990
MBP Biała Podl.	1990 nr 1
ORDO DIVINI OFFICII...
zob.
DIRECTORIUM DIVINI OFFICII AC MISSARUM AD USUM DIOECE-
SIS LUBLINENSIS PRO ANNO DOMINI...
1428.	ORDO DIVINI OFFICII... DIRECTORIUM OFFICII DIViNI PRO
DIOECESIS HELMENSI
		

/page0036.djvu

			32
KATALOG
Cholm 1740-1788
Bibi. Sem. Lublin	1740 ; 1765 ; 1771 ; 1774 ; 1775 , 1779-
1781 ; 1786-1788
ORLE CIOSY
zob.
MŁODA MYŚL
1429.	ORLIM SZLAKIEM : seria 1 : za zezwoleniem Wojewódzkiej Rady Naro¬
dowej w L ublinie
Lublin 1944-1945
Od nr 9 (1945): dla Komitetu Budowy Pomnika Mauzoleum w Zamościu
Bibl. HŁ	1944 nr 3-8 ; 1945 nr 9, 10
Bibl. KUL	1944 nr 2 ; 1945 nr 9-12
Bibl. Sem. Lublin	1945 nr 9-12
Bibl. UMCS	1944 nr 3,4, 7, 8
Muz. M. Lublina	1944 nr 1-8 : 1945 nr 9-12
1430.	ORMOWIEC : jednodniówka Miejskiej Organizacji Ochotniczej Rezerwy
Milicji Obywatelskiej
Lublin, 21 lutego 1981
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1431.	ORTHODOX : informator Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Lublinie
Lublin 1991-[1995]
Niereg. - W 1995 r. nr 7 podtyt.: miesięcznik parafii Prawosławnej Przemienienia
Pańskiego w Lublinie
Bibl. HŁ	1991 nr 4, 5 ; 1995 nr 1,2
1432.	ORZEŁ BIAŁY : tygodnik / wyd. i red. Antoni Kwiatkowski
Bychawa - Lublin 1925-1926
Tygodnik
Bibl. Sem. Lublin	1925
Bibl. UMCS	1925 nr 1-52 ; 1926 nr 1-26
1433.	OSA / [wyd. i red.] Adam Myśliński
Chełm, lipiec 1939
Jednodniówka
ChBP Chełm
1434.	OSA : dwutygodnik Oficerskiej Szkoły Artylerii Wojsk Polskich
Chełm [1945]
		

/page0037.djvu

			o
33
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1945 nr 3-8, 10-12, 15-18
Bibl. KUL	1945 nr 4, 6-10, 13-18
ChBP Chełm	1945 nr 3, 4, 6-11, 13-18
1435.	OSA NADBYSTRZYCKA : dwutygodnik satyryczno-humorystyczny /
wyd. i red. Walery Feliks Ulanicki
Lublin [1936]
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1936 nr 2
1436.	OSTOJA : pismo Towarzystwa Przyjaciół Skierbieszowa im. Ignacego Mo¬
ścickiego / Towarzystwo Przyjaciół Skierbieszowa
Skierbieszów 1990-1998
PiMBPZamość	1990nr6, 13 ; 1991 nr5 ; 1992nr 1,3 ; 1993
nr 2, 5-9; 1994 nr 1,6, 8,10-12 ; 1995 nr 1,2,
4, 5 ; 1996 nr 5,6 ; 199‘, nr 3-5 ; 1998 nr 1-4
OTĆET’ KOMITETA LJUBLINSKAGO MUZYKAL’NAGO OBŚĆESTVA
zob.
SPRAWOZDANIE KOMITETU TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO
W LUBLINIE
OTĆET’ LJUBLINSKAGO BLAGOTVORITEL’NOGO OBŚĆESTVA
zob.
ZDANIE SPRAWY Z DZIAŁAŃ LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA DO¬
BROCZYNNOŚCI ...
1437.	OTĆET’ LJUBLINSKAGO GUBERNSKAGO SOVETA OBŚĆE-
STVENNAGO PRIZRENIJA O SOSTOJANII PODVEDOMSTVENNYCH
EMU BLAGOTVORITOL’NYCH ZAVEDENIJ
Ljublin 1880
Bibl. KUL	1880
1438.	OTĆET’ LJUBLINSKAGO OKRUŻNAGO SUDA ZA...
Ljublin 1889-1894
Bibl.HŁ	1889; 1892-1894
OTĆET’ LJUBLINSKOJ POCHORONNOJ KASSY ZA ... GOD
zob.
SPRAWOZDANIE LUBELSKIEJ KASY POGRZEBOWEJ ZA ROK...
		

/page0038.djvu

			34
KATALOG
1439.	OTĆET’ O CERKOVNO-PRICHODSKICH ŚKOLACH I ŚKOLACH
GRAMOTY CHOLMSKO-VARSAVSKOJ EPARCHII V UCEBNOVOSPI-
TATEL’NOM OTNOŚENII
Cholm [1898/1899-1909/1910]
Od 1907 r.tyt.: OTĆET’ O SOSTOJANII CERKOVNYCH ŚKOL CHOLM-
SKOJI VARŚAVŚKOJ EPARCHII, od 1909 r. tyt.: OTĆET’ O SOSTOJANII
CERKOVNYCH ŚKOL CHOLMSKOJ EPArCHII
Bibl. KUL	1898/1899 ; 1907/1908 ; 1909/1910
1440.	OTĆET’ O DEJATEL’NOSTI LJUBLINSKAGO POPECITEL’STVA
O	NARODNOJ TREZVOSTI
Ljublin [1898-1900]
Bibl. KUL	1900
1441.	OTĆET’ O DEJATEL’NOSTI PRAVLENIJA LJUBLINSKAGO
OTDELENIJA RUSSKAGO BLAGOTVORITEL’NAGO OBSCESTVA
V CARSTVE POL’SKOM ZA... GOD
Ljublin [1893]
Bibl. HŁ	1893
Bibl. KUL	1893
1442.	OTĆET’ O DEJATEL’NOSTI PRICHODSKAGO POPECITEL’STVA
PRI LJUBLINSKOM KRESTOZDVIŻENSKOM SOBORE ZA ... GOD /
Sostavil’ 1. S. Bezsonov
Ljublin 1909
Bibl. KUL	1909
OTĆET’ O SOSTOJANII CERKOVNYCH ŚKOL CHOLMSKOJ EPARCHII
zob.
OTĆET’ O CERKOVNO-PRICHODSKICH ŚKOLACH I ŚKOLACH
GRAMOTY CHOLMSKO-VARSAVSKOJ EPARCHII V UCEBNOVOSPI-
TATEL’NOM OTNOŚENII
OTĆET’ O SOSTOJANII CERKOVNYCH ŚKOL CHOLMSKOJ I VARSA¬
VSKOJ EPARCHII
zob.
OTĆET’ O CERKOVNO-PRICHODSKICH ŚKOLACH I ŚKOLACH
GRAMOTY CHOLMSKO-VARSAVSKOJ EPARCHII V UCEBNOVOSPI-
TATEL’NOM OTNOŚENII
1443.	OTĆET’ O SOSTOJANII I DEJATEL’NOSTI CHOLMSKAGO PRA-
VOSLAVNAGO SVJATO-BOGORODICKAGO BRATSTVA
		

/page0039.djvu

			o
35
Cholm 1878-1913
Bibi KUL	1896/1897 ; 1897/1898 ; 1898/1899
1905/1906 ; 1907/1908 ; 1908/1909 ;
1910/1911 ; 1911/1912 ; 1912/1913
1444.	OTCET’ O SOSTOJAN11 I DEJATEL’NOSTI OBSCESTVA VSPO-
MOSCESTVOVANJA NUZDAJSCIMSJA UCASCIMSJA V CHOLMSKOM
DUCHOVNOM UCILISCE
Cholm [1897/1898-1899/1900]
Bibi KUL	18991900
1445.	OTCET’ O SOSTOJANII I DEJAi EL’NOSTI RUSSKAGO ZEN-
SKAGO BLAGOTVORITEL’NAGO KRUZKA I CHOLMSKAGO RUS¬
SKAGO BLAGOTVORITEL’NAGO OBSCESTVA SLIVSICHSJA V ODNO
RUSSKOE ZENSKOE BLAGOTVORITEL’NOE OBSCESTVO
Cholm [1907-1909]
Bibi KUL	1909
1446.	OTCET’ O SOSTOJANII POPECITEL’SKAGO FON-
DA DUCHOVENSTVA CHOI MSKOJ I VARSAVSKOJ EPARCHIJ
I	DEJSTVIJACH POPECITEL’SKOGO KOMITETA / tipiz. Z. Erlicha
Cholm 1905-[ 1908]
Bibi KUL	1908
Bibi Sem. Lublin	1905 cz. 1
1447.	OTCET’ PRAVSKOVNAGO POPECITELST’VA PR1 LJUBLINSKOJ
KRESTOVOZDIZENSKOJ CERKVI UCREZDENNAGO
Ljublin 1877-1893 ; 1912
W 1885 r. tyt.: OTCET’ PRICHODSKAGO POPECITELST’VA LJU¬
BLINSKOJ KRESTOVOZDIZENSKOJ SOBORNOJ CERKVI ZA... GOD,
w 1886-1893 r. tyt : OTCET POPECITEL’STVA PRI LJUBLINSKOJ KRE¬
STOVOZDIZENSKOJ SOBORNOJ CERKVI ZA ... G. G., w 1912 r. tyt.:
OTCET’ POPECITELST’VA PRI LJUBLINSKOJ KRESTOVOZDIZEN¬
SKOJ PRAVOSLAVNOM SOBORE ZA... GOD S KRATKIMI SVEDNJA-
MI O DEJATEL’NOSTI ETOGO UCREZDENIJA ZA PREZNEE VREM-
JA/sostavil’ 1. S. Besonov
Bibi HL	1899 1900-1903 1904
1448.	OTCET’ ZAMOSTSKAGO SVJATO-NIKOL'SKOGO PRAVOSLA-
VNAGO cerkovnago bratstva sostojascogo pod POKRO-
VITEL'STVOMEGO IMPERATORSKAGO VYSOCESTVA GOSUDARJA
VIELIKAGO KNIAZJA VLADIMIRA ALEKSANDROVICA
Zamost’e [1893/1894]
Bibi KUL	1893/1894
		

/page0040.djvu

			36
KATALOG
1449.	ÓSEMKA / Szkoła Podstawowa nr 8 w Chełmie
Chełm 1993-
Niereg. - Następny tyt.: O ÓSEMCE
ChBP Chełm	1993 nr 1 ; 1997 nr 1, 2 ; 1998 nr 3, 5,
6	; 1999 nr 7, 8
P
1450.	PAGINAE BIBLIOTHECAE / Biblioteka Katolickiego Uniwersytetu Lu¬
belskiego ; red. W. Dagilis [i in.]
Lublin 1995
Bibl KUL	1995 nr 1
Bibl. UMCS	1995 nr 1
1451.	PAGÓRY: jednodniówka ZO PTTK [Zarządu Okręgu Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego] im. K. Janczykowskiego w Chełmie / ZO PTTK
[Zarząd Okręgu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego] w Chełmie
Chełm, 28 kwietnia 1985
Jednodniówka
ChBP Chełm
1452.	PAIDEIA : przegląd demokratyczno-naukowy z zakresu filologii klasycznej:
rocznik / Polsl ie Towarzystwo Filologiczne ; red. Janina Pliszczyńska
Lublin 1948-1949
Rocznik
Bibl. HŁ	1948 nr 1 ; 1949 nr 1
Bibl. KUL	1948 nr 1 ; 1949 nr 1
Bibl. Sem. Lublin	1948 nr 1 ; 1949 nr 1
Bibl. UMCS	1948 nr 1 ; 1949 nr 1
1453.	PAMIĘTNIK FARMACEUTYCZNY WILEŃSKI / Akademia Medyczna
w Lublinie
Lublin 1998-
Bibl. HŁ	1998 nr 1 ; 1999 nr 1
1454.	PAMIĘTNIK GOSPODARCZY I NAUKOWY LUBELSKI : miesięcz¬
nik / wyd. Jan Pruski
Lublin 1817
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1817 nr 1
Bibl. KUL	1817 nr 1
		

/page0041.djvu

			37
1455.	PAMIĘTNIK LUBELSKI / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie
Lublin 1927/1930-1935/1937
Niereg. - W 1935/1937 r. / pod red. Zygmunta Kukulskiego
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
CBR Puławy
ChBP Chełm
MBP Biała Podl.
Muz. Lublin
1927/1930 ; 1931/1934 ; 1935/1937
1927/1930 ; 1931/1934 ; 1935/1937
1927/1930 ; 1931/1934 ; 1935/1937
1927/1930 ; 1931/1934 ; 1935/1937
1927/1930; 1931/1934
1927/1930 ; 1931/1934 ; 1935; 1937
1927/1930; 1935/1937
1456.	PAMIĘTNIK LUBELSKI : kalendarz na rok ... / wyd. i red. Władysław
Stodolnicki
Lublin 1904-1911
Bibl. HŁ	1904 ; 1905
Bibl. UMCS	1904 ; 1905 1910 ; 1911
Muz. M. Lublina	1906
1457.	PAMIĘTNIK PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO GO¬
SPODARSTWA WIEJSKIEGO W PUŁAWACH / Ministerstwo Rolnictwa i
Dóbr Państwowych ; kom. red.: Emil Godlewski, Tadeusz Mieczyńsl ¡. Stanisław
Minkiewicz
Kraków 1920/1921-[1948]
Niereg. - Tyt. równol. fr., poi.
Bibl. AR	T. 1 1920 z. 1, 2 ; T. 3 1922-T 8 1927 seria
A ; T. 9 1928-T. 12 1931 z.l, 2 ; T. 13 1932
z. 1 ; T. 14 1933 z. 1 ; T. 15 1934/1935 z. 1,
2	; T. 16 1936/1937 z. 1,2 ; T. 18 1946/1947
seria E ; T. 191948 seria A
Bibl. HŁ	T. 3 1922 seria A ; T 6 1925 seria A ; T. 7
1926 seria A; T. I31932;T. 161936/1937 z. 1
Bibl. KUL	T. 3 1922 seriaA; T. 4 1923 seriaA; T. 6 1925
-T. 8 1927 seria A; T. 9 1928 z. 1, 2 ; T. 10
1929 z. 1, 2; T. 12 1931 z. 1,2 ; T. 13 1932-
T. 15 1934/1935 ; T. 16 1936/1937 z. 1, 2 ;
T. 18 1946/1947 seria E ; T. 18 1947 seriaA
CBR Puławy	T. 2 1921-T. 10 1929 ; T. 1, 2 1931-T.
14 1933 ; T. 15 1934/1935 z. I, 2 ; T.
16 1936/1937 z. 1, 2 ; T. 17 1939
seria A ; T. 18 1946/1947 seria E ; 1947
seria A; T. 19 1948 seria A
1458.	PAMIĘTNIK PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GOSPODARSTWA
WIEJSKIEGO W PUŁAWACH. WYDZIAŁ WETERYNARYJNY
Puławy 1937-1938
		

/page0042.djvu

			38
KATALOG
Bibl. UMCS	1937 nr 1 ; 1938 nr 2
CBR Puławy	1937 nr 1 ; 1938 nr 2
1459.	PAMIĘTNIK PUŁAWSKI : prace Instytutu Uprawy, Nawożenia i Glebo¬
znawstwa / red. Zofia Krawczyk
Warszawa 1961-
Niereg.
Bibl. 4R	1961 z. 1 -4-2000 z. 120-123
Bibl. HŁ	1961 z. 1 -4-2000 z. 120, 121, 123
Bibl. UMCS	1961 z. 1-4-1988 z. 91, 92 ; 1989 z. 94, 95
- 1991 z. 98 ; 1992 z. 101 ; 1993 z. 102,103
; 1995 z. 105-2000 z. 120,121, 123
1460.	PAMJATNAJA KNIŻKA LJUBLINSKOJ GUBERNII NA... GOD
Ljublin [1870-1914]
Arch. Lublin	1872 ; 1875 ; 1877 ; 1879 ; 1882 ; 1884 ;
1886-1888 ;1890-19'2; 1914
Bibl.HŁ	1870-1875 ; 1877 ; 1879 ; 1881-1890 ;
1892-1903; 1905-1912
Bibl. KUL	1870 ; 1873 ; 1879 ; 1887 ; 1888 ; 1890 ;
1893 ; 1895-1902 ; 1904-1912 ; 1914
Bibl. Sem. Lublin	1871-1873 ; 1877 ; 1879 ; 1891 ; 1897 ;
1900; 1903; 1906; 1909; 1912
Bibl. UMCS	1884 ; 1885 ; 1887 ; 1906
CBR Puławy	1872 ; 1873 ; 1877 ; 1881 ; 1882 ; 1889 ;
1891 ; 1893 ; 1894 ; 1895 ; 1897 ; 1898 ;
1901-1904; 1907; 1910; 1912
1461.	PANCERNI : gazeta Korpusu Pancernego Wojska Polskiego / WPW [Wy¬
dział Polityczno-Wychowawczy] Korpusu Pancernego; red. odp. Stanisław Szałacki
Chełm 1944
ChBP Chełm	1944 nr 1-42
Muz. M Lublina	1944 nr 2-5, 7-11, 14
1462.	PANORAMA KRASNOSTAWSKA / [red.] Antoni Sosnowski
Krasnystaw 1993
Niereg.
ChBP Chełm	1993 nr 1-6
1463.	PANORAMA LUBELSKA : jednodniówka / Komitet Organizacyjny 30-le-
cia PRL
Lublin, styczeń 1974
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0043.djvu

			p
39
1464.	PANORAMA LUBELSKA : regionalny magazyn gospodarczo-społeczny /
Przedsiębiorstwo Dziennikarskie „Tani Druk” ; red. Jolanta M. Kozak
Lublin 1996-
Mie<;ier7nik
Bibl. HŁ	1996 nr 1-8 ; 1997 nr 1-11 ; 1998 nr 1-10,
12 ; 1999 nr 1-6, 9-12 ; 2000 nr 1-12
Bibl. KUL	1996 nr 1,3-8; 1997 nr 1-11 ,1998 nr 1-10,
12 ; 1999 nr 1-6, 9, 12 ; 2000 nr 1-12
Bibl. UMCS	1996 nr 1-8; 1997 nr 1-3,5-11 ; 1998 nr 1-10,
12 ; 1999 nr 1-4, 9-12 ; 2000 nr 1-5, 9-12
ChBP Chełm	1996 nr 3, 4, 6, 8 ; 1997 nr 1-10 ; 1998 nr
1-10, 12 ,1999 nr 1-6,9,11, 12 ; 2000 nr 1-10
MBP Biała Podl	1997 nr 6, 7
1465.	PANORAMA POLICYJNA / Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
Funkcjonariuszy MO [Milicji Obywatelskiej] woj. chełmskiego; red. zesp.: Edward
Łobocki, Stanisław Prymak, Stanisaw Ryżyński
Zamość 1990
ChBP Chełm	1990 nr 1
1466.	PANORAMA POWIATU : miesięcznik społeczno-kulturalny Gmin i Po¬
wiatu Lubelskiego / Starostwo Powiatu Lubelskiego
Lublin 2000-
Miesięcznik
Bibl. HŁ	2000 nr 1-12
Bibl. KUL	2000 nr 1-12
1467.	PANORAMA TARGOWA : przegląd targów, wystaw i prezentacji gospo¬
darczych
Lublin, marzec 1998
[Jednodniówka]
Bibl. KUL
1468.	PANORAMA WŁODAWSKA : pismo społeczno-informacyjne miasta
i	gminy Włodawa / [red.] Stanisław Sulimierski
Włodawa 1997
Miesięcznik
ChBP Chełm	1997 nr 1-5
1469.	PANORAMA WSCHODNIA : bezpłatne wydawnictwo okolicznościowe
/ Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i Chełmski Oddział Stowarzyszenia
„Wspólnota Polska”
Chełm, grudzień 1996
		

/page0044.djvu

			40 	 KATALOG
Jednodniówka
ChBP Chełm
1470.	PANORAMA WSCHODNIA : dzień Kultury Polskiej w Łucku / Stowarzy¬
szenie Kultury Polskiej im. Ewy Felińskiej ; [red.] Zdzisław Karpiński
Chełm, 19 października 1996
Jednodniówka
ChBP Chełm
1471.	PANORAMA WYBORCZA : biuletyn informacyjny Sztabu Wyborcze¬
go Sojuszu Lewicy Demokratycznej w Chełmie / Wojewódzki Sztab Wyborczy
w Chełmie
Chełm, sierpień, październik 1997
Jednodniówka
ChBP Chełm
1472.	PAŃSTWOWY WYŻSZY KURS NAUCZYCIELSKI W LUBLINIE
Lublin 1924-1925
Rocznik
Bibł.KUL	1924,1925
Bibł.UMCS	1924; 1925
1473.	PAPIEŻ W LUBLINIE : informator : wydanie specjalne „Sztandaru Ludu”
/ red. Maria Dobosiewicz
Lublin, 9 czerwca 1987
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1474.	PARAFIALNE WIADOMOŚCI „KODEŃSKI PŁOMYK” pismo pa¬
rafii prawosławnej św. Archanioła Michała w Kodniu / Parafia Prawosławna św.
Archanioła Michała
Kodeń 1999-
MBP Biała Podł.	2000 nr 12
1475 PARAFIALNY MIESIĘCZNIK KATOLICKI : czasopismo parafii MP
Królowej Polski w Jabłonnej / Parafia Rzymskokatolicka pw. MP Królowej Polski
Jabłonna 1997-
Miesięcznik
Bibl. KUL	1997 nr 9-12 ; 1998-2000
		

/page0045.djvu

			p
41
1476.	PASTERZ : wiadomości parafii „Dobrego Pasterza” / red. nacz. Marek
Stokłosa
Lublin 1991-
Miesięcziiik, dwumiesięcznik. - Od nr 1 (1996) red. Bożena Sienkiel. - Nieregularnie
ukazuje się dod. dla dzieci pod tyt.: „Pastuszek”
Btbl. HŁ	1991 nr 1-6, 8, 9 ; 1992 nr 1-12 ; 1993 nr
1-12 ; 1994 nr 1, 2, 6-9 ; 1995 nr 2, 8-10 ;
1997	nr 4-6; 1998 nr 3, 8
Bibl. KUL	>995 nr 1-5 ; 1996 nr 1-6 ; 1997 nr 1-8 ;
1998	nr 1-8; 2000 nr 1-5
1477.	PASZE PRZEMYSŁOWE : informacje technologiczne, ekonomiczne, or¬
ganizacyjne produkcji pasz przemysłowych / Centralne Laboratorium Przemysłu
Paszowego. Branżowy Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej
; red. Stanisław Wójcik
Lublin 1992-[ 1998]
Niereg.
Bibl. AR	1992 nr 1, 2 ; 1993 nr 1-10 ; 1994-1998
nr 1-12
Bibl. HŁ	1992 nr 1, 2 ; 1993 nr 1-3 ; 1994-1998
nr 1-12
1478.	PATROL : jednodniówka Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych
w Zamościu : 40 lat ORMO [Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej] / red.
Krzysztof Czubara
Zamość, 21 lutego 1986
Jednodniówka
Bibl. HŁ
PiMBP Zamość
1479.	PATROL : jednodniówka WUSW [Wojewódzkiego Urzędu Spraw
Wewnętrznych] w Zamościu / Młodzieżowa Agencja Kultuiy ; red. Krzysztof
Czubara
Zamość, 7 listopada 1987
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1480.	PĄKOWIE : organ Kołka Literackiego Młodzieży Szkolnej
Hrubieszów 1923-1927
Niereg. - Od 1927 r. tyt.: PISMO LITERACKIE MŁODZIEŻY
GIMNAZJALNEJ
Bibl. KUŁ	R. 1 1923 nr 1-3 ; R. 2 1924 nr 1, 2-4 ; R. 3
1925	nr 5 ; R. 4 1926 nr 1-3 ; R. 5 1927 nr
1,2
		

/page0046.djvu

			42
KATALOG
1481.	PEJZAŻE : pismo ZW ZSMP [Zarządu Wojewódzkiego Związku
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej] Zamość / Młodzieżowa Agencja Kultury ; red.
nacz. Ryszard Nowosadzki
Zamość 1983-1987
Bibl. HŁ	1986 nr 2, 3
PiMBP Zamość	1983 nr 1, 2 ; 1986 nr 2 ; 1987 nr 1
1482.	PIĄTKA / Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie ; [red.] Paulina Rozmysł
Chełm 1990-1996
Niereg.
ChBP Chełm	1990 nr 1, 2; 1991 nr 3-5 ; 199? nr 6-8 ;
1993 nr 10-13 ; 1994 nr 14-16 ; 1995 nr 17-
19; 1996 nr 21,22
1483.	PIĄTKA MNIEJ / Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie ; red.: Teresa Kurzę-
pa, Paweł Kiemikowski
Chełm 1996-
Niereg.
ChBP Chełm	1996 nr 1, 2 ; 1997 nr 3-6 ; 1998 nr 7-9 ;
1999	nr 10-13; 2000 nr 14, 16
1484.	PIENIĄDZE 1 LUDZIE : Biała Podlaska, Chełm, Lublin, Zamość / red.
Mariusz Cieśla
Lublin 2000
PiMBP Zamość	2000 nr 1
1485.	PIERWSZY LOT : pisemko szkolne / Kółko Starowiejskie Deków
Stara Wieś 1912
Bibł. KUL	1912 nr 1-3
1486.	5 [PIĘCIOLECIE] SPÓŁDZIELNI PRACY WYROBU PANTOFLI
IM. HANKI SAWICKIEJ
Lublin, 15 stycznia 1955
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1487.	50 [PIĘĆDZIESIĄTA] ROCZNICA POWSTANIA WOJSK OCHRO¬
NY POGRANICZA 1945-1995 / Komitet Organizacyjny Obchodów 50 Rocznicy
Wojsk Ochrony Pogranicza w Chełmie ; [red.] Jan Wójcik, Mieczysław Zając
Chełm, 10 czerwca 1995
Jednodniówka
ChBP Chełm
		

/page0047.djvu

			p
43
1488.	500 [PIĘĆSET] LAT RADZYNIA PODLASKIEGO : jednodniówka /
Prezydium MRN [Miejskiej Rady Narodowej] w Radzyniu Podlaskim i Regionalne
Towarzystwo Ziemi Radzyńskiej
Radzyń Podlaski, 1968
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1489.	PIŁKARZ 1 INNI : gazeta nie tylko sportowa / PTHU [Przedsiębiorstwo
Turystyczno-Handlowo-Usługowe] Marek Padziński; red. nacz. Hemyk Sieńko
Chełm 2000-
Miesięcznik
ChBP Chełm	2000 nr 9-11
1490.	PIÓRO: miesięcznik młodzieży Państwowego Seminarium Nauczycielskiego
Męskiego w Chełmie / red. Anatoliusz Lisowski
Chełm 1925-1929
Mip^ipr7nik
Bibl. KUL	1925 ; 1926 ; 1928 nr 1 ; 1929 nr 1
ChBP Chełm	1929 nr 1
Muz. J. Cz.	1926 ; 1928 nr 1 ; 1929 nr l
1491.	PIÓRO WYOBRAŹNI : jednodniówka Międzyszkolnego Klubu Młodych
Twórców „Pióro” / Międzyrzeckie Stowarzyszenie Teatralne; red. nacz. Ewa Zbucha
Międzyrzec Podlaski, 1996,1997,2000
Jednodniówka
Bibl. HŁ	1996 ; 2000
MBP Biała Pódl.	1996 luty, kwiecień, czerwiec ; 1997 gru¬
dzień
1492.	PISEMKO : szkolne pisemko
Radzyń Podlaski 1945
Arch. Lublin	1945 nr 2
1493.	PISEMKO O : Środowiskowy Magazyn Kulturalno-Publicystyczny / Liceum
Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Świdniku
Świdnik, 1995
Jednodniówka
Bibl. HŁ
PISMO LITERACKIE MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ
zob.
PĄKOWIE
		

/page0048.djvu

			44
KATALOG
1494.	PISMO OKOLINE NR ... DLA CZLONKOW LUBELSKIEJ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
Lublin 1962-1974
Niereg.
Bibl. HŁ	1962 nr 2, 4, 8 ; 1963 nr 1-11 ; 1964 nr 1, 4
; 1965 nr 1. 2 ; 1967 nr 4, 5 ; 1968 nr 6-9 ;
1970	nr 2
Bibl. KUL	1962 nr 1-9 ; 1963 nr 1-11 ; 1964 nr 1-4 ;
1965 nr 1-3 ; 1967 nr 4, 5 ; 1968 nr 0-9 ;
1968-1974
Bibl. UMCS	1964 nr 4 ; 1965 nr 3 ; 1967 nr 4 ; 1968 nr
6-9 ; 1969 nr 1-4 ; 1970 nr 1, 2, 4 ; 1971 nr
1-3 ; 1972 nr 1,2; 1973 nr 1,2
PISMO ZWIĄZKOWE NSZZ RI [ROLNIKOW INDYWIDUALNYCH!
„SOLIDARNOŚĆ” REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI
zob.
SOLIDARNOŚĆ WIEJSKA
PK PRZEGLĄD KRESOWY
zob.
PRZEGLĄD KRESOWY
1495.	PLACÓWKA LUBELSKA : jednodniówka / wyd. i red. Karol Paszkowski
Lublin, 18-20 listopada 1923
Jednodniówka. - Wyd. po zawieszeniu ZIEMI LUBELSKIEJ
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1496.	PLAN DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH NA GLEBIE KREDOWEJ
NA STACJI ROI NICZO-DOŚWIADCZALNEJ W CHEŁMIE
Chełm 1926/1927
Bibl. AR	1926/1927
1497.	PLUS : magazyn przedsiębiorczych : rzemiosło, handel, biznes / red. nacz.
Zbigniew Kopeć
Lublin 1992-1993
Bibl. HŁ	1992 nr 2-17 ; 1993 nr 1 -4
1498.	PO PROSTU GAZETKA : gazetka szkolna Gimnazjum nr 3 / Gimnazjum
nr 3 w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 2000-
MBP Biała Podl.	2000 luty
		

/page0049.djvu

			p
45
1499.	POCZTA : gazeta powszechna / red. A. W. Pawluczuk
Lublin 1992-1993
Bibl. KUL	1992 nr 1 -11 ; 1993 nr 1
1500.	POD SZTANDARAMI POW IPOLSKIEJ ORGANIZACJI
WOJSKOWEJ] : szkice i wspomnienia zebrane dla uczczenia uroczystości po¬
święcenia sztandaru, odsłonięcia tablicy pamiątkowej śp. płk. Mieczysława
Więckowskiego i połączenia okręgu siedleckiego z okręgiem lubelskim / red. kom.
Franciszka Amsztajnowa [i in.]
Lublin, marzec 1935
[Jednodniówka]
Muz. M. Lublina
1501.	POD WIATR : dwutygodnik studentów i młodej inteligencji / Wojewódzki
Zarząd Związku Młodzieży Polskiej i Rada Okręgowa Zrzeszenia Studentów
Polskich ; red. Stanisław Markiewicz
Lublin 1956
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1956 nr 1
Bibl. KUL	1956 nr 1
Bibl. UMCS	1956 nr 1
1502.	PODAJ DALEJ : [gazeta szkolna] / Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki
Łomazy 1991-1993
MBP Biała Pódl.	R. 1 1991 nr 1-3 ; R. 2 1992 nr 1-9 ; R. 3
1993	nr 1-3
1503.	PODANIA DO WŁADZ OKUPACYJNYCH AUSTRO-WĘGIERSKICH
W POLSCE / Towarzystwo Pijemysłowców Królestwa Polskiego
Lublin 1917-1918
Niereg.
Bibl. HŁ	1917 nr 1 ; 1918 nr 1-4
1504.	PODLASIAK : dwutygodnik harcerskiej pracy twórczej / Komenda Hufca
Związku Harcerstwa Polskiego
Biała Podlaska 1970
Dwutygodnik
MBP Biała Podł.	1970 nr 2, 3
1505.	PODLASIAK : tygodnik polityczno-społeczno-narodowy poświęcony spra¬
wom ludu podlaskiego / wyd. i red. Piotr Rybski
Biała Podlaska 1922-1932
		

/page0050.djvu

			46
KATALOG
Bibl.HŁ	1928 nr 48
Bibl. KUL	1922 nr 1-11, 13 ; 1923-1925 ; 1926 nr
1-24. 26-52 ; 1927 nr 1-40, 42-52 ; 1928 nr
1,2, 39
MBP Biała Podl.	1922 nr 1 -15 ; 1923-1928 nr 1 -52 ; 1929 nr
3-52 ; 1930 nr 1-7, 9-11, 13-51 ; 1931 nr
1-37; 1932 nr 2
1506.	PODLASIE : pismo społeczno-gospodarczo-oświatowe / Oddział
Powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łukowie; red. Adam Kołodziej
Łuków 1933-1938
Wych. 10-tego i 25-tego każdego miesiąca
Bibl KUL	1933 nr l, 2 ; 1934 nr 7-11 ; 1936 nr
65 ;1938 nr 90
1507.	PODLASKA RÓZGA : dwutygodnik polityczno-społeczny / wyd. i red.
Stanisław Pietrzycki
Biała Podlaska 1923-1924
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1923 nr 1,2
MBP Biała Podl.	1923 nr 1-3 ; 1924 nr 6
1508.	PODLASKI KWARTALNIK KULTURALNY / Wojewódzki Dom Kultury
w Białej Podlaskiej ; red. nacz. Wiesław Gromadzki
Biała Podlaska 1989-
Kwartalnik. - Od nr 2, 3 (1991) r. wyd. Regionalny Ośrodek Kultury
Bibl. HŁ	198*J nr 1-3 ; 1991-2000 nr 1-4
Bibl KUL	1989 nr 1-4 ; 1991 1993 nr 1-4 ; 1994 nr
1,3,4; 1995-2000 nr 1-4
Bibl. UMCS	1989 nr 4 ; 1991 nr 2, 3
MBP Biała Podl	1989 nr 1 -4 ; 1991 -2000 nr 1 -4
1509.	PODLASKIE NOWINY WYBORCZE / wyd. Józef Grudzińsk
Siedlce - Biała Podlaska 1992
MBP Biała Podl.	1992 nr 1-9
1510.	PODLASKIE SPOTKANIA REGIONALNE : Białowieża, Biała Podlaska,
Sokołów Podlaski
Białowieża - Biała Podlaska - Sokołów Podlaski, 28-29 stycznia 1994 ; 22-24 paź¬
dziernika 1999
Jednodniówka
MBP Biała Podl.
		

/page0051.djvu

			p
47
1511.	PODMIOTY W GOSPODARCE NARODOWEJ / Urząd Statystyczny
w Lublinie
Lublin 1998-
Bibl. HŁ	1995/1997 wyd. 1998
Bibl. KUL	1995/1997 wyd. 1998
Bibl. UMCS	1995/1997 wyd. 1998
1512.	PODMIOTY W GOSPODARCE NARODOWEJ W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM / Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1999-
Bibl.HŁ	1998 wyd. 1999
Bibl. KUL	1998 wyd. 1999
Bibl. UMCS	1998 wyd. 1999
1513.	PODSTAWOWE DANE STATYSTYCZNE WEDŁUG MIAST
I	GMIN / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1981-
Bibl. AR	1982 ; 1991 ; 1993 ; 1995
Bibl. KUL	1981 ; 1984 ; 1989 ; 1990 ; 1992 ; 1994
Bibl. UMCS	1990 ; 1991
MBP Biała Podl.	1982 ; 1983 ; 1985 ; 1986 ; 1988-1990 ;
1994	; 1996 ; 1997
1514.	POJEDNANIE : miesięcznik / Lubelskie Stowarzyszenie Chrześcijańskie
„Pojednanie” ; red. M. i P. Chojeccy [i in.]
Lublin 1980-1989
Miesięcznik
Bibl. KUL	1980 nr 1 ; 1989 nr 2-5
1515.	POJEZIERZE : dwutygodnik powiatu łęczyńskiego / Stowarzyszenie
Regionalne Forum Gospodarki; red. nacz. Jacek Paprota
Łęczna 1999-
Dwutygodnik
Bibl HŁ	1999 nr 1-7, 9 ; 2000 nr 1, 5, 7-11, 13, 14
1516.	POKOLENIE : jednodniówka Zarządu Wojewódzkiego Związku
Socjalistycznej Młodzieży Polskiej w Lublinie / Młodzieżowa Wszechnica
Dziennikarska; red. Zbigniew Kochańczyk
Lublin, maj, lipiec, grudzień 1976 ; lipiec, grudzień 1979
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0052.djvu

			48
KATALOG
1517.	POKÓJ I MOC / Parafia Rzymsko-Katolicka Podwyższenia Krzyża Św.
w Rejowcu Fabrycznym ; red.: Roman Orzeszko, Joanna Jędrasik, Monika Glanc
Rejowiec Fabiyczny 1992-
Niereg.
ChBP Chełm	1992 nr 1,2,4; 1993 nr 1 -6 ; 1994 nr 1,3-5
; 1995 nr 1,4; 1996 nr 1 -4998 nr 3; 1999
nr 1; 2000 nr 1-4
1518.	POLAK KATOLIK : najtańsze pismo codzienne / wyd. i red. Ignacy
Kłopotowski
Lublin 1907
Bibl. HŁ	1907 nr 1-298
Bihl. Sem. Lublin	1907
1519.	POLAK KRESOWY : tygodnik Ludu Polskiego na Ziemiach Kresowych /
Wydaw. Straży Kresowej ; red. Bolesław Srocki
Chełm 1919-1920
Tygodnik
Bibl. KUL	1919 nr 1-28, 30-37 ; 1920 nr 11-13
Bihl. UMCS	1919 nr 2, 4-6, 12, 15, 19, 20
1520.	POLISH MEDICAL SCIENCES AND HISTORY / Polskie Towarzystwo
Lekarskie, Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Lublin [1973-1976]
Dwumiesięcznik
Bibl. HŁ	1973-1975 nr 1 -6 ; 1976 nr 1 -4
1521.	POLISH POLITICAL SCIENCE YEARBOOK / Polskie Towarzystwo
Nauk Politycznych = Polish Political Science Association UMCS ; Editor in chief
Ziemowit J. Pietraś
Lublin 1981-
Bibl. HŁ	1995 nr 25
1522.	POLONIA : biuletyn Lubelskiego Klubu Polonijnego
Lublin 1991-[1996]
Bibl. KUL	1991
Bibl. UMCS	1991; 1993 ; 1995 ; 1996
1523.	POLONICA W HISTORIOGRAFII WSPÓŁCZESNEJ : biuletyn infor¬
macyjny / Biblioteka Uniwersytecka KUL. Oddział Informacji Naukowej ; oprać.
Hemyk Fros
Lublin 1993-[1996]
		

/page0053.djvu

			p
49
Kwartalnik
Bibl. HŁ	1993 nr 1, 2 ; 1995 nr 1-4 ; 1996
Bibl KUL	1993-1996 nr 1-4
Bibl. UMCS	1993-1996 nr 1-4
1524.	POLONISTA : czasopismo Koła Polonistów S[tudentów] KUL : dwumie¬
sięcznik / red. Marian Maciejewski
Lublin 1953-1973
Dwumiesięcznik
Bibl KUL	1953 nr 10 ; 1957 nr 1 ; 1958 nr 1-4 ; 1959
nr 5-8 ; 1960 nr 9-12 ; 1965 nr 1 ; 1966-
1971	; 1973
Muz. J. Cz.	1958 nr 4 ; 1959 nr 5-8 ; 1960 nr 9, 10/11
1525.	POLSKA LUDOWA : dwutygodnik poświęcony wszystkim sprawom naro¬
dowego życia / red. Paweł Jankowski
Lublin 1915-1917
Dwutygodnik. - Od nr 5 (1915) tygodnik
Arch. Lublin	1915 ; 1916
Bibl. HŁ	1915 nr 1-3, 5, 6 ; 1916 nr 9, 12-19,21, 25-
33, 36-41, 45-51, 53, 55-58 ; 1917 nr 59
Bibl. KUL	1916 nr 11, 38
CBR Puławy	1916 nr 19-22, 24-27
1526.	POLSKa ODRODZONA : tygodnik Ludowy Straży Kresowej / Wydaw.
Straży Kresowej ; red. Tazbir
Chełm 1920
Bibl. HŁ	1920 nr 7
Bibl. UMCS	1920 nr 5
1527.	POLSKA ZBROJNA: dziennik/Wojsko Polskie. Główny Zarząd Polityczno-
Wychowawczy
Lublin 1945
Od nr 24 (1945) m. wyd. Łódź
Bibl. HŁ	1945 nr 3-12, 14-23
Bibl. UMCS	1945 nr 2, 3, 6
Muz. M. Lublina	1945 nr 2-19
1528.	POLSKA ŻYJE : biuletyn informacyjny Obrońców Polski / Komenda
Obrońców Polski. Wydział Propagandy; red. kom. Grażyna Chrostowska [i in.]
Lublin, 3 sierpnia 1940
[Jednodniówka]
Muz. M. Lublina
		

/page0054.djvu

			50
KATALOG
1529.	POLSKIE ARCHIWUM WETERYNARYJNE : kwartalnik poświę¬
cony zagadnieniom weteiynarii teoretycznej i praktycznej / Towarzystwo Nauk
Weteiynaiyjnych. Komitet Organizacyjny ; red. Konrad Millak
Lublin-Warszawa-Wroclaw 1951 -1996
Kwartalnik. - Od 1955-1960 r. podtyt.: roczniki nauk rolniczych. Seria E -
Weterynaria
Bibl. AR	1951-1958 z. 1-4 ; 1959 z. 1, 2, 4 ; 1960-
1967 z. 1-4 ; 1968 z. 1,2 ; 1969-1974 z. 1-4
; 1975 z. 1-3 ; 1976 z. 1 ; 1977 z. 1-4 ; 1979
z. 1-4 ; 1981 z. 1-4 ; 1984 z. 1-4 ; 1987 z.
1-4; 1988-1996 z. 1-4
1530.	POMOSTY : z przyszłości ku przyszłości: informator Sesji Stowarzyszenia
Księgarzy Polskich : jednodniówka / wyd. Alojzy Leszek Gzella
Lublin, 22 października 1988
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1531.	PONADTO : pismo naukowo-literackie / Koło Polonistów Studentów KUL
[Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]; red. nacz. Łukasz Garbal
Lublin 1997-1999
Niereg. - Numeracja ciągła
Bibl. KUL	Nr 2 (1998) ; Nr 3 (1999)
1532.	PORADNICTWO ZAWODOWE W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
: kwartalnik / Urząd Wojewódzki. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Punkt
Orientacji i Poradnictwa Zawodowego
Lublin 1987
Kwartalnik
Bibl. KUL	1987 nr 2
1533.	PORADNIK NAUCZYCIELA REGIONALISTY / Związek
Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Lublinie. Wydział Pracy Społeczno-
Oświatowej
Lublin 1961
Niereg.
Bibl. HŁ	1961 nr 2
Bibl. UMCS	1961 nr 2
1534.	PORADNIK PLANTATORA : ilustrowany miesięcznik rolniczy : or¬
gan Centralnego Związku Plantatorów Przetwórczych Roślin Okopowych / red.
Aleksander Haendschke
Lublin 1946
		

/page0055.djvu

			p
51
Miesięcznik. - Od nr 2 (1946) m. wyd. Toruń
Bibl. AR	' 1946 nr 1
CBR Puławy	1946 nr 1
1535.	PORADY GOSPODARSKIE / Lubelska Izba Rolnicza. Zakład Rolniczo-
Doświadczalny w Zemborzycach
Lublin 1936-1939
Bibl. AR	1936; 1938; 1939
1536.	PORANNY EXPRESS WSCHODNI: gazeta prywatna/AGRO-FAR; red.
nacz. Ewa Czerwińska
Lublin 1993
Bibl HŁ	1993 nr 1-33
Bibl. KUL	1993 nr 1-33
Bibl. UMCS	1993 nr 1-33
ChBP Chełm	1993 nr 1-31
1537.	POSEŁ LEGIONÓW : dwutygodnik ludowy
Lublin 1915
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1915 nr 1-4
1538.	POSIEW : pismo tygodniowe pod kierunkiem Gustawa Dolińskiego / wyd i
red. Ignacy Kłopotowski
Lublin 1905/1906
Tygodnik
Bibl. HŁ	1905/1906 nr 1-3, 7
Bibl. KUL	1905/1906 nr 4-53
1539.	POSŁOWIE : grupa literacka „Słowo” : miesięcznik / wyd. i red. Grupa Li¬
teracka „Słowo”, Krasnystawski Dom Kultury
Krasnystaw
Miesięcznik. - Do użytku wew.
Bibl.HŁ	1984 nr 8-10
Bibl. KUL	1984 nr 5, 8, 9, 11, 12
ChBP Chełm	1984 nr 8-11
1540.	POSZUKIWANIA : pismo Chrześcijańskiej Demokracji / Jacek Gołębiowski
Chełm 1990-[1991]
Od nr 1 (1991) podtyt.: Chełmskie Pismo Katolickie
ChBP Chełm	1990 nr 1 ; 1991 nr 1-4
		

/page0056.djvu

			52 	 KATALOG
1541.	POWSTANIEC : organ wojska (Armia Krajowa) : tygodnik
Lubelskie-Biłgorajskie 1944
Tygodnik. - Powiel. - Do nr 17 dod.: Na Polu Chwały
Bibl.HŁ	1944 nr 13, 17, 18,20
1542.	PRACA : miesięcznik młodzieży Państwowego Gimnazjum im. ks. A.
Czartoiyskiego / red. Władysław Baranowski
Puławy 1924-[1938]
Miesięcznik
Bibl.HŁ	1935 nr 1 ; 1937 nr 1
Bibl. KUL	1924 nr 1-3, 6-8 ; 1925 nr 1 -5, 8
CBR Puławy	1932 nr 1, 2 ; 1933 nr 1, 3 ; 1933/1934 nr 2 ;
1935 nr 1,2 ; 1936/1937; 1937 nr 2 ; 1938 nr 1
1543.	PRACE I MATERIAŁY ETNOGRAFICZNE / Polskie Towarzystwo
Ludoznawcze ; red. Józef Gajek
Lublin 1947-1950
Od 1.03.1950 r. m. wyd. Lódź
Bibl. AR	1947-1950/1951
Bibl. KUL	1947-1950/1951
Bibl. UMCS	1947-1950/1951
CBR Puławy	1947-1950/1951
1544.	PRACE I MATERIAŁY ZAMOJSKIE : archeologia / Wojewódzki Ośro¬
dek Archeologiczno-Konserwatorski w Zamościu
Zamość 1988-1989
Bibl. KUL	1988 ; 1989
Bibl. UMCS	1988; 1989
Muz. Lublin	1988 ; 1989
1545.	PRACE INSTYTUTU GEOGRAFII HISTORYCZNEJ KOŚCIOŁA
W POLSCE / Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1958-[ 1987]
Bibl. KUL	T. 1 1958 ; T. 2 1961 ; T. 3 1962 ; T. 4 1986
; T. 5 1987
1546.	PRACE INSTYTUTU ZARZĄDZANIA I MARKETINGU UMCS
Lublin 1996-
Niereg.
Bibl. UMCS	T. 1 1996 ; T. 2, 3 1997 ; T. 5 1998 ; T. 6
1999	; T. 7 2000
		

/page0057.djvu

			p
53
1547.	PRACE KOMISJI HISTORYCZNEJ / Towarzystwo Przyjaciół Nauk
w Lublinie
Lublin 1932-1939
Niereg.
Bibl. KUL	1932 nr 1 ; 1933 nr 2,3 ; 1934 nr 4,5 ; 1939
nr 6
1548.	PRACE KOMISJI REGIONALISTYCZNEJ / Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Lublinie
Lublin 1929
Niereg.
Bibl. KUL	1929 nr 4
1549.	PRACE LABORATORIUM BADANIA JAKOŚCIOWEJ WARTOŚCI
ZBÓŻ PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO GOSPODARSTWA
WiEJSKIEGO W PUŁAWACH
Puławy 1935-1939
Niereg.
Bibl. AR	1935 nr 16 ; 1936 nr 19, 20 ; 1937 nr 21 ;
1938 nr 22; 1939 nr 23
Bibl.HŁ	1936 nr 20
Bibl KUL	1935 nr 16 ; 1936 nr 19, 20 ; 1937 nr 21 ;
1938 nr 22 ; 1939 nr 23
1550.	PRACE NAUKOWE ROLNICZE / Wydawnictwa Komisji Współpracy
w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych
Puławy 1937-1939
Bibl AR	1937 nr 1 ; 1938 nr 2-4 ; 1939 nr 5-9
1551.	PRACE SEMINARIUM HISTORII KUL
Lublin 1952
Bibl. KUL	1952 nr 1
1552.	PRACE STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO GEOGRAFÓW/
Studenckie Koło Geografów przy UMCS [Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej]
; red. Andrzej Henkiel
Lublin 1982-1992
[Niereg.]
Bibl. UMCS	1983 ; 1984/1985 ; 1988 ; 1989 ; 1992
1553 PRACE SYNDYKALNE / Kuria Diecezjalna ; red. Franciszek Greniuk
Zamość i996
Bibl. KUL	1996 nr 1
		

/page0058.djvu

			54
KATALOG
1554.	PRACE WYDZIAŁU CHORÓB I SZKODNIKÓW ROŚLIN
PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Puławy [1939]
Bibl. UMCS	1939
1555.	PRACE WYDZIAŁU GLEBOZNAWCZEGO PAŃSTWOWEGO
INSTYTUTU NAUKOWEGO GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO
Puławy 1949-1950
Bibl. AR	1949 nr 3, 5, 6, 8, 9 ; 1950 nr 10, 17
1556.	PRACE WYDZIAŁU GLEBOZNAWCZEGO W PUŁAWACH
I MATERIAŁY DO POZNANIA GLEB POLSKICH
Puławy 1932, 1938
Bibl. KUL	1932 ; 1938
1557.	PRACE WYDZIAŁU NAUK PRAWNYCH / Towarzystwo Naukowe
KUL
Lublin 1991-1996
Bibl. KUL	1991 cz. 1 ; 1993 cz. 3,4 ; 1996 cz. 4. 6
1558.	PRACE Z DZIEDZINY SOCJALISTYKI / Biblioteka Uniwersytetu
Lubelskiego
Lublin 1926-1928
Bibl. KUL	1926 nr l ; 1927 nr 2 ; 1928 nr 3
1559.	PRAVOSLAVNYJ MESJACESLOV
Cholm 1914
Bibl. KUL	1914
1560.	PRAWDA : tygodnik społeczno-gospodarczy / wyd. i red. Zbigniew Klaudel
Zamość-Biłgoraj-Tomaszów Lubelski 1939
Tygodnik
Bibl. KUL	1939 nr 1-3, 5. 6, 8-11
1561.	PRAWDA BIAŁEJ PODLASKIEJ : organ Tymczasowego Zarządr m.
pow. Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1939
Bib/ HŁ	1939 nr 1
MBP Biała Podl.	1939 nr 1, 2
1562.	PRAWDA KOMUNISTYCZNA / wyd. i red. Stanisław Torczyk
Lublin 1919
		

/page0059.djvu

			p
55
Tygodnik
Bib!. KUL
1919 nr 6
1563.	PRAWDZIWE ZWIERCIADŁO : niezależne pismo demokratyczne / red.
nacz. Kazimierz Czernicki
Chełm, 21 lipca 1929
Jednodniówka
ChBP Chełm
1564.	PRAWO, ADMINISTRACJA, KOŚCIÓŁ / Wydział Prawa, Prawa
Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 2000-
Kwartalnik
Bibl.HŁ	2000 nr 1-4
Bibl.KUL	2000 nr 1-4
Bibl. UMCS	2000 nr 1-4
1565.	PRAWO W PRAKTYCE BANKOWEJ : zbiór orzeczeń Tiybunału
Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Sądów Apelacyjnych niezbędnych dla po¬
trzeb każdego banku / Biuro Prawne i Konsultingowe Marek Tarkowski
Lublin 1994-1996
Bibl.KUL	1994 nr 1,2
Bibl. UMCS	1994 nr 1 -3 ; 1995 nr 4-6 ; 1996 nr 7
1566.	PRąD : miesięcznik społeczny i literacko-naukowy / wyd. Antoni Chaciński
; red. Antoni Szymański
Warszawa-Lublin 1909-1939
Miesięcznik. - W latach 1909-1926 m. wyd. Warszawa; red. Adam L. Szymański
; w 1909 r. red. kom.: Tadeusz Błażejewicz [i in.J - Od 1923 r. podtyt.: miesięcznik
poświęcony zagadnieniom religijnym, narodowym i społecznym ; od 1930 r. pod¬
tyt.: miesięcznik Związku Polskiej Inteligencji Katolickiej „Odrodzenie”; red. i wyd.
Wł. Lewandowicz ; od 1929 r. red. odpow. ks. Antoni Szymański
Bibl KUL	1929 T. 16/17 ; 1930 T. 18/19 ; 1931 T.
1567 PRELIMINARZ BUDŻETOWY / Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie
Lublin 1936
Bibl. UMCS
20/21 ; 1932 T. 22/23 ; 1933 T. 24/25 ; 1934
T. 26/27 ; 1935 T. 28/29 ; 1936 T. 30/31 ;
1937	T. 32/34 ; 1938 T. 35/36 ; 1939 T. 37
1929	z. 3, 5, 6, 11 ; 1930 z. 1-12 ; 1931 z.
1-12 ; 1932 z. 7-12 ; 1934 nr 10, 12 ; 1935
z. 1, 2, 4-12 ; 1936 z. 1-12 ; 1937 z. 1-12 ;
1938	z. 1,3-12 ; 1939 z. 3
Bibl. KUL
1936
		

/page0060.djvu

			56
KATALOG
1568.	PRELIMINARZ BUDŻETOWY / Lubelski Międzykomunalny Związek
Elektiyfi kacyj ny
Lublin 1940/1941
Bibl. KUL	1940/1941
1569.	PRIKAZ’ PO ZEMSKOJ STRAŻE LJUBLINSKOJ GUBERNII
[Lublin 1907-1909]
Bibl. KUL	1907 nr 1 -24 ; 1909 nr 1 -21
1570.	PRIMAVERA / Miejski Ośrodek Kultuiy w Chełmie ; red. Hubert Mielni¬
czuk
Chełm, marzec 1995
Jednodniówka
ChBP Chełm
1571. PRINCIPIA : pisma koncepcyjne z filozofii i socjologii teoretycznej / Nieza¬
leżne Zrzeszenie Studentów KUL; red. nacz. Jan Hartman
Lublin 1990-
W 1992 r. wyd. Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie. - W 1995 r. Specjalny Informator Filozofów Polskich
Bibl. HL	T. 1, 2 1990 ; T. 3, 4 1991 ; T. 5, 6 1992 ; T.
7 1993; T 8-11 1994; T. 12-14 1995 T. 15
1996 ; T. 16/17 1996/1997 ; T. 18/19 1997
; T. 21/22 1998 ; T. 23, 24/25 1999 ; T. 26,
27/28 2000
Bibl. KUL	T. 1, 2 1990 ; T. 3,4 1991 ; T. 5, 6 1992 ; T.
7 1993 ; T. 8-11 1994 ; T. 12-14 1995 ; T. 15
1996 ;T. 16/171996/1997
Bibl. UMCS	T. 1, 2 i990 T. 3,4 1991 ; T. 5, 6 1992 ; T.
7	1993 ; T. 8-11 + suppl. 1994 ; T. 12 1995 ;
T. 23,24/25 1999
1572.	PRO ET CONTRA : pismo studentów UMCS [Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej]
Lublin 1956
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1956 nr 1
Bibl. KUL	1956 nr 1
1573.	PRO PATRIA : pismo katolicko-społeczne / Towarzystwo Kulturalno-
Oświatowe „Pro Patria”; red. J. Gołębiowski
Chełm 1992-
Miesięcznik
		

/page0061.djvu

			p
57
Bibl. KUL	1992 nr 1 ; 1993 nr 2-6; 1994 nr 2-12; 1995
nr 1-12 ; 1996 nr 2-12 ; 1997 nr 1-5, 12 ;
1998	nr 3-8 ; 1999 nr 1, 2 ; 2000 nr 3
ChBP Chełm	1992-1997 nr 1-12 ; 1998 nr 1-10 ; 1999 nr
1-5 ; 2000 nr 1-3
1574.	PRO POLONIA : magazyn biznesu polonijnego / Lubelski Klub Polonijny
Lublin 1996-1098
Bibl. KUL	1996 nr 1 ; 1997 nr 1, 2 ; 1998 nr 1, 2
1575.	PRO SPE ET CARITaE / Ośrodek Współpracy Lokalnych Kościołów
Siostrzanych, Międzynarodowe Centrum Nadzieja w Lublinie
Lublin 1905-1997
Bibl. KUL	1995 nr 1, 3 ; 1996 nr 5-8 ; 1997 nr 10-12
1576.	PROBLEMY NAUKI,	DY DAKTYKI I LECZNICTWA / Akademia
Medyczna w Lublinie
Lublin 1998-
Bibl. HŁ	1998 nr 4-6
Bibl. KUL	1998 nr 1-6 ; 1999 nr 7, 8 ; 2000 nr 9
Bibl. UMCS	1998 nr 3 ; 1999 nr 7, 8 ; 2000 nr 9
1577.	PRODUKCJA ROŚLINNA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
W... ROKU / Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 2000-
Roczn..v
Bibl. AR	2000
Bibl. HŁ	2000
Bibl. KUL	2000
Bibl. UMCS	2000
1578.	PROFIL : kwartalnik społeczno-polityczny : pismo Konfederacji Polski Nie¬
podległej / KPN [Konfederacja Polski Niepodległej]
Lublin 1988
Kwartalnik
Bibl. UMCS	1988 nr 1
1579.	PROGRAM DZIAŁANIA : zestawienie zadań Wyższej Szkoły Rolniczej
w Lublinie za lata... / Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
Lublin 1972/1973-1974/1975
Bibl. AR	1972/1973 ; 1973/1974 ; 1974/1975
		

/page0062.djvu

			58
KATALOG
1580.	PROJEKT WAŻNIEJSZYCH ZADAŃ TERENOWEGO PLANU GO¬
SPODARCZEGO I BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO / Prezy¬
dium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie
Lublin 1961-[1967/1968]
Do użytku wew.
Bibl. UMCS	1961 ; 1963 ; 1964 ; 1967/1968
1581.	PROLETARYAT : pismo Polskiej Partii Socjalistycznej / Lubelski Okręgo¬
wy Komitet Robotniczy PPS [Polskiej Partii Socjalistycznej]
Lublin 1989
Bibl. HŁ	1989 nr 5
ChBP Chełm	1989 nr 3
1582.	PROMIEŃ : miesięcznik poświęcony rozpowszechnianiu książki polskiej /
wyd. i red. Alfons Krauze
Lublin 1926
Miesięcznik
Bibl. KUL	1926 nr 1,2
1583.	PROMIEŃ NAŁĘCZOWSKI / wyd. uczniowie Gimnazjum Kupieckiego
W. Wierzbickiej w Nałęczowie ; red. Donat Zbigniew Podeszewski
Nałęczów 1945
Częstol. nieustal.
Bibl. HŁ	1945 nr 7
CBR Puławy	1945 nr 8
1584.	PROMYCZEK : miesięcznik dla dzieci / Wydział Wydawniczy Resortu
Oświaty PKWN
Lublin 1944-1945
Miesięcznik
Arch. Lublin	1945 nr 2-5
Bibl. KUL	1944 nr 1-4
Muz. M. Lublina	1945 nr 2-4
1585.	PROMYK : dwutygodnik dla młodzieży / Wydział Wydawniczy Minister¬
stwa Oświaty
Lublin 1944-1945
Dwutygodnik
Arch. Lublin	1944/1945 nr 3-10
Bibl.HŁ	1944/1945 nr 1-8
Bibl. KUL	1944/1945 nr 1 -10
Muz. M. Lublina	194411945 nr 3-10
		

/page0063.djvu

			p
59
1586.	PROMYK : kwartalnik z życia Zakładu Wychowawczego św. Józefa (Sala
Sierot) w Lublinie / wyd. i red. „Sala Sierot” w Lublinie
Lublin 1932-1935
Kwartalnik. - Od 1932 r. podtyt.: kwartalnik z życia Zakładu Wychowawczego
św. Józefa (Sala Sierot). Lubelskie Towarzystwo Dobroczynności w Lublinie
Bibl. KUL	1932 nr 2 ; 1933 nr 4, 5 ; 1934 nr 6-8 ;
1935	nr 9
1587.	PROMYK : pisemko młodzieży Seminarium Nauczycielskiego w Leśnej
Podlaskiej / wyd. J. Sidewicz
Leśna Podlaska 1921-1924/1925
MBP Biała Podl.	1922 nr 1 ; 1924/1925 nr 1
1588.	PROMYK: rocznik sprawozdawczy 7 klasowej Publicznej Szkoły Powszech¬
nej nr 2 w Puławach / Szkoła Powszechna nr 2 w Puławach
Puławy 1935/1936
Rocznik
Bibl. KUL	1935/1936
1589.	PROPOZYCJE I MATERIAŁY PROGRAMOWO-METODYCZNE
/ PZPR [Polska Zjednoczona Partia Robotnicza], Komitet Wojewódzki w Lublinie.
Ośrodek Kształcenia Ideologicznego
Lublin 1981-1986
[Do użytku wew.]
Bibl. HŁ	1981 nr 1-7, 9 ; 1983 nr 1, 3 ; 1984 nr 2, 3 ;
1985	nr 1-3 ; 1986 nr 2-8
1590.	PROS TO Z MOSTU : pismo chełmskie Ciemnogrodu, Oszołomstwa
i Nietolerancyjnego Chamstwa
Chełm 1998
Miesięcznik
ChBP Chełm	1998 nr 1,2
1591.	PROTOKÓŁ PLENARNEGO SPOTKANIA IZBY PRZEMYSŁO-
WO-HANDLOWEJ W LUBLINIE II KADENCJI
Lublin 1935-[ 1937]
Bibl. KUL	1935 nr 19-21 ; 1937 nr 26
1592.	PROTOKÓŁ ZEBRANIA PLENARNEGO. IZBA PRZEMYSŁOWO-
HANDLOWA W LUBLINIE / Izba Przemysłowo-Handlowa w Lublinie
Lublin 1929-1934
Bibl. UMCS	1929 nr 1 -3 ; 1930 nr 4-6,1931 nr 7-9; 1932
nr 10, 11 ; 1933 nr 12-15 ; 1934 nr 16-18
		

/page0064.djvu

			60
KATALOG
1593.	PROTOKÓŁ ZJAZDU NACZELNIKÓW SKARBOWYCH LU¬
BELSKIEJ IZBY SKARBOWEJ W DNIACH ... ROKU ... / Izba Skarbowa
w Lublinie
Lublin 1946-1949
Bibl. UMCS	1946 z dn. 21 i 22 czerwca ; 1947 z dn. 1
i 2 kwietnia; 1948 z dn. 8 i 9 czerwca; 1949
z dn. 29 i 30 kwietnia
1594.	PROTOKÓŁY POSIEDZEŃ TOWARZYSTWA LEKARZY GUBER¬
NI LUBELSKIEJ ZA ROK...
Lublin 1874-1914/1916
Rocznik
Bibl. HŁ	1874-1878 ; 1882/1883-1886,1887 ; 1888/
1889 ; 1890/1891; 1898-1900 ; 1902 ; 1903
; 1912 ; 1914/1916
Bibl. KUL	1882/1883 ; 1884/1885 ; 1885/1886 ; 1888/
1889; 1890/1891
Bibl. UMCS	1876 ; 1883/1884-1890/1891
1595.	PRÓBA: almanach studentów polonistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej : kwartalnik / Koło Naukowe Polonistów Uniwersytetu Marii Curie-Skło-
dowskiej ; red. Grzegorz Filip
Lublin 1988-1995
Kwartalnik. - Niereg.
Bibl. HŁ	1988 nr 1 -4 ,1989 nr 1 ; 1995 nr 13
Bibl. KUL	1988 nr 1 -4 ; 1989 nr 5
Bibl. UMCS	1993 nr 10, 11
1596.	PRYWATYZACJA PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH: informacje
i opracowania statystyczne / Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1996-
Bibl. HŁ	1998
Bibl. KUL	1998
Bibl. UMCS	1998
1597.	PRZECZYTAJ A POZNASZ : wydanie specjalne gazetki szkolnej z okazji
uroczystości jubileuszowych 25-lecia szkoły i 20-lecia nadania jej imienia Mikołaja
Kopernika / Szkoła Podstawowa nr 9 w Chełmie
Chełm, luty 1994
Jednodniówka
ChBP Chełm
		

/page0065.djvu

			p
61
1598.	PRZEDWIOSNIF
Lublin 1925
Bibl. KUL	1925 nr 1
1599.	PRZEGLĄD AKADEMICKI: dwutygodnik informacyjno-publicystyczny
/Akademicka Oficyna Wydawnicza ; red. nacz. Krzysztof Kuty
Lublin 1991-1994
Dwutygodnik
Bibl. AR	1991 nr 0-nr spec. ; 1992 nr 1-20 ; 1993 nr
1-21 ; 1994 nr 1-4
Bibl. HŁ	1991 nr 0-nr spec. ; 1992 nr 1-12 ; 1993 nr
1-21	; 1994 nr 1-14
Bibl. KUL	1991 nr 0-nr spec. ; 1992 nr 1-20 ; 1993 nr
2-21	; 1994 nr 1-14
Bibl. UMCS	1991 nr 0-nr spec. ; 1992 nr 1-20 ; 1993 nr
1-21 ; 1994 nr 1-24
1600.	PRZEGLĄD BRS : informator Sztabu Wyborczego Bezpartyjnego Ruchu
Samorządowego / Bezpartyjny Ruch Samorządowy ; red. Zdzisław P. Karpiński
Chełm 1989
ChBP Chełm	1989 nr 2, 3
1601.	PRZEGLĄD CHEŁMSKI : katolicki miesięcznik poświęcony sprawom
religijno-społecznym / wyd. Wacław Kosior; red. Ludomir Tutlis
Chełm Lubelski 1929-1930
Miesięcznik
Bibl KUL	1929 nr 1-10 ; 1930 nr 1
ChBP Chełm	1929 nr 1,2, 5
1602.	PRZEGLĄD DOKUMENTACYJNY INSTYTUTU NAWOŻENIA
NAWOZÓW SZTUCZNYCH ZAKŁADÓW AZOTOWYCH W CHORZO¬
WIE, KĘDZIERZYNIE, PUŁAWACH I TARNOWIE
Puławy 1971-1981
CBR Puławy	1971 nr 12 ; 1972 nr 1-5 ; 1974 nr 1-12 ;
1976 nr 11-22 : 1977-1981 nr 1-12
1603.	PRZEGLĄD ETYCZNY / Zakład Etyki Katolickiego Uniwersytetu Lubel¬
skiego ; red. Zdzisław Stefański [i in.]
Lublin 1955-1958
Niereg.
Bibl KUL	'955nr 1,2 :1956nr5.6; 1957nr7; 1958
nr 8
Bibl. Sem. Lublin	1955 nr 1, 2,4 ; 1956 nr 1
		

/page0066.djvu

			62
KATALOG
1604.	PRZEGLĄD HANDLOWY / Zgromadzenie Kupców M. Lublina ; red. Sa¬
turnin Osiński
Lublin 1919-[1923]
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1919 nr 1-3 ; 1922 nr 1-15 ; 1923 nr 1
1605.	PRZEGLĄD HRUBIESZOWSKI : organ Sejmiku Hrubieszowskiego :
dwutygodnik / Wydział Powiatowy Sejmiku Hrubieszowskiego ; red. Bohdan Jani¬
szewski
Hrubieszów 1920-1925
Dwutygodnik
Arch. Lublin	1922 nr 1-4, 6-35 ; 1923 nr 1-22
Bibl. KUL	1920 nr 1 ; 1921 nr 1-6, 8 ; 1922 nr 1-35 ;
1923 nr 1-24 ; 1934 nr 1-4, 6-11 ; 1925 nr 1
1606.	PRZEGLĄD KRESOWY : pismo tygodniowe / „Kadex” ; red. Zdzisław
Kazimierczuk
Zamość 1990-1992
Tygodnik. - Od nr 18 (1990 r.) tyt.: PK PRZEGLĄD KRESOWY ; red. Jerzy
Górny; od nr 1 (1991) podtyt.: miesięcznik pogranicza
Bibl. HŁ	1990 nr 1 -41 ; 1991 nr 1 -26 ; 1992 nr 1
Bibl. KUL	1990 nr 2-5, 9-13, 15-25, 27-41 ; 1991
nr 1-17 ; 1992 nr 1
Bibl. UMCS	1990 nr 1-41 ; 1991 nr 1-25 ; (992 nr 1
ChBP Chełm	1990 nr 1-41 ; 1991 nr 1-17 ; 1992 nr 1
PiMBP Zamość	1990 nr 1-17 ; 1991 nr 1-41 ; 1992 nr 1
1607.	PRZEGLĄD LUBELSKI / Wydawnictwo Lubelskie ; red. Roman Rosiak
Lublin 1965
Rocznik
Arch. Lublin
1965
Bibl. AR
1965
Bibl. KUL
1965
Bibl. Sem. Lublin
1965
Bibl. UMCS
1965
MBP Biała Pódl.
1965
Muz. Lublin
1965
1608.	PRZEGLĄD LUBELSKO-KRESOWY : ilustrowany dwutygodnik po¬
święcony życiu społecznemu, kulturalnemu i gospodarczemu na terenie wojewódz¬
twa lubelskiego, wołyńskiego i poleskiego / wyd. i red. Franciszek Głowiński
Lublin 1924-1925
Dwutygodnik
Arch. Lublin	1924 nr 1 ; 1925 nr 2-13
		

/page0067.djvu

			63
Bibl.HŁ	1925 nr 2-15
Bibl. KUL	1925 nr 1-15
Bibl. UMCS	1925 nr 1-14
Muz. J. Cz.	1925 nr 4, 7-15
Muz. M. Lublina	1924 nr 1 ; 1925 nr 1-15
1609.	PRZEGLĄD REGIONALNY : miesięcznik Towarzystwa Przyjaciół Ponia¬
towej / red. nacz. Stanisław Eciak
Poniatowa 1998-
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1998 nr 1,2 ; 1999 nr 3
1610.	PRZEGLĄD RZECZY POLSKICH : pismo środowisk patriotyczno-nie-
podległościowych, chrześcijańsko-demokratycznych, ludowych i konserwatywnych
/ red. nacz. Zbigniew Wojciechowski
Lublin 1993
Bibl. HŁ	1993 nr 1
1611.	PRZEGLĄD SPOŁECZNY : pismo miesięczne poświęcone sprawom spo¬
łecznym województwa lubelskiego / Komitet Wydawniczy przy Urzędzie Woje¬
wódzkim Lubelskiem ; red. Zygmunt Grzywacz
Lublin 1938-1939
Arch. Lublin	1938 nr 1 ; 1939 nr 1, 2, 7
Bibl.HŁ	1938 nr 1,5, 6; 1939 nr 1,2
Bibl. KUL	1939 nr 1, 2, 4
1612.	PRZEGLĄD SPÓŁDZIELCZY : jednodniówka Wojewódzkiej Spółdziel¬
czej Komisji Porozumiewawczej w Lublinie, wydana z okazji Międzynarodowego
Dnia Spółdzielczości / Wojewódzka Komisja Porozumiewawcza w Lublinie
Lublin, 2 lipca 1960
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Muz. M. Lublina
1613.	PRZEGLĄD STOMATOLOGII WIEKU ROZWOJOWEGO / red. Kry¬
styna Fetkowska-Mielnik
Lublin 1993-
Kwartalnik
Bibl. UMCS	1993 nr 1-4
1614.	PRZEGLĄD SZKOLNY : miesięcznik „Głosu Lubelskiego”, poświęcony
sprawom wychowania, szkoły i nauczycielstwa / red. Hemyk Gaertner
		

/page0068.djvu

			64
KATALOG
Lublin 1925
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1925 nr 1
Bibl.KUL	1925 nr 1,2
1615.	PRZEGLĄD UNIWERSYTECKI / Katolicki Uniwersytet Lubelski ; red.
nacz. Piotr Krzysztof Kuty
Lublin 1989-
Dwumiesięcznik
Bibl. HŁ	1989 nr 1 ; 1990-2000 nr 1-6
Bibl. KUŁ	1989 nr 1, 2 ; 1990 nr 1 -4 ; 1992-2000 nr 1 -6
Bibl. Sem. Lublin	1989-1999
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz. 1994 nr 4-6 ; 1995 nr 1, 3 ; 1996 nr 4 ; 1997
nr 1, 2
Bibl. UMCS	1989 nr 1 ; 1990 nr 3-6 ; 1991 nr 1-6 ; 1992
nr 1-6 ; 1993 nr 1-3, 5, 6 ; 1994 nr 1-3, 5,
6 ; 1995 nr 1-6 ; 1996 nr 2-6 ; 1997-1999 ;
2000	nr 1-3
ChBP Chełm	1995 nr 5, 6 ; 1997 nr 1, 2, 5 ; 1998 nr 1-6 ;
1999	nr 1
1616.	PRZEGLĄD UPRAWY TYTONIU : czasopismo poświęcone uprawie ty¬
toniu / Dyrekcja Polskiego Monopolu Tytoniowego ; red. Lucjan Kaznowski
Puławy 1934-1939
Miesięcznik
Arch. Lublin	1939 nr 4
Bibl. AR	1934 nr 1-6 ; 1935 nr 1-4, 6, 7 ; 1936-1938
nr 1-7 ; 1939 nr 2-7
Bibl. UMCS	1938 nr 1, 2 ; 1939 nr 4-6
CBR Puławy	1934 nr 1-6 ; 1935 nr 1-7 ; 1936 nr 1-6 ;
1937 nr 2, 4-7 ; 1938 nr 1-7 ; 1939 nr 1-7
1617.	PRZEGLĄD WOJEWÓDZKI: biuletyn Urzędu Wojewódzkiego w Lubli¬
nie / Urząd Wojewódzki w Lublinie ; red. nacz. Krzysztof Żórawski
Lublin 1993-[1994]
W nr 3 1993 r. red. nacz. Joanna Mesjasz
Bibl. HŁ	1993 nr 1-3 ; 1994 nr 1
Bibl. KUL	1993 nr 1 ; 1994 nr 1
1618.	PRZEGLĄD WYDAWNICZY : bezpłatny dwutygodnik księgami M. Arcta
i	S-ki / red. E. W. Szelążek
Lublin 1922-1923
Dwutygodnik
Bibl. UMCS	1922 nr 1, 2, 4-24 ; 1923 nr 1
		

/page0069.djvu

			p
65
1619.	PRZEGLĄD ZWIĄZKOWY : biuletyn Wojewódzkiego Porozumienia
Związków Zawodowych w Chełmie / Wojewódzkie Porozumienie Związków Za¬
wodowych , red. Hanna Maksim
Chełm 1986-1989
Dwutygodnik
ChBP Chełm	1986 nr 1-3 ; 1987 nr 7 ; 1989 nr 3-9,12-14
1620.	PRZEKRÓJ : szkolna gazetka Zespołu Szkół w Woli Uhruskiej / Zespół
Szkół w Woli Uhruskiej
Wola Uhruska 2000-
Niereg.
ChBP Chełm	2000 listopad, grudzień
1621.	PRZEŁOM : pismo związkowe NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-
Wschodni / red. zesp.: Sławomir Gołuchowski [i in.]
Lubartów 1980-[1981]
Bibl. KUL	1981 nr 1
Bibl. UMCS	1981 nr 1
1622.	PRZEMOC W RODZINIE : biuletyn edukacyjno-informacyjny / wydaw.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Międzyrzec Podlaski 1999
MBP Biała Podł.	1999 nr 1
1623.	PRZESZŁOŚĆ - PRZYSZŁOŚCI : informator NSZZ „Solidarność” w In¬
stytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Puławy 1989-1992
Bibl. HŁ	1989 nr 1-3 ; 1990 nr 4, 8,9, 11, 12,16, 17,20
Bibl. KUL	1989 nr 29-31 ; 1990 nr 32-50 ; 1991 nr 51-
61 ; 1992 nr 62
1624.	PRZESZŁOŚĆ - PRZYSZŁOŚCI : informator NSZZ „Solidarność” w In¬
stytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa / NSZZ „Solidarność” IUNG Puławy
; red. E. Chorab [i in.]
Puławy 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1-27
Bibl. UMCS	1981 nr 13-16, 18, 19, 21,22
1625.	PRZESZŁOŚĆ I TERAŹNIEJSZOŚĆ ZESPOŁU SZKÓŁ TECH¬
NICZNYCH W CHEŁMIE 1927-1997 / Zespół Szkół Technicznych nr 5
w Chełmie ; red. zesp.: Krystyna Kowalczyk, Ryszard Masiewicz, Janusz Najda
Chełm, listopad 1997
		

/page0070.djvu

			66
KATALOG
Jednodniówka
ChBP Chełm
1626.	PRZEWODNIK ADMINISTRACJI POLSKIEJ : miesięcznik poświęco¬
ny teorii i praktyce administracyjnej / wyd. i red. Roman Śląski
Lublin 1919
Miesięcznik
Arch. Lublin	1919 nr 4-10
Bibl.HŁ	1919 nr 1,4-10
Bibl.KUL	1919 nr 1,4-10
1627.	PRZEWODNIK OŚWIATOWY DOWODZTWA OKRĘGU GENE-
RALSTWA LUBELSKIEGO
Lublin 1919-1921
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1920 nr 1-14, 17, 18 ; 1921 nr 1,4-11
1628.	PRZEWODNIK ŚWIETLICOWY / Wojewódzki Dom Kultury ; red. kom.:
Lucjan Mścikowski [i in.]
Lublin 1945
[Dwutygodnik], - Wyszło 15 numerów
Bibl.HŁ	1945 nr 1-12
Bibl. KUL	1945
Bibl. UMCS	1945 nr 1-15
Muz. M. Lublina	1945
1629.	PRZĘSŁO : czasopismo wydawane staraniem „Koła Literackiego’ im. J. Ko¬
chanowskiego przy Gimnazjum im. Vetterów w Lublinie / red. Bohdan Bieńkowski
Lublin 1932
Bibl. KUL	1932 nr 5
1630.	PRZYCZYNKI DO HISTORII I-EJ LUBELSKIEJ DRUŻYNY HAR¬
CERSKIEJ IM. EMILII PLATER W LUBLINIE / red. kom.: Kiełpisz (Trę-
bicka1) [i in.]
Lublin 1912-1937
Muz M. Lublina	1912-1937
1631 PRZYJACIEL : gazeta parafii św. Józefa / red. J. Jęczmień, K. Wiak
Puławy 1993-1995
Miesięcznik
Bibl. KUL	1993 nr 2, 3, 5-7 ; 1994 nr 9, 10 ; 1995 nr
13-16
		

/page0071.djvu

			R
67
1632.	PRZYJACIELE	W SŁUŻBIE KATOLICKIEGO UNIWERSYTE¬
TU LUBELSKIEGO /	Towarzystwo Przyjaciół KUL. Oddział Lubelski ; red.
Krzy sztof Targoński
Lublin 1991-[1993]
Bibl. HŁ	1991 nr 1 ; 1992 nr 3, 4 ; 1993 nr 1, 2
Bibl. KUL	1991 nr 1, 2 ; 1992 nr 3-6 ; 1993 nr 7, 8
Bibl. UMCS	1991 nr 1, 2 ; 1992 nr 1-4 ; 1993 nr 1, 2
1633.	PRZYMIERZE : informator duszpasterski / Wydział Duszpasterstwa Kurii
Diecezjalnej; red. Czesław Grzyb [i in.]
Lublin, wrzesień 1989,1990
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1634.	PSYCHOZA : magazyn młodych
Biała Podlaska 1991
MBP Biała Podl.	1991 nr 1, 2
1635.	PSZCZOŁA : tygodnik humorystyczno-satyryczny i ilustrowany dla wszyst¬
kich / wyd. i red. M. F. Urbański
Lublin 1913
Tygodnik
Bibl. HŁ	1913 nr 3, 6, 8-10, 13-17, 19, 21-24
PZPR : biuletyn informacyjny o pracy Miejskiej Organizacji Partyjnej
zob.
INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI KOMITETU MIEJSKIEGO I ORGA¬
NIZACJI PARTYJNYCH M. LUBLINA
R
1636.	RADA NARODOWA : dwutygodnik : organ Krajowej Rady Narodowej /
red. Stefan Żółkiewski
Lublin 1944-1945
Dwutygodnik
ChBP Chełm	1945 nr 2-24
Muz. M. Lublina	1945 nr 3
1637 RADA UCZELNIANA ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH/
Rada Uczelniana Zrzeszenia Studentów Polskich w Chełmie
Chełm, czerwiec 1971
		

/page0072.djvu

			68
KATALOG
Jednodniówka
ChBP Chełm
1638.	RADOŚĆ : katolickie pismo dzieci i młodzieży
Łukowa 1992-[1997]
Niereg.
PiMBP Zamość	1993 nr 15 ; 1994 nr 5, 7, 18 ; 1997 nr 21
1639.	RAPORT O STANIE SRODOWISKA MIASTA LUBLINA / Miejski
Inspektorat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Lublinie, Lubelska Fundacja
Rozwoju ; [red. Janusz Stochlak]
Lublin 1993-
Bibł. HŁ	1993 ; 1998
Bibl. KUL	1993
Bibl. UMCS	1993 ; 1998
1640.	RAPORT O STANIE SRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
BIALSKOPODLASKIM W ROKU ... / Państwowa Inspekcja Ochrony
Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białej Podlaskiej ;
[red. Ewa Malesa i in.]
Biała Podlaska 1994-1996
[Niereg.]
Bibl. HŁ	1994 ; 1996
1641.	RAPORT O STANIE SRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE
ZAMOJSKIM W ROKU ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska,
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Siodo viska w Zamościu ; red. Jan Godzisz,
Bogdan Fornal
Zamość 1994-1996
[Niereg.]
Bibl. HŁ	1994-1996
Bibl. KUL	1994
1642.	RAPORT O STANIE SRODOWISKA WOJEWODZTWA
LUBELSKIEGO ZA ROK ... / Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska [i in.]
; red. zesp.: Leszek Żelazny, Zdzisław Stycharz
Lublin 1993-
Bibl. HŁ	1993 ; 1994 ; 1996 ; 1998 ; 2000
Bibl. KUL	1993 ; 1994 ; 1998 ;1999 ; 2000
1643.	RATIO ET FIDES : społeczeństwo, historia; kultura / red. J. Chodor
Lublin 1995
Bibl. KUL	1995 nr 1,2
		

/page0073.djvu

			R
69
1644.	RAZEM : jednodniówka RW FSZMP [Rady Wojewódzkiej Federacji
Socjalistycznej Związków Młodziez} Polskiej] / Młodzieżowa Agencja Wydaw.
RSW „Prasa-Książka-Ruch” ; red. Andrzej Szwabe
Biała Podlaska, luty 1976
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1645 RAZEM : jednodniówka ZM ZMS [Zarządu Miejskiego Związku Młodzieży
Socjalistycznej] w Lublinie
Lublin, styczeń 1966
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1646. RAZEM : magazyn Daewoo Motor Polska / Daewoo Motor Polska
Lublin 1996-2000
Miesięcznik. - Poprz. tyt.: BIULETYN INFORMACYJNY / Daewoo Motor
Polska
Bibl. HŁ	1996 nr 10-12 ; 1997 nr 1-5, 7-9, 11, 12 ;
1998	nr 1-12 ; 1999 nr 1-12 ; 2000 nr 1-6
164'7. REFLEKSY : magazyn literacko-graficzny / Liceum Szkół Plastycznych
w Zamościu ; red. Piotr Szadujkis
Zamość 1958
Bibl. HŁ	1958 nr 2
1648.	REFLEKTOR : czasopismo	literackie / wyd. Wacław Gralewski ; red.
Konrad Bielski
Lublin 1923-1925
W 1924 r. podtyt.: miesięcznik literacki
Bibl. HŁ	1923 nr 1 ; 1924 nr 1, 2 ; 1925 nr 2, 3
Bibl. KUL	1923 nr 1 ; 1924 nr 1 ; 1925 nr 2, 3
Bibl. UMCS	1924 nr 1 ; 1925 nr 2, 3
ChBP Chełm	1923 nr 1 ; 1924 nr 1 ; 1925 nr 2, 3
Muz. J. Cz.	1923 nr 1 ; 1924 nr 1 ; 1925 nr 2, 3
Muz. M. Lublina	1923 nr 1 ; 1925 nr 2, 3
1649.	REGION LUBELSKI : organ Komisji Regionalistycznej Towarzystwa
Przyjaciół Nauk w Lublinie / red. Feliks Araszkiewicz
Lublin 1928-1929
Rocznik
Arch. Lublin	1928
Bibl. AR	1928
Bibl.HŁ	1928; 1929
		

/page0074.djvu

			70
KATALOG
Bibl. KUL	1928 ; 1929
Bibi. Sem. Lublin	1929
Bibl UMCS	1928 ; 1929
CBR Puławy	1928 ; 1929
MBP Biała Podł.	1928
1650.	REGION LUBELSKI: rocznik / Wojewódzka Rada Towarzystw Regional¬
nych ; red. Jan Smolarz
Lublin 1986-1996
Rocznik
Arch. Lublin
Bibl. HL
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. UMCS
MBP Biała Podł.
Muz. Lublin
1987 ; 1988 ; 1994,1996
1986-1994/1996
1986-1994/1996
1986, 1987
1986-1994/1996
1986-1989/1990
1986 ; 1987
1651.	REGIONALISTA : czasopismo Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego /
Kraśnickie Towarzystwo Regionalne ; red. zesp.: J. Bartosiewicz [i in.]
Kraśnik 1994-
Niereg.
Arch. Lublin	1994 nr 1, 2 ; 1996 nr 5, 6
Bibl. HŁ	1994 nr 1, 2 ; 1995 nr 3 ; 1998 nr 9 ; 1999
nr 12, 13
Bibl. KUL	1994 nr 1, 2 ; 1995 nr 3
Bibl. UMCS	1994 nr 1, 2 ; 1995 nr 3
1652.	REGIONALISTA OPOLSKI : rocznik Towarzystwa Przyjaciół Opola Lu¬
belskiego / Towarzystwo Przyjaciół Opola Lubelskiego ; red. nacz. Halina Złotucha
Lublin 1995-
Rocznik
Bibl. HŁ	1995; 1996; 2000
1653 REKLAMA : dwutygodnik poświęcony sprawom reklamy i lubelskim sto¬
sunkom gospodarczym : organ Biura Reklama w Lublinie / red. Albin Kozłowski
Lublin 1919-[ 1922]
Dwutygodnik
Bibl.HŁ	1919/1921 nr 1,8
Bibl. KUL	1919/1921 nr 1-8 ; 1922 nr 1-6
1654.	RELACJE : tygodnik wschodni / Lubelskie Wydawnictwo Prasowe RS W
„Prasa - Książka - Ruch” ; red. nacz. Franciszek Piątkowski
		

/page0075.djvu

			R
71
Lublin 1989-1991
Tygodnik. - Tyt. nast.: NOWE RELACJE
BibL HŁ	1989 nr 1-50 ; 1990 nr 1-33 ; 1991 nr 1-3
BibL KUL	1989 nr 1-50 ; 1990 nr 1-33 ; 1991 ni 1-3
BibL UMCS	1989 nr 1-50 ; 1990 nr 1-8
CBR Puławy	1989 nr 1-26, 28-50
ChBP Chełm	1989 nr 19-50 ; 1990 nr 1-8, 13, 15-18,
20-33 ; 1991 nr 1-3
1655.	RELIGIA A LITERATURA : prace polskie / Zespół Komisji Badań
nad Literaturą Katolicką KUL ; oprać. Maria Błońska, Maria Józefacka, Maria
Kunowska-Porębna
Lublin 1972-
Niereg.
Bibl HŁ	1970/1971 ; 1975-1985/1987
BibL KUL	1966/1969 ; 1970/1971 ; 1975-1980/1984 ;
1985/1987
Bibl. UMCS	1966/1969 ; 1975-1990
1656.	RENESANS : pismo ludzi nieobojętnych / Komitet Obywatelski Miasta Za¬
mościa i NSZZ [„Solidarność”]. Oddział w Zamościu ; red. Jacek Feduszka [i in.]
Zamość, 198')
Jednodniówka
PiMBP Zamość
1657.	RES HISTORICA / Uniwersytet Marii Cune-Skłodowskiej ; [rada red. Ta¬
deusz Radzik (przewodn.)]
Lublin 1997-
Niereg. - Numeracja ciągła
Arch. Lublin	1997 z. 1 ; 1998 z. 2-6 ; 1999 z. 7-9 ; 2000
z. 10-12
Bibl. HŁ	1998 z. 2-4, 6 ; 1999 z. 7-9 ; 2000 z. 10-12
Bibl. KUL	1997 z. 1 ; 1998 z. 2-6 ; 1999 z. 7-9 ;
2000	z. 10-12
Bibl. UMCS	1997 z. 1 ; 1998 z. 2-6; 1999 z. 7-9; 2000 z. 10-12
1658.	REVIEW OF COMPORATIVE LAW, THE / Catholic University of
Lublin. Faculty of Canon Law and Juridical Service; board et ed.: T. Erecinski [i in.]
Lublin 1988-
Bibl. KUL	Vol. 1/2 1988; Vol. 3 1989; Vol. 4/5/6 1990
Bibl. UMCS	Vol. 1/2 1988; Vol. 3 1989; Vol. 4/5/6 1990
		

/page0076.djvu

			72
KATALOG
1659.	REWIZJE TOMASZOWSKIE : pismo Samorządu Terytorialnego ; red.
nacz. Andrzej Pasierb
Tomaszów Lubelski 1991-
DwutygodniK
Bibl HŁ	1991 nr 1-26 ; 1992 nr 1-25 ; 1993 nr 1-27
; 1994 nr 1-25 ; 1995 nr 1-13, 15-26 ; 1996
nr 1-9, 11-25 ; 1997 nr 1-26 ; 1998 nr 1-19,
21-26 ; 1999 nr 1-26 ; 2000 nr 1-26
1660.	REWOLTA / Zespół Szkół Technicznych w Chełmie ; red. Jacek Bocheński
Chełm 1994
Niereg.
ChBP Chełm	1994 nr 2, 3
1661.	REWOLWER : dedykujemy jeńcom „Jeńca Szkolnego”
Chełm, marzec 1994
Jednodniówka
ChBP Chełm
1662.	REY : kronika Rejowca Fabrycznego / Urząd Miasta w Rejowcu Fabrycznym
Rejowiec Fabryczny 1999
Niereg.
ChBP Chełm '	1999 nr 1-4
1663.	ROBOTNIK centralny organ Polskiej Partii Socjalistycznej / red. Jan
Dąbrowski
Lublin 1944-1945
Dziennik
Bibl. Sem. Lublin	1944 nr 1
Muz. M. Lublina	1945 nr 10, 14
1664.	ROBOTNIK : tygodnik poświęcony sprawom warstw pracujących : or¬
gan Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich / Stowarzyszenie Robotników
Chrześcijańskich ; red. Feliks Kozubowski
Lublin 1917-1921
Tygodnik
Bibl. HŁ	1921 nr 1
Bibl. KUL	1918 nr 47, 50 ; 1919 nr 16-31, 33-44, 46-
48 ; 1920 nr 1-7, 9-44 ; 1921 nr 6-8
Muz. M. Lublina	1918 nr z dn. 15.09
		

/page0077.djvu

			R
73
1665.	ROCH - ESTRADA / Ośrodek Sztuki Estradowej ; red. Andrzej Jóźwiak
Lublin 1983
Kwartalnik
Bibl. KUL	1983
1666.	ROCZNIK BIALSKOPODLASKI / Instytut Wychowania Fizycznego
i	Sportu, Wojewódzka i M.ejska Biblioteka Publuzna w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1993-
Bibl. HŁ	1993-2000
Bibl. KUL	1993 ; 1996-2000
Bibl. UMCS	1993-2000
ChBP Chełm	1993 ; 1994 ; 1996-1998
MBP Biała Podl.	1993-1999
1667.	ROCZNIK CHEŁMSKI / Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Chełmie ;
red. nacz. Tadeusz Radzik
Chełm 1995-
Arch. Lublin	1995-2000
Bibl. HŁ	1995-2000
Bibl. KUL	1995-2000
Bibl UMCS	1995-2000
ChBP Chełm	1995-1998
MBP Biała Podl.	1995-1999
1668.	ROCZNIK DZIECIĘCEJ CHIRURGII URAZOWEJ: THE ANNUAL
OF PEDIATRIC TRAUMATIC SURGERY / Wydawnictwo Folium ; red. Jerzy
Osemlak
Lublin 1998-
Bibl. AM	T. 1 1998-T. 3 2000
1669.	ROCZNIK LUBELSKI / Polskie Towarzystwo Historyczne. Oddział
w Lublinie ; red. Jan Dobrzański, Tadeusz Mencel, Henryk Zins
Lublin 1958-
Rocznik. - W 1961 r. wyd. Wydawnictwo Lubelskie. - Od 1962 r. red. nacz.
Kazimierz Myśliński, od 1990 r. red. nacz. Adam Andrzej Witusik
Arch. Lublin	1958-1976 ; 1979-1987/1988 ; 1991/1992
Bibl. AR	I960 ; 1966 ; 1967 ; 1976 ; 1977 ; 1979
Bibl. AM	1958-1981/1982 ; 1985/1986
Bibl. HŁ	1958-1977 ; 1979 -1991/1992
Bibl. KUL	1958-1977 ; 1979-1989/1990
Bibl. Sem. Lublin	1958-1977 ; 1979-1985/1986
Bibl. UMCS	1958-1977 ; 1979-1989/1990
ChBP Chełm	1960 ; 1971-1975 ; 1977 ; 1979-198 ' 1982
MBP Biała Podl	1958-1977 ; 1979-1991/1992
		

/page0078.djvu

			74
KATALOG
Muz. J. Cz.
PB W
1958 ; 1965-1967 ; 1970
1958-1979 ; 1981/1982-1987/1988
1670.	ROCZNIK LUBELSKI GEBETHNERA I WOLFFA : kalendarz ency-
klopedyczno-praktyczny opracowany pod kierownictwem redakcji Tygodnika Ilu¬
strowanego
Warszawa-Lublin 1915
1671.	ROCZNIK LUBELSKI KALENDARZ NA ROK ... / wyd. Bolesław
Drue
Lublin 1901-1905
Rocznik. - W 1904 r. tyt.: LUBLINIANIN : rocznik i kalendarz ilustrowany na
rok...
Bibl. HŁ	1901-1905
1672.	ROCZNIK LUBELSKIEGO	STOWARZYSZENIA SPOŻYWCÓW
Lublin 1913-1925
Rocznik. - Od 1923 r. tyt.: ROCZNIK LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI
SPOŻYWCÓW
Bibl. AR	1920
Bibl. KUL	1919-1921 ; 1923 ; 1925
Bibl. UMCS	1920
ROCZNIK LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI
ZDANIE SPRAWY Z DZIAŁAŃ LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA
DOBROCZYNNOŚCI ZA ROK...
ROCZNIK LUBELSKIEJ PÓŁDZIKIM SPOŻYWCÓW
zob.
ROCZNIK LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA SPOŻYWCÓW
1673.	ROCZNIK MIĘDZYRZECKI : organ Towarzystwa Przyjaciół Nauk
w Międzyrzecu Podlaskim / Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Międzyrzecu
Podlaskim ; red. Marian Kowalski
Międzyrzec Podlaski 1969-
Bibl. HŁ
1915
zob.
Ńiereg.
Arch. Lublin
T. 1 1969-T. 4 1972 ; T. 9 1977 ; T. 10 1978
; T. 12/13 1980/1981 ; T. 14/15 1982/1983 ;
T. 18 1986 ;T. 19 1987
Bibl. HŁ
T. 1 1969-T. 10 1978 ; T. 12/13 1980/1981-
		

/page0079.djvu

			R
75
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
MBP Biała Podl.
Muz. Lublin
T. 29/30 1999
T. 1 1969-T. 23/24 1991/1992
T. 1 1969-T. 20/22 1988'1990
T. 1 1969- r. 27/28 1997
T. 1 1969 ; T. 2 1970 ; T. 4 1972-T. 23/24
1991/1992
ROCZNIK MUZEUM WSI LUBELSKIEJ
zob.
Z ZAGADNIEŃ KULTURY LUDOWEJ
1674.	ROCZNIK NAUKOWY / Akademia Wychowania Fizycznego Józefa
Piłsudskiego w Warszawie. Instytut Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej
Podlaskiej ; red. Jerzy Sadowski
Biała Podlaska 1995-
1675.	ROCZNIK OCHRONY ROŚLIN / z Zasiłku Ministerstwa Rolnictwa
i	Reform Rolnych ; red. Ł. Garbowski, J. W. Ruszkowski
Puławy 1933-1939
1676.	ROCZNIK OGNISKA NAUCZYCIELSKIEGO W LUBLINIE /
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgu w Lublinie ; red. Ryszard
Orłowski
Lublin 1959-1979
Rocznik
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
MBP Biała Podl
1998-2000
1995-2000
1995-2000
1995-1999
CBR Puławy
1933 nr 1-4 ; 1934 nr 1-4 ; 1935 ; 1936 nr
1-4 ; 1937 n, 1-4 ; 1938 nr 1-6 ; 1939 nr 1-3
Niereg.
Arch. Lublin
Bibl. HŁ
R. 1 1959 ; R. 2 1969 ; R. 3 1971
R. 1 1959 ; R. 2 1969 ; R. 3 1971 ; R. 4 1972
; R. 5 1974 ; R. 6/7 1978/1979
R. 1 1959 ; R. 2 1969 ; R. 3 1971 ; R. 4 1972
; R. 5 1974 ; R. 6/7 1978/1979
R. 21969
R. 1 1959 ; R. 2 1969 ; R. 3 1971 ; R. 4 1972
; R. 5 1974 ; R. 6/7 1978/1979
R. 3 1971 ; R. 4 1972 ; R. 5 1974 ; R. 6/7
1978/1979
R. 1 1959 ; R. 2 1969 ; R. 3 1971 ; R. 4 1972
; R. 5 1974 ; R. 6/7 1978/1979
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. UMCS
MBP Biała Podl
PB W
		

/page0080.djvu

			76
KATALOG
1677.	ROCZNIK POLONIJNY /	Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; red. Albin Koprukowiak [i in.]
Lublin 1980-1985
Roczn; k
Bibl. HŁ	T. 1 1980 - T. 5/6 1984/1985
Bibl. KUL	T. 1 1980 - T. 5/6 1984/1985
Bibl. UMCS	T. 1 1980 - T. 5/6 1984/1985
PB W	T. 1 1980 - T. 3/4 J 982/1983
1678.	ROCZNIK SANKTUARIUM LESNIANSKIEGO / Klasztor OO.
Paulinów w Leśnej Podlaskiej ; red. A. Chrapkowski, M. Dorsz
Leśna Podlaska 1995-[1996]
Rocznik
Bibl. KUL	1995 nr 1 ; 1996 nr 2
MBP Biała Podl.	1995 nr 1 ; 1996 nr 2
1679.	ROCZNIK SPÓŁDZIELCZEGO STOWARZYSZENIA PRACOWNI¬
KÓW KOLEJOWYCH W LUBLINIE
Lublin 1919-[1920]
Rocznik
Bibl. KUL	R. 2 1920
Bibl. UMCS	R. 2 1920
1680.	ROCZNIK STATYSTYCZNY KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W
POLSCE / Wydawnictwo Towarzystwa Wiedzy Chrześcijańskiej Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1937
Rocznik
Bibl. UMCS	1937
1681.	ROCZNIK STATYSTYCZNY LUBLINA / Zarząd Miejski w Lublinie
Lublin 1936
Rocznik
Arch. Lublin	1936
Bibl. HŁ	1936
Bibl. UMCS	1936
Muz. M. Lublina	1936
1682.	ROCZNIK STATYSTYCZNY MIASTA CHEŁMA / Powiatowy
Inspektorat Statystyczny ; red. Regina Erie
Chełm 1971
Rocznik
Bibl. Sem. Lublin	1971
		

/page0081.djvu

			R
77
1683.	ROCZNIK STATYSTYCZNY MIASTA LUBLINA / Miejski Urząd
Statystyczny ; red. Celina Chrzanowska
Lublin 1971
Roczn.k
Bibl. Sem. Lublin	1971
Bibl. UMCS	1971
PB W	1971
1684.	ROCZNIK STATYSTYCZNY POWIATU BIAŁA PODLASKA /
Państwowy Inspektorat Statystyczny
Biała Podlaska 1971
Rocznik
MBP Biała Podl.	1971
1685.	ROCZNIK STATYSTYCZNY POWIATU PUŁAWY / Powiatowy
Inspektorat Statystyczny w Puławach
Puławy 1971
Rocznik
CBR Puławy	1971
1686.	ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWODZTWA BIALSKO¬
PODLASKIEGO ' Wojewódzki Urząd Statystyczny
Biała Podlaska 1977-1998
Rocznik, niereg.
Bibl. HŁ	1977 ; 1979 ; 1981 ; 1984 ; 1987
Bibl. KUL	1977 ; 1979 ; 1981 ; 1984 ; 1987 ; 1991
Bibl. UMCS	1977; 1979; 1981; 1984; 1987; 1995 ;1998
CBR Puławy	1977 ; 1979 ; 1981
MBP Biała Podl.	1977; 1981 ; 1984; 1987; 1991; 1995 ;1998
1687.	ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWODZTWA CHEŁMSKIEGO/
Wojewódzki Urząd Statystyczny ; red. Regina Erie
Chełm 1977-199«
Rocznik
Bibl.HŁ	1977; 1979; 1984; 1998
Bibl. KUL	1977 ; 1979 ; 1981 ; 1989 ; 1998
Bibl. UMCS	1977 ; 1979 ; 1981 ; 1984 ; 1986 ; 1998
CBR Puławy	1977 ; 1979 ; 1984 ; 1986
ChBP Chełm	1977 ; 1981 ; 1984 ; 1986 ; 1989 ; 1992
;1995; 1998
1688.	ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /
Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej. Wydział Statystyki
		

/page0082.djvu

			78
KATALOG
Lublin 1959-
Rocznik, niereg. - W 1962 r. wyd. Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
Arch. Lublin	1964 ; i965 ; 1971 ; 1973 ; 1978-1981 ;
1984 ; 1986
Bibl. AM	1980 ; 1981 ; 1984 ; 1986 ; 1989 ; 1992 ;
1994	; 1996-1998
Bibl. AR	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969-1974 ;
1976 ; 1978 ; 1980 ; 1981 ; 1984 ; 1986 ;
1989	; 1994 ; 1996-1998
Bibl.HŁ	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969-1974 ;
1976 ; 1978-1981 ; 1984 ; 1986 ; 1989 ;
1992	; 1994 ; 1996-1998 ; 2000
Bibl. KUL	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969-1974 ;
1976 ; 1978-1981 ; 1984 ; 1986 ; 1989 ;
1992	; 1994 ; 1996-1998 ; 2000
Bibl. Sem. Lublin	1959 ; 1964-1966 ; 1969-1974
Bibl. UMCS	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969 ; 1972-
1978 ; 1980 ; 1996 ; 1998 ; 2000
CBR Puławy	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969-1974 ;
1976 ; 1980 ; 1981 ; 1984 ; 1986 ; 1988 ;
1994	; 1998 ; 2000
MBP Biała Podl.	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969-1974 ;
1985; 1986
PB W	1959 ; 1962 ; 1964-1966 ; 1969-1974 ;
1978-1980 ; 1984 ; 1986 ; 1989 ; 1992 ;
1996 1998
1689.	ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA ZAMOJSKIEGO/
Wojewódzki Urząd Statystyczny ; red. Alfred Kuna
Zamość 1976-1998
Rocznik
Bibl. HŁ	1976; 1978; 1980; 1981; 1984; 1987 ;1992
Bibl. KUL	1976 ; 1980 ; 1981 ; 1987
Bibl. UMCS	1976 ; 1978 , 1980 ; 1981 ; 1984 ; 1987
CBR Puławy	1980 ; 1984
1690.	ROCZNIK TATARSKI : czasopismo naukowe, literackie i społeczne,
poświęcone histom, kulturze i życiu Tatarów w Polsce / Rada Centralna Związku
Kulturalno-Oświatowego Tatarów Rzeczpospolitej Polskiej
Zamość 1932-[1935]
Rocznik
Bibl. UMCS	1932 ; 1935
1691.	ROCZNIK TOMASZOWSKI / Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne ;
red. nacz. Zdzisław Spaczyński
		

/page0083.djvu

			R
79
Tomaszów Lubelski 1981
Rocznik
Bibl HŁ	1981 nr 1
Bibl. KUL	1981 nr 1
Bibl. UMCS	1981 nr 1
Pi MBP Zamość	1981 nr 1
ROCZNIK TOWARZYSTWA DOBROCZYNNOŚCI MIASTA LUBLINA
zob.
ZDANIE SPRAWY Z DZIAŁAŃ LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA
DOBROCZYNNOŚCI ZA ROK...
1692.	ROCZNIK TOWARZYSTWA PRAWNICZEGO W LUBLINIE ZA
ROK...
Lublin 1928
Bibl HŁ	1928
Bibl. KUL	1928
Bibl. UMCS	1928
1693.	ROCZNIK ZAMOJSKI / Zamojskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk ; red.
nacz. Wiesław Sladkowski
Zamość 1984-
Niereg. - Redakcja mieści się w Lublinie
Arch. Lublin	1984 ; 1987/1988
Bibl. HŁ	1984 ; 1985/1986 ; 1^8^/1988
Bibl. Sem. Zamoj. -Lubacz. 1985/1986 ; 1987/1988
Bibl. UMCS	1984 : 1985/1986 : 1987/1988
1694.	ROCZNIKI FILOZOFICZNE = ANNALES DE PHILOSOPHIE =
ANNALS OF PH1LOSOPHY /TowarzystwoNaukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ; red. Józef Pastuszka
Lublin 1948-
Niereg.
Bibl. HŁ	1948 ; 1949/1950 ; 1954-1996 z. 1 -4 ; 1997
z. 3 ; 1997/1998 z. 2 ; 1998 z. 3 ; 1998/1999
z. 1 ; 1999 z. 3 ; 2000 z. 1
Bibl. KUL	1948 ; 1949/1950 z. 2, 3 ; 1955-1984 z. 1-4
; 1985 z. 1, 3, 4 ; 1985/1986 z. 2 ; 1986 z.
1,	3, 4 ; 1987 z. 1 ; 1987/1988 z. 2-4 ; 1988
z. 1 ; 1989/1990 z. 1-4 ; 1991/1992 z. 1-4 ;
1993	z. 1-4 ; 1994 z. 1-4 ; 1995 z. 1, 3, 4 ;
1995/1996 z. 2 ; 1996 z. 3, 4 ; 1997 z. 3 ;
1997/1998 z. 2 ; 1998 z. 3 ; 1998/1999 z. 1
; 1999 z. 3 ; 2000 z. 1
		

/page0084.djvu

			80
KATALOG
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz.
Bibl. UMCS
ChBP Chełm
1948	; 1949/1950 ; 1954-1958 z. 1-3 ; 1959
z. 2 ; 1960-1983 z. 1-4 ; 1984 z. 1, 3 ; 1985
z. 1-5 ; 1986-'*,000 z. 1-4
1948	: 1949/1950 z. 1-3 ; 1961 z. 1 ; 1968 ;
1975 z. 2 ; 1976 z. 2 ; 1977 z. 4 ; 1978 z. 1-4
; 1979 z. 1-6 ; 1980 z. 1-4 ; 1981 z. 1-4, 6 ;
1982-1990 z. 1-4 ; 1991 z. 1,2 ; 1993 z. 1-4
; 1994 z. 1-4 ; 1995 z. 1,3 ; 1995/1996 z. 1,
3 ; 1996 z. 1, 4 ; 1997 z. 1-4 ; 1998 z. 2, 3 ;
1998/1999 z. 1 ; 1999 z. 2, 3 ; 2000 z. 1
1948	; 1949/1950 ; 1954-1972 z. 1-4 ; 1973
z. 1, 2 ■ 1974-1982 z. 1-4 ; 1983 z. 1-3 ;
1984 z. 1-4 ; 1985 z. 1, 3, 4 ; 1985/1986 z.
2	; 1986 z. 1, 3, 4 ; 1987 z. 1 ; 1987/1988
z. 2-4 ; 1988 z. 1 ; 1989/1990-1994 z. 1-4 ;
1995	z. 1, 3, 4 ; 1995/1996 z. 2 ; 1996 z. 1,
3, 4 ; 1997 z. 1, 3 ; 1997/1998 z. 2 ; 1998 z.
3	; 1998/1999 z. 1 ; 1999 z. 2, 3 ; 2000 z. 1
1948	; 1949/1950 ; 1957-1959 z. 1-4 ; 1961
z. 2, 3 ; 1962 z. 1-4 ; 1964 z. 1-4 ; 1965 z.
1-3 ; 1966 z. 1-3 ; 1967 z. 1-4 ; 1968 z. 3, 4
; 1969 z. 1 ; 1970-1972 z. 1-3 ; 1973 z. 1
1695.	ROCZNIKI HUMANISTYCZNE = ANNALES DE LETTRES =
ANNALES FACULTATIS SCIFNTIARUM HUMAŃIORUM /Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; red. Janusz Kleiner, Stefan
Kunowski, Stefan Kawyn
Lublin 1949-
Niereg.
Arch. Lublin	1949 ; 1950/1951 ; 1953 z. 3,4 ; 1954/1955
; 1958 z. 2, 5 ; 1959 z. 2 ; 1960 z. 4 ; 1961
z. 2 ; 1962 z. 2 ; 1964-1979 z. 2 ; 1981 z. 2
; 1983-1992 z. 2 ; 1994-2000 z. 2
Bibl. HŁ	1949 ; 1950/1951 ; 1953 z. 1-4 ; 1954/1955
z. 1-6 ; 1956/1958 z. 1-4 ; 1959 z. 1, 2 ;
1960/1961 z. 1-4 ; 1961 z. 1-3 ; 1962-1973
z. 1-4 ; 1974 z. 1-6 ; 1975 z. 1-4 ; 1976-
1978	z. 1-5; 1979 z. 1-6; 1980 z. 1-5; 1981
z. 1-6 ; 1982 z. 1-6 ; 1983 z. 1,3,4,6 ; 1984
z. 1-6 ; 1985 z. 1-4, 6 ; 1986 z. 1-7 ; 1987
z. 1, 2, 4-7 ; 1988 z. 1-7 ; 1989 z. 1-4, 6, 7 ;
1990	z. 1,3, 4, 6, 7; 1991/1992-1996 z. 1-7
; 1997 z. 1-5 ; 1997/1998 z. 7 ; 1998 z. 1-4 ;
1999 z. 1-4, 6, 7 ; 2000 z. 1-3, 5, 6
Bibl. KUL	1949 ; 1950/1951 ; 1953 z. 1-4 ; 1954/1955
; 1957 z. 1-6 ; 1958 z. 1, 2 ; 1959 z. 1, 2
; 1960 z. 1-4 ; 1961 z. 1-3 ; 1962 z. 1-4 ;
		

/page0085.djvu

			R
81
Bibi. Sem. Lublin
Bibi. Sem. Zamoj.-Lubacz.
Bibi. UMCS
ChBP Chełm
1964-1966 z. 1-4 ; 1967 z. 2-4 ; 1968 z. 1-4
; 1969-1972 z. 1-5 ; 1973 z. 1-4 ; 1974 z.
1-6 ; 1975 z. 1-4 ; 1976-1978 z. 1-5 ; 1979
z. 1-6 ; 1980 z. 1-5 ; 1981 z. 1-6 ; 1982 z.
1-5 ; 1982/1983 z. 6 ; 1983 z. 1, 3, 4 ; 1984
z. 1-6 ; 1985 z. 1-4, 6 ; 1986 z. 1-7 ; 1987 z.
1-4, 7 ; 1987/1988 z. 5, 6 ; 1988 z. 1-3, 7 ;
1988/1989 z. 4 ; 1989 z. 1, 2 ; 1989/1990 z.
3, 5-7 ; 1990 z. 1, 2, 4 ; 1991/1992-1996 z.
1-7 ; 1997 z. 1-5 ; 1997/1998 z. 7 ; 1998 z.
1-4 ; 1999 z. 1-4, 6, 7 ; 2000 z. 1-3, 5, 6
1949 ; 1950/1951 ; 1953 z. 1, 2 ; 1954/1955
z. 3 ; 1957 z. 1-6 ; 1958 z. 1, 2 ; 1959 z. 1,
2	; 1960 z. 1-4 ; 1961 z. 1-3 ; 1962 z. 1-4 ;
1964-1967 z. 1-4 ; 1968-1984 z. 1-6 ; 1985-
1988	z. 1-7 ; 1989 z. 1-3,5-7 ; 1990-2000 z.
1-7
1949; 1960 z. 2 ; 1961 z. 3 ; 1964 z. 2; 1965
z. 2 ; 1967 z. 1 ; 1970 z. 4 ; 1973 z. 2 ; 1976
z. 2 ; 1977 z. 1-4 ; 1978 z. 1-6 ; 1979 z. 2-6;
1980-1985 z. 1-6; 1986 z. 1-4,7; 1987 z. 1,
5,7 ; 1987/1988 z. 5,6 ; 1988/1989 z. 1-3,7
; 1989 z. 1, 2 ; 1989/1990 z. 3-7 ; 1990 z. 1,
2,	4 ; 1991/1992 z. 1-7 ; 1993-1995 z. 1-7 ;
1996 z. 1-6; 1997 z. 1-7; 1998 z. 1-7 ; 1999
z. 1-5, 7; 2000 z. 1,2,5, 6
1949 ; 1950/1951 ; 1953 z. 1-4 ; 1954/1955
; 1956/1958 z. 1-6 ; 1958 z. 1, 2 ; 1959 z.
1, 2 ; 1960 z. 1-4 ; 1961 z. 1-3 ; 1962 z.
1-4 ; 1964-1968 z. 1-4 ; 1969 z. 1-5 ; 1970
z. 1-5 ; 1971 z. 1-4 ; 1972 z. 1-5 ; 1973 z.
1-4 ; 1974 z. 1-6 ; 1975-1978 z. 1-5 ; 1979
z. 1-6 ; 1980 z. 1-5 ; 1981 z. 1-6 ; 1982 z.
1-5 ; 1982/1983 z. 6 ; 1983 z. 1-5 ; 1984 z.
1-6 ; 1985 z. 1-6 ; 1986 z. 1, 3-7 ; 1987 z.
1-4, 7 ; 1987/1988 z. 5, 6 ; 1988 z. 1-3, 7
; 1988/1989 z. 4 ; 1989 z. 1, 2, 5-7 ; 1990
z. 1, 2, 4 ; 1991/1992 z. 1-7 ; 1993 z. 1-7 ;
1994	z. 2, 3, 5-7 ; 1995 z. 1-7 ; 1996 z. 1-7
; 1997 z. 1-5 ; 1997/1998 z. 7 ; 1998 z. 1-4 ;
1999	z. 1-4, 6, 7 + z. spec.; 2000 z. 1-3
1957	z. 2 ; 1958 z. 1, 2, 4 ; 1959 z. 1, 2 ;
1961	z. 1, 2,4 ; 1962 z. 2 ; 1964 z. 2 ; 1971
z. 5 ; 1972 z. 1,4 ; 1973 z. 3 ; 1980 z. 3-5 ;
1981	z. 1, 3-5 ; 1982 z. 4
		

/page0086.djvu

			82
KATALOG
1696.	ROCZNIKI KODEŃSKIE / Ojcowie Kodeńscy Mis,onarze Oblaci Marii
Niepokalanej
Kodeń 1930
Rocznik
MBP Biała Podl.	1930 nr 1
1697.	ROCZNIKI NAUK PRAWNYCH = ANNALES DES SCIENCES
JURIDIQUES = ANNALS OF JURIDICAL SCIENCES / Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; red. Antoni Dębiński, Józef
Krukowski, Marian Stasiak
Lublin 1991-
Rocznik. - Streszcz. w j. ang. i wł.
Bibl. HŁ	1991/1992-2000 nr 1, 2
Bibł. KUL	1991/1992-2000 nr 1, 2
Bibl. Sem. Lublin	1991/1992-2000 nr 1, 2
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz. 1991/1992-2000 nr 1, 2
Bibl. UMCS	1991/1992-2000 nr 1, 2
1698.	ROCZNIKI NAUK SPOŁECZNYCH = ANNALES DES SCIENCES
SOCJALES = ANNALS OF SOCI AL SCIENCES : prawo, ekonomia, socjolo¬
gia / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ; red. Ignacy
Czuma, Henryk Dembiński
Lublin 1949-
Niereg. - W 1958 r. red. Czesław Strzeszewski i Jan Turawski
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz.
Bibl. UMCS
CBR Puławy
1949 ; 1958 ; 1975-1977 ; 1979 ; 1981 ;
1982	; 1983 z. 2 ; 1985 z. 1, 2 ; 1986 z. 1, 2
; 1987 z. 1 ; 1988 z. 2 ; 1994 z. 1, 2 ; 1995
z. 2; 1996 z. 1,2; 1997 z. 1,2; 1998 z. 2;
1999	z. 1,2 ; 2000 z. 1,2
1949	; 1958 ; 1975-1982 ; 1983 1986 z. 1,
2	; 1987 z. 1 ; 1987/1988 z. 2 ; 1988/1989
z. 1 ; 1989 z. 2 ; 1990 z. 1, 2 ; 1991 z. 2 ;
1991/1992 z. 1 ; 1993 z. 1,2; 1994 z. 2 ;
1994/1995 z. 1 ; 1995 z. 2 ; 1996-2000 z. 1,2
1949	; 1958 ; 1975-2000
1978-1981 ; 1983-1986 z. 1, 2 , 1987 z. 1
; 1988 z. 1 ; 1989 z. 2 ; 1990-1992 z. 1, 2 ;
1993	z. 1,2 ; 1994 z. 1,2 ; 1995 z. 2 ; 1996-
1998 z. 1,2; 1999 z. 1 ; 2000
1949; 1958; 1973 ; 1976-1978; 1980-1982
; 1983-1993 z. 1, 2 ; 1994 z. 1 ; 1994/1995
z. 1 ; 1995 z. 2 ; 1996 z. 1, 2 ; 1997 z. 1, 2 ;
1998	z. 2 ; 1999 z. 1,2 ; 2000
1979
		

/page0087.djvu

			R
83
1699.	ROCZNIKI PSYCHOLOGICZNE = ANN ALES DE PSYCHOLOGIE
= ANNALS OF PSYCHOLOGY / Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego ; red. nacz. Władysław Prężyna
Lublin 1998-
Niereg. - Wydzieliło sit* z czas: ROCZNIKI FILOZOFICZNE
Bibl. HŁ	1998-2000
Bibl. KUL	1998-2000
Bibl. Sem. Lublin	1998-2000
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz. 1998 ; 2000
Bibl. UMCS	1998-2000
1700.	ROCZNIKI SI AWISTYCZNE / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ;
red. Stefan Warchoł [ i in.]
Lublin 1997-
Rocznik
Arch. Lublin	1997 ; 1998 nr 1 ; 1999 nr 2
1701.	ROCZNIKI TEOLOGICZNO-KANONICZNE = ANNALES DE
THEOLOGIE ET DE DROID CANON = ANNALES THEOLOGICO
CANONICAE / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ;
red. Antoni Słomkowski, Piotr Kałwa, Ludwik Krupa
Lublin 1949-
Niereg. - Od 1955 r. red. Aleksy Petrani, Mar an Rechowicz, Feliks Gryglewicz.
-Od 1993 tyt.: ROCZNIKI TEOLOGICZNE
Bibl. HŁ	1949 ; 1955 ; 1956 nr 1, 2 ; 1957-1959 nr
1-4 ; 1960 nr 1, 2, 4 ; 1962 nr 1-4 ; 1963 nr
1-4 ; 1964 nr 1-3 ; 1965 nr 1-5 ; 1966 nr 1-5
; 1967 nr 1. 3, 4 ; 1968 nr 2 ; 1969 nr 3, 5
; 1970 nr 3-5 ; 1971 nr 2-5 ; 1972 nr 2-6 ;
1973-1979 nr 1-6 ; 1980 nr 1-4, 6 ; 1981 nr
4-6 ; 1982 nr 4 ; 1983 nr 1 ; 1984 nr 4 ; 1985
nr 3, 4, 6 ; 1986 nr 1-5 ; 1987 nr 2-7 ; 1988
nr 2, 4, 6 ; 1989 nr 4 ; 1990 nr 2, 6 ; 1993
nr 3 ; 1994 nr 1-3, 5 ; 1995 nr 1, 3-7 ; 1996
nr 1-3,6 ; 1997 nr 1, 3,4, 6, 7 ; 1998 nr 2,4
; 1998/1999 nr 7 ; 1999 nr 1, 2, 8 ; 2000 nr
1-9
Bibl. KUL	1949 ; 1955 ; 1956 nr 1, 2 ; 1957-1964 nr
1-4 ; 1965- 1971 nr 1-5 ; 1972 nr 1-6 ; 1973
nr 1-6 ; 1974 nr 1-3 ; 1975-1986 nr 1-6 ;
1987	nr 1-7 ; 1988-1991/1992 nr 1-6 ; 1993
nr 1-7 ; 1996 nr 1-7 ; 1997 nr 1-6 ; 1998 nr
1-6, 8 ; 1998/1999 nr 7 ; 1999 nr 1-6, 8 ;
2000	nr 1-9
Bibl. Sem. Lublin	1949 ; 1955 ; 1956 nr 1,2 ; 1957-1964 nr 1-4
; 1965-1967 nr 1-5 ; 1968-1978 ; 1979-1988
		

/page0088.djvu

			84
KATALOG
nr 1-6 , 1989 nr 1, 2, 4-6 ; 1990 nr 1-4, 6
1949	; 1955 ; 1956 nr 1, 2 ; 1957 nr 1-4 ;
1958 nr 1-4 ; 1959 nr 1-3 ; 1960-1964 nr
1-4 ; 1965-1968 nr 1-5 ; 1969 nr 1-6 ; 1970
nr 1-5 ; 1971 nr 1-5 ; 1972-1992 nr 1-6 ;
1993-1997 nr 1-7; 1998 nr 1-8 ; 1999 nr 1-8
; 2000 nr 1-9
1949	; 1955 ; 1956 nr 1, 2 ; 1957 nr 2-4 :
1958	nr 1-4 ; 1960-1962 nr 1-4 ; 1963 nr 1,
3, 4 ; 1964 nr 1, 2, 4 ; 1965-1971 nr 1-5 ;
1972 nr 1-5 ; 1973 nr 1-6 ; 1974 nr 1-3, 5, 6
; 1975-1979 nr 1-6 ; 1980 nr 1-4, b ; 1981-
1986 nr 1-6 ; 1987 nr 1-7 ; 1988 nr 1-6 ;
1989	nr 1-6 ; 1990 nr 1-4, 6 ; 1991/1992 nr
1-6 ; 1993 nr 3, 4, 7 ; 1994 nr 1-5, 7 ; 1995
nr 1,3-7 ; 1996 nr 1-4,6,7 ; 1997 nr 1, 5-7 ;
1998	nr 1, 2,4, 5, 8 ; 1998/1999 nr 7 ; 1999
nr 1,2, 5,6, 8; 2000 nr 1-9
1702.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKLODOWSKIEJ.
DZIAŁ A. MATEMATYKA / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1946-
Bibł. AR	1946 ; 1947 ; 1949-1966 ; 1968-1999
1703.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ AA. FIZYKA I CHEMIA / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1946-
Bibl. AR	1946-2000
1704.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ AAA. FIZYKA / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1976-
Bibl.AR	1976-1999
1705.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ B. GEOGRAFIA, GEOLOGIA, MINERALOGIA i PETROGRAFIA
/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1946-
Bibl. AR	1946-1950 ; 1952-1999
1706.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CUR!E-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ C. NAUKI BIOLOGICZNE / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
Lublin 1946-
Bibl Sem. Zamoj.-Lubacz.
Bibl. UMCS
		

/page0089.djvu

			R
85
Bibl. AR	1946 ; 1947 + suppl. 2 cz. 1, 2 ; 1948-1988
; 1992-1999
1707.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ D. NAUKI LEKARSKIE / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1946-
Bibl.AR	1946-1972 ; 1982 ; 1983 ; 1985 ; 1988-
1999
1708.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ DD. MEDYCYNA WETERYNARYJNA / Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej
Lublin 1949-
Bibł.AR	1949-1999
1709.	ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ.
DZIAŁ E. NAUKI ROLNICZE / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
Lublin 1946-
Bibl. AR	1946-1999
ROCZNIKI UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
zob. też
ANNALES UNIYERSITATIS MAR1AE CURIE-SKŁODOWSKA
1710.	RODZINA PAULIŃSKA / red. kom.: R. Deka [i in.]
Lublin 1994-1996
Kwartalnik
Bibl. KUL	1995 ; 1996
1711.	ROLNICZE WIEŚCI / Wojewódzki Ośrodek Postępu Rolniczego
w Rejowcu ; [red.] Aleksandra Borowiec
Rejowiec 1990-
Miesięcznik
CbBP Chełm	1990 nr 1, 2 ; 1991 nr 5, 7, 13 ; 1992 nr 15,
23, 24 ; 1993 nr 4, 6, 8-12 ; 1994 nr 1-7,
9-12 ; 1995-2000 nr 1-12
1712 ROLNICZE ZAKŁADY DOŚWIADCZALNE / Wyższa Szkoła Rolnicza
w Lublinie ; red. Henryk Romanowski, Stefan Lewicki
Lublin 1945-1960
Bibl. AR	1945-1960
		

/page0090.djvu

			86
KATALOG
1713.	ROLNIK : dwutygodnik plantatorów / Plantator” S-ka z o. o. ; red. Adolf
Wójcik
Lublin 1990-1998
Dwutygodnik
Bibl. AR	1990 nr 1-20 ; 1991 nr 1-12, 14-24 ; 1992-
1995	nr 1-12 ; 1996 nr 4-12 ; 1997 nr 1-12
Bibl. HŁ	1990 nr 1-19 ; 1991 nr 1-24 ; 1992 nr 1-10,
12 ; 1993 nr 1-9, 11, 12 ; 1994 nr 1-12 ;
1995	nr 6-12 ; 1996 nr 1-11 ; 1997 nr 1-4,
6-8, 10-12
CBR Puławy	1990-1997 nr 1-12 ; 1998 nr 1-16
1714.	ROLNIK HRUBIESZOWSKI / wyd. i red. Bogdan Janiszewski
Hrubieszów 1913
Dwutygodnik
Bibl. UMCS	1913
1715.	ROLNIK LUBARTOWSKI / Komitet Organizacyjny I Powiatowej
Konferencji Partyjno-Gospodarczej
Lubartów, styczeń 1961
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1716.	ROLNIK LUBELSKI / Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej
w Lublinie. Wojewódzki Zarząd Rolnictwa
Lublin 1957-1989
Miesięcznik, dwutygodnik. - Od 1959 r. podtyt.: Organ Wojewódzkiego Związku
Kółek i Organizacji Rolniczych ; red. Zdzisław Jędruszczak. - Od 1967 r. 2 mutacje:
A i AB.
Bibl. AR	1957 nr 1-6 ; 1958-1961 nr 1-12 ; 1962 nr
1-7, 9-12 ; 1963 nr 1 ; 1964-1971 nr 1-12 ;
1972 nr 1-3, 10, 12-14, 20-24 ; 1973 nr 1, 2,
4-6, 8-20, 22-24 ; 1974 nr 3, 4, 6, 7, 9-14,
16-24 ; 1975 nr 1-24 ; 1976 .ir 1-22 ; 1977-
1980	nr 1-24 ; 1981 nr 1-21 ; 1982 nr 1-20 ;
1983-1989 nr 1-24
Bibl. HŁ	1957 nr 1-6 ; 1958-1971 nr 1-12 ; 1972-
197^ nr 1-24 ; 1980 nr 1-23 ; 1981 nr 1-21
; 1982 nr 1-20 ; 1983 nr 1-19,21-24 ; 1984-
1986 nr 1-24 ; 1987 nr 1, 2, 4-24 ; 1988 nr
1-24; 1989 nr 1-24
Bibl. UMCS	1957 nr 2-6 ; 1958 nr 1-5, 7-12 ; 1959 nr
1-12 ; 1960 ar 1-12 ; 1961 nr 1, 2, 4-12 ;
1962	nr 1, 2, 4-12 ; 1963 nr 1-12 ; 1964 nr
1-8, 10-12 ; 1965-1968 nr 1-12 ; 1969 nr 1,
		

/page0091.djvu

			R
87
2,4-12 ; 1970 nr 1-12 ; 1971 nr 1-12 ; 1972-
1978 nr 1-24 ; 1979 nr 1-12, 14-24 ; 1980
nr 1-3, 5-23 ; 1981 nr 1-20 ; 1982 nr 1-20 ;
1983	nr 1-19, 21-24 ; 1984 nr 1-24
CBR Puławy	1957 nr 3 ; 1958 nr 3-7 ; 1959-1961 nr 1 -12
; 1962 nr 1-7, 9-12 ; 1963-1971 nr 1-12 ;
1972 nr 1-24 ; 1973 nr 1-12,20-24 ; 1974 nr
1-17, 19-24 ; 1975 nr 1, 3-14, 16-24 ; 1976-
1981 ir 1-24 ; 1982 nr 1-20 ; 1983 nr 1-24 ;
1984	nr 1-24 ; 1985 nr 5-22,24; 1986-1989
nr 1-24
1717.	ROSS1CA LUBLINENSA : literatura, mit, sacrum, kultura / Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut Filologii Słowiańskiej
Lublin 2000-
Bibl. KUL	2000
1718.	ROTA : kwartalnik dla nauczycieli, rodziców i młodzieży poza granicami
Polski / Fundacja Pomocy Szkołom Polskim w ZSRR im. T. Goniewicza ; red.
Barbara Jedynak
Lublin 1°91-
Kwartalnik
Bibl.HŁ	1991-2000 nr 1-4
Bibl. KUL	1991-2000 nr 1 -4
Bib!. Sem. Lublin	1991 ; 1992 nr 3,4 ; 1993 nr 1-3
Bibl. UMCS	1991-2000 nr 1-4
ChBP Chełm	1997 nr 2, 3 ; 2000 nr 4
PBW	1991-1993 nr 1-4 ; 1994 nr 1, 2 ; 1995 nr
1,2 ; 1996-2000 nr 1-4
1719 ROZKAZY I OKÓLNIKI ZARZĄDU OKRĘGU ORAZ KOMEND
CHORĄGWI HARCEREK I HARCERZY OKRĘGU LUBELSKIEGO
ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO
Lublin 1937-1938
Bibl. KUL	1937 nr 8 ; 1938 nr 1,4
Bibl. Sem. Lublin	1937 nr 2-5 ; 1938 nr 3, 5, 7, 8
1720.	ROZMAITOŚCI : pismo Szkoły Podstawowej nr 5 w Chełmie / Szkoła
Podstawowa nr 5 w Chełmie
Chełm, 1994
[Jednodniówka]
ChBP Chełm
		

/page0092.djvu

			88
KATALOG
1721.	ROZWÓJ ROLNICTWA W REJONIE KANAŁU WIEPRZ-KRZNA
/ Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1960-1966
Bibl. AR	1960-1966
1722.	ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO W LATACH ... / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1%1-1%5
Bibl. AR	1961-1965
1723.	RÓŻA DUCHOWNA : czasopismo różańcowe : organ Bractw Kółek
Różańcowych / 00. Dominikanie
Lublin 1948-1949
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1948 nr 3, 5-11 ; 1949 nr 1, 2
1724.	RÓŻA W RODZINIE / Parafia Rzymsko-Katolicka św. Jana Chrzciciela w
Janowie Lubelskim
Janów Lubelski 1992-1994
Bibl. KUL	1992 nr 1,2 ; 1993 ; 1994 nr 1-10
1725.	RUBIEŻ : pismo środowiska konserwatywno-narodowego / Stowarzyszenie
„Rubież” ; red. Anna Adamczuk
Zamość 2000-
PiMBP Zamość	2000 nr 0
1726.	RUCH DLA RZECZYPOSPOLITEJ W ŚWIDNIKU : biuletyn infor¬
macyjny
Świdnik 1994
Bibl. KUL	1994 nr 11
1727.	RUCH NAUCZYCIELSKI : klub nauczycieli nowatorów : (materia¬
ły naukowo-dydaktyczne) / Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego
w Lublinie. Ośrodek Usług Pedagogicznych ; red. nacz. Józef Olszański
Lublin 1969-1990
W 1976 r. zm. tyt.: MATERIAŁY NAUKOWO-DYDAKTYCZNE, w 1985
podtyt.: praca i doświadczenie
Bibl. HŁ	1969 nr 1,2 ; 1970 nr 3 ; 1971 nr 4 ; 1976 nr 8
Bibl. KUL	1969 nr 1, 2 ; 1971-1973 ; 1975 ; 1976 ;
1978 ; 1981 ; 1985 ; 1990
Bibl. UMCS	1969 nr 1, 2 ; 1970 nr 3 ; 1971 nr 4 ; 1972
nr 5; 1973 nr 6; 1985-1990
		

/page0093.djvu

			R 	 89
PBW	1969 nr 1, 2 : 1970 nr 3 ; 1971 nr 4 ; 1972
nr 5 ; 1973 nr 6 ; 1975 nr 7 ; 1976 nr 8 ;
1978 nr 9; 1981 nr 10; 1983 nr 11 ; 1990 nr 12
1728.	RUCH SPOŁECZNY AWS |AKCJI WYBORCZEJ „SOLIDARNOSC”]
: biuletyn informacyjny regionu lubelskiego
Lublin 1999-
Niereg.
Bibl. KUL	1999 nr 1-8
1729.	RUCH III RZECZYPOSPOLITEJ W LUBLINIE / Tymczasowy
Zarząd Ruchu III Rzeczypospolitej w Lublinie ; red. K. Jodłowski, M. Kowalski,
A. Łukowska
Lublin 1992-1993
Bibl. KUL	1992 nr 2-4 ; 1993 nr 11
1730.	RYNEK PRACY I ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE / Urząd Statystyczny
w Lublinie
Lublin 1998-
Niereg. - Poprz. tyt.: PRACUJĄCY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM
(1991-1992). w 1993 i 1994 r. tyt.: BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM
Bibl. HŁ	1998
Bibl KUL	1998
Bibl. UMCS	1998
1731.	RYNEK PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM / Urząd
Statystyczny w Lublinie
Lublin 2000-
Rocznik
Bibl. HŁ	1999 wyd. 2000
Bibl. KUL	1999 wyd. 2000
Bibl. UMCS	1999 wyd. 2000
1732.	RZECZ NAŁĘCZOWSKA : dwutygodnik niezależny / wyd. Adam
Gawlikowski; red. Wojciech Janek
Nałęczów 1991
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1991 nr 1-3
1733.	RZECZPOSPOLITA : organ Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego
/ red. Jerzy Borejsza
		

/page0094.djvu

			90
KATALOG
Chełm 1944-1945
Dziennik. - Od nr 2 1944 r. miejsce wyd. Lublin, od nr 32 1945 r. miejsce wyd.
Warszawa-Łódź-Kraków-Lublin, od nr 45 1945 r. redakcja przeniesiona do Łod i
Bibl. HŁ	1944 nr 1-144 ; 1945 nr 1-39
Bibl. UMCS	1944 nr 1-144 ; 1945 nr 1-41,43
ChBP Chełm	1944 nr 1, 6, 16-18, 20-24, 26-29, 31, 33-
50, 52-66, 68-75, 77,79-111,113,115, 119-
127, 133-138, 140-142 ; 1945 nr 7, 10
Muz. J. Cz.	1944 nr 1, 93
Muz. M. Lublina	1944 nr 36, 38-49, 51-58, 68, 69, 71, 73,
75-79, 81-92, 94, 95, 97, 99-103, 105-108,
110-118, 121, 122, 125, 128, 130 ; 1945 nr
23-29,31,33,34, 36,37,41
1734.	RZECZPOSPOLITA : pismo poświęcone sprawom polityczno-społecznym
/ Zjednoczenie Narodowe ; red. Wacław Gajewski
Lublin 1918
Częstotl. nieustal.
Bibl HŁ	1918 nr 1,2
CBR Puławy	1918 nr 3
1735.	RZEMIOSŁO : jednodniówka samorządu gospodarczego rzemiosła lubel¬
skiego / Izba Rzemieślnicza w Lublinie ; red. Stefan Ziemnicki, Eugeniusz Kapusta
Lublin, maj, czerwiec 1957
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1736.	RZEMIOSŁO : jednodniówka wydana z okazji 40-lecia Izby Rzemieślniczej
Ziemi Lubelskiej w Lublinie
Lublin, 12 października 1969
Jednodniówka
Bibl. HŁ
S
S.W. LUBLIN
zob.
SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA
1737.	SALON DOROCZNY / Lubelski Oddział Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięk¬
nych w Warszawie
Lublin 1924/1925
		

/page0095.djvu

			s
91
Bibi. KUL	1924/1925
1738.	SAMOOBRONA PRZECIWLOTMCZO-GAZOWa : biuletyn obrony
przeciwlotniczo-gazowej / Zarząd Miejski w Lublinie i Miejski Obwód Ligi Obrony
Przeciwlotniczej Państwa w Lublinie ; red. Walerian Stepanow
Lublin 1939
Bibl. HŁ	1939 nr 1
1739.	SAMOPOMOC : dwutygodnik ekonomiczno-społeczny poświęcony walce
z lichwą i spekulacja wojenną
Lublin 1918
Dwutygodnik
Arch. Lublin	1918 nr 4
SAMOPOMOC SZKÓŁ ŚREDNICH W LUBLINIE
zob.
W PRZYSZŁOŚĆ
1740.	SAMOPOMOCOWIEC / Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni
„Samopomoc Chłopska” w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1956
Częstotliwość nieustal.
Bibl HŁ	1956 nr 1
MBP Biała Podl.	1956 nr 1
1741.	SAMORZĄD : czasopismo poświęcone sprawom gospodarstwa społecznego
: dwutygodnik dla wszystkich / Prezydium Zjazdu Sejmików w Lublinie ; red. Józef
Bek, J. S. Stroiński
Lublin 1918
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1918 nr 1-4
Bibl. KUL	1918 nr 2, 3
1742.	SAMORZĄD : informator Grupy Roboczej na rzecz Międzyregionalnej
„Inicjatywy Współpracy Samorządów Pracowniczych”. Region Środkowowschodni
NSZZ „Solidarność” ; red. Stanisław Królik
Lublin 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1
1743.	SAMORZĄD ZAMOJSKI : dwutygodnik Rady Miejskiej / [red. Tadeusz
Kowalski, Jerzy Słupecki]
Zamość 1991-1992
Dwutygodnik
P:MBP Zamość	1991 nr 1 ; 1992 nr 1-8
		

/page0096.djvu

			92
KATALOG
1744.	SANKTUARIUM KAZIMIERSKIE / Klasztor Franciszkanów Reforma¬
tów Kazimierz Dolny; [red. Szczepan Pawlik]
Kazimierz Dolny 1988-[1990]
Bib!. HŁ	1989 nr 3-5 ; 1990 nr 5
Bibl. KUL	1988 nr 1,2 ; 1989 nr 3-5 ; 1990 nr 6
1745.	SAPERE AUDE / Szkoła Podstawowa nr 5 w Chełmie ; [red.] Beata Palenka
Chełm, październik 1993
Jednodniówka
ChBP Chełm
1746.	SATYR : jednodniówka humoiystyczno-satyryczna / wyd. Gustaw
Klamborowski: red. Czesław Królikowski
Lublin, 1910
Jednodniówka
Bib!. HŁ
1747.	[SCHEMATISMUS] CATALOGUS ECCLESIARUM ... ET CLERI...
Lublini [1791-1966]
Niereg. - Od 1845 r. tyt.: CATALOGUS UNIVERSI CLERI ..., od
1930	r. tyt.: CATALOGUS ECCLESIARUM ET CLERI PIOECESIS
LUBLINr NSIS PRO ANNO DOMINI..., od 1936 r. tyt : SPIS KOŚCIOŁÓW
I DUCHOWIEŃSTWA
Bibl. KUL	1841-1846 ; 1848-1857 ; 1859 ; 1862-1865
; 1870 ; 1871 ; 1873-1891 ; 1893-1917 ;
1919-1939 ; 1948 , 1955 ; 1966
Bibl. Sem. Lublin	1791-1804; 1806 1808 ,1814 ; 1815 ; 1818
; 1819 ; 1821-1829 ; 1831-1846 ; 1848-
1862 ; 1864-1912 ; 1918-1922 ; 1928-1939
; 1948 ; 1955 ; 1966
Bibl. UMCS	1948 ; 1955 , 1966
1748.	[SCHEMATISMUS] CATALOGUS PRAELATORUM ET CANONI-
CORUM ECCLESIAE CAIHEDRALIS HELMENSIS
Chełm 1779-1789
Bibl. Sem. Lublin	1779 ; 1781 ; 1786-1789
1749.	SCHEMATYZM DIECEZJI ZAMOJSKO-LUBACZOWSKIEJ / Kuria
Diecezjalna ; oprać.: Franciszek Greniuk, Tadeusz Czuk
Zamość 1995-
Pi\4BP Zamość	1995 ; 1999
		

/page0097.djvu

			s
93
1750.	SCHOOLPRESS / II Liceum Ogólnokształcące w Chełmie
Chełm 1995/1996-1997/1998
[Niereg.]
ChBP Chełm	1995/1996 nr 1-7 ; 1996/1997 nr 1, 2
1751.	SCRIPTORES SCHOLARUM : szkolny kwartalnik uczniów
i	nauczycieli Społecznego Liceum Ogólnokształcącego, Stowarzyszenia Harcer¬
stwa Katolickiego „Zawisza” oraz ich
lickiego „Zawisza” ; [red. Sławomir J
Lublin 1993-
Kwartalnik
Bibl. HŁ
Bibl. Sem. Lublin
Bibl. UMCS
ChBP Chełm
przyjaciół / Stowarzyszenie Harcerstwa Kato-
. Żurek]
1993 nr 1-1994 nr 6 ; 1995 nr 7-9 ; 1996
nr 10-13 ; 1997 nr 14-17 ; 1998 nr 18-21
;1999 nr 22-25 ; 2000 nr 26
1993 nr 1-1994 nr 6 ; 1995 nr 7-9 ; 1996 nr
11-13 ; 1997 nr 14-16 ; 1998 nr 18-21 ;
1999	nr 23, 24
1993	nr 1-1994 nr 5 ; 1995 nr 8-1997 nr 17
; 1998 nr 19,20; 1999 nr 22-24; 2000 nr 26
1994	nr 5-1997 nr 16 ; 1999 nr 23, 24
1752.	SEKTA: pismo Samorządu Uczniowskiego ZSZ [Zespołu Szkół Zawodowych]
nr 5 / Samorząd Uczniowski ZSZ nr 5 w Chełmie ; [red.] A. Roman
Chełm 1993-
[Niereg.]
ChBP Chełm	1993 nr 1 ; 1994 nr 2, 3 ; 1995 nr 1, 2, 4 ;
1996	nr 1-4 ; 1998 nr 2, 3 ; 2000 nr 1
1753.	SEKTA EKOLOGICZNA : pismo Samorządu Uczniowskiego ZSZ [Zespo¬
łu Szkół Zawodowych] nr 5 / Samorząd Uczniowski ZSZ nr 5 w Chełmie ; [red.]
Artur Malinowski
Chełm 1995-
[Niereg.]
ChBP Chełm	1995 nr 1 ; 1996 nr 2 ; 1997 nr 1, 2
1754.	SEMINARZYS1KA : dwutygodnik Samorządu przy Państwowym
Seminarium Nauczycielskim Żeńskim w Chełmie / red. Maria Chrzanowska
Chełm Lubelsk. 1925
Dwutygodnik
Bibl KUL	1925 nr 1-6, 9
1755.	SERWIS DOKUMENTACYJNY : dokumentacja prac naukowych zakoń¬
czonych w Akademii Rolniczej w Lublinie
		

/page0098.djvu

			94
KATALOG
Lublin 1977-1986
Bibl. AR	1977 ; 1978 ; 1980-1983 ; 1985 ; 1986
Bibl.KUL	1977
Bibl. UMCS	1977 ; 1978
1756.	SERWIS INFORMACYJNY / Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej
Lublin 1964-1966
Muz. Lublin	1964 nr 1-3 ; 1965 nr 1-4, 7, 8 ; 1966 nr 4,
5, 7,9
SERWIS INFORMACYJNY BIURA INFORMACJI PRASOWEJ NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” REGIONU CHEŁMSKIEGO
zob.
SERWIS INFORMACYJNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU
CHEŁMSKIEGO
SERWIS INFORMACYJNY BIURA INFORMACJI ZARZĄDU REGIONU
CHEŁMSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
zob.
SERWIS INFORMACYJNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU
CHEŁMSKIEGO
SERWIS INFORMACYJNY BIURA INFORMACYJNEGO NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” REGIONU CHEŁMSKIEGO
zob.
SERWIS INFORMACYJNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU
CHEŁMSKIEGO
SERWIS INFORMACYJNY ZARZĄDU REGIONU NSZZ„SOLIDARNOŚĆ”
W CHEŁMIE
zob.
SERWIS INFORMACYJNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU
CHEŁMSKIEGO
1757.	SERWIS INFORMACYJNY NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU
CHEŁMSKIEGO / Region Chełmski NSZZ „Solidarność” ; red.: Anna Gałan, Ce¬
zary L.pert, Bogusław Mikus
Chełm 1981, 1989
[Niereg.] - Serwis był w zasadzie nie numerowany. Wyjątkowo stosowano nu¬
merację wówczas, gdy jednego dnia ukazywało się kilka wydań. - Od nr z 7 lipca
1981 r. tyt.:SEWRIS INFORMACYJNY BIURA INFORMACJI ZARZĄDU
REGIONU CHEŁMSKIEGO NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”, od nr z 30 lipca
		

/page0099.djvu

			s
95
1981	tyt : SERWIS INFORMACYJNY BIURA INFORMACYJNEGO NSZZ
„SOLIDARNOŚĆ” REGIONU CHEŁMSKIEGO, od nr z 21 października
1981	tyt : SERWIS INFORMACYJNY BIURA INFORMACJI PRASOWEJ
NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” REGIONU CHEŁMSKIEGO, od nr z 1 grudnia
1981	r. tyt.: SERWIS INFORMACYJNY ZARZĄDU REGIONU NSZZ,,
SOLIDARNOŚĆ” W CHEŁMIE
ChBP Chełm	1981 nr 1, nr z dn. 12, 13, 15 października,
2	listopada ; 1989 nr 10 z sierpnia
SERWIS UKRAIŃSKI
_zob.
UKRAIN’SKI INFORMACI
1758.	SFINKS / Liceum Ogólnokształcące w Siedliszczu; red. nacz. Grzegorz Haratym
Siedliszcze 1993—1999
[Miesięcznik, niereg.]. - Od 1994 r. nr 8/9 tyt.: SIEDLISKI SFINKS
ChBP Chełm	1993 nr 1 ; 1994 nr 2-19 ; 1995 nr 11-20 ;
1996	nr 20, 21 ; 1997 nr 1 ; 1999 nr 1
1759.	SGO [SAMODZIELNA GRUPA OPERACYJNA] „POLESIE” : „pa¬
mięć niech żyje w nas” : jednodniówka w 60-tą rocznicę walk / Dom Kultury - Po¬
mnik Czynu Bojowego Klebeerczyków w Woli Gutowskiej
Kock, 2-3 października 199?
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1760.	70 |SIEDEMDZIESIĘCIO]-LECIE SZKOŁY : zjazd absolwentów / Ze¬
spół Szkół Rolniczych w Okszowie ; red. kol.: Barbara Michalska, Ryszard Bochra,
Ryszard Laskowski
Okszów, 1 października 1993
Jednodniówka
ChBP Chełm
1761.	DER SIEDLER : dwutygodnik / red. Fritz Frommel
Lublin 1943-1944
Dwutygodnik
CBR Puławy	1943 nr 6, 9 ; 1944 nr 1, 2,4, 5, 7-14
SIEDLISKI SFINKS
zob.
SFINKS
		

/page0100.djvu

			96
KATALOG
1762.	SITO : biłgorajska gazeta niezależna / [Spółka Cywilna „SITO” ; red. nacz.
Jerzy Waszkiewicz]
Biłgoraj 1991-[1995]
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1991 nr 1-7 + wyd. okazyjne - marzec ;
1992 nr 9-13 ; 1993 nr 1-9 ; 1994 nr 1, 2,
4-11 ; 1995 nr 1-8
PiMBP Zamość	1991 nr 1-6 ; 1992 nr 7-9, 11-13 ; 1993 nr
1-9; 1994 nr 1-7, 9-11 ; 1995 nr 2, 3, 5, 6, 8
1763.	SITO : pismo akademickie : pismo wewnętrzne Ośrodka Diecezjalnego Dusz¬
pasterstwa Akademickiego w Lublinie / red. nacz. Patrycja Mikulska
1	ublin 1993-[1994]
Bibl.HŁ	1993 nr 1,3
Bibl. UMCS	1994 nr 2
1764.	SIWERNIAK : biuletyn wewnętrzny Studenck.ego Koła Przewodników Be¬
skidzkich
Lublin 1992-
Niereg.
Bibl. HŁ	1992 nr 18, 19 ; 1993 nr 20-22 ; 1994 nr 23-
26 ; 1995 nr 30; 1997 nr 31-33 ; 1998 nr 34,
35 ; 1999 nr 36, 37
1765.	SKAFANDER / Liceum Ogólnokształcące im. gen. Wł. Sikorskiego w Mię¬
dzyrzecu Podlaskim
Międzyrzec Podlaski 1990
MBP Biała Podl.	1990 nr 2, 3
1766.	SKARBIEC : pisemko biblioteki publicznej w Jarosławcu / [Biblioteka Pu¬
bliczna w Jarosławcu] ; red. Jan Czyżewski [i in.]
Jarosławiec 1992-1997
PiMBP Zamość	1992 nr 1-4 ; 1993-1997 nr 1
1767.	SKARBIEC DLA DZIECI
Puławy 1830
Miesięczik
Bibl. KUL	1830 nr 1
CBR Puławy	1830 nr 1, 2
1768.	SKĄD NASZ RÓD : kwartalnik dla rodzin polskich na Wschodzie oraz
środowisk urzędowych w kraju i za granicą / Ośrodek Studiów Polonijnych
		

/page0101.djvu

			s
97
i Społecznych PZKS [Polskiego Związku Katolicko-Społecznego] w Lublinie ; red.
nacz. Dariusz Sladecki
Lublin 1997
Kwartalnik
Bibl.HŁ	1997 nr 1
1769.	SKŁAD OSOBOWY I SPIS WYKŁADÓW / Akademia Medyczna
w Lublinie
Lublin 1950-
Rocznik. - Od 1975 r. tyt.: SKŁAD OSOBOWY NA ROK .... w 1995/1996 r.
tyt.: SKŁAD OSOBOWY NA ROK AKADEMICKI...
Bibl. HŁ	1951/1952 ; 1955/1956-1972 1973 ; 1975 /
1976-1977/1978 ; 1982/1983-1988 1989 ;
1995/1996; 1998 1999
SKŁAD OSOBOWY I SPIS WYKŁADÓW / Wyższa Szkoła Rolnicza
w Lublinie
zob.
SPIS WYKŁADÓW / Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
1770.	SKŁAD OSOBOWY INSTYTUTU HISTORII / Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
Lublin 1993-1994
Rocznik
Bibl. KUL	1993 ; 1994
SKŁAD OSOBOWY NA ROK ...
zob.
SKŁAD OSOBOWY I SPIS WYKŁADÓW / Akademia Medyczna w Lublinie
SKŁAD OSOBOWY NA ROK AKADEMICKI ..
zob.
SKŁAD OSOBOWY 1 SPIS WYKŁADÓW / Akademia Medyczna w Lublinie
1771.	SKŁAD OSOBOWY ORAZ SPIS WYKŁADÓW I INSTYTUCJI
W ROKU AKADEMICKIM ... / Katolicki Uniwersytet Lubelski
Lublin [1934/1935-1972/1973]
Niereg.
Bibl. HŁ	1934/1935 ; 1958/1959 ; 1959/1960 ; 1971/
1972 ; 1972/1973
		

/page0102.djvu

			98
KATALOG
1772.	SKŁODOWSZCZACY : pismo Absolwentów Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej / Stowarzyszenie Absolwentów UMCS
Lublin 2000-
Nr 1 ma indywidualny tyt.: SKŁODOWSZCZAK
Bibl.KUL	2000 nr 1,2
1773.	SKOROWIDZ FIRM CHRZEŚCIJAŃSKICH MIASTA LUBLINA
Z DODATKAMI : wykaz firm chrześcijańskich Województwa Lubelskiego i
Wołynia oraz Ogólnopolski Wykaz Firm Chrześcijańskich
Lublin 1922
Bibl. KUL	1922
1774.	SKOROWIDZ MIASTA LUBLINA I WOJEWÓDZTWA
LUBELSKIEGO
Lublin 1922/1923
Bibl.KUL	1922 1923
1775.	SKRY : pismo uczniów „Szkoły Lubelskiej” / [red.] Dymitr Senatorski
Lublin 1932-1933
Bibl. KUL	1932 nr 1 ; 1933 nr 1
1776.	SLAVICA LUBLINENSIA ET OLOMUCENSIA : prace slawistów
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu
/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej ; red. Paweł Smoczyński [i in.]
Lublin 1977-1986
Niereg. - W 1982 r. red. Jan Orłowski
Bibl. KUL	T. 1 1977 ; T. 2 1979 ; T. 3 1982 ; T. 4 1986
Bibl. UMCS	T. 1 1977 ; T. 2 1979 ; T. 3 1982 ; T. 4 1986
1777.	SŁONECZNE WZGÓRZE : wydanie jubileuszowe Lubelskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej / red. Danuta Grzelak
Lublin, 5 maja 1972
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1778.	SŁOWO : pismo Okręgu Lubelskiego Konfederacji Polski Niepodległej /
[red. Piotr Kamień]
Lublin 1980-1981
Bibl. HŁ	1981 nr 3 + dod. nadzw. z 15 lutego
Bibl. UMCS	1980 nr 2 ; 1981 nr 7
		

/page0103.djvu

			s
99
1779.	SŁOWO CHEŁMA : pismo Komitetu Obywatelskiego w Chełmie / NSZZ
„Solidarność”. Komitet Obywatelsk ; [red. nacz. Zygmunt Gardziński]
Chełm 1990-1991
Bibl. HŁ	1990 nr 1
Bibl. KUL	1990 nr z dn. 7-8 września i 30 września
ChBP Chełm	1990 nr 1-13 ; 1991 nr 14-23
1780.	SŁOWO I CZYN : pismo Polskiego Ruchu Oporu
Lublin 1982
Bibl. HŁ	1982 nr l, 2
1781.	SŁOWO OD ŚW. LUDWIKA : dwumiesięcznik parafii rzymskokatolic¬
kiej p.w. św. Ludwika we Włodawie / Parafia p.w. św. Ludwika we Włodawie ; red.
zesp.: Tomasz Mojsk., Mariusz Dyduch
Włodawa 1999
Dwumiesięcznik
ChBP Chełm	1999 nr l
1782.	SŁOWO PODLASIA : tygodnik PZPR [Polskiej Zjednoczonej Partii
Robotniczej] / Lubelskie Wydawnictwo Prasowe RSW „Prasa - Książka - Ruch” ;
[red. nacz. Roman Laszuk]
Biała Podlaska 1979-
Tygodnik
Bibl. HŁ	1979 nr 1 ; 1980 nr 1-51 ; 1981 nr 1-50 ;
1982	nr 1-39 ; 1983-1986 nr 1-52 ; 1988-
1995	nr 1-52 ; 1996 nr 1-53 ; 1997-2000 nr
1-52
Bibl. KUL	1979 nr 1 ; 1980 nr 1 -51 ; 1981 nr 1 -29, 31 -
50 ; 1983-1989; 1990 nr 1-27,29-52 ; 1991
; 1992 ; 1993 nr 1-37, 39-52 ; 1994 nr 6 ;
1995-2000
Bibl. UMCS	1979 nr 1 ; 1980 nr 1-51 ; 1981 nr 1-22,
24-50 ; 1982 nr 1-39 ; 1983-1995 nr 1-52 ;
1996	nr 1-53 ; 1997-2000 nr 1-52
ChBP Chełm 1988 nr 1-52 ; 1998-2000 nr 1-52
MBP Biała Podl.	1979 nr 1 ; 1980 nr 1-51 ; 1981 nr 1-50 ;
1982	nr 1-39 ; 1983-1995 nr 1-52 ; 1996 nr
1-53 ; 1997 nr 1-51 ; 1998-2000 nr 1-52
1783.	SŁOWO ZAMOJSKIE : tygodnik poświęcony sprawom społecznym, go¬
spodarczym, naukowym i literackim / wyd. Antoni Borkowski ; red. Emil Lucjan
Migasiński
Zamość 1929-1930
Tygodnik
		

/page0104.djvu

			100
KATALOG
Bibl HL	1929 nr 1,2, 4, 5
Bibi. KUL	1929 nr 1 -12 ; 1930
Bibl. UMCS	1929 nr 1, 3-9, 11, 12 ; 1930 nr 1-4, 6-51
1784.	SMAK : studencki magazyn kulturalny / [red. nacz. Jerzy Węzka]
Lublin 1999-
Niereg.
Bibl KUL	1999 nr 1
1785.	SNOP : Dożynki - Zamość 1980 : [informator Wojewódzkiego Związku
Spółdzielni Rolniczych „Samopomoc Chłopska” w Zamościu] / Wojewódzki Dom
Kultury w Zamościu
Zamość 1980
Niereg.
PiMBP Zamość	1980
1786.	SOLIDARNOŚĆ : biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Akademii
Rolniczej w Lublinie / red. Barbara Woytowicz [i in.]
Lublin 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1-3,5-15
1787.	SOLIDARNOŚĆ : biuletyn informacyjny NSZZ „Solidarność” Politechniki
Lubelskiej / red. Henryk Domański [i in.]
Lublin 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1-20
Bibl. UMCS	1981 nr 1, 2, 4-8. 17-21
1788.	SOLIDARNOŚĆ : biuletyn Ziemi Zamojskiej : pismo wydawane przy Zarzą¬
dzie Oddziału NSZZ „Solidarność” w Zamościu / red. F. L. Ćwik [i in.]
Zamość 1982
Bib/ KUL	1981 nr 2
Bibl UMCS	1981 nr 2
1789.	SOLIDARNOŚĆ : informator NSZZ RI „Solidarność” Krasnystaw
Krasnystaw 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1
1790.	SOLIDARNOŚĆ : pismo Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”
przy Muzeum Okręgowym i Wojewódzkim Archiwum Państwowym w Zamościu /
red. kol.: Stanisław Borucki [ i in.]
Zamość 1981
Bibl. KUL	1981 nr 1-3, 5
		

/page0105.djvu

			s
101
1791.	SOLIDARNOŚĆ : pismo związkowe / Region Środkowo-Wschodni MKZ
NSZZ „Solidarność”
Lublin 1980
Niereg.
Bibl.UMCS	1980 nr 1
1792.	SOLIDARNOŚĆ	AM [AKADEMII MEDYCZNEJ) : biuletyn informa¬
cyjny NSZZ „Solidarność” Akademii Medycznej w Lublinie
Lublin 1981
Do użytku wewn.
Bibl. HŁ	1981 nr 2-7
Bibl. KUL	1981 nr 2-8
Bibl. UMCS	1981 nr 1-3, 5-7
1793.	SOLIDARNOŚĆ DRUKARZY : wydanie strajkowe / Komitet Strajkowy
Lublin, 17 sierpnia 1981
[Jednodniówka]
Bibl. HL
SOLIDARNOŚĆ KOLEJOWA BIULETYN INFORMACYJNY WOKP
zob.
BIULETYN INFORMACYJNY WOKP LUBLIN „SOLIDARNOŚĆ” KO¬
LEJOWA
1794.	SOLIDARNOŚĆ NAUCZYCIELI CHEŁMSKICH : biuletyn informa¬
cyjny / red. kol.: Eugeniusz Wilkowski, Maria Chodyńska, Roman Żelazny
Chełm 1980-1981
[Niereg.]
ChBP Chełm	1980 nr 1 ; 1981 nr z dn. 11 listopada
1795.	SOLIDARNOŚĆ NAUCZYCIELSKA : pismo pracowników oświaty i wy¬
chowania Region Środkowo-Wschodni” NSZZ „Solidarność”
Lublin 1981-1992
Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
1981	nr 1, 2 ; 1982 nr 4-7 +dod. spec. z dn.
11	listopada ; 1983 nr 8-19 ; 1984 nr 20-
31 ; 1985 nr 32-42 ; 1986 nr 44-53, 56, 57,
59, 70, 71 ; 1987 nr 54, 55, 57-67 ; 1988 nr
64-76 + dod. nr 3 ; 1989 nr 77, 78, 80, 81
; 1990 nr 83-89 ; 1991 nr 94-100 ; 1992 +
dod. Nasza Szkoła
1983	nr 8, 18 ; 1984 nr 20, 22, 25, 28-31
; 1985 nr 33, 35, 41, 43 ; 1986 nr 44-46 ;
1988	nr 68, 76 ; 1989 nr 80
		

/page0106.djvu

			102
KATALOG
1796.	SOLIDARNOŚĆ ROZTOCZE : biuletyn informacyjny Oddziału Zarządu
Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski 1990
EiblHŁ	1990 nr 7
1797.	SOLIDARNOSC UNIWERSYTECKA : biuletyn informacyjny NSZZ
„Solidarność” Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Lublin 1980-1981
Bibl. HŁ	1980 nr 1 ; 1981 nr 8-35, 38, 42, 46, 47 +
aneks
Bibl. KUL	1980 nr 1-7 ; 1981 nr 8-44, 46,47
Bibl. UMCS	1980 nr 1-7 ; 1981 nr 8-44, 46, 47 + nr
spec. z dn. 23 marca
1798.	SOLIDARNOŚĆ WALCZĄCA: pismo Organizacji „Solidarność Walcząca”
Lublin 1983-1987
Niereg.
Bibl. HŁ	1984 nr 10 ; 1985 nr 1,5, 8-10 ; 1986 nr 2-6
;1987 nr 1
Bibl. KUL	1983 nr 1-10, 12-14 ; 1984 nr 16-19,21-27,
31 ; 1985 nr 32-36, 39-41+wyd. spec.-maj ;
1986	nr 42-47 ; 1987 nr 49, 51, 52
Bibl. UMCS	1983 nr 13, 15 : 1984 nr 5, 6, 8-11 ; 1985 nr
3,	9, 10 ; 1986 nr 2,4-o ; 1987 nr 3,4
1799.	SOLIDARNOŚĆ WIEJSKA : pismo MKZ NSZZ „Solidarność” w Lubli¬
nie / Komisja do Spraw Rolnych MKZ NSZZ „Solidarność” Region Środkowo-
Wschodni
Lublin - Warszawa 1980-1981
Od nr 8 1981 r.tyt.: PISMO ZWIĄZKOWE NSZZ RI |ROLNlKÓW INDY¬
WIDUALNYCH] „SOLIDARNOŚĆ” REGION ŚRODKOWO-WSCHODNI,
od nr 14 1981 r. tyt.: NIEZALEŻNY SAMORZĄDNY ZWIĄZEK ZAWODO¬
WY ROLNIKOW INDYWIDUALNYCH „SOLIDARNOŚĆ” BIULETYN
ZWIĄZKOWY
Bibl.HŁ	1981 nr 3, 6, 8
Bibl KUL	1981 nr 2-4, 6-8
ChBP Chełm	1980 nr 1
1800.	SOLIDARNOŚĆ WSK „PZL-ŚWIDNIK” : biuletyn Strajkowy Regio¬
nalnego Komitetu Strajkowego Regionu Środkowo-Wschodniego / [red. kom.:
A. Bondos [i in.]
Świdnik 1980-1981
W 1981 r. zm. podtyt.: biuletyn związkowy WSK PZL Świdnik. Zakładowa Ko¬
misja Związkowa NSZZ
		

/page0107.djvu

			s
103
Bibl.HŁ	1981 nr 2
Bibl. KUL	1980 nr 1 ; 1981 nr 14, 22, 25, 26, 29-33,
35-38
1801.	SOLIDARNOŚĆ ZIEMI LUBARTOWSKIEJ : biuletyn informacyjny
/ Międzyzakładowy Komitet Koordynacyjny Rejonu Miasta Lubartowa ; red. A.
Adamski, G. Gregorowicz
Lubartów 1981
Następny tyt.: BIULETYN INFORMACYJNY / NSZZ „Solidarność” Ziemi
Lubartowskiej
Bibl. KUL	1981 nr 1
Bibl. UMCS	1981 nr spec. z dn. 12 maja
1802.	SOLIDARNOŚĆ ZIEMI PUŁAWSKIEJ : pismo wydawane przy pomocy
MKZ NSZZ „Solidarność” w Puławach
Puławy 1980-1982
Bibl. HŁ	1980 nr 1-3, 5, 6, 8, 55 ; 1981 nr 8, 19, 33-
35, 41-43, 47, 48, 50, 60, 63 ; 1982 nr 23
1803.	SPARTAKIADALNE ECHO / red. Andrz^-' Wawrzycki
Lublin 1981
Bibl. HŁ	1981 nr 1-3, 5
1804.	SPEEDWAY JOURNAL : miesięcznik/ wyd. i red. Jerzy Krasiński
Lublin 1989
Miesięcznik
Bibl.HŁ	1989 nr 1,2
Bibl. UMCS	1989 nr 1,2
1805.	SPIS ABONENTÓW LUBELSKIEJ SIECI TELEFONÓW I INFOR¬
MATOR FIRM HANDLOWYCH
Lublin 1925
Bibl. KUL	1925
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRĘGU
POCZT I TELEGRAFÓW
zob.
SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI OKRʬ
GU POCZT I TELEGRAFÓW W LUBLINIE I POLSKIEJ AKCYJNEJ
SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIEŚCIE LUBLINIE
		

/page0108.djvu

			104
KATALOG
1806.	SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH DYREKCJI
OKRFGU POCZT I TELEGRAFÓW W LUBLINIE I POLSKIEJ AK¬
CYJNEJ SPÓŁKI TELEFONICZNEJ W MIEŚCIE LUBLINIE / Państwowe
Przedsiębiorstwo „Poczta, Telegraf i Telefon”
Lublin - Warszawa 1921, 1938-1947
Rocznik.-Od 1947 r. tyt.: SPIS ABONENTÓW SIECI TELEFONICZNYCH
DYREKCJI OKRĘGU POCZT I TELEGRAFÓW
Bibl. HŁ	1921
Bibl. KUL	1938 ; 1939; 1947
1807.	SPIS DOŚWIADCZEŃ / Zakład Rolniczo-Doświadczalny Zemborzyce. Lu¬
belska Izba Rolnicza
Lublin 1937
Bibl. AR	1937
SPIS KOŚCIOŁÓW I DUCHOWIEŃSTWA
zob.
[SCHEMATISMUS] CATALOGUS ECCLLSIARUM ... ET CLERI...
1808.	SPIS TELEFONÓW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA ROK
... / Wydawnictwa Komunikacyjne
Warszawa 1955-1986
Bibl. HŁ	1955
Bibl. KUL	1958 ; 1970/1971 ; 1974/1975; 1977/1978
; 1980/1981 ; 1986
1809.	SPIS WYKŁADÓW / Wyższa Szkoła Rolnicza w Lublinie
Lublin 1955/1956-
Rocznik. - W 1961/1962 r. tyt. : SKŁAD OSOBOWY I SPIS WYKŁADÓW.
- W 1977/1978 r. wyd. Akademia Rolnicza w Lublinie
Bibl. AR	1955/1956 - 1982/1983
Bibl. HŁ	1960/1961 ; 1964/1965; 1995 ; 2000
SPIS WYKŁADÓW I SKŁAD OSOBOWY UMCS
zob.
SPIS WYKŁADÓW NA ROK AKADEMICKI ... / Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej
SPIS WYKŁADÓW I SKŁAD OSOBOWY UNIWERSYTETU
zob.
SPIS WYKŁADÓW NA ROK AKADEMICKI... / Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej
		

/page0109.djvu

			s
105
1810.	SPIS WYKŁADÓW NA ROK AKADEMICKI ... / Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej
Lublin 1944/1945-[ 1993/1996]
W 1948/1949 r. tyt.: SPIS WYKŁADÓW I SKŁAD OSOBOWY
UNIWERSYTETU, od 1949/1950 r. tyt : SPIS WYKŁADÓW NA ROK AKA¬
DEMICKI ..., w 1955/1956 r. tyt.: SPIS WYKŁADÓW I SKŁAD OSOBOWY
UMCS, za 1967/1968 r. tyt.: SPIS WYKŁADÓW UMCS
Bibl.HŁ	1947/1948-1949/1950 ; 1952/1953-1955,
1956 ; 1960/1961 ; 1966/1967 ; 1967/1968
Bibl.KUL	1945/1946-1950/1951 ; 1952/1953-1969
1970 ; 1971/1972 ; 1973/1974 ; 1974/1975
Bibl. Sem. Lublin	1946/1947 ; 1947/1948 ; 1950/1951
Bibl. UMCS	1944/1945-1993/1996
SPIS WYKŁADÓW UMCS
zob.
SPIS WYKŁADÓW N \ ROK AKADEMICKI / Uniwersytet Marii Curie-
Skłodowskiej
1811.	SPOINA : wydawnictwo okolicznościowe / Spółdzielnia Prac' Sprzętu Me¬
dycznego w Lublinie ; red. Jerzy Denisiuk
Lublin, maj 1965
Jednodniówka
Bibl. HŁ
1812.	SPOJRZENIA / Socjalistyczny Związek Studentów Polskich ; red. Krzysztof
Sobczak
Chełm, 28 kwietnia 1980
Jednodniówka. - Poprz. tyt.: CHEŁM 80 : pismo społeczno-polityczne
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
1813.	SPOJRZENIA : informator wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej / So¬
jusz Lewicy Demokratycznej
Chełm, sierpień 1993
[Jednodniówka]
ChBP Chełm
1814.	SPOJRZENIA : miesięcznik Duszpasterstwa Młodzieży „Źródło” / Katolic¬
kie Stowarzyszenie Młodzieży
Łęczna 1989-
Bibl. HŁ	1989 nr 1-10 ; 1990 nr 1-12 ; 1991 nr 1-12 ;
		

/page0110.djvu

			106
KATALOG
Bibl. KUL
1992	nr 1-12; 1993 nr 4, 5, 8-12; 1994 nr 7,
8	; 1995 nr 2, 3, 7-10, 12 ; 1996 nr 10 ; 1997
nr 2, 3 ; 1998 nr 1-6 + dod.; 2000 nr 1-12
1989	nr 1-7 ; 1990 nr 1,2,4-6, 10-12 ; 1991
; 1992 ; 1993 + dod. ; 1994 nr 1, 2, 4-12 ;
1995	; 1996 nr 1-9, H, 12 ; 1997-2000
Bibl. Sem. Lublin
1993	nr 1-5, 8-12 ; 1994 nr 1,2,4-9, 11, 12
; 1995-1998 nr 1-12
1815.	SPOJRZENIA CHEŁMSKIE : pismo społeczno-kulturalne / wyd. Zbi¬
gniew Janowski; [red. zesp.: Hanna Maksim [i in.]
Chełm 1994-
Dwutygodnik, miesięcznik
1816.	SPOJRZENIA PARLAMENTARNE : biuletyn informacyjny posła Zbi¬
gniewa Janowskiego
Chełm 2000-
[Niereg.]
1817.	SPOJRZENIA WYBORCZE CHEŁMSKIE
Chełm, wrzesień 1997, 1998
[Jednodniówka]
ChBP Chełm
1818.	SPOKO TADEK K.?! / Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we
Włodawie
Włodawa, marzec 1994
[Jednodniówka]
ChBP Chełm
1819.	SPOTKANIA : niezależne pismo młodych katolików : nieregularny kwartal¬
nik / Oficyna Wydawnicza „Spotkania” ; red. Zdzisław Bradel
Lublin 1977/1978-1985/1986
Kwartalnik
Bibl. HŁ
ChBP Chełm
1994	nr 1-10, 12-14 ; 1995 nr 1, 2
1994	nr 1-14 ; 1995 nr 1-23 ; 1996 nr 1-25
; 1997 nr 1-3 ; 1998 ar 4-6 , 1999 nr 1-8 ;
2000	nr 1-4
ChBP Chełm
2000 r.r 1,2
Bibl. HŁ
1977/1978 nr 2 ; 1979 nr 7, 8 ; 1981/1982
nr 17/18 ; 1982 nr 19, 20 ; 1982/1983 nr
21/22 ; 1983/1984 nr 25/26 ; 1985 nr 32 ;
1985/1986 nr 33/34
		

/page0111.djvu

			s
107
Bibl. KUL
Bibi Sem. Lublin
Bibl. UMCS
1977/1978 nr 1,2 ; 1978 nr 3,4; 1978/1979
nr 5/6 ; 1979 nr 7, 8 ; 19811982 nr 17/18 ;
1982	nr 19, 20 ; 1982^1983 nr 21/22 ; 1983
nr 23, 24 ; 1983/1984 nr 25/26 ; 1984 nr
27/28
1977/1978 nr 1,2 ; 1978 nr 3,4 ; 1978/1979
nr 5/6
1977/1978 nr 1,2 ; 1978 nr 3,4 ; 1978/1979
nr 5/6 ; 1979 nr 7, 8 ; 198i 1982 nr 17/18 ;
1982	nr 19, 20 ; 1983/1984 nr 25/26 ; 1984
nr 27/28
1820 SPÓJNIA / Związek Kapłański „Unitas” w Lublinie : red. Jan Władziński
Lublin 1921-1923
Miesięcznik
Bibl HŁ	1921 nr 1-8,12 ; 1922 nr 1-12 ; 1923 nr 1-6
Bibl. KUL	1921 nr 1-12 ; 1922 nr 1-12 ; 1923 nr 1-6
Bibl. Sem. Lublin	1921 nr 12 ; 1922 nr 1-12 ; 1923 nr 1-6
1821.	SPÓJNIA : pismo młodzieży Szkół Średnich w Chełmie / Uczniowska Mię¬
dzyszkolna Komisja Porozumiewawcza w Chełmie ; red. nacz. Tadeusz Jaworski
Chełm 1932-1936
Bibl. KUL	1932 nr 1 ; 1933 nr 1-5 ; 1935 nr 8, 10 ;
1936	nr 1
ChBP Chełm	1933 nr 1,3
Muz. Chełm	1932 nr 1 ; 1933 nr 1-4
Muz. J. Cz.	1932 nr 1 ; 1933 nr 1, 3 ; 1934 nr 6 ; 1935
nr 9 ; 1936 nr 1
1822.	SPÓŁDZIELCA LUBELSKI : biuletyn Lubelskiej Spółdzielni Spożywców
Lublin 1947-1948
Miesięcznik. - Nr 1 1947 r. wyd. w formie jednodniówki
Arch. Lublin	1947 ; 1948
Bibl AR	1947 nr 2-5 ; 1948 nr 1-8
Bibl. HL	1947 nr 1 -4 ; 1948 nr 1 -8
Bibl. KUL	1947 nr 6 ; 1948 nr 1 -8
Bibl. UMCS	1947 nr 1 -6 ; 1948 nr 1 -8
Muz. M. Lublina	1948 nr 7
1823.	SPÓŁDZIELCA LUBELSKI : tygodnik wydawany staraniem Wydziału
Społeczno-Wychowawczego przy Lubelskim Stowarzyszeniu Spożywców / wyd. i
red Wanda Papiewska
Lublin 1917-1925
Tygodnik. - Od 1922 r. dwutygodnik
		

/page0112.djvu

			108
KATALOG
B,bl. AR
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
1919	nr 13, 16, 19-41, 45-47, 49 ; 1920 nr
1. 2, 4-9, 11, 12, 14, 16, 17, 19-23, 26-30,
32, 34-51 ; 1921 nr 2-4, 7-10, 12, 13, 15-48,
50-52 , 1922 nr 1-6, 8, 10-31 ; 1923 nr 1-8,
10, 11, 13 ; 1924 nr 1-5 ; 1925 nr 1-7
1922 nr 29
1918	nr 48 ; 1925 nr 1
1824.	SPRAVOCNAJA KNIŹKA GUBERNII / Gubemskaja Tipografija, Ljub-
lin ; red. K.Ćemecki
Ljublin 1905
[Rocznik]
SPRAWA POLSKA
zob.
WOLNA POLSKA : dwutygodnik polityczno-społeczny : organ Wydziału Narodo¬
wego Lubelskiego
1825.	SPRAWOZDANIA I INFORMACJE ZARZĄDU ODDZIAŁU ZWIĄZ¬
KU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO PRZY UNIWERSYTECIE MA'II
CURIE-SKLODOWSKIEJ W LUBLINIE ZA OKRES ... / Zarząd Oddziału
ZNP przy UMCS w Lublinie ; red. Władysław Ćwik [i in.]
Lubi 1967
Do użytku wewn.
Bibl. UMCS	1967 nr 4-10
SPRAWOZDANIA MIĘDZYWYDZIAŁOWEGO ZAKŁADU HISTORII
KULTUR W ŚREDNIOWIECZU
zob.
BULLETIN DE RECHERCHES DE L’INSTITUT DE LA CULTURA
MEDIEVALE
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ TERENOWYCH KATEDRY ARCHEOLO¬
GII UMCS
zob.
SPRAWOZDANIA Z BADAŃ TERENOWYCH ZAKŁADU ARCHEOLO¬
GII UMCS I ARCHEOLOGICZNEGO OŚRODKA BADAWCZO-KON-
SERWATORSKIEGO W LUBLINIE W ... ROKU
Arch. Lublin
Bibl. UMCS
1905
1905
		

/page0113.djvu

			S 	 109
1826.	SPRAWOZDANIA Z BADAŃ TERENOWYCH W WOJEWÓDZ¬
TWIE ZAMOJSKIM / Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski
w Zamościu
Zamość 1986-1989
Bibl. KUL	1986-1988
Bihl. UMCS	1986-1989
1827.	SPRAWOZDANIA Z BADAŃ TERENOWYCH ZAKŁADU ARCHE¬
OLOGII UMCS I ARCHEOLOGICZNEGO OŚRODKA BADAWCZO-
-KONSERWATORSKIEGO W LUBLINIE W ... ROKU / UMCS ; red. Jan
Gurba
Lublin 1980-1994
Rocznik.-Od 1983. tyt : SPRAWOZDANIA Z BADAŃ TERENOWYCH
KATEDRY ARCHEOLOGII UMCS
Bibl. HŁ	1982 ; 1983 1985 ; 1987-1994
Bibl. KUL	1982 ; 1983 ; 1985-1989 ; 1991-1994
Bibl. UMCS	1980 ; 1983 ; 1985-1987 ; 1989-1994
Muz. Lublin	1981 ; 1988 ; 1995
SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI WYDAWNICZEJ I POSIEDZEŃ NA¬
UKOWYCH ORAZ KRONIKA TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KUL
zob.
SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI WY DAWNICZEJ I POSIEDZEŃ NA¬
UKOWYCH TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNI¬
WERSYTETU LUBELSKIEGO
1828.	SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI WYDAWNICZEJ I POSIEDZEŃ
NAUKOWYCH TOWARZYSTWA NAUKOWEGO KATOLICKIEGO UNI¬
WERSYTETU LUBELSKIEGO
Lublin 1945/1947-[ 1998]
Niereg -Od nr 3 tyt : SPRAWOZDANIA Z CZYNNOŚCI WYDAWNICZEJ
I POSIEDZEŃ NAUKOWYCH ORAZ KRONIKA TOWARZYSTWA NA¬
UKOWEGO KUL
Bibl. HŁ	1945/1947-1962
Bibl. KUL	1945/1947 : 1948,1949-1986 ; 1998
Bibl. Sem. Lublin	1945/1947-1967 ; 1969-1971 ; 1973
Bibl. UMCS	1945/1947-1971
1829.	SPRAWOZDANIA Z DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH KÓŁ DO¬
ŚWIADCZALNYCH I ORGANIZACJI ROLNICZYCH/Komisja Współpracy
w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa
Wiejskiego w Puławach
Puławy 1931-1933
Rocznik
		

/page0114.djvu

			110
KATALOG
Bibi. AR	1931-1933
Bibi. KUL	1933
Bibi. UMCS	1932 ; 1933
1830.	SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACJI ORaZ
SAMORZĄDÓW KLASOWYCH / Gimnazjum Państwowe im. St. Staszica
w Chełmie
Chełm 1933/1934
Bill. KUL	1933/1934
1831.	SPRAWOZDANIE / Bank Ziemi Polskiej w Lublinie
Lublin [1919]-1922
Bibl. KUL	1921 ; 1922
1832.	SPRAWOZDANIE / Miejskie Biuro Statystyczne w Lublinie
Lublin [1918]-1928
[Kwartalnik]
Bibl. HŁ	1918 ; 1924-1928
Bibl. KUL	1919; 1920; 1925-1928
1833.	SPRAWOZDANIE / Oddział Uczelniany Związku Nauczycielstwa Polskie¬
go przy Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Lublin 1969-1975/1976
Bibl. KUL	1969-1975/1976
Bibl UMCS	1970 ; 1972/1973
1834.	SPRAWOZDANIE / Państwowe Gimnazjum Męskie im. Hetmana Jana Za¬
moyskiego w Lublinie
Lublin 1934/1935
Bibl. KUL	1934/1935
1835.	SPRAWOZDANIE / Rada Adwokacka w Lublinie
Lublin 1972
[Maszyn, powiel.]
Bibl. KUL	1972
1836.	SPRAWOZDANIE / Spółdzielnia Zbytu Produktów Zwierzęcych Lubelsz¬
czyzny
[Lublin] 1946-1947
[Maszyn, powiel.]
Bibl. AR	1947
Bibl. KUL	1946 ; 1947
		

/page0115.djvu

			s
111
1837.	SPRAWOZDANIE / Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Lublinie
Lublin 1927/1932
Niereg.
Bibl. KUL	1927/1932
Bibl. UMCS	1927/1932
1838.	SPRAWOZDANIE / Wydział Statystyczny przy Magistracie Miasta Lublina
Lublin 1918-1920
Arch. Lublin	1918
Bibl KUL	1919 ; 1920
1839.	SPRAWOZDANIE / Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgowy
w Lublinie
Lublin 1972
Bibl. KUL	1972
1840.	SPRAWOZDANIE BANKU KUPIECKIEGO W BIAŁEJ PODLA¬
SKIEJ : Spółdzielnia z ograniczona odpowiedzialnością w Białej Podlaskiej za
1925 rok
Biała Podlaska 1925
[Kserokopia]
MBP Biała Podl.	1925
1841.	SPRAWOZDANIE DOMU ZAROBKOWEGO W LUBLINIE
Lublin 1898-1907
Tyt. i tekst również w j. ros.
Bibl. HL	1898-1902 ; 1906 ; 1907
Bibl. KUL	1898 ; 1902
Bibl. UMCS	1904
1842.	SPRAWOZDANIE DYREKCJI GIMNAZJUM PAŃSTWOWEGO
IM. ST. STASZICA W LUBLINIE ZA OKRES ...
Lublin 1919/1920-1947/1948
Bibl. PIŁ	1919/1920-1924/1925 ; 1935/1936 ; 1947/
1948
Bibl KUL	1919/1920-1924/1925 ; 1931/1932 ; 1934/
1935 ; 1936 1937-1938/1939 ; 1947/1948
Bibl. UMCS	1919/1920 ; 1924/1925 ; 1947/1948
1843.	SPRAWOZDANIE DYREKCJI GIMNAZJUM PAŃSTWOWEGO
MĘSKIEGO IM. J. I. KRASZEWSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Biała Podlaska 1922/1923
Bibl. KUL	1922/1923
		

/page0116.djvu

			112
KATALOG
1844.	SPRAWOZDANIE DYREKCJI KRÓLEWSKIEGO POLSKIEGO
GIMNAZJUM I PRYWATNEGO GIMNAZJUM ŻEŃSKIEGO W ZaMO-
ŚCIU ZA ROK SZKOLNY ... / wyd. Zygmunt Pomarański i Spółka
Zamość 1916/1917-1917/1918
SPRAWOZDANIE DYREKCJI LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA KRE¬
DYTOWEGO MIEJSKIEGO
zob.
SPRAWOZDANIE DYREKCJI TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO MIA¬
STA LUBLINA ZA ...
1845.	SPRAWOZDANIE DYREKCJI PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM
MĘSKIEGO W KRASNYMSTAWIE / Dyrekcja Państwowego Gimnazjum Mę¬
skiego w Krasnymstawie
Krasnystaw 1918/1919
Bibl. UMCS	1918/1919
SPRAWOZDANIE DYREKCJI PAŃSTWOWEGO SEMINARIUM NA¬
UCZYCIELSKIEGO ŻEŃSKIEGO W LUBLINIE
zob.
SPRAWOZDANIE DYREKCJI PUBLICZNEGO SEMINARIUM NAUCZY¬
CIELSKIEGO ŻEŃSKIEGO W LUBLINIE
1846.	SPRAWOZDANIE DYREKCJI PUBLICZNEGO SEMINARIUM NA¬
UCZYCIELSKIEGO ŻEŃSKIEGO W LUBLINIE
Lublin 1916/1917-1918/1919
Od 1917/1918 r.tyt : SPRAWOZDANIE DYREKCJI PAŃSTWOWEGO SE¬
MINARIUM NAUCZYCIELSKIEGO ŻEŃSKIEGO W LUBLINIE
Bibl. HŁ	1916/1917-1918/1919
Bibl. KUL	1916/1917-1918/1919
1847.	SPRAWOZDANIE DYREKCJI TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO
MIASTA LUBLINA ZA ...
Lublin 1887-1937
[Rocznik]. - Za 1891 r. tyt. i tekst w j. ros. - Od 1902/1903 r. tyt.: SPRAWOZDA¬
NIE DYREKCJI LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA KREDYTOWEGO
MIEJSKIEGO
Bibl. HŁ	1887-1906/1907 ; 1908/1909 ; 1909/1910 ;
[Rocznik]
Bibl. HŁ
Bibl. UMCS
1916/1917 ; 1917/1918
1916/1917; 1917/1918
Bibl. KUL
1911/1912-1918 ; 1920 ; 1928-1931
1887 ; 1889 ; 1890 ; 1899 ; 1912 ; 1931 ;
		

/page0117.djvu

			s
113
1933 ; 1935 ; 1936
Bibl. UMCS	1937
1848.	SPRAWOZDANIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LU¬
BLINIE ZA ROK ...
Lublin 1929-1937
Bibl. Hł,	1929 ; 1931 ; 1935-1937
Bibl. KUL	1929-1937
Bibl. UMCS	1929-1937
MBP Bula Pódl.	1930-1938
1849.	SPRAWOZDANIE IZBY	ROLNICZEJ ZA ROK ... / Lubelska Izba
Rolnicza
Lublin 1933/1934; 1936/1937
MBP Biała Podl.	1933/1934 ; 1936/1937
1850.	SPRAWOZDANIE IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W LUBLINIE ZA
ROK ... / Izba Rzemieślnicza w Lublinie
Lublin 1929-1937
Bibl. HŁ	1932 ; 1936 ; 1937
Bibl. KUL	1931-1933 ; 1935-1937
Bibl. UMCS	1929-1931 ; 1933-1937
1851.	SPRAWOZDANIE KASY POZYCZKOWEJ PRZEMYSŁOWCÓW
LUBELSKICH ZA ROK ...
Lublin 1888-1926
W 1926 r. tyt.: KASA PRZEMYSŁOWCÓW I ROLNIKÓW LUBELSKICH.
SPRAWOZDANIE ZA ROK... - Tekst również w j. ros.
Bibl. HŁ	1888 ; 1889 ; 1893 ; 1894 ; 1897-1900 ;
1908; 1910-1922; 1926
Bibl. KUL	1915 ; 1918 ; 1919 ; 1923
1852.	SPRAWOZDANIE KOŁA BRODNICKIEGO / Pomorska Izba Rolni¬
cza. Wydział Wytwórczości Roślinnej - Inspektorat Doświadczalny ; oprać. St.
Stankiewicz
Puławy 1936
Bibl. AR	1936
1853.	SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZALNEGO KIJEWSKIEGO/
Pomorska Izba Rolnicza. Wydział Wytwórczości Roślinnej - Inspektorat Doświad¬
czalny ; oprać. St. Stankiewicz
Puławy 1934-1936
Bibl. AR	1934; 1935
		

/page0118.djvu

			114
KATALOG
1854.	SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZALNEGO KOSCIERSKIE
GO / Pomorska Izba Rolnicza. Wydział Wytwórczości Roślinnej. Inspektorat Do¬
świadczalny
Puławy 1934-1937
Bibl.AR	1934-1937
SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZALNEGO LISEWO - ROBAKO-
WO
zob.
SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZANEGO LISEWSKIEGO
1855.	SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZALNEGO LISEWSKIEGO
/ Pomorska Izba Rolnicza. Wydział Wytwórczości Roślinnej-Inspektorat Doświad¬
czalny ; oprać. Z. Lewicki, St. Stankiewicz
Puławy 1934-1937
W 1 )37 r. tyt.: SPRAWOZDANIE KOŁA DOi WIADCŻALNEGO LISEWO
-	ROBAKOWO
Bibl. AR	1934-1937
1856.	SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZALNEGO POWIATU
TCZEWSKIEGO / Pomorska Izba Rolnicza. Wydział Wytwórczości Roślinnej
Puławy 1927-1937
Bibl.AR	1927-1931; 1934-1937
1857.	SPRAWOZDANIE KOŁA DOŚWIADCZALNEGO POWIATU TO¬
RUŃSKIEGO / Pomorska Izba Rolnicza. Wydział Wytwórczości Roślinnej
Puławy 1934-1937
W 1936 r. red. St. Stankiewicz
Bibl. AR	1934-1937
1858.	SPRAWOZDANIE KOMISJI CENTRALNEJ KLASOWYCH ZWIĄZ¬
KÓW ZAWODOWYCH / nakł. Sekretariatu Komisji Centralnej Związków Zawo¬
dowych Dyrekcji Lubelskiej Spółki Wydawniczej
Lublin 1918/1920
Bibl.HŁ	1918/1920
Bibl. KUL	1918/1920
1859.	SPRAWOZDANIE KOMITETU OBCHODU 30-LECIA GIMNA¬
ZJUM MĘSKIEGO W BIAŁEJ PODLASKIEJ
Biała Podlaska 1928
Wyd. Biblioteka Bielska nr 4
Bibl. HŁ	1928
		

/page0119.djvu

			s
115
SPRAWOZDANIE KOMITETU POWIATOWEGO PZPR W CHEŁMIE
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU POWIATOWEGO PZPR
[POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ] W CHEŁMIE
1860.	SPRAWOZDANIE KOMITETU TOWARZYSTWA BIBLIOTEKI PU¬
BLICZNEJ IM. HIERONIMA ŁOPACIŃSKIEGO W LUBLINIE ZA ROK
... / Towarzystwo Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie
Lublin 1907-1913
Bibl. HŁ	1907-1909 ; 1913
Bibl. KUL	1907-1909 ; 1913
1861.	SPRAWOZDANIE KOMITETU TOWARZYSTWA MUZYCZNEGO
W LUBLINIE ZA ... ROK / Komitet Towarzystwa Muzycznego w Lublinie
Lublin 1898/1899-1909/1910
Tyt. także w jęz. ros.: OTĆET’ KOMITETA LJUBLINSKAGO MUZYKA-
LNAGO OBSCESTVA
Bibl. HŁ	1898 1899-1904/1905 ; 1906/1907-
1909/1910
Bibl. KUL	1898/1899
1862.	SPRAWOZDANIE KOMITETU WOJEWÓDZKIEGO PZPR [POL¬
SKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ] W LUBLINIE
Lublin 1960/1961-1973/1974
Bibl. KUL	1960 1961 ; 1962/1964 ; 1969/1970 ;
1973/1974
1863.	SPRAWOZDANIE KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI PO¬
WIATU LUBELSKIEGO
Lublin [1927-1930]
[Maszyn, powiel.]
Bibl. KUL	1930
1864.	SPRAWOZDANIE KOMUNALNEJ KASY OSZCZĘDNOŚCI PO¬
WIATU RADZYŃSKIEGO W RADZYNIU Z CZYNNOŚCI DOKONA¬
NYCH W CZASIE OD ... DO ... / Komunalna Kasa Oszczędności Powiatu
Radzyńskiego w Radzyniu
Radzyń 1929/1930
[Niereg.]
Bibl. UMCS	1929/1930
		

/page0120.djvu

			116
KATALOG
1865.	SPRAWOZDANIE KUPIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W CHEŁMIE LUBELSKIM
Chełm 1928
Bibl. KUL	1928
1866.	SPRAWOZDANIE KUPIECKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO
W LUBLINIE
Lublin 1926
Bibl. KUL	1926
1867.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA ROLNI¬
CZEGO ZA CZAS ...
Lublin 1900/1901-1914
Za 1905/1906 r.tyt : SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIE¬
GO TOWARZYSTWA ROLNICZEGO. - Od 1909 r. tyt. i tekst w j. ros.
Bibl. HŁ	1900/1901 ; 1901/1902 ; 1903/1904; 1905/
1906; 1906/1907 ; 1907/1908 ; 1909-1914
Bibl. UMCS	1902/1903; 1903/1904; 1904/1905; 1907/
1908
1868.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA SPOŻYW¬
CÓW
Lublin 1917-1919
Bibl. KUL	1918 ; 1919
1869.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA SPOŻYW¬
CÓW „PRZEZORNOŚĆ” ZA CZAS ..,
Lublin 1902/1903
Bibl. HŁ	1902/1903
1870.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO SYNDYKATU ROLNICZEGO
SPÓŁKI AKCYJNEJ W LUBLINIE
Lublin 1921/1922
Bibl. KUL	19211922
1871.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA POŻYCZKO-
WO-OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
Lublin 1900/1901-1914
Bibl. HŁ	1900/1901 ; 1903-1908 ; 1910 ; 1914
		

/page0121.djvu

			s
117
1872.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA WALKI
Z GRUŹLICĄ ZA ROK ...
Lublin 1912-1917
Bibl. HŁ	1912 ; 1916 ; 1917
1873.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA WZAJEMNE¬
GO KREDYTU
Lublin 1898-1921
[Rocznik]
Bibl. HŁ	1899-1920
Bibl. KUŁ	1902 ; 1904 ; 1906 ; 1909 ; 1911 ; 1913 ;
1915 ; 1916 ; 1918-1920
1874.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU MŁODZIEZY
POLSKIEJ
Lublin 1927
Bibl. KUL	1927
1875.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO ZWIĄZKU TEATRÓW I CHÓ¬
RÓW LUDOWYCH
Lublin 1929/1932
Bibl. KUL	1929/1932
1876.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ / wydaw. Lubel¬
skiej Izby Rolniczej
Lublin 1933/1934-1937/1938
Bibl. AR	1933/1934 ; 1934/1935 ; 1936/1937
Bibl. HŁ	1933/1934-1937/1938
Bibl. KUL	1933/1934-1937/1938
Bibl. UMCS	1933 1934-1937/1938
1877.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEJ KASY POGRZEBOWEJ ZA ROK ...
Lublin 1904
Tyt. również w j. ros.: OTĆET’ LJUBLINSKOJ POCHORONNOJ KASSY
ZA... GOD
Bibl. HŁ	1904
Bibl. KUL	1904
1878.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEJ SIEDMIOKLASOWEJ SZKOŁY
handlowej za pierwsze dwa lata jej działalności
Lublin 1902/1903-1903/1904
Tyt. i ekst również w j. ros.
Bibl. HŁ	1902/1903 ; 1903/1904
		

/page0122.djvu

			118
KATALOG
1879.	SPRAWOZDANIE LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI SPOŻYWCÓW
Lublin [1927-1947]
Bibl. HŁ	1927-1929 ; 1947
BiblKUL	1946; 1947
Bibl. UMCS	1945
1880.	SPRAWOZDANIE O RUCHU LUDNOŚCI ... / Wydział Statystyczny
przy Magistracie m. Lublina
Lublin 1918-1921
Bibl. HŁ	1918 nr 1, 9-52 ; 1919 nr 1-51 ; 1920 nr 15-
53 ; 1921 nr 2-52
1881.	SPRAWOZDANIE O STOSUNKACH GOSPODARCZYCH NA TE¬
RENIE IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LUBLINIE
Lublin 1931-1938
Kwartalnik.-Od 1936r.tyt : SPRAWOZDANIE O SYTUACJI GOSPODAR¬
CZEJ W OKRĘGU IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LUBLINIE
Bibl. KUL	1931 nr 2-4 ; 1932 nr 1, 3, 4 ; 1935 nr 2 ;
1936-1938 nr 4
Bibl. UMCS	1931 nr 4 ; 1933 nr 3 ; 1935 nr 2 ; 1937-
1938 nr 1-4
SPRAWOZDANIE O SYTUACJI GOSPODARCZEJ W OKRĘGU IZBY
PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LUBLINIE
zob.
SPRAWOZDANIE O STOSUNKACH GOSPODARCZYCH NA TERENIE
IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ W LUBLINIE
1882.	SPRAWOZDANIE O WYKONANIU TERENOWEGO PLANU GO¬
SPODARCZEGO I ZBIORCZEGO BUDŻETU STRAŻY POŻARNYCH
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W CHEŁMIE ZA LATA .../Oddział
Powiatowego Związku Straży Pożarnych RP w Chełmie
Chełm Lubelski 1926/1936
Niereg.
Bibl. UMCS	1926/1936
1883.	SPRAWOZDANIE ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZWIĄZKU STRA¬
ŻY POŻARNYCH RP [RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ| W CHEŁMIE
Chełm 1926/1936
Bibl. KUL	1926/1936
ChBP Chełm	1936
		

/page0123.djvu

			s
119
1884.	SPRAWOZDANIE OKRĘGOWEGO ZWIĄZKU SPÓŁDZIEL¬
CZYCH STOWARZYSZEŃ SPOŻYWCÓW W LUBLINIE
Lublin 1920-1922
Bibl. KUL	R. 1 1920-R. 3 1922
1885.	SPRAWOZDANIE OKRĘGU LUBELSKIEGO LIGI MORSKIEJ
I KOLONIALNEJ W LUBLINIE ZA ROK ...
Lublin [1932-1937]
Bibl. HŁ	1933 ; 1935 ; 1936
Bibl. KUL	1933 : 1934 ; 1936 ; 1937
Bibl. UMCS	1933-1936
SPRAWOZDANIE OPISOWE I RACHUNKOWE Z DZIAŁALNOŚCI PO¬
WIATOWEGO ZWIĄZKU SAMORZĄDOWEGO W CHEŁMIE
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZWIĄZKU SA¬
MORZĄDOWEGO W CHEŁMIE LUBELSKIM
1886.	SPRAWOZDANIE OPlsOWE Z DZIAŁALNOŚCI ZW PTTK [ZA¬
RZĄDU WOJEWÓDZKIEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA TURY¬
STYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO]
Lublin 1978
Bibl. KUL	1978
1887.	SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO CIMNAZJUM IM. EMILII
PLATER W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA LATA SZKOLNE .../Państwowe
Gimnazjum im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1919/1920-1921/1922
[Niereg.]
Bibl. UMCS	1919 1920-1921 1922
1888.	SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM IM. STANI¬
SŁAWA STASZICA W HRUBIESZOWIE
Hrubieszów 1921/1922
Bibl. KUL	1921/1922
Bibl. UMCS	1921/1922
1889 SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO GIMNAZJUM KOEDUKA¬
CYJNEGO IM. BARTOSZA GŁOWACKIEGO W TOMASZOWIE LU¬
BELSKIM / Bratnia Pomoc Uczennic i Uczniów Państwowego Gimnazjum im.
Bartosza Głov\ ackiego w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski [1918/1919-1926/1927]
		

/page0124.djvu

			120
KATALOG
[Rocznik]
Bibl. KUL	1920/1921-1926/1927
Bibl. UMCS	1923/1924 ; 1924/1925
1890.	SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO
GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO Z PRAC DOKONANYCH W OKRE¬
SIE ... / Państwowy Instytut Gospodarstwa Wiejskiego
Puławy 1929-1934/1937
Bibl. AR	1929-1934/1937
Bibl HŁ	1930/1931 ; 1934/1937
Bibl. KUL	1929-1930/1931 ; 1932/1933 ; 1934/1937
Bibl. UMCS	1929-1934/1937
1891.	SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNA¬
RYJNEGO W PUŁAWACH ZA ROK ... / red. Alfred Trawiński
Puławy 1947-1948
Bibl. AR	1947; 1948
Bibl. HŁ	1947 ; 1948
Bibl. UMCS	1947 ; 1948
1892.	SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEGO SEMINARIUM NAUCZY¬
CIELSKIEGO W ZAMOŚCIU / Państwowe Seminarium Nauczycielskie
w Zamościu
Zamość 1916/1917-1917/1918
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1916/1917 ; 1917/1918
1893.	SPRAWOZDANIE PAŃSTWOWEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W LU¬
BLINIE
Lublin 1925/1926
Bibl. KUL	1925/1926
1894.	SPRAWOZDANIE PODLASKIEGO SYNDYKATU ROLNICZEGO
SP. AKC. W BIAŁEJ PODLASKIEJ ZA ROK OPERACYJNY ...
Biała Podlaska 1923
MBP Biała Podl.	1923
1895.	SPRAWOZDANIE PODSTAWOWEJ ORGANIZACJI PARTYJNEJ
PZPR [POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ] / Komitet
Fabryczny Fabryki Samochodów Ciężarowych w Lublinie
Lublin 1964/1966
Bibl. KUL	1964/'966
		

/page0125.djvu

			s
121
1896.	SPRAWOZDANIE PSYCHOLOGICZNO-WYCHOWAWCZEJ „PO¬
RADNI DLA RODZICÓW” PRZY ZWIĄZKU POLSKIEJ INTELIGEN¬
CJI KATOLICKIEJ
Lublin 1935/1936-1936/1937
Rocznik
Bibl. KUL	1936/1937
1897.	SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE BURSY Ś-GO KAZIMIERZA
W TOMASZOWIE LUBELSKIM ZA ... ROK SZKOLNY / Tłocznia Urzędu
Powiatowego
Tomaszów Lubelski 1918/1919
Bibl. HŁ	1918/1919
1898.	SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE MAGISTRATU MIASTA
CHEŁMA
Chełm 1928/1929-1934/1935
Bibl. KUL	1928/1929-1930/1931 ; 1934 1935
1899.	SPRAWOZDANIA RACHUNKOWE WOJEWÓDZKIEGO KOMUNAL¬
NEGO SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO W CHEŁMIE LUBELSKIM
Chełm 1935/1936-1936/1937
Bibl. KUL	1935/1936 ; 1936/1937
1900.	SPRAWOZDANIE RACHUNKOWE ZARZĄDU MIEJSKIEGO
W LUBLINIE
Lublin 1935/1936-1937/1938
Bibl. KUL	1935/1936 ; 1937/1938
1901.	SPRAWOZDANIE RADY I ZARZĄDU WOJEWÓDZKIEJ SPÓŁ¬
DZIELNI SPOŻYWCÓW. ODDZIAŁ W CHEŁMIE
Chełm 1965-1968
Bibl. KUL	1965; 1968
1902.	SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU WOJE¬
WÓDZKIEGO ZWIĄZKU GMINNYCH SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W LUBLINIE
Lublin 1964/1965
Bibl. KUL	1964/1965
1903.	SPRAWOZDANIE ROCZNE KLUBU POLSKIEGO W LUBLINIE
ZA ... ROK
		

/page0126.djvu

			122
KATALOG
Lublin 1916
Bibl. HŁ	1916
1904.	SPRAWOZDANIE ROCZNE TOWARZYSTWA / Towarzystwo Popiera¬
nia Ruchu Społecznego przy Uniwersytecie Lubelskim
Lublin 1919/1920
Bibl.KUL	1919/1920
1905.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO
ZWIĄZKU HANDLOWEGO NA POWIAT CHEŁMSKI ZA CZAS ...
Lublin 1916/1917
Bibl. HŁ	1916/1917
1906.	SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA DLA
DZIECI W LUBLINIE
Lublin 1911-1913
Rocznik
Bibl. KUL	1913
1907.	SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA SPÓŁDZIELCZEGO PRA¬
COWNIKÓW PAŃSTWOWYCH I KOMUNALNYCH W LUBLINIE
Lublin 1921-1922
Bibl. HŁ	1921 ; 1922
Bibl. KUL	1921
1908.	SPRAWOZDANIE STOWARZYSZENIA SPÓŁDZIELCZEGO RO¬
BOTNIKÓW CHRZEŚCIJAŃSKICH W LUBLINIE
Lublin 1908-1923
Bibl. KUL	1923
1909.	SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA POD NAZWĄ „MUZEUM LU¬
BELSKIE" ZA ROK ...
Lublin 1915
[Rocznik]
Bibl HŁ	1915
Bibl. KUL	1915
Bibl. UMCS	1915
1910.	SPRAWOZDANIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ TEATRU POL¬
SKIEGO W LUBLINIE ZA ... ROK
Tyt. również w j. ros.
Bibl. KUL	1912
		

/page0127.djvu

			s
123
1911.	SPRAWOZDANIE UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ W LUBLINIE
/ Ubezpieczalnia Społeczna w Lublinie
Lublin 1936/1938
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1936/1938
1912.	SPRAWOZDANIE W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO,
SPORTU I TURYSTYKI MIASTA LUBLINA ZA OKRES .../Prezydium
Miejskiej Rady Narodowej. Miejski Komitet Kultury Fizycznej
Lublin 1969
Bibl. HŁ	1969
SPRAWOZDANIE WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZ¬
NEGO ZA... ROK. ODDZIAŁ LUBELSKI
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUBELSKIEGO
WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO
1913.	SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEGO KOMITETU OFIAR PO¬
WODZI W LUBLINIE OD ... / red. Wieńczysław Karwacki
Lublin 1934
Bibl. HŁ	1934
Bibl. UMCS	1934
1914.	SPRAWOZDANIE WOJEWÓDZKIEJ RADY ADWOKACKIEJ
W LUBLINIE ZA ROK ... / Rada Adwokacka w Lublinie
Lublin 1958-1959; 1971
Bibl. UMCS	1958-1959 ; 1971
1915.	SPRAWOZDANIE WYDZIAŁU PRZEMYSŁOWEGO URZĘDU WO¬
JEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK ... / wyd. i red. Urząd Wojewódzki.
Wydział Przemysłowy
Lublin 1931
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1931
1916.	SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI RADY ADWOKACKIEJ
W LUBLINIE I SĄDU DYSCYPLINARNEGO IZBY W LUBLINIE
Lublin 1934/1935
Bibl. KUL	1934/1935
		

/page0128.djvu

			124
KATALOG
1917.	SPRAWOZDANIE Z CZYNNOŚCI ZARZĄDU ZA ROK ... / Spółka
Cywilna „Teatr Lubelski”
Lublin 1888, 1908, 1915
Bibl. HŁ	1888 ; 1908 ; 1915
1918.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI AKADEMII ROLNICZEJ
W LUBLINIE
Lublin 1974/1975-1977/1978
Bibl. KUL	1974/1975 ; 1977/1978
1919.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI CZYNNEGO PRZY MAGI¬
STRACIE MIASTA LUBLINA WYDZIAŁU ŻYWNOŚCIOWEGO MIEJ¬
SKIEGO KOMITETU RATUNKOWEGO
Lublin 1915
Bibl HŁ	1915 wrzesień/grudzień
1920.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI DRUKARNI UMCS ZA
LATA ... / Drukarnia UMCS ; red. Władysław Jakubowski
Lublin 1970/1971
[Niereg.]. - Do użytku służb.
Bibl UMCS	1970/1971
1921.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU PRACY NA TE¬
RENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin 1935/1936
Bibl. HŁ	1935/1936
Bibl. KUL	1935/1936
1922.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GIEŁDY ZBOŻOWEJ
I TOWAROWEJ W LUBLINIE/Giełda Zbożowa i Towarowa w Lublinie
Lublin 1934-1936
Bibl. KUL	1934
Bibl. UMCS	1935 ; 1936
1923.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEGO PO¬
WIATOWEGO ZWIĄZKU GMINNYCH SPÓŁDZIELNI „SAMOPOMOC
CHŁOPSKA” W CHEŁMIE LUBELSKIM / Powiatowy Związek Gminnych
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Chełmie Lubelskim
Chełm 1962
Bibl KUL	1962
		

/page0129.djvu

			s
125
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ZA¬
KŁADU ROLNICZEGO DOŚWIADCZALNEGO CHEŁM
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO ROLNICZEGO W CHEŁMIE LUBELSKIM
1924.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYNIKÓW DOŚWIAD¬
CZEŃ POLOWYCH KÓŁ DOŚWIADCZALNYCH ZIEMI RAWSKIEJ
I LUBACZOWSKIEJ/wydaw Wydziału Małopolskiego Towarzystwa Rolnicze¬
go we Lwowie, nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwowym
Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach
Puławy 1933
Bibl.AR	1933
Bibl. KUL	1933
Bibk UMCS	1933
1925.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYNIKÓW DOŚWIAD¬
CZEŃ POLOWYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ INSPEKTORAT
DOŚWIADCZALNICTWA KIELECKIEJ IZBY ROLNICZEJ W GO¬
SPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA KIELECKIEGO /
nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa
i Reform Rolnych ; wydaw. Kieleckiej Izby Rolniczej ; red. Ludwik Mielęcki
Puławy 1935-1936
Bibl. AR	1935 ; 1936
Bibl. UMCS	1935 ; 1936
1926.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYNIKÓW DOŚWIAD¬
CZEŃ POLOWYCH WIELKOPOLSKIEGO ZWIĄZKU KÓŁ DOŚWIAD¬
CZALNYCH W POZNANIU ZA ROK ... / wydaw. Wielkopolski Związek Kół
Doświadczalnych w Poznaniu Sołacz-Dwór ; red. Bronisław Niklewski, Ludwik
Mielęcki
Puławy 1934, 1937
Bibl. UMCS	1934 ; 1937
1927.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU MEDYCYNY
WSI IM. WITOLDA CHODŹKI W LUBLINIE
Lublin 1989
Bibl. KUL	1989
Bibl. UMCS	1989
1928.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI INSTYTUTU PRACY I HI¬
GIENY WSI W LUBLINIE ZA ROK ... / Instytut Pracy i Higieny Wsi
w Lublinie
		

/page0130.djvu

			126
KATALOG
Lublin 1967
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1967
1929.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU POWIATO¬
WEGO PZPR [POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ]
W CHEŁMIE
Chełm 1959-1964
W 1964-1966 tyt : SPRAWOZDANIE KOMITETU POWIATOWEGO PZPR
W CHEŁMIE
Bibl. KUL	1959-1961 ; 1964-1966 Na XIV Konferen¬
cję Sprawozdawczo-Wyborczą
1930.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU POWIATO¬
WEGO PZPR [POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ]
W ZAMOŚCIU ZA LATA ... / Komitet Powiatowy PZPR w Zamościu
Zamość 1960/1961
[Niereg.]
Bibl. UMCS	1960 1961
1931.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU RATUNKOWE¬
GO POWIATU CHEŁMSKIEGO
Chełm 1915/1916
Bibl KUL	1915/1916
1932.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU UCZELNIA¬
NEGO PZPR [POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ]
AKADEMII MEDYCZNEJ W LUBLINIE ZA OKRES ...
Lublin 1983/1986
Do użytku wewn.
Bibl. HŁ	1983/1986
1933.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMITETU WOJEWÓDZ¬
KIEJ LIGI OBRONY POWIETRZNEJ I PRZECIWGAZOWEJ W LU¬
BLINIE
Lublin 1929-1930
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1929 ; 1930
SPRAWOZDNIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZWIĄZKU POLSKIEJ INTE¬
LIGENCJI KATOLICKIEJ
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI „ODRODZENIA”
		

/page0131.djvu

			s
127
1034. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LEKARSKIEJ CENTRAL¬
NEJ STACJI DOŚWIADCZALNEJ W WILNIE ZA ROK ... / Komisja
Współpracy
w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych ; oprać. Ja¬
nusz Jagmin, Leon Niewiarowicz
Puławy 1934-1936
Bibl. AR	1935 ; 1936
Bibl. UMCS	1934
1935.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LOKAL »JEGO KOMITE¬
TU FUNDUSZU POMOCY BEZROBOTNYM WOJEWÓDZTWA LUBEL¬
SKIEGO
Lublin 1932-1933
Bibl. KUL	1932 ; 1933
Bibl. UMCS	1932 ; 1933
1936.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO MIEJSKIE¬
GO KOMITETU OBYWATELSKIEGO ZA CZAS ...
Lublin 1915
Bibl. HŁ	1915
Bibl. UMCS	1915
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO OKRĘGU WOJE¬
WÓDZKIEGO ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH RP ZA ROK ...
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU STRAŻY POŻAR¬
NYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK ...
1937.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO TOWA¬
RZYSTWA OGRODNICZEGO
Lublin 1926
Bibl KUL	1926
1938.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO TOWARZY¬
STWA POŻYCZKOWO-OSZCZĘDNOŚCIOWEGO
Lublin 1917
Rocznik
Bibl. KUL	1917
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO TOWARZYSTWA
ROLNICZEGO
zob.
		

/page0132.djvu

			128
KATALOG
SPRAWOZDANIE LUBELSKIEGO STOWARZYSZENIA ROLNICZEGO
ZA CZAS...
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO W ZEMBORZYCACH
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO W ZEMBORZYCACH
1939.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO ZWIĄZKU
PRACY KULTURALNEJ
Lublin 1934/1935-1937
Niereg. - W 1936 r. tyt.: LUBELSKI ZWIĄZEK PRACY KULTURAI NEJ.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK ...
Bibl. HŁ	1934/1935 ; 1936
Bibl. KUL	1934/1935 ; 1936 ; 1937
Bibl. UMCS	1936 ; 1937
1940.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKICH WODOCIĄ¬
GÓW I KANALIZACJI W LUBLINIE
Lublin 1936/1937-1937/1938
[Maszyn, powiel.]
Bibl. KUL	1936/1937 ; 1937/1938
1941.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ
ZA ROK... / Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach ; red. St.
Bujewicz
Puławy 1975-[1984]
[Rocznik]
Bibl. UMCS	1975 ; 1976 ; 1978-1980 ; 1984
1942.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU LUBELSKIEGO
WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA HIGIENICZNEGO
Lublin 1903-1913
Od 1911 r. tyt.: SPRAWOZDANIE WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA
HIGIENICZNEGO ZA ... ROK. ODDZIAŁ LUBELSKI. - Tyt. i tekst rów¬
nież w j. ros.
Bibl. HŁ	1903-1905 ; 19H-1913
Bibl. UMCS	1912
1943.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI „ODRODZENIA” / Związek
Polskiej Inteligencji Katolickiej „Odrodzenie”
		

/page0133.djvu

			S 	 129
Lublin 1928/1929-1936/1937
Za 1936/1937 r.tyt.: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ ZWIĄZ¬
KU POLSKIEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
Bibl. HŁ	1929/1930 ; 1936/1937
Bibl. KUL	1928 1929 ; 1929/1930 ; 193T/1933 ;
1936/1937; 1937
1944.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OGRODNICZEGO ZAKŁA¬
DU DOŚWIADCZALNEGO M.T.R. W MALHOWICACH (POW. PRZE¬
MYSKI, WOJ. LWOWSKIE) / nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie
przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych ; oprać. Ludwik Falkowski
Puławy 1937
Bibl. AR	1937
1945.	SPRAWOZDANIE	Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO TOWA¬
RZYSTWA ORGANIZACJI I KÓŁEK ROLNICZYCH W CHEŁMIE/
wyd. A. Dąbrowski
Chełm Lubelski 1936/1937
Bibl KUL	1936/1937
Bibl. UMCS	1936/1937
ChBP Chełm	1936/1937
1946.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGU LUBELSKIEGO/
Polski Czerwony Krzyż
Lublin 1933
Bibl. KUL	1933
1947.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANÓW IZBY ADWO¬
KACKIEJ V. LUBLINIE / Rada Adwokacka w Lublinie
Lublin 1976/1979
Niereg.
Bibl. UMCS	1976/1979
1948.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ORGANIZACYJ ORAZ SA¬
MORZĄDÓW KLASOWYCH ZA ROK SZKOLNY.../Gimnazjum Państwo¬
we im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie ; [red.] Marek Stronkowski
Chełm 1933/1934
ChBP Chełm	1933/1934
1949.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO MUZEUM
NA MAJDANKU
Lublin 1965-1970
		

/page0134.djvu

			130
KATALOG
[Maszyn, powiel.]
Bibl. KUL	1965 ; 1966 ; 1969 ; 1970
1950.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEGO PEDA¬
GOGIUM IM. EWARESTA ESTKOWSKIEGO W LUBLINIE / Państwowe
Pedagogium im. Ewaresta Estkowskiego w Lublinie
Lublin 1928/1933
[Niereg.]
Bibl. UMCS	1928/1933
1951.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZWIĄZ¬
KU SAMORZĄDOWEGO W CHEŁMIE LUBELSKIM
Chełm 1935/1936-1938/1939
Od 1936/1937 rtyt.: SPRAWOZDANIE OPISOWE I RACHUNKOWE
Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO ZWIĄZKU SAMORZĄDOWEGO
W CHEŁMIE
Bibl. KUL	1935/1936 ; 1936 1937 ; 1938/1939
1952.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ZAKŁADOWEJ /
Związek Nauczycielstwa Polskiego. Oddział Uczelniany przy Wyższej Szkole In¬
żynierskiej w Lublinie
Lublin 1969/1972
[Maszyn, powiel.]
Bibl. KUL	1969/1972
1953.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY ZAKŁADOWEJ
I RADY ROBOTNICZEJ / Fabryka Samochodów Ciężarowych w Lublinie
Lublin 1963/1965
Bibl. KUL	1963/1965
1954.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU
DOŚWIADCZALNEGO I OGNISKA KULTURY WARSZAWSKIEJ IZBY
ROLNICZEJ W POŚNIĘTNYM (WOJ. WARSZAWSKIE) / nakł. Komisji
Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych
Puławy 1936-1978
Bibl. AR	1936 ; 1938 ; 1948 ; 1949 ; 1954/1955 ;
1957-1960 ; 1975-1978
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO IM. ST. STASZICA W CHEŁMIE LUBELSKIM
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO ROLNICZEGO W CHEŁMIE LUBELSKIM
		

/page0135.djvu

			s
131
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO LUBELSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W ZEMBORZY-
CACH
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO W ZEMBORZYCACH
1955.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU
DOŚWIADCZALNEGO W HANUSOWSZCZYŹNIE / nakł. Komisji Współ¬
pracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych
Puławy 1936-1937
Bibl. AR	1936 ; 1937
1956.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU
DOŚWIADCZALNEGO W ŁUCKU (BIWAKI) ZA ROK ... / nakł. Komisji
Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym Go¬
spodarstwa Wiejskiego ; oprać. Walery Lenkiewicz
Puławy 1933-1937
W 1935 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO ROLNICZEGO WOŁYŃSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W ŁUCKU
Bibl. AR	1933-1935 ; 1937
Bibl. UMCS	1933 ; 1937
1957.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU
DOŚWIADCZALNEGO W STARYM BRZEŚCIU / nakł. Komisji Współpracy
w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa
Wiejskiego
Puławy 1933-1938
Bibl. AR	1934-1938
Bibl. UMCS	1933 + spis treści
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO W ZEMBORZYCACH
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO W ZEMBORZYCACH
1958.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ STACJI DO¬
ŚWIADCZALNEJ PRZY CUKROWNI SZPANÓW/nakł. Komisji Współpra¬
cy w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa
Wiejskiego ; [red. Stefan Szczerbakow]
Puławy 1934, 1937
		

/page0136.djvu

			132
KATALOG
Bibi AR	1934 ; 1937
Bibi. UMCS	1937
1959.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ STACJI DO¬
ŚWIADCZALNEJ W KUTNIE ZA ROK ... / Komisja Współpracy
w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego
Puławy 1933
Bibl. UMCS	1933 + spis treści
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROŚLINNEGO ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO TOPOLA-BŁONIE
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO W BŁONIU
1960.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SEJMIKU POWIATOWEGO
W ZAMOŚCIU I PRELIMINARZ BUDŻETOWY
Zamość 1923
Bibl. KUL	1923
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIO¬
WEJ W ŚWIFNIKU
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZ¬
KANIOWEJ W ŚWIDNIKU ZA ROK ...
1961.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZILNI ROLNICZO-
-HANDLOWEJ „ROLNIK” W CHEŁMIE
Chełm 1928-1929
Bibl. KUL	1928 ; 1929
1962.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STACJI GENETYCZNEJ
I ROCZNIK TOWARZYSTWA OGRODNICZEGO WARSZAWSKIEGO
W MORACH / nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwo¬
wym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego
Puławy 1932-1935
Bibl. AR	1932-1935
1963.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA MIŁO¬
ŚNIKÓW ZIEMI CHEŁMSKIEJ W CHEŁMIE
Chełm 1971/1973
Bibl. KUL	1971 1973
		

/page0137.djvu

			s
133
1964.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZKOLNEGO ZWIĄZKU
SPORTOWEGO / Szkolny Związek Sportowy. Zarząd Oddziału Wojewódzkiego
w Lublinie
Lublin 1976/1980
Bibl. KUL	1976/1980
1965.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA DLA DZIECI
W LUBLINIE ZA ROK ... / [red.] Wacław Jasiński
Lublin 1911-1912
Bibl.HŁ	1911 nr 1 ; 1912 nr 2
1966.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SZPITALA ŚW. MIKOŁAJA
W CHEŁMIE I [red.] Teofil Gniazdowski
Chełm 1935-1938
Bibl. KUL	1935-1938
1967.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA FILOZO¬
FICZNEGO I PSYCHOLOGICZNEGO W LUBLINIE
Lublin 1945/1947
Bibl. KUL	1945/1947
1968.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA ŚPIEWA¬
CZEGO „ECHO” W LUBLINIE ZA ROK ... / Towarzystwo Śpiewacze
„Echo”
Lublin 1936/1937
Bibl. KUL	1936/1937
1969.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA WIEDZY
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Lublin 1927/1928-1931/1934
Bibl. KUL	1927/1928-1931/1934
1970.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA WIEDZY
POWSZECHNEJ / Towarzystwo Wiedzy Powszechnej. Zarząd Miejski w Lublinie
Lublin 1972/1973-1975/1976
Bibl. KUL	1972/1973-1975/1976
1971.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UBEZPIECZALNI SPO¬
ŁECZNEJ W ZAMOŚCIU / Ubezpieczalnia Społeczna w Zamościu
Zamość 1938
Rocznik
Bibl. UMCS	1938 + spis rzeczy
		

/page0138.djvu

			134
KATALOG
1972.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MARII
CURIE-SKŁODOWSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM ... / UMCS ; red. Ta¬
deusz Smółka [i in.]
Lublin 1966-
Rocznilc
Bibi. AR	1967/1968 ; 1969/1970 ; 1974/1975
Bibl. KUL	1966/1967-1970/1971 ; 1972/1973-
1974/1975 ; 1978/1979
Bibl. UMCS	1966/1967-1978/1979 ; 1984,1987
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU .../Zakład Agrofizyki Pol¬
skiej Akademii Nauk w Lublinie
zob.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA ZAKŁADU AGROFIZYKI POLSKIEJ
AKADEMII NAUK W ROKU ...
1973.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WILEŃSKIEJ ROLNICZEJ
STACJI DOŚWIADCZALNEJ W HIENIAKOWICACH / nakł Kom.sji
Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych
; oprać. Wacław Łastowski
Puławy 1937
Bibl. AR	1937
1974.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO KOMI¬
TETU DO SPRAW BEZROBOCIA W LUBLINIE ZA OKRES ...
Lublin 1931/1932
Rocznik
Bibl. UMCS	1931/1932
1975.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO OBY¬
WATELSKIEGO KOMITETU ZIMOWFJ POMOCY BEZROBOTNYM
W LUBLINIE ZA ROK ...
Lublin 1936/1937-1937/1938
Rocznik
Bibl. KUL	1936/1937 ; 1937/1938
Bibl. UMCS	1936/1937
1976 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZAL¬
NEGO I OGNISKA KULTURY ROLNEJ ŁÓDZKIEJ IZBY ROLNICZEJ
W KOŚCIELCU ZA ROK ... / Komisja Współpracy w Doświadczalnictwie przy
Państwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego w Puławach ; red.
Stanisław Jarzębowski
Puławy 1934
		

/page0139.djvu

			s
135
Rocznik
Bibl. UMCS	1934
1977.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZAL¬
NEGO POMORSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W DŹW1ERZYNIE / nakł. Ko¬
misji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwowym Instytucie Naukowym
Gospodarstwa Wiejskiego
Puławy 1933
Bibl. AR	1933
1978.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZAL¬
NEGO ROLNICZEGO W CHEŁMIE LUBELSKIM / oprać. Kazimierz Stecki
Warszawa-Puławy 1927-1949
W 1933 i 1936 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZE¬
GO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO IM. ST. STASZICA W CHEŁMIE
LUBFLSKIM / oprać. Irena Barlich, A. Polonis, w 1949 r. tyt.: SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI I WYNIKI DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU ROLNI¬
CZEGO DOŚWIADCZALNEGO CHEŁM
Bibl. AR	1927 ; 1933 ; 1935 ; 1937 ; 1949
Bibl. KUL	1929
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO ROLNICZEGO WOŁYŃSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W ŁUCKU
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU DO¬
ŚWIADCZALNEGO W ŁUCKU (BIWAKI) ZA ROK...
1979.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIAD¬
CZALNEGO UPRAWY TORFOWISK WOŁYŃSKIEJ IZBY ROLNICZEJ
POD SARNAMI / Komisja Współpracy w Doświadczalnictwie przy Państwowym
Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego; red. Bronisław Chamiec
Puławy 1933
Bibl UMCS	1933
1980.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZAL¬
NEGO W BŁONIU/nakł. Ministerstwa Reform Rolnych; oprać. Tomasz Szpunar
Puławy 1931-1972/1973
W 1946/1947 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ROŚLINNEGO
ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO TOPOLA-BŁONIE, w 1950/1953 r. tyt.:
WYNIKI DOŚWIADCZEŃ I DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIAD¬
CZALNEGO TOPOLA-BŁONIE ZA LATA ..., w 1964-1972 r. tyt.: WYNIKI
DOŚWIADCZEŃ ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO BŁONIE-TOPOLA
ZA LATA...
		

/page0140.djvu

			136
KATALOG
Bibl. AR
1931 ; 1937 ; 1946 ; 1949 ; 1950-1953
1964-1972 :1973-1977
1981.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZAL¬
NEGO W ZEMBORZYCACH
Warszawa 1923-1937
W 1927 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIEGO
ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO W ZEMBORZYCACH, w 1929 r. tyt.:
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNO-
ROLN1CZEGO W ZEMBORZYCACH, w 1932 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z
DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZELNEGO W
ZEMBORZYCACH, w 1936 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ROLNICZEGO ZAKŁADU DOŚWIADCZALNEGO LUBELSKIEJ IZBY
ROLNICZEJ W ZEMBORZYCACH
Bibl. AR	1923 ; 1927-1937
Bibl. HŁ	1932 ; 1937
Bibl. KUL	1931 ; 1934
Bibl. UMCS	1928 ; 1929 ; 1931-1934 ; 1936 ; 1937
1982.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZAL¬
NEGO WIELKOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ W PĘTKOWIE ZA ROK
... / nakł. Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych
Puławy 1931-1933
Rocznik
Bibl. AR	1931 ; 1933
Bibl. UMCS	1932
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNO-
-ROLNICZEGO W ZEMBORZYCACH
zob.
SPRAWOZDANIE Z DZ¥AŁAlNOŚCI ZAKŁADU DOŚWIADCZALNE¬
GO W ZEMBORZYCACH
1983.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU / Polskie Towarzy¬
stwo Ekonomiczne. Stowarzyszenie Użyteczności. Oddział Wojewódzki
Lublin 1975 ; 1980
Do użytku wewn.
Bibl. HL	1975 ; 1980
1984.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU GŁÓWNEGO
ZWIĄZKU PLANTATORÓW TYTONIU ZA LATA.../ Związek Plantatorów
Tytoniu w Lublinie
Lublin 1969-1975
Bibl. AR	1969-1975
		

/page0141.djvu

			s
137
1985.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OBWODU LU¬
BELSKIEGO POLSKIEGO ZWIĄZKU ZACHODNIEGO
Lublin 1934/1935
Bibl. KUL	1934/1935
1986.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU WO-
JE WÓZKI EJ NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ ZA OKRES
... / Naczelna Organizacja Techniczna
Lublin 1972
Bibl. HŁ	1972
1987.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ODDZIAŁU
ZWIĄZKU LEGIONISTÓW POLSKICH W LUBLINIE
Lublin 1937/1938
[Rocznik]
Bibl. KUL	1937/1938
Bibl. UMCS	1937/1938
1988.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU MOTOROWEGO W LUBLINIE ZA OKRES ...
/ Polski Związek Motorowy
Lublin 1968/1969
Rocznik
Bibl. UMCS	1968/1969
1989.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGU/Zwią¬
zek Bojowników o Wolność i Demokrację. Zarząd Okręgowy w Lublinie
Lublin 1962/1964
Bibl. KUL	1962/1964
1990.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU OKRĘGU
ZWIĄZKU NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO W LUBLINIE ZA LATA
... / Zarząd Okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego Lublin
Lublin 1957/1959-1969/1972
Rocznik
Bibl. UMCS	1957/1959 ; 1966/1969 ; 1969/1972
1991.	SPRAWOZDANI! Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU ZA ROK ... / Spółdzielnia Mieszkaniowa
w Świdniku
Świdnik 1969-1970
Rocznik. - W 1970 r. tyt: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁ-
		

/page0142.djvu

			138
KATALOG
DZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŚWIDNIKU
Bibl. UMCS
1968	+ spis treści; 1970
1992.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU STOWARZY¬
SZENIA „BRATNIA POMOC” KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO
Lublin 1936/1937-1946/1947
1993.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU NAUCZYCIEL¬
STWA POLSKIEGO W WYŻSZYCH UCZELNIACH LUBLINA ZA ROK
... / Związek Nauczycielstwa Polskiego. Zarząd Okręgowy w Lublinie. Okręgowa
Komisja Nauki
Lublin 1966-1970
Bibl AR	1966-1969
Bibl. UMCS	1966-1970
1994.	SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZWIĄZKU STRASY PO¬
ŻARNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK ...
Lublin 1929/1930-1937/1938
W 1934/1935 r. tyt: SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI LUBELSKIE¬
GO OKRĘGU WOJEWÓDZKIEGO ZWIĄZKU STRAŻY POŻARNYCH
RP ZA ROK...
Bibl HŁ	1932/1933-1937/1938
Bibl. KUL	1929/1930 ; 1930/1931
Bibl UMCS	1930/1931-1937/1938
1995.	SPRAWOZDANIE Z KOLONII LETNICH DLA DZIECI POLSKICH
Z NIEMIEC, GDAŃSKA I GÓRNEGO ŚLĄSKA, ZORGANIZOWANYCH
NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W ROKU .../Związek
Obrony Kresów Zachodnich. Obwód Lubelski
Lublin 1930
Bibl. UMCS	1930
1996.	SPRAWOZDANIE Z OKRESU CZYNNOŚCI /Towarzystwo Handlowo-
Przemysłowe „Józef Żyedler i S-ka”
Lublin 1921
Rocznik
Bibl KUL	1921
Bibl. KUL
1936/1937 ; 1937/1938 ; 1938 ;
1946/1947 + spis treści
1936/1937 ; 1937/1938 ; 1946/1947 + spis
Bibl. UMCS
treści
		

/page0143.djvu

			s
139
1997.	SPRAWOZDANIE Z POSIEDZENIA RADY NAUKOWEJ PIW |PAŃ-
STWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO] W PUŁAWACH/
Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach ; oprać. A. Trawiński
Lublin 1947
Bibl. KUL	1947 nr z dn. 30 maja
Bib! UMCS	1947 nr z dn. 30 czerwca ; 1948 nr z dn.
30 października
1998.	SPRAWOZDANIE Z ROKU SZKOLNEGO .../Państwowe Gimnazjum
Koedukacyjne w Tomaszowie Lubelskim
Tomaszów Lubelski 1918/1919
Bibl Hł.	1918/1919
1999.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU / Magistrat Miasta Lu¬
blina
Lublin 1920/1921
Bibl. KUL	1920/1921
2000.	SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA TERENOWEGO PLANU GO¬
SPODARCZEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ... KWARTAŁ
... ROKU / Prezydium Wojewódzkiej rady Narodowej. Wydział Statystyczny w Lu¬
blinie
Lublin 1959, 1967
Maszyn, powiel. - W 1967 r. tyt.: ANALIZA SYTUACJI GOSPODARCZEJ
I WYKONANIA PLANU GOSPODARCZEGO W WOJEWÓDZTWIE
LUBELSKIM W... ROKU
Bibl. UMCS	1959 nr 1 ; 1967
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH PRZE¬
PROWADZONYCH PRZEZ ŁÓDZKĄ IZBĘ ROLNICZĄ W KOŁACH
DOŚWIADCZALNYCH RADOMSZCZAŃSKIM, WIELUŃSKIM, SIE¬
RADZKIM, PIOTRKOWSKIM I ŁASKIM
zob.
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PRZEPROWADZO¬
NYCH PRZEZ ŁÓDZKĄ IZBĘ ROLNICZĄ W KOŁACH DOŚWIAD¬
CZALNYCH RADOMSZCZAŃSKIM I WIE, UŃSKIM
2001.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ PRZEPROWA¬
DZONYCH PRZEZ ŁÓDZKĄ IZBĘ ROLNICZĄ W KOŁACH DO¬
ŚWIADCZALNYCH RADOMi ¿CZANSKIM I WIELUŃSKIM / nakł. Ko¬
misji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform
Rolnych ; oprać. Władysław Duszyński, Roman Walewski
Puławy 1934/1935-1937
		

/page0144.djvu

			140
KATALOG
W 1937 r. tyt.: SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLO¬
WYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ŁÓDZKĄ IZBĘ ROLNICZĄ
W KOŁACH DOŚWIADCZALNYCH RADOMSZCZAŃSKIM. SIERADZ¬
KIM, PIOTRKOWSKIM WIELUŃSKIM, I LASKIM
Bibl. AR	1934/1935 ; 1935/1936 ; 1937
2002.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ŚLĄSKĄ IZBĘ ROLNICZĄ W GO¬
SPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO / nakł. Ko¬
misji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform
Rolnych ; oprać. Adam Lachowicz
Puławy 1934/1935-1935/1936
Bibl. AR	1934/1935 ; 193S1936
2003.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH
RZEPROWADZONYCH PRZEZ WARSZAWSKĄ IZBĘ ROLNICZĄ
W POWIATACH WARSZAWSKIM, BŁOŃSKIM, SKIERNIEWICKIM,
RAWSKO-MĄZOWIECKIM, GRÓJECKIM, MIŃSKO-MAZOWIECKIM
I RADZYMIŃSKIM / nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Mi¬
nisterstwie Rolnictwa i Reform Rolnych ; oprać. Józef Ponikowski
Puławy 1934/1935-1936/1937
Bibl. AR	1934/1935-1936/1937
2004.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ POLOWYCH
PRZEPROWADZONYCH W ROKU ... PRZEZ WIELKOPOLSKĄ IZBĘ
ROLNICZĄ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA
POZNAŃSKIEGO / nakł. Komisji Współpracy w Doświadczalnictwie przy Pań¬
stwowym Instytucie Naukowym Gospodarstwa Wiejskiego ; oprać. Bronisław Hel-
lwig, Gabryela Karłowska
Puławy 1932/1933-1936/1937
Bibl. AR	1932/1933 ; 1933/1934 ; 1935/1936 ;
1936/1937
2005.	SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ ZBIOROWYCH
PRZEPROWADZONYCH PRZEZ LUBELSKĄ IZBĘ ROLNICZĄ W GO¬
SPODARSTWACH ROLNYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ... /
Inspektorat Doświadczalnictwa Rolnego Lubelskiej Izby Rolniczej ; nakł. Komisji
Współpracy w Doświadczalnictwie przy Ministerstwie Rolnictwa i Reform Rolnych
; oprać. Włodzimierz Gałecki
Puławy 1937
Bibl. AR	1937
		

/page0145.djvu

			s
141
2006.	SPRAWOZDANIE Z WYŚCIGÓW W LUBLINIE W ROKU .../Lu¬
belskie, poprz. Łęczyńskie Towarzystwo Zachęty Wyścigów Konnych
Lublin 1913
Tyt. i tekst również w j. ros.
Bibl. HŁ	1913
2007.	SPRAWOZDANIE ZAKŁADU ROLNICZO-DOŚWIADCZALNEGO
FELIN UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ / Ministerstwo
Rolnictwa i Reform Rolnych. Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiej¬
skiego. Oddział Lubelsko-Kielecki w Puławach
Puławy 1948
Bibl. AR	1948
SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁOWNEGO ZWIĄZKU POLSKIEJ IN¬
TELIGENCJI KATOLICKIEJ
zob.
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZKU POLSKIEJ INTELIGENCJI KATOLICKIEJ
2008.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU I RADY SPÓŁDZIELNI Z DZIA¬
ŁALNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ ZA ROK ... / Rejonowa Spół¬
dzielnia Ogrodnicza w Lublinie
Lublin 1972-1973
Bibl. UMCS	1972 ; 1973
2009.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU KOŁA OKRĘGOWEGO W LUBLI¬
NIE ZWIĄZKU PRACOWNIKOW UMYSŁOWYCH ADMINISTRACJI
WOJSKOWEJ RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lublin 1934/1937-1937/1938
Bibl. KUL	1934/1937 ; 1937/1938
2010 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ODDZIAŁU LUBELSKIEGO ZWIĄZ¬
KU BYŁYCH OCHOTNIKÓW ARMII POLSKIEJ Z DZIAŁALNOŚCI
ZA ROK .../Związek b. Ochotników AP [Armii Polskiej], Oddział Lubelski
Lublin 1937-1938
Roczm!;
Bibl. KUL	1937 ; 1938
Bibl. UMCS	1937 ; 1938
2011.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OKRĘGOWEJ SPÓŁDZIELNI
PSZCZELARSKIEJ W LUBLINIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR¬
CZEJ ZA ROK ...
Lublin 1968-1970
		

/page0146.djvu

			142
KATALOG
[Rocznik. - Maszyn, powiel.]
Bibi AR	1968 ; 1969
Bibl. UMCS	1968; 1970
2012.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU OKRĘGU ZWIĄZKU NAUCZY¬
CIELSTWA POLSKIEGO W LUBLINIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK...
Lublin 1932 ; 1935
Bibl. HŁ	1932 ; 1935
2013.	SPRAWOZDANIE ZE STUDIUM PROWINCJI NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA NMP OO. BERNARDYNÓW W POLSCE / wydaw. „Głosu
Kolegialnego”
Radecznica 1937
Bibl. KUL	1937
2014.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU PUBLICZNEJ 7-0 KLANOWEJ
SZKOŁY POWSZECHNEJ „JAGIELLOŃSKIEJ” W URZĘDOWIE / Za¬
rząd 7-o Klasowej Szkoły w Urzędowie ; zebr. Ludwik Warchałowski
Urzędów 1923/1924-1925/1926
Bibl. KUL	1923/1924-1925/1926
Bibl. UMCS	1923/1924-1925/1926
2015.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU RESURSY KUPIECKIEJ W LUBLI¬
NIE ZA ROK ...
Lublin 1882-1918
Bibl. HŁ	1882-1889 ; 1908 ; 1909
Bibl. KUL	1888 ; 1918
2016.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SZKOŁY POCZĄTKOWEJ IM. T.
KOŚCIUSZKI W CHEŁMIE ZA ROK SZKOLNY ...
Chełm 1916/1917
Bibl.HŁ	1916/1917
2017.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA AKCYJNEGO ZA¬
KŁADU LECZNICZEGO „NAŁĘCZÓW”
Lublin 1901/1902 ; 1911/1912
Bibl. HŁ	1901/1902 ; 1911/1912
2018.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU TOWARZYSTWA UDZIAŁOWEGO
CUKROWNI „LUBLIN”
Lublin 1897/1898-1899/1900
Bibl. HŁ	1897/1898 ; 1899/1900
		

/page0147.djvu

			S 	 143
2019.	SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI
MIESZKANIOWEJ
Lublin 1974, 1975
Na okł.: Materiały na Zebranie Przedstawicieli Członków LSM
Bibl. KUL	1974 ; 1975
2020.	SPRAWOZDANIE ZE STANU KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU
LUBELSKIEGO
Lublin 1935/1936-1937/1938
Bibl KUL	1935/1936-1937/1938
Bibl. UMCS	1935/1936-1937/1938
2021.	SPRAWOZDANIE ZE ZBIORKI NA RZECZ KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO
Lublin [1935-1938]
Bibl. HŁ	1937
Bibl. KUL	1935-1938
2022.	SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU KOŁEK ROLNICZYCH WOJE¬
WÓDZTWA LUBELSKIEGO I WOŁYNIA ZA ROK .../Centralny Związek
Kółek Rolniczych Województwa Lubelskiego
Lublin 1917-1923
W 1922 r. tyt.: SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU KÓŁEK ROLNICZYCH
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK ...
Bibl AR	1920
Bibl. HŁ	1920 ; 1922 ; 1923
Bibl. KUL	1920-1923
Bibl. UMCS	1920-1923
SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU KOŁEK ROLNICZYCH WOJEWOZTWA
LUBELSKIEGO ZA ROK...
zob.
SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU KÓŁEK ROLNICZYCH WOJEWÓDZ¬
TWA LUBELSKIEGO I WOŁYNIA ZA ROK ...
2023.	SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU MŁODZIEZY WIEJSKIEJ WOJE¬
WÓDZTWA LUBELSKIEGO
Lublin 1926
Bibl. KUL	1926
Bibl. UMCS	1926
2024.	SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU PLANTATORÓW CHMIELU
Lublin 1958/1959-1973/1975
		

/page0148.djvu

			144
KATALOG
Bibl. HŁ	1958/1959 ; 1961/1963 ; 1964/1966 ; 1967/
1969	; 1970/1971 ; 1973/1975
Bibl. UMCS	1958/1959 ; 1970/1971
2025.	SPRAWOZDANIE ZWIĄZKU ZAWODOWEGO DRUKARZY I PO¬
KREWNYCH ZAWODÓW RP. OKRĘG LUBELSKI / Związek Zawodowy
Pracowników Przemysłu Poligraficznego. Okręg Lubelski
Lublin [1944/1945-1947]
Bibl. HŁ	1944/1945
Bibl. KUL	1946
2026.	STADION : lubelska gazeta sportowa : tygodnik / Agencja „Stadion” Sp z o.
o	; red. nacz. Andrzej Szwabe
Lublin 1993
Tygodnik
Bibl. HŁ	1993 nr 1-29
Bibl. UMCS	1993 nr 1 -16, 18-24, 26-29
2027.	STAN I RUCH LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
W ROKU ... / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1994
Bibl. UMCS	1994
2028.	STAN ZAGROŻENIA I OCHRONA ŚRODOWISKA W WOJE¬
WÓDZTWIE LUBELSKIM / Wojewódzki Urząd Statystyczny w Lublinie
Lublin 1994
Bibl. AR	1994
Bibl. UMCS	1994
2029.	STAŃCZYK : dobry tynfa wart / red. Leon Pasternak
Lublin 1944
Tygodnik
Bibl. HŁ
Bibl. KUL
Bibl. UMCS
ChBP Chełm
Muz. Lublin
1944 nr 1-5
1944 nr 1-5
1944 nr 1-5
1944 nr 1,5
1944 nr 1-5
2030.	STAROWIEJSKIE NOWOŚCI / Parafia Rzymskokatolicka Stara Wieś ;
red. A. Derdziuk, A. Krawczyk, P. Stańczak
Stara Wieś 1992
Bibl. KUL	1992 nr 1
		

/page0149.djvu

			s
145
STASZICAK
zob.
INFORMATOR STOWARZYSZENIA WYCHOWANKÓW I LICEUM IM.
STANISŁAWA STASZICA W LUBLINIE
2031.	STASZICOWSKIE WIEŚCI : gazetka Komitetu Staszicowskiego w Jaro¬
sławcu / red. nacz. Jan Czyżewski [i in.]
Jarosławiec 1991-1993
PiMBP Zamość	1991 nr 1-6 ; 1992 nr 1-3 ; 1993 nr 1
2032.	STATYSTYKA POWIATÓW I GOSPODARKI SAMORZĄDOWEJ
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ... / Urząd Statystyczny. Analizy Staty¬
styczne
Lublin 2000
Bibl. HŁ	2000
2033.	STER : organ Lubelskiego Komitetu Wojewódzkiego Ligi Obrony Powietrz¬
nej Państwa / red. nacz. Witold Rudnicki
Lublin 1926-1928
Miesięcznik
Bibl. HŁ	1926 nr 1-3 ; 1927 nr 1-10 ; 1928 nr 6
Bibl. KUL	1926 nr 1-3 ; 1927 nr 1-10 ; 1928 nr 1-6
MBP Biała Pódl.	1927 nr 2-10 ; 1928 nr 1 -6
2034.	STOP : popołudniówka lubelska / red. T. Orłowski
Lublin 1992
Bibl.HŁ	1992 nr 1-39
Bibl. KUL	1992 nr 1-39
Bibl. UMCS	1992 nr 1-39
2035.	STRAŻ NaD BUGIEM
Chełm, 1 marca 1944
Jednodniówka
Bibl. KUL
ChBP Chełm
2036.	STRAŻ NAD BUGIEM . czasopismo Zarządu Polskiego Towarzystwa
Opieki nad Kresami / wyd. Bolesław Dziemski ; red. Józef Konarowski
Lublin 1926-1930
Tygodnik - [W 1927 r. red. Jan Skibiński]
Arch. Lublin	ly26 nr 19, 20 ; 1927 nr 6, 15, 16, 21, 22
Bibl. HŁ	1926 nr 1-10, 15-21 ; 1927 nr 1-24 ; 1928
		

/page0150.djvu

			146
KATALOG
nr 1-8, 11-24 ; 1929 nr 1-20. 22-24 ; 1930
nr 2-8
Bibl. KUL	1926 ; 1927 ; 1928 nr 1-5, 7-10, 13-20, 22
; 1929 nr 1, 5-8, 11-24 ; 1930 nr 1-3, 5
Muz. M. Lublina	1926 nr 7, 8
2037.	STRES W BADANIACH BIOLOGICZNYCH I MEDYCZNYCH /
Polska Akademia Nauk. Oddział w Lublinie. Zeszyty Naukowe
Lublin 2000
Bibl HŁ	2000 nr 1
2038.	STRONA : informator społeczno-kulturalny / Miejsko-Gminny Ośrodek Kul¬
tury w Rejowcu Fabrycznym
Rejowiec Fabryczny 1990
Miesięcznik
ChBP Chełm	1990 nr 1-5
2039.	STRUMIEŃ ŻYCIA
Lublin 1992
Bibl. KUL	1992 nr 1-3
2040.	STRZECHA : tygodnik rolniczy poświęcony sprawom drobnych gospo¬
darstw : organ Lubelskiego Wydziału Kółek, Spółek Rolniczych i Patronatu Stowa¬
rzyszeń Budowlanych / [wyd. Leon Hemperl; red. A. J. Mierzejewski
Lublin 1917-1918
Tygodnik
Arch. Lublin	1918 nr 1, 3-8, 10-12, 14, 15, 18, 22-47
Bibl. KUL	1917 nr 17
MBP Biała Podl.	1918 nr 38
2041.	STUDENCKI PRZEGLĄD SPOŁECZNY / Katolicki Uniwersytet Lubel¬
ski. Koło Nauk Społecznych
Lublin 1965-1966
[Maszynopis]
Bibl. KUL	1965 nr 1 -4 ; 1966 nr 5-8
2042.	STUDIA informator dla kandydatów na wyższe uczelnie / Akademicka Ofi¬
cyna Wydawnicza ; red. odp. J. A. Niecoń
Lublin 1997-
Bibl. KUL	1997 ; 1999
		

/page0151.djvu

			s
147
2043.	STUDIA GOTHICA / Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej ; red. Andrzej
Kokowski
Lublin 1996-
Niereg. - Tekst w j. ang. i niem.
Bibl. HŁ	T. 1 1996 ; T. 2 1998
Bibl. KUL	T. 1 1996 ; T. 2 1998
Bibl. UMCS	T. 1 1996 ; T. 2 1998
2044.	STUDIA I MATERIAŁY / Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Instytut
Ekonomii; red. Wacław Grzybowski [i in.]
Lublin 1991-
Niereg.
Bibl. KUL	T. 1 1991 ; T. 2-4 1992 ; T. 5 1993 ; T. 6, 8
1994 ; T. 9 1995 ; T. 11 1997 ; T. 12 2000
Bibl UMCS	T. 1 1991-T. 12 2000
2045.	STUDIA I MATERIAŁY LUBELSKIE / Muzeum Okręgowe w Lublinie
; red. Irena Iskrzycka
Lublin 1962-1997
Arch Lublin	1962 nr 1 ; 1963 nr 2 ; 1967 nr 3 ; 196° nr
4 ; 1971 nr 5 ; 1972 nr 6 ; 1976 nr 7 ; 1981
nr 8 ; 1985 nr 10 ; 1986 nr 11 ; 1988 nr 13 ;
1997 nr 14
Bibl. HŁ	1962 nr 1 ; 1963 nr 2 ; 1967 nr 3 ; 1969 nr 4
; 1971 nr 5 ; 1972 nr 6 ; 1976 nr 7 ; 1981 nr
8 ;1982 ni 9 ; 1985 nr 10 ; 1986 nr 11 ; 1987
nr 12 ; 1988 nr 13 ; 1997 nr 14
Bibl. KUL	1962 nr 1 ; 1963 nr 2 ; 1967 nr 3 ; 1969 nr
4 ; 1971 nr 5 ; 1972 nr 6 ; 1976 nr 7 ; 1981
nr 8 ; 1982 nr 9 ; 1985 nr 10 ; 1986 nr 11 ;
1987 nr 12 ; 1988 nr 13 ; 1997 nr 14
Bibl. UMCS	1962 ; 1963 ; 1967
ChBP Chełm	1986 ; 1988
MBP Biała Podl.	1963 ; 1967 ; 1969 ; 1971 ; 1972 ; 1976
1981 ,1982 ; 1985 ; 1986-1988 ; 1997
Muz. M. Lublina	1962 ; 1963 ; 1967 ; 1969 ; 1971 ;
1972 : 1976 : 1981 ; 1982 : 1985-1988
2046.	STUDIA KOŚCIELNO-HISTORYCZNE / Towarzystwo Naukowe Kato¬
lickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1977 ; 1979
Bibl. KUL	T. 1, 2 1977 ; T. 3 1979
		

/page0152.djvu

			148
KATALOG
2047.	STUDIA M ETA FI LOŻO FICZN E / Towarzystwo Naukowe Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego. Zakład Logiki i Teorii Poznania
Lublin 1993
Bibl. KUL	1993
2048.	STUDIA NORWIDIANA / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwer¬
sytetu Lubelskiego. Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida ; [red. nacz.
Stefan Sawicki]
Lublin 1983-
Rocznik
Bibl. HŁ	1983 ; 1984 ; 1985/1986 ; 1987/1988 ; 1990
; 1994/1995 ; 1997/1998 ; 1999/2000
Bibl. KUL	1983 ; 1984 ; 1985 1986 ; 1987/1988 ; 1989
; 1990 ; 1991/1992 ; 1993 ; 19941995 ;
1996 ; 1997/1998 ; 1999/2000
Bibl. Sem. Zamoj. -Luhacz. 1983 ; 1984 ; 1985/1986 ; 1987/1988 ; 1989
Bibl. UMCS	1983 ; 1984 ; 1985/1986 ; 1987/1988 ;
1989	; 1990 ; 1993 ; 199^/1995 ; 1996 ;
1997/1998 ; 1999/2000
2049.	STUDIA ORGANOLOGICA / Katedra Instrumentologii Instytutu Muzyko¬
logii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1994-
Niereg.
Bibl. KUL	T. 1 1994 ; T. 2 1998
Bibl. UMCS	T. 2 1998
2050.	STUDIA POLONIJNE / Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu
Lubelskiego ; [red. Mieczysław A. Krąpiec [i in.]
Lublin 1976-
Niereg.
Bibl. HŁ	T. 1 1976 ; T. 2 1977 ; T. 3 1979 ; T. 4 1981
; T. 5, 6 1983 ; T. 8 1984 - T. 11 1987 ; T. 12
1989	; T. 13 1990 ; T. 14 1992 - T. 16 1994
; T. 18 1997 - T. 21 2000
Bibl. KUL	T. 1 1976 ; T. 2 1977 ; T. 3 1979 ; T. 4 1981
-	T. 13 1990 ; T. 14 1992 -T. 21 2000
Bibl. Sem. Lublin	T. 1 1976 ; T. 2 1978 - T. 4 1980 ; T. 6 1983
-T. 11 1987 ;T. 12 1989 ;T. 13 1990;T. 14
1992 ; T. 15 1993
Bibl. UMCS	T. 1 1976 ; T. 2 1977 ; T. 3 1979 ; T. 4 1981
-T. 11 1987 ;T. 12 1989 ;T. 13 1990 ;T. 14
1992 -T. 16 1994 ; T. 17 1996-T. 21 2000
		

/page0153.djvu

			s
149
2051.	STUDIA PUŁAWSKIE : seria A : Zagadnienia Społeczno-Historyczne /
Towarzystwo Przyjaciół Puław ; red. W. W. Bednarski
Puławy 1974-1988
Bibl.HŁ	1974; 1977; 1988
Bibl. KUL	1974 ; 1978 ; 1987
2052.	STUDIA PUŁAWSKIE : seria B : Ochrona Środowiska Przyrodniczego /
Towarzystwo Przyjaciół Puław
Puławy 1986
Bibl. KUL	1986
2053.	STUDIA Z PRAWA WYZNANIOWEGO / Katolicki Uniwersytet Lubel¬
ski. Katedra Prawa Wyznaniowego
Lublin-Sandomierz 2000-
Bibl. KUL	2000
STUDIA Z PSYCHOLOGII W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LU¬
BELSKIM
zob.
WYKŁADY Z PSYCHOLOGII W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LU¬
BELSKIM W ROKU AKADEMICKIM...
2054.	STUDIES IN LOGIC AND THEORY OF KNOWLEDGE / Towarzy¬
stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Lublin 1985-
Bibl. KUL	Vol. 1 1985 ; Vol. 2 1991 ; Vol. 3 1993 ;
Vol. 4 1998
Bibl. UMCS	Vol. 1 1985 ; Vol. 2 1991 ; Vol. 3 1993 ;
Vol. 4 1998
2055.	SUMMARIUM : sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uni¬
wersytetu Lubelskiego / Towarzystwo Naukowe KUL
Lublin 1972-
Rocznik
Bibl. HŁ	1972-1993/1994 ; 1997/1999 ; 1999/2000
Bibl. KUL	1972-1999/2000
Bibl. Sem. Lublin	1974 ; 1975 ; 1978 ; 1979 ; 1981 ; 1982
;1984 ; 1989 ; 1990
Bibl. Sem. Zamoj.-Lubacz. 1972-1985 ; 1990-1993/1994
Bibl. UMCS	1972-1981 ; 1987/1988 ; 1990-1993/1994 ;
1997/1998 - 1999/2000
		

/page0154.djvu

			150
KATALOG
2056.	SUPER BOMBA : [gazetka uczniów kl. VI] / Szkoła Podstawowa
Biała Podlaska 1992
MBP Biała Podl.	1992 nr 1, 5
2057.	SUPERGŁÓWKA : gazetka szkolna / Szkoła Podstawowa
Grabanów 1995-1996
MBP Biała Podl.	1995 nr 2-8 ; 1996 nr 9-12
2058.	SYTUACJA NA RYNKU PRACY OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM / Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.
Wydział Informacji i Analiz
Lublin 1992-1999
Bibl. KUL	1996 I i II półr.; 1997 II półr.; 19991 półr.
2059.	SYTUACJA NA RYNKU PRACY W WOJEWÓDZTWIE LUBEL¬
SKIM / Wojewódzkie Biuro Pracy w Lublinie. Zespół Analiz Rynku Pracy
Lublin 1992-
Bibl. KUL	1992 nr z sierpnia, 30 września, 31 grudnia
; 1993 nr z 30 czerwca, 30 września ; 1994
nr z 31 grudnia ; 1996 nr z 31 marca, 30
czerwca. 30 września, 31 grudnia ; 1997 I
półr., 30 wrześnra, 31 grudnia ; 1998 nr z 30
czerwca, 30 września, 31 grudnia ; 1999 nr
z 30 marca, 30 czerwca, 30 września ; 2000
nr z 30 marca, 30 czerwca
2060.	SZANIEC : pismo Ruchu Szańca / red. Marek Miszczak
Lublin 1981
Niereg.
Bibl. KUL	1981 nr 3
Bibl. UMCS	1981 nr 4
2061.	SZANSA : gazetka szkolna / Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych
w Chełmie ; [red.] Tomasz Pawluk Robert Górski
Chełm 1990
Niereg.
ChBP Chełm	1990nrl
2062.	SZCZEBELEK DO NIEBA / red. nacz. J. Szykuła
Dubienka 1996-1997
Niereg.
ChBP Chełm	1996 nr 1 ; 1997 nr 2, 3, 5
		

/page0155.djvu

			s
151
2063.	SZCZERBIEC : biuletyn Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodo¬
wych Sił Zbrojnych
Lublin 1990-
Bibl. HŁ	1990 nr 1-1994 nr 6
Bibl. KUL	1990 nr 1 - 2000 nr 10
Bibl. UMCS	1990 nr 1-1993 nr 4, 5 ; 1995 nr 7 ; 1996-
2000 nr 10
2064.	SZKOLNA JAZDA BEZ TRZYMANKI : gazetka samorządu szkolnego
w Górkach / Szkoła Podstawowa
Górki 1993
MBP Biała Pod!.	1993 nr 8, 9
2065.	SZKOLNE ECHO : gazetka szkolna / Szkoła Podstawowa
Jelnica 1999-
MBP Biała Podl.	1999 marzec ; 2000 listopad, grudzień
2066.	SZKOLNE OPŁOTKI / Szkoła Podstawowa w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1991
MBP Biała Podl.	1991 nr 3 ; 1992 nr 2
2067.	SZKOLNE SZEPTY : pismo uczniów Szkoły Podstawowej w Kościeniewi-
czach / Szkoła Podstawowa w Kościeniewiczach
Kościeniewicze 1998-
MBP Biała Podl.	1998 ; 1999
2068.	SZKOLNE ŚMIECI / Szkoła Podstawowa nr 6 w Białej Podlaskiej
Biała Podlaska 1993-1995
MBP Biała Podl.	1993-1995
2069.	SZKOLNICTWO : miesięcznik poświęcony sprawom wykształcenia i wy¬
chowania w wieku przedszkolnym, w szkołach powszechnych, średnich, ogólnych
i zawodowych oraz wyższych / fred. Jan Gołąbi
Sawin 1928
ChBP Chełm	1928 nr 4, 5
2070.	SZKOLNY MIKSER : miesięcznik Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Dubience / Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dubience
Dubienka 2000
Miesięcznik
ChBP Chełm	2000 nr 1-3
		

/page0156.djvu

			152
KATALOG
2071.	SZKOŁA OBYWATELSKA : miesięcznik / Oddział Związku Polskiego
Nauczycielstwa Powiatu Chełmskiego ; red. J. Gołąb
Chełm 1932-1933
Miesięcznik
Bibl. KUL	1933 nr 7
ChBP Chełm	1932 nr 2-4 ; 1933 nr 6-7
2072.	SZKOŁA OGRODNICZA JAKO SZKOŁA PRACY. SPRAWOZDA¬
NIE ZA ROK ... / nakł. Szkoły Ogrodniczej
Lublin 1925/1926-1926/1928
Dwutygodnik
Bibl. HŁ	1925/1926 ; 1926/1928
Bibl. KUL	1925/1926 ; 1926/1928
Bibl UMCS	1925/1926
2073.	SZKOŁA POLSKA: dwutygodnik pedagogiczny, wydawany staraniem Sto¬
warzyszenia Nauczycielstwa Polskiego. I Oddział w Lublinie
Lublin 1916-1918
Bibl. HŁ	R. 1 1916 nr 1-R. 3 1918 nr 43
Bibl. KUL	R. 1 1916 nr 1-13 ; R. 2 1917 nr 14-22, 24,
26-28, 33, 34 ; R. 3 1918 nr 35
Bibl. Sem. Lublin	R. 1 1916 nr 1-11, 13 ; R. 2 1917 nr 14, 15 ;
R. 3 1918 nr 35
Bibl. UMCS	R. 1 1916 nr 3, 4, 7 ; R. 2 1917 nr 19
Muz. M. Lublina	R. 1 1916 nr 10 ; R. 2 1917 nr 15, 16,26, 34
2074.	SZKOŁA, GMINA I TY / Publiczne Gimnazjum w Górkach
Górki 1999-
MBP Biała Podl.	1999 ; 2000
2075.	SZTANDAR JEDNOŚCI CHŁOPSKIEJ : organ Związku Chłopskiego /
wyd. i red. Marian Cieplak
Lublin 1925-1926
[Tygodnik]
Bibl. KUL	R. I 1925 nr 1, 2, 4, 5, 7-12, 14-35, 37, 38,
40-50 ; R. 2 1926 nr 1-3, 5-13
2076.	SZTANDAR LUDU : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej :
specjalny serwis informacyjny
Biała Podlaska - Chełm - Lublin - Zamość, 19, 20 sierpnia 1981
Jednodniówka
Bibl. HŁ
		

/page0157.djvu

			s
153
2077.	SZTANDAR LUDU : dziennik Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej :
wydanie specjalne z okazji czterdziestolecia Gazety
Lublin, 13 marca 1985
Jednodniówka
Bibl. HŁ
2078.	SZTANDAR LUDU : organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczo¬
nej Partii Robotniczej / Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza „Prasa”
Lublin 1945-1990
Bibl. HŁ	1945 nr 1-268 ; 1946 nr 64, 89, 90, 101,
177-345,347-357; 1947 nr 1-178,180-350,
352 ; 1948 nr 1-17, 19-86, 88-90, 92-142,
144-278,280-353, 356-358 ; 1949 nr 1-239,
241-359 ; 1950 nr 1-79, 81, 83-85, 87, 88,
90-361 ; 1951 nr 1-132, 134-319, 321-324,
326-329, 331-335 ; 1952 nr 1-51, 56-311
; 1953 nr 1-310 ; 1954 nr 1-123, 125-311
; 1955 nr 1-311 ; 1956 nr 1-310 ; 1957 nr
1-308 ; 1959 nr 1-311 ; 1960 nr 1-309 ;
1961 nr 1-308, 310 ; 1962 nr 1-209, 211-
309	; 1963 nr 1-306 ; 1964-1969 nr 1-309
; 1970 nr 1-308 ; 1971 nr 1-311 ; 1972 nr
1-309; 1973 nr 1-310; 1974 nr 1-304; 1975
nr 1-290 ; 1976 nr 1-298 ; 1977 nr 1-279
; 1978 nr 1-296 ; 1979 nr 1-292 ; 1980 nr
1-284; 1981 nr 1-260; 1982 nr 1-259; 1983
nr 1-302 ; 1984 nr 1-309 ; 1985 nr 1-303
; 1986 nr 1-303 ; 1987 nr 1-305 ; 1988 nr
1-304 ; 1989 nr 1-299 ; 1990 nr 1-23
Bibl KUL	1945 nr 2-8, 1-13, 15, 18-40, 42-44, 46,
47, 49-64, 66-73, 76, 78-95, 97-113, 116-
118, 120-128, 133-142, 144-152, 154-159,
161-208, 211, 216-232, 234-259, 264-268
; 1946 nr 2-12, 14-29, 31-37, 39-155, 157-
357 ; 1947 nr 1-190, 192-264, 266-321,
322-352 ; 1948 nr 1-175, 178-208, 210,
213-220,222,224,225,228-231,235,240-
245, 247-250, 260-338, 340-358 ; 1949 nr
1-72, 74-127, 129-143, 145-215, 217-224,
226-240, 242-271, 273-359 ; 1950 nr 1-42,
44, 81, 203, 205, 230, 232-247, 249, 262,
264, 338, 350, 352, 354-360 ; 1951 nr 2,
15, 18-70, 72-95, 97-119, 122-lo4, 166-
207, 209-298, 301-316, 318-335 ; 1952 nr
1-13, 15-18, 20-118, 120-132, 134-161,
163-170, 172, 182, 184, 199, 201-224, 226-
305, 307-311 ; 1953 ; 1954 nr 1-177, 179,
		

/page0158.djvu

			154
KATALOG
Bihl UMCS
ChBP Chełm .
Muz. M. Lublina
182, 211 ; 1955 nr 1-80, 82-171, 173-247,
249-310 ; 1956 nr l-ó, 8-33, 35-4b, 48-72,
74-119, 121-170, 172-191, 193-197. 199-
310	; 1957 nr 1-99, 101-308 ; 1958 nr 10,
12-31, 33-79, 81-86, 88-91, 93-116, 118-
247, 249, 250, 252-264, 266-268, 270-308
; 1959 nr 1-35, 37-70, 72-75, 78-128, 130-
174, 176-180, 182-223, 225-249, 251-298,
300-311 ; 1960 nr 1-3, 5-29, 31-48, 50-55,
67-88, 90-132, 134-168, 171-175, 177-226,
228-296, 298-309 ; 1961 nr 1-95, 97-102,
104-134, 136-147, 149, 150, 152-179, 181-
215, 217-237, 239-255, 257-267, 269-279,
281-285, 288-291, 293-310 ; 1962 nr 1-22,
24-49, 51-76, 78-141, 143-156, 158, 160-
178, 180-218 ; 1963 nr 2, 3, 5-14, 17-21,
23-25,28-61, 63-87, 89-196, 198-235,237-
241,243-279,281-300,302, 304,305,307 ;
1964 nr 1-144, 146-151, 153-222, 224-229,
231-293,296-304,306-309 ; 1965; 1966 nr
1-263, 265-309 ; 1967 nr 1-224, 227-262,
264-309 ; 1968-1989 ; 1990 nr 1-23
1945 nr 1-268 ; 1946 nr 1-357 ; 1947 nr
1-352; 1948 nr 1-346; 1949 nr 1-358; 1950
nr 1-361 ; 1951 nr 2-335 ; 1952 nr 1-311
; 1953 nr 1-310 ; 1954 nr 1-311 ; 1955 nr
1-311 ; 1956 nr 1-310; 1957 nr 1-308; 1958
nr 1-310 ; 1959 nr 1-311 ; 1960 nr 1-310
; 1961 nr 1-309 ; 1962 nr 1-308 ; 1963 nr
1-307; 1964 nr 1-309 ; 1965 nr 1-310; 1966
nr 1-310 ; 1967 nr 1-309 ; 1968 nr 1-198,
200-308 ; 1969 nr 1-309 ; 1970 nr 1-180,
182-192, 194-309 ; 1971 nr 1-310 ; 1972
nr 1-309 ; 1973 nr 1-310 ; 1974 nr 1-304
; 1975 nr 1-290 ; 1976 nr 1-298 ; 1977 nr
1 -297 ; 1978 nr 1 -296; 1979 nr 1 -292 ; 1980
nr 1-284 ; 1981 nr 1-260 ; 1982 nr 1-259 ;
1983	nr 1-303 ; 1984 nr 1-77, 79-309 ; 1985
nr 1-149, 151-303 ; 1986 nr 1-303 ; 1987
nr 1-305 ; 1988 nr 1-304 ; 1989 nr 1-299 ;
1990	nr 1-23
1945 nr 4, 8, 31, 35 ; 1950-1957-1988 ;
1990	nr 1-23
1945 nr 1, 13, 21, 93-95, 128, 216, 220 ;
1948 nr 195 ; 1949 nr 224, 351 ; 1952 nr 24
; 1953 nr 56-61 ; 1954 nr 47 ; 1955 nr 23,
31, 43, 61 ; 1956 nr 3, 9, 63-66 ; 1957 nr z
dn. 20 stycznia - wyd. spec.
		

/page0159.djvu

			ś
155
2079.	SZUKANIE BOGA : informator duszpasterski / Wydział Duszpasterstwa
Kurii Diecezjalnej w Lubli lie ; red. Adam Firosz [i in.
Lublin, 1989
Jednodniówka
Bibl. HŁ
Ś
2080.	ŚCIANA WSCHODNIA : bialskopodlaski biuletyn ROP [Ruchu Odbudowy
Polski] / Prezydium ZO [Zarządu Okręgowego] ROP
Międzyrzec Podlaski 1996
MBP Biała Pódl.	1996 nr 5/6, 8/9
2081.	ŚMIECH : tygodnik satyryczno-humorystyczny / wyd. i red. Franciszek Gło¬
wiński
Lublin 1919-1920
[Tygodnik]
Bibl. HŁ	1919 nr 21 ; 1920 nr 15
Muz. M. Lublina	1919 nr 20
2082.	ŚMIETNIK : gazeta Szkoły Podstawowej w Sławatyczach / Szkoła Podstawowa
Sławatycze 1994-
MBP Biała Podl.	1994-2000
2083.	ŚRODOWISKOWY BIULETYN INFORMACYJNY RO ZSP [RADY
OKkĘGOWEJ ZRZESZENIA STUDENTÓW POLSKICH] / Studencka
Agencja Prasowa
Lublin 1963
Bibl. KUL	1963 nr I
2084.	ŚWIAT KARATE : magazyn sztuk walki / Ośrodek Prasowo-Ekonomiczny
do Działań Innowacyjnych PE-INPACT” Sp z o. o ; red. Włodzimierz Kwieciński
Lublin 1991
Miesięcznik
Bibl. UMCS	1991 nr 1
2085.	ŚWIAT WOKÓŁ NAS : miesięcznik dla każdego / Szkolne Koło Informa¬
tyczne Gmnazjum w Sławatyczach
Sławatycze 2000-
MBP Biała Podl.	2000 grudzień
		

/page0160.djvu

			156
KATALOG
2086.	ŚWIATŁO : biuletyn informacyjny Ruchu Odbudowy Polski / Ruch Odbu¬
dowy Polski
Biała Podlaska 1996
MBP Biała Podl.	1996 nr 1
2087.	ŚWIATŁO : dwutygodnik społeczno-oświatowy / „Czytelnik” ; red. Jacek
Bocheński
Lublin 1946-1947
Arch. Lublin	1946 nr 2-5, 10, 11, 14
Bibl. HŁ	1946 nr 1 -22 ; 1947 nr 1 -8
Bibl. KUL	1946 nr 1 -10 ; 1947 nr 1 -10
Bibl. UMCS	1946 nr 1-22 ; 1947 r.r 1-10
ChBP Chełm	1946 nr 2, 8, 12, 14
Muz. J. Cz.	1946 nr 1, 2, 4-13, 15-17, 19-21
Muz. M. Lublina	1946 nr 3, 9, 13, 16-20
2088.	ŚWIETLICA / Wojewódzki Dom Kultury
Lublin 1945
Dwutygodnik
Bibl. KUL	1945 nr 3
Muz. M. Lublina	1945 nr 4
2089.	ŚWIEŻE BUŁECZKI : pismo Gimnazjum w Ulanie Majoracie
Ulan Majorat 2000-
MBP Biała Podl.	2000 nr 1-4
2090.	ŚWIĘTEMU ANDRZEJOWI BOBOLI W HOŁDZIE ... / nakł. Kole¬
gium Bobolanum w Lublinie
Lublin, 1948
Jednodniówka
Bibl. HŁ
2091.	ŚWIĘTO ZIEMI CHEŁMSKIEJ / Parafia Mariacka w Chełmie
Chełm, 8 września 1938
Jednodniówka
ChBP Chełm
2092.	ŚWIT : pismo związkowe ZE [Zakładów Elektromechanicznych] „EDA”
I	Oddziału Poniatowa, Opole Lubelskie / [red. nacz. Z. Jędruszowski]
Poniatowa 1990
Bibl. HŁ	1990 nr 1, 5
		

/page0161.djvu

			INDEKS
157
INDEKS MIEJSCOWOŚCI
Biała Podlaska 1295, 1313, 1320,1345, 1354.1382,1405,1498, 1504,1505, 1507-
1510, 1561, 1634, 1640, 1644, 1666, 1674, 1684, 1686, 1740, 1782. 1840, 1843,
1859,1887, 1894, 2056, 2066,2068. 2076, 2086
Białka (pow. Krasnystaw) 1356
Białowieża, woj. podlaskie 1510
Biłgoraj 1541, 1560, 1762
Bychawa (pow. Lublin) 1366, 1371, 1432
Chełm 1298, 1301, 1302, 1304, 1316, 1330, 1331, 1350, 1360, 1361, 1372, 1375,
1377, 1428, 1433, 1434 1439, 1443-1446, 1449, 1451, 1461, 1469-1471, 1482,
1483,	1487. 1489, 1490, 1496. 1519, 1526, 1540, 1559, 1563, 1570, 1573, 1590,
1597, 1600, 1601, 1619, 1625, 1637, 1660, 1661, 1667, 1682,1687, 1720, 1733,
1745, 1748, 1750, 1752-1754, 1757, 1779, 1794, 1812, 1813, 1815-1817, 1821,
1830,	1865, 1882, 1883, 1898,1899, 1901, 1923, 1929, 1931, 1945, 1948, 1951,
1961, 1963, 1965, 1966, 2016,2035,2061,2071, 2076,2091
Chodel (pow. Opole Lubelskie) 1305
Cholm zob. Chełm
Częstochowa, woj. śląskie 1358
Dębhn (pow. Ryki) 1314
Dubienka (pow. Chełm) 2062, 2070
Górki (pow. Lublin) 2064, 2074
Grabanów (pow. Biała Podlaska) 2057
Hańsk (pow. Włodawa) 1342
Hrubieszów 1315, 1327, 1480, 1605, 1714, 1888
Jabłonna (pow. Lublin) 1475
Janowiec (pow. Puławy) 1364
Janów Lubelski 1724
Jarosławiec (pow. Zamość) 1766, 2031
Jelnica (pow. Biała Podlaska) 2065
Karczmiska (pow. Opole Lubelskie) 1326
Kazimierz Dolny (pow. Puławy) 1744
Kock (pow. Lubartów) 1759
Kodeń (pow. Biała Podlaska) 1427, 1474, 1696
Kostomłoty (pow. Biała Podlaska) 1353
Kościeniewicze (pow. Biała Podlaska) 2067
Kraków 1457
Krasnystaw 1306, 1368, 1462, 1539, 1789, 1845
Kraśnik 1338, 1380, 1651
Kurów (pow. Puławy) 1313
Leśna Podlaska (pow. Biała Podlaska) 1587, 1678
Lubartów 1621, 1715, 1801
Lublin 1293, 1294, 1296, 1297, 1299, 1300, 1308, 1312, 1317, 1319, 1321, 1322,
1324. 1325. 1328. 1332-1336. 1339-1341. 1343. 1346. 1348. 1352. 1358. 1359.
		

/page0162.djvu

			158
KATALOG
1363, 1365, 1367, 1371, 1373, 1374, 1378, 1379, 1381, 1383, 1385-1403, 1406,
1407, 1409-1415, 1417-1422, 1424, 1429-1432, 1435, 1437, 1438, 1440-1442,
1447, 1450, 1452-1456, 1460, 1463, 1464, 1466, 1467, 1472, 1473, 1476, 1477,
1484,	1486, 1494, 1495, 1497, 1499-1501, 1503, 1511-1514, 1516, 1518, 1520-
1525, 1527-1538, 1541, 1543, 1545-1548, 1551, 1552, 1557, 1558. 1562, 1564-
1569, 1571, 1572, 1574-1582, 1584-1586, 1589, 1591-1596, 1598,1599, 1603,
1604, 1607, 1608, 1610-1615, 1617, 1618, 1626-1630, 1632, 1633, 1635, 1636,
1639, 1642, 1643, 1645, 1646, 1648-1650, 1652-1655, 1657, 1658, 1663-1665,
1668-1672, 1676, 1677, 1679-1681, 1683, 1688, 1692, 1694, 1695, 1697-1710,
1712, 1713, 1716-1719, 1721-1723, 1727-1731, 1734-1739, 1741, 1742, 1746,
1747, 1751, 1755, 1756, 1761, 1763, 1764, 1768-1778, 1780, 1784, 1786, 1787,
1791-1793, 1795, 1797-1799, 1803-1807, 1809-1811, 1819, 1820, 1822-1825,
1827,	1828, 1831-1839, 1841, 1842, 1846-1851, 1858, 1860-1863, 1866-1881,
1884-1886, 1893, 1895, 1896, 1900, 1902-1922, 1927, 1928, 1932, 1933, 1935-
1940,	1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950, 1952, 1953, 1964, 1967-1970, 1972,
1974,	1975, 1983-1990, 1992-1997, 1999, 2000, 2006, 2008-2012, 2015, 2017-
2029,	2032-2034, 2036, 2037, 2039-2050, 2053-2055, 2058-2060, 2063, 2072,
2073,2075-2079,2081, 2083,2084, 2087, 2088,2090
Łęczna 1515,1814
Łomazy (pow. Biała Podlaska) 1502
Łukowa (pow. Biłgoraj 1323,1638
Łuków 1369, 1506
Międzyrzec Podlaski (pow. Biała Podlaska) 1491, 1622, 1673, 1765,2080
Milejów (pow. Łęczna) 1404
Nałęczów (pow. Puławy) 1309, 1310, 1583, 1732
Niedrzwica Duża (pow. Lublin) 1357
Okszów (pow. Chełm) 1760
Opole Lubelskie 1425, 1426
Poniatowa (pow. Opole Lubelskie) 1609, 2092
Puławy 1351, 1458, 1542, 1549, 1550, 1554-1556, 1588, 1602, 1616, 1623, 1624,
1631, 1675 1685, 1767, 1802, 1829, 1852-1857, 1890, 1891, 1924-1926 1934,
1941,	1944, 1954-1959, 1962, 1973, 1976-1980, 1982, 2001-2005, 2007, 2051,
2052
Radecznica (pow. Zamość) 2013
Radzyń Podlaski 1488, 1492, 1864
Rejowiec (pow. Chełm) 1423, 1711
Rejowiec Fabryczny (pow. Chełm) 1517, 1662, 2038
Sandomierz, woj. świętokrzyskie 2053
Sawin (pow. Chełm) 1362, 2069
Siedlce 1509
Siedliszcze (pow. Chełm) 1758
Skierbieszów (pow. Zamość) 1436
Sławatycze (pow. Biała Podlaska) 1307,2082, 2085
Sokołów Podlaski, woj. mazowieckie 1510
Stara Wieś 1485,2030
Szczebrzeszyn (pow. Zamość) 1349
Świdnik 1408, 1493, 1725, 1800, 1991
Terespol (pow. Biała Podlaska) 1303
		

/page0163.djvu

			INDEKS
159
Tomaszów Lubelski 1329, 1560, 1569, 1691, 1796, 1889, 1897, 1998
Tyszowce (pow. Tomaszów Lubelski) 1347
Ulan Major (pow. Radzyń Podlaski) 2089
Urzędów (pow. Kraśnik) 1344, 2014
Warszawa 1459, 1529, 1566, 1670, 1799, 1806, 1808, 1978, 1981
Włodawa 1318, 1370, 1468, 1781, 1818
Wola Uhruska (pow. Włodawa) 1620
Wrocław 1529
Zamost’e zob. Zamość
Zamość 1337, 1355, 1376, 1384, 1416, 1448, 1465, 1478, 1479, 1481, 1544, 1553,
1560, 1606, 1641, 1647, 1656, 1689, 1690, 1693, 1726, 1743, 1749, 1783, 1785,
1788, 1790, 1826, 1844, 1892, 1930, 1960, 1971,2076
		

/page0165.djvu

			A 5,00
		

/page0166.djvu

			Bibliteka im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie
II