/KS_322226_II_0001.djvu

			Ь
'
^ » .vÄl t
		

/KS_322226_II_0002.djvu

			-ц' і - -тжтгттшт
		

/KS_322226_II_0005.djvu

			g Гм Oli> ОH>0 ' пО'НОііЮімО іІібГітТТТІ^ТЙбТІ^оТІТв^віЇЇаП^
Iі
t) Skt) S4k«A»> ü^\t)
8ii^^iSnwi^uTbi7iö»^.|ji«*«l|9«*lQj|)<>;.i|?l*	
			

/KS_322226_II_0007.djvu

			KATALOG MONET
		

/KS_322226_II_0008.djvu

			1000079795
~5::v
r>v
•>
		

/KS_322226_II_0009.djvu

			В. BOLCEWICZ.
KSIĘGARNIA ANTYK WÄRSKÄ
w Warszawie, Plac Saski N. 5
KATALOG
MONET POLSKICH
I Z POLSKĄ STYCZNOŚĆ MAJĄCYCH
OD CZASÓW NAJDAWNIEJSZYCH
П95. 16oo	
			

/KS_322226_II_0010.djvu

			Дозволено Цензурою
Варшава 11 Марта 1900
<^5 *
/Жк ъ%Х>м£%
" LUBLIN
		

/KS_322226_II_0011.djvu

			х£/sieni lat temu wydaliśmy pierwszy katalog numizmatów, ma­
il jąc na celu rozbudzić zamiłowanie do zbierania zabytków
dawnej przeszłości. Wydaliśmy potem sześć takich katalogów,
niniejszy zaś jest siódmym. Utrzymując magazyn starożytności
i dzieł sztuki, tudzież obserwując przez długie lata kierunki i roz­
wój amatorstwa do tworzenia zbiorów, przyszliśmy do przekona­
nia, że u nas najmniej są rozwinięte skłonności do kollekcyono-
wania numizmatów. Przyczyn tego nie będziemy objaśniać, lecz
nie omylimy się, uważając za główną z nich tę, że zbieranie nu­
mizmatów z konieczności wymaga wiele pracy, studyów i grun­
townej znajomości historyi Tak czy nie, faktem jest niezaprze­
czonym, że oprócz kilku adeptów, którzy się zjawili w ciągu tego
czasu, mamy tylko garstkę starych weteranów numizmatyki,
lecz i tych szczupłe grono w ostatnich czasach śmierć znacznie
zmniejszyła. Młoda generacya woli tworzyć mniej pożyteczne,
ale kosztowniejsze zbiory marek pocztowych; podobne zbiory są
maniactwem, stratą czasu i pieniędzy, korzyści zaś żadnej przy­
nieść nie mogą zarówno z punktu estetycznego, jako też i nauko­
wego: jedyna z nich korzyść jest ta, że uczą geografii, chociaż
bardzo powierzchownie. O korzyściach naukowych, jakie przy­
nosi numizmatyka nie tylko dla historyi finansów kraju w
		

/KS_322226_II_0012.djvu

			nej epoce i kulturnych wpływów jednego państwa na drugie,
lecz nawet dla historyi sztuk pięknych, — rozpisywać się jest
rzeczą zbyteczną, gdyż już nieraz o tem rozprawiano. Zazna­
czymy tylko, że najsławniejsi nasi historycy, jak Czacki, Lele­
wel i wielu innych, byli numizmatykami i że obecnie, na podsta­
wie studyów nad numizmatami, szczególniej zaś wieków śred­
nich, historycy przychodzą do nowych wniosków i rozjaśniają
niejedną ciemną kartę z dziejów przeszłości. Za granicą o tyle
już uznano za niezbędną dla historyka gruntowną znajomość nu­
mizmatyki, że nietylko utworzono odrębne katedry numizmatyki,
lecz nawet w średnich zakładach naukowych zamierzają obecnie
na lekcyach historyi, wprowadzić demonstracye z zakresu nu­
mizmatyki. Słowem cały świat cywilizowany uznał ważne zna­
czenie tej umiejętności i popiera jej rozwój.
Najlepszym dowodem większego niż u nas zamiłowania do
numizmatyki śród obcych narodów jest ten fakt, że w ostatnich
latach znacznie się zwiększył popyt na monety i medale polskie
z czasów porozbiorowych, które zbierają oprócz nas i inni.
Względnie do tego i ceny ich znacznie poszły w górę; najlepiej
to uplastycznił p. Wittyg w swoim katalogu porozbiorowych mo­
net, wydanym w roku zeszłym ł), gdzie wykazał, o ile ceny na
monety ze wskazanej epoki podniosły się w porównaniu z cena­
mi, podanemi w katalogu, wydanym przez nas w r. 1892.
W nadziei, że i w naszem społeczeństwie obudzi się zamiło­
wanie do numizmatyki polskiej i pragnąc ułatwić je szerszemu
ogółowi, wydajemy niniejszy katalog numizmatów polskich do
r. 1795 włącznie. Ceny ich obniżyliśmy znacznie, tak nawet, że
ceny pospolitych okazów równają się prawie wartości metalu.
Czujemy się wreszcie w obowiązku podzielić się z szerszą
publicznością tą pocieszającą wiadomością, że monograficznego
opracowania naszej numizmatyki podjęło kilku amatorów-zbie-
raczy, a mianowicie: p. Plage opracował i wydał już monografię
monet miedzianych, bitych za panowania Stanisława Augusta 2);
■) Wittyg Wiktor. Spis monet polskieli, bitych po upadku Rzeczypo­
spolitej z podaniem ich een amatorskich. WTarszawa. 1899. 8-o.
-j Plage К. Monety bite w miedzi za panowania Stanisława Augusta.
Warszawa. 1897.
		

/KS_322226_II_0013.djvu

			na ukończeniu zaś są trzy inne monografie: 1) monet z czasów
Władysława IV, 2) ortów koronnych Zygmunta III i 3) ortów
bitych dla Polski przez Augusta III. Chcąc zachęcić zbieraczy
do poważniejszej pracy w zakresie numizmatyki polskiej, oświad­
czamy, że jak i dawniej, zbieraczom-monografistom będziemy od­
stępować 10$ od cen niniejszego katalogu na tych gatunkach
monet, które im są potrzebne dla studyów.
OBJAŚNIENIE SKRÓCEŃ.
I) nazwiska autorów, na dzieła kiórych powołujemy się.
Band.—Bandke Stężyński K. Numizmatyka krajowa. Warsza­
wa, 1839 —40. 4-0. T-w. 2.
Bey.—Beyer K. Skorowidz monet polskich. Kraków. 1880. 8-0.
Bey. Wiel. — Beyer K. Wykopalisko Wieleńskie. Warszawa.
1876. 8-0.
Cz.—Czapski lir. E. Catalogue de monnaies et medailles polo-
naises. Petersburg-Kraków. 1871—91. 4-o. T-w. 4.
01.—Oldenburg I. F. H. Sammling Svenska Mynt. Stockholm.
1883. 8-0.
Piek.—Piekosiński Fr. Dr. O monecie i stopie menniczej w Pol­
sce w XIV і XV w. Kraków. 1878. 8-o.
PI.—Plage К. Monety bite w miedzi za panowania Stanisława
Augusta. Warszawa. 1897. 8-o.
Sau. —Saurma Jeltsch Hugo. Schlesische Münzen und Medail­
len. Breslau. 1883. 4-o. T-w. 2.
Str.—Stronczyński K. Dawne monety Piastów i Jagiellonów.
Piotrków. 1883—85. T-w 3. 8-o.
Tysz.—Tyszkiewicz. J. Skorowidz monet litewskich. Warszawa.
1876.8-0.
Voss.—Vossberg. Münzen und Siegel der Preussischen Städte
Danzig, Elbing und Thorn in Mittelalter. Berlin. 1841. 4-o.
Wal.—Walewski hr. St. Trojaki koronne Zygmunta III. Kra­
ków. 1884. 8-0.
Zg.—Zagórski S. Monety dawnej Polski. Warszawa 1845.
		

/KS_322226_II_0014.djvu

			II) wyrazów, powtarzających się często,
b. m.—bez miejsca
b. r.—bez roku
h.—herb
lir.—brabia, hrabina
kontras.— kontrasygnowany
k. fil. —kart nieliczbowanych
mon.—monogram
4-0 I czwarta część arkusza
8-0 z ósma część arkusza
16-0 I szesnasta część arkusza.
pop —popiersie
r.—rok
s g.—strona główna
s. o.—strona-odwrotna
str.—stronice
tabl.—tablice
T-w - tomów.
format księżki
III) wyrazów, oznaczających stopień zachowania monety.
z.—złe
s.—średnie
cl. —dobre
M.—bardzo dobre
!>.—połyskowe.
Ceny na monety podajemy w rublach i kopiejkach
logów.
Niniejszym unieważniamy ceny naszych poprzednich kata-
в.
		

/KS_322226_II_0015.djvu

			MONETY ŚREDNIOWIECZNE.
Epoka do Zygmunta I.
1. Półbrakteat, bity do przyjęcia wiary . Str. 1. . d.—80
2.Denar Wendo-Słowiański. Str. 23. с.............................d.~ 15
3. „ „ Str. 23. d............................d.—15
4. „ „ Str. 24. a............................d.—15
5. „ „ Str. 24. b.. . . s.—10; d—15
6. „ „ Str. 24. d.. . . s.—10; d.—15
7. „ „ Str. 24 e...................(Z.—20
8. „ „ Str. 25 a....................d.—15
9. „ „ Str. 25 b....................d.— 15
10. „ „ Str. 25 c...................s.—10
11. „ „ Str. 25 f..................s. —10
12. „ „ Str. 25 g....................d.—15
13. „ Str. 24 f., lecz po obu
stronach między ramio­
nami krzyży—krzyżyki, d.—50
14. „ , Str. 24 f., lecz s. g. mię­
dzy ramionami krzyża —
krzyżyki, as. o. — na-
przemian krzyżyki i
		

/KS_322226_II_0016.djvu

			15. Władysław Herman (1080— 1102) Str. 35 b. . . . s.—75
16. „ „ ,, Str. 35 d. . s.—75; d. 1—
17. Bolesław III Krzywousty (1102—1139) Str. 39 а . d.—75
18. „ „ Str. 39 с. . d.—75
19. Władysław II (1139—1148) Str. 43 і.............................d.—ЗО
20. „ „ Str. 43 i, lecz z tyłu
osoby z mieczem —
słońce...........................d.—35
21. „ ,. Str. 43 e, lecz dokoła
zająca i orła—kreski d.—35
22. „ „ Str. 43 o.................................d.—30
23. Bolesław IV Kędzierzawy (1148- 1170) Str. 59 a. d.—30
24. „ „ „ Str. s. g. 59 i, s. o. 59 h. d.—40
25. „ „ Str. 59 h. . . ft.—25; d.—30
26. „ „ Str. 59 b., lecz bez N.. d.—50
27. „ Str. 59 f. . . s.—30; d.—40
28. Mieszko III Stary (1173—1202) Str. 116 b (hebraj-
sko-napisowy)......................................................d. 2.50
29. Władysław III Laskonogi (1202—1207) Str. 175 c. s.—75;
d. 1—
30. „ „ „ Str. 176 a.......................s.—75
31. Branteat niemy z epoki Mieszka III, lub Włady­
sława III. Dwie osoby trzymające pastorał, s. 1.20
32. Branteat guziczkowy z końca XIII wieku. Bay.
Wiel. 1 0 .................................................................d.—15
33. Branteat guziczkowy z końca XIII wieku. Bay.
Wiel. 19, lecz z boków krzyża po kulce . . d. -15
34. Branteat guziczkowy z początków XIV w. Bay.
Wiel. 139 . . . . ......................................d.—2 5
35 Kazimierz W. (1333—1370). Denar. Piek. 13. s.—50; d.—80
36. „ ,, ,, „ Piek. 13. od­
mienny . . . . s.—50] d.—80
37. „ „ „ Kwartnik Piek. 11 . d. 2.50
38. „ ,, „ Grosz Krakowski. Piek. 8.
Str. tabl. XXIV i.........................................., . d. 75—
39. Ludwik (1370—1382). Denar. Piek. 20 . . . .
		

/KS_322226_II_0017.djvu

			40. Ludwik (1370—1382). Кwartnik ruski. Piek. 17 . d. 7.50
41. Jadwiga (1384—1386) Denar. Piek. 24 . . . . (Z. 1—
42. Władysław książę Opolski. Kwartnik ruski.
Piek. 1 6 ......................................................................s. 7.50
43. Ziemowit III Trojdenowicz, księżę płocki (1341—
1381). Półgrosz. Piek. 70......................................s. 7.50
44. Władysław Jagiełło (1386—1431). Ternar. Piek. 33. s.—15
45. ,, „ „ Ternar. Piek. 34. s.—15
46. „ ,. , Ternar Piek. 35. s.—15
47. „ „ „ Półka P. Piek. 47. s.—20;
(Z.—30
48. „ .. Półka.N. Piek.48. s—20
49. ., „ Półka. S A .Piek. 50. d.-—50'
50. ,, „ „ Półka. AS.Piek.51.s-—20;
d.—30
51. ,. ., ,. Pólka. A. Piek. 52. s.—20
d.—30
52. „ ,, „ Półka. Piek. 53 . d.—30
53. „ ,, „ Pólka, Piek. 55 . s.—30
54. „ „ „ Półka. O. Piek. 56. s.—30
55. „ „ ., Półka,+. Piek. 58. s.—30
56. „ „ Półka. Рф.Ріек.62. s.—20
d.—30
57. „ „ „ Półka. W=}=.Piek. 61.s.—20
58. „ „ „ Pólka, Piek. 66 . s.—15;
d.—25
59. „ ,, „ Półka Lwowska.
Piek. 67 . . . . s.—75
60. ,. „ „ Półka Lwowska.
Piek. 68 . . . d. 1—
61. Kazimierz Jagieł!. (1455—1478). Półka. T.M. Piek. 87. d. 4—
62. ., „ „ Półka. M.K. Piek.88.
(nadkruszona) , . s. 2 —
63. Kazimierz Jagieł. (1455—1478) Pólka Piek. 97. s.—5; d.—10
64. „ „ Półka. Piek. 98. a 7$;
		

/KS_322226_II_0018.djvu

			(55. Kazimierz Jagieł. (1455—1478) Półka Toruńska.
Piek. 94. s.—30; rf.—45
0(5 „ „ „ Półka gdańska.
Piek. 95 . s.—25; d.—40
67. „ ,, „ Półka Elbl^gska
Piek. 96 . s.—45; d.—60
68. ,. „ „ Denar koronny.
Piek. 90 . . . . d.—2£
69. „ „ „ Denar koronny.
Piek. 99.....................d.~2)
70. „ „ Denar koronny.
Piek. 100 . . . . d.—2J
71Jan Albert (1492—1501). Półka. Piek. 101 . s.—5; d.—74
72. „ ,, „ „ Piek. 102. s.—7 d.—]0
73. и if „ Denar. Piek. 105 . . . . d.—2£
74. Aleksander Jagieł. (1501 — 1506). Półka koronna.
Piek. 109. s.—7±\ d.—10
75. „ „ „ Półka litewska.
Piek. 107 . s.—10; d.—15
76. ,. ,, „ Półka litewska.
Piek. 108 s.—15: d.—20
77. ,. ,, „ Denar litewski,
Piek. 110 . f—5; rZ.—-19
78. ,, „ Denar litewski.
Piek. 111 . s.—10; d.—25
79. Denar Litwy średniowiecznej. (XIV wiek).Tysz. 3 s.—40
ZygmUllt I. (1506 — 1548).
Jako ks. Głogowskiego (1501—1506).
80. Grosz b. r. Zg. 1 ...................................................................d. 1.50
81. „ 1506 Zg. 2 ....................................................................d. 1
		

/KS_322226_II_0019.djvu

			Jako Króla (1506 — 1548).
Koronne.
82. Denar b r. Zg. 6 . . . 2.—
83. „ korona mała z dwoma pręgami skrzy-
zowanemi ............................................s. 3 —
84. „ „ korona podobna do używanej na dena­
rach w XV w. (nadkruszony) . . . . d 3 —
85. „ „ Zg. 7 . . . 5 —
86. ., Bav. 4. . .
87. Trzeciak 1527 Zg. 8. . . ...........................s. 1.75; d 2_
88. ,, 1528 Cz. 287 . s. (z dziurą) 7.50; d. 10 —
89. ,, 1546 Zg. 9 . . ...................... ■ . . . d. 15 -
90. Półgrosz b. r. Zg. 3 . . ...........................................d. — 26
91. „ 1507 Zg. 4 . . ........................ 8.-74 d. — 15
92. ,, 1508 ,. . . ........................ s.— 5 d. — 10
93. 1509 „ . . ......................... s.— 5 d. — 10
94. 1510 „ ........................ s:—74 d. — 15
95. 1511 „ . . ........................ s.—'71 d. — 15
96. G-rosz 1526 Zg. 10 . . . ...........................................d 1 —
97. «1 1527 Zg. U . . . ......................s.—10 d. — 15
98. 1528 „ . . . ......................s.—10 d. — 15
99. ,, 1529 „ . . . — 25
100. ,, 1545 Zg. 12 . . . — 80
101. ,, 1546 . . . ...........................................d. 1.20
102. „ Zg. 13, lecz korona z 5 liści; s. o.
zaś—POLON. — 60
103. „ Zg. 13. . . ...........................................d. — 50
104. ,, „ s. g. korona z3 liści, SIGrlSMUN-
/Г2У
DVI PRIMUS REX i POLONIE
litery m ałe............................................d. 2—
105. „ 1547 Zg. 13, lecz korona z 5-ciu liści na
kształt lilii.................................cl.—40; bd.— 60
106. „ 1548 Zg. 13. korona z 3 liści na kształt
lilii............................................................s. 3
		

/KS_322226_II_0020.djvu

			107. Trojak 1528 głowa orła w prawo . . . s. 25—;d. 30 —
108. „ „ „ „ w lewo . . . . s. 30—;d. 35 —
109. Szostak 1529 Zg. 16. złocony. Pochodzi ze zbio­
rów Stronczyńskiego, następnie
przeszedł do hr. Starzyńskiej, lir.
Steckiego, ostatecznie zaś był w
zbiorze A. Ryszarda w Krakowie. s. 150—
110. Półgrosz 1509 s
Litewskie.
. g. : 15o9 ; s.o.:
1
т
і
1
^1
111.
» i» o 15o9 ; „ s.— 10
112. : 15o9;„ •> z.—5; d.—10
113. 1510 : 1510 . „ z.—5; s—74; A - 10
114. ?> 5 71 *
115. „ „ :1510:; „ . . . d.— 10
116. ,, ,, „ ; „ . . .s.—
117.
„ • 1511 :1511 ; „ " z—5; s. 74; d.— 10;
118.
i? ? ?ł
ód.—40
119. ,, ,, V * 1?
s.—74; d.—10
120. :1151:; „ : . . ’ s.—74
121. 1512 :1Z . z.—5 s.—74; d.—10
122. „ ,, ,, j j, • . z.—5; s.—74
123. ,, ,, :1Z: . z.—5;s.—74; d.— 10
124. ,, ,, „ ; „ : s.—74; d.—10
125. •'IZ: : . . s.—74
126. 1513 : 13 : „ z.—5; S.-74 d.—10
127. „ • : . . d.— 10
128. >> . . d.— 10
129. „ „ : 13 :. ; „ s.—7|; d.— 10
130. V łt ,, ; ,, : z.—5; s.—74; d.—10
131. » M „ ; n •: • . . s.—7£
132. n i) :13::; „ s.—74
133.
v 1» :13 •;• : . . z.— 5
131.
V 1?
: 1513 ; ,, z.—20; s.—
		

/KS_322226_II_0021.djvu

			135. Półgrosz 1513. s. g. : 1513 s. 0. : . . . . s.— 35
136. 1514 : 1514 . . . z.— 5; s.— 10
137. 95 99 . . . . s.— 10
138. ,, ,, „ •: . . . . z.— 5
139. 9j 99 „ : 1514: ........................s.—10
140. 9* 9> „ „ . . . . z.— 5
141. 1515 „ :1515 z.—75; 6-,—10; d— 15
142. „ : 1515: . . z.— 5;
s.—10
143. 1516 § 16; . . s.—30; d.—50
144. 95 99 59 99 . . s— 40; d.—50
145.
99 9f
„ ©16§ „ . . . . 9 95 9 ., NDIEo
. . . s.
— 25
166.
9 9 59 „ VANDI
=15ZI
; s. o. §
= g . . s.
— 20
167.
59 59 „ §15ZI§
; s. o.
§ . . . #.—15; (Z.-20
168. °
. . . . cl
.— 20
169.
99 ,9 co°
• • • • z.
— 10
170.
99 -9 ;
„ DUCISLITV-
ANDIEo . .
		

/KS_322226_II_0022.djvu

			171. Półgrosz 1522 s. g. 215ZZ ; s. о. 1 . . . . . s.— 15
172. „ „ S15ZZS; .......................... . . d.—20
173. ,, „ loZZo; ,, ■ . . s.—15
174. 1523 „ S15Z3 ; „ . . . . . . s.—75
175. „ „ „ ; „ о . . .
176. „ „ „ ; „ MAGNIDVCIS8
LITY ANDIE §. 1.20
177. „ „ §12Z3o; „ § . . . . z.—30
178. 1524 ,, S15Z4 ; ,, = (4 odwrócona)
s.—75; d. 1 —
179. „ „ S15Z4S; .......................... . . d. 1.25
180. 1525 „ °15Z5 ; ..................... s.—75; d. 1 —
181. >> ,, ; i, 5 . . . bd. 1.25
182. 1526 „ §15Z6 ; ..........................
183. 1527 „ HDI15ZV; „ . . . . . . s. 1.25
184. 1528 „ o 15Z8; „ § . . . . . d. 8 —
185. Я „ „ 1IDIS15Z8; „ . . . . . d. 8 —
186. „ „ S15Z8S; „ § z lit.*V . . d. 12.50
187. „ „ S15Z8: „ § „ „ z. 6—; s. 9—
188. 11 11 11 1 11 ° її її
. . z. 6—
189. її її і і її її її . . s. 9—;
d. 12.50
190. 1529 „ § 15Z9 ;
s
„ - z. io—;
. 15-; d. 20-
191. Grosz 1535 Str. 50 . . . ...................... . . z. 4.50
192. „ Str. 51............................................ s. 2 —
193. „ , lecz s. g. AHI . . . . d. 'S —
194. „ „ „ „ All (z dziurą) . . . z. 2.50
im.
”
„ odmienny s. g. LITY; s. o.
TVANI ■ -
oLI-
s. 3 —
196.
”
= LITVANI;
LITY............
S. 0.
. . z. 2 —
197. „ Str. 55 s. o. LITY. (N) . . z. 2 —; s 3.50
198. ,, „ „ (N) ........................... . . z. 2 —
199, ,, „ s. o. LIT. (N) . . . . d. 4.50
200. 1536 Str. 5 3 ......................................
20i „ Str. 54
		

/KS_322226_II_0023.djvu

			202. Grosz 1536. Str. 54 brak litery; s. g. LITYA;
s. o. L IT Y ................................... 9 50
203. ,, „ Str. 58, lecz tarcza u pogoni owal­
na; s. g. -LITY (M) . . . . z. 2__
204. „ „ lecz tarcza u pogoni owal­
na; s. g. X LITYA (M) . . s. 3.50
205. ,, „ lecz tarcza u pogoni owal­
na, s. g. -LITYA (M) . . s. 3.50
Pruskie.
206- Denar b. r. Zg. 31, miecz w prawym ręku s.—50 d.- 80
207.
”
lewym
i na s. o. korona—małe.
„ litera S
...........................d. 3 —
208. „ „ miecz w lewym reku . . s.—80; d. 1.20
209. Szeląg 1528 Zg. 3 2 ............................ . . s.-30 (1.-50
210. 1529 PRYS . . . z.--5; s. 71; d. 10; bd.—15
211. „ >! PRYSS............................ .......................d.—10
212. ,, 1530 PRY...................................
213. ,, PR Y S.............................
214. ,, 1531 z. 5; s.—74; d.—10
215. Grosz 1528 PRYS . . . . . .
216. „ PRYSS....................... ............................ci—80
217. „ 1529 PRY ............................ .......................d—25
2,8. „ ,, PR Y S.............................
219. ,, 1530 PRY-—PRYS* . . . .......................s.—15
220. ,, V PRYS-PRYS . . . г.-5; s.—10; (Z.-15
221. „ %” „ -PRYSS . . .
222. „ ,, „ -PRYSS* . . г. -5; s.—10; (Z.—15
223. ,, „ „ —PRYS . . .. . . s.—10; (Z.—15
224. ,, „ PRYSS—PRYS . . .
225. „ 1531 PRY—PRYSS . . .............................s.—20
226. ,, „ PRVS—PR\"S . . . z.—5; s. - 10; d.—15
227. „ „ -PRYSS. z.-5; s. —10; (Z. —15; bd.—20
228. „ 1532 PR Y
		

/KS_322226_II_0024.djvu

			229. Grosz
— 10 —
1532 PRVSS......................
•230. ,, „ PRVSSI......................s,—10; d.—15; b. d.~20
231. „ y. 1533 PRVS—PRVSSIE . . z.—5; s.—10; d.—15
232. ,, „ PRVSS—PRVSS .
233. ,, —PRVSSIE s.—10; d.—15; b. d. - 20
234. 1534 PRVS...........................
235. ., PRVSS......................s. -10; d —15; b. d.—20
236. .. PRVSSI...................... ...........................	
			

/KS_322226_II_0025.djvu

			— и —
262. Denar 1539 Zg. 43 POLON......................................s.—15
263. ,, ,, „ po roku trójliść s.—10; d.—15
264. „ 1540 Zg. 43
265. 1546 Zg. 43 POLON*......................s.—10; cl-20
266. ,, „ ,, POLON I*......................................s.—15
267. „ 1547 „ POLO*............................................ci.—20
268. „ „ „ POLON*......................................s. 10
269. „ „ „ „ z liściem lipowym, s.—50; cl. 1—
270. Grosz 1530 Zg. 44 PRY.................................d. 2.50; bd. 3—
271. „ 1531 „ P R .................................s. —15; d.—20
272. „ ,, ,, PRY.................................s.—15; d.—20
273. 1532 „ PR ................s.—15; d.—20; bd.- 30
274. „ У.1533 „ . ............................................s. —15; dr 10 X
275. „ 1534 „ P .......................................................s.—15
276. ,, „ ,, PR . . . . n.—10; d. 15; bd.— 25
277. }} ,, ,, PRY..................................................s.-15
278 „ 1535 Zg. 45 PR.......................................................s. 15
279. ?> ?> „ z listkiem na dół . . . . s.—50
280. ,, ,, ,, PRY . . . . s.—10; <7.-14; M.—25
281. ,, ,, ,, PRVS*—DANOZK . . s.—25, d-40
282. ,, ,, ,, PRVSS «■ — ..................................d 50
283. „ 1537 „ . . . . . . . . . . s. 1—: d. 1.25
284. „ 1538 Zg. 46 PRVSS* ■ . . z.—5; s. —10; d.—-15
285. „ 1539 „ PRVS*...........................s.—15; d -20
286. 1540 „ PRY* . . . s.—10; d—15; bd.—25
287. „ „ „ PRVS*...........................s.—10; d—15
288. „ ,, ,, PRVSS*......................d.—15; bd. 25
289. „ 1548 PRYS*—różyczka . . . s. 15—; d. 20—
290. Trojak 1535 Zg. 47 ......................................s 15—; d. 17.50
291. 1536
292. ,, 1537 ,, PRYS...........................s.—60; cl.—su
293. ,, „ „
PRVSS............................................s. 60
294. „ Zg. 48 PRYSSI......................s.—75; d. 1
295. „ 1538 „ PRYS...........................s.—75; cl. 1
296. 1539 ,, PR Y SS.......................................d.—50
297. ,, ,, ,, PRYS........................................... d.—50
298. „ „ „
		

/KS_322226_II_0026.djvu

			299. Trojak 1540 Zg 48 PRYS . . . . s,—40; cl.—50
300.
”
1540 PEVS (róża) . . . d. 4-
Elblągskie.
301. Denar b. r. Zg. 5 3 ........................... . . s.—50; d.—75
302. 1539 Str 1 3 2 ........................... . . . . d. 20-
303. Szeląg 1530 Zg. . . . s.—75 d 1—
304. 1531 „ PRYS-ELBINK . . s.—50;d.—75
305. 1532 „ PRVS— z.—5; s.—20; d.-30
300. ,, PRYSS— „ z.—5; s. —20; d.—30
307. PRYSSI— „ s (zdziurą) —20; s.-—25;
cl.—35
308. 1533 „ PRVSSI— , —25
309. PRYSSEE „ 25
310. 1538 Zg.55 PRYSS . . . s.-50
311. >> »> PRYS „ . s.—00
312. „ 1539 „ PRYSSI . . •
313. Grosz 1533 Zg. 50 PRVSS. • . . . . s.—25; cl.-30
314. PRYSSI . . d-30
315. 1534 „ PRY...................... -25
310. ,, ,, PRYS . , . ■ d—30
317. ,, ,, ,, PRYSS . . . . i (z dziurą)—15\s. 25
318. PRYSSI . . . -25
319. 1535 ,, P R .......................... . —15; s. —25;d.-30
320. ,, 1538 Zg.57 PRYS . . . . 4—
321. 1539 „ PRYS . . . . . . . s.—20;d.—30
322. PRYSS . cl.—30
323. ,, i 540 „ PRYSS . . . s —20;d.—30
324. ,, „ ,, PRYSSI . . . . . s.—20, cl.-30
325. Trojak 1530 Zg.58 -A R- ELBINK x cl. 1—; W. 1.50
320. -AR" • s. 1.25
327. ELBINK (N К wmonogramie) cl.1.25
328. 1537 . . . s.—75;d. 1 —
329. 1539 Zg. 5 9 ............................ . . s.—50;cl.-75
340. 1540 „ ELB1N . . . . . . s.-40;
		

/KS_322226_II_0027.djvu

			Zygmunt August (1545—1548—1572.)
Litewskie.
341. Denar 1546 Zg. 61 . . . ......................d. 40 - -
342. „ typ zwykły . . s. 12.50; d. 20—
343. „ 1547 Zg. 62 . . .
344. „ typ zwykły . ......................s 15—
345. „ 1548 ...........................
346. „ 1549.............................
347. 1551 ...................... . . . . s. 8—
348. „ 1552 . . . . . .
349. „ 1553 ...........................
350. „ 1554 ............................
351. „ 1555 . . . . . 2.-30; s.—50; d.—75; p. 1.20
352. „ 1556 ........................... z.—30;s.—50; d.—75; p. 1.20
353. „ 1557 ........................... s.—50; d.—75; p. 1.20
354. „ 1558 ........................... . г.—10;s.—20; d.—40; p. 1—
355. ., 1559 ........................... . z.—10;s.—20; d.—40; p. 1—
356. „ 1560 . . . . . . s 1.20; d. 2.50; p. 4.50
357. „ 1563 ........................... ......................d. 5.50
358. „ „ ogon konia do góry г1.—75 s. 125; d.2-;p. 3—
368-
Dwudenar 1566 Zg. 64 . . . . s. - 10; d.—ir,
360. 1567 „ . . . . s.—10; d.-15
361. 1569 „ . . . . . s.—15; d. - 20
362. 1570 „. . .
363. Półgrosz b. r. L— LITY* (5 . . . . d. 25
364. „ L—LITY A -- s...................d. 25—
365. 1545 *M.D'L*- LITY A 3 . . . . hd. 17.50
366. „ *M*D*L* — „ f. . . . d. 15-
367. „ LIT—MAGrNItDYCATYSfLlTY d. 12.50
O
l
0
0
„ L-LITVA. . . . ^. 5—•; s. 7.50; d. 12.50
36!). „ 4546_LH— LITY A z tarczą, okrągłą . . d.—40
370. » i» L=ł= ,, ,, „ s. -
		

/KS_322226_II_0028.djvu

			371. Półgrosz 1546 L —LIT bez pióropusza . . . . 4
372...........................L -LITY ................................................d.
373. ,, „ LI—LITY orzeł heraldyczny, s.—50; d.
371. „ 1547 LI—LITVA............................s.—10; 4
375. „ „ L
370. „ 1548 „ „ . .
377. ,, „ LI ,, . .
378. „ 1549 „ „ . .
379. „ 1550 „
380. „ „ L
381. „ 1551 LI .......................
382. „ 1552 „ „ . . . •
383. „ 1553 „ „ . . . .
384. „ 1554 „
385. „ 1555 „ „ . . . .
386. „ 1556 „ „ . . . .
387. „ „ L — „ . . . .
388. „ „ „ -LITY . . .
389. „ „ L I- „ . . .
390. „ 1557 „ —LITYA . .
391. „ „ L — „ . . .
392. „ „ I. —LITY . . .
393. „ „ LI— „...............................................4-
394. „ „ LI9—LITYA..............................................s.
395. ,, „LI gałązka; LITVA gałązka podwójna s.
396. „ „ ; „ ....... d.
397. „ „ „ „ ; „ „ i МОНЕ­
ТА- . s.-30; d —50
398. „ „ ; „ .... d.—50; bd.—75
399. „ „ LI--LITYA gałązka.............................4—75
400. „ 1558 LI —LITYA.............................s.—10; 4—15
401. „ „ „ -L IT Y ......................d.—15; bd.—20
402. „ „ L -LITYA............................s.—10; 4—15
403. ., „ „ LITY........................................ . s.—10
404. „ 1559 LI-LITYA . . . s.—10; 4—15; р.—25
405. „ ,, L — ..................................s.—10; 4—15
406. „ „ LI -L IT Y .............................s.—10; d. - 15
. . . . bd.
. . . . 4
. . s.—10; 4
. , s.—10; 4-
. . s.—10; 4
.......................s.
. . s.—15; d.
. . s.—20; 4
z.—1; s. 1.75; 4
. . s. 3.50; d.
. ■ s.— 35; d.
. . я.—10: d.
a.
...........................d
.......................s.
. . . . 4
. . s.—10; d.
50
—50
75
15
—25
—25
-15
—15
—15
-25
- 20
-25
2.50
5—
-40
—15
10
15
10
- 15
—15
— 10
— 15
1—
150
		

/KS_322226_II_0029.djvu

			407. Tółgrosz 1559 L —LITV . . . . s.—10; d.—15
408. 1560 LI—LITVA . . ...........................s—10
409. її ii Ij — ii . . . s.—10; d.—15
410. LI—LITY. . .
411. ii ii Ij ii . . .
К 412. 1561 LI—LITVA . . . . . s.—10; d.—15
413. 11 її I ' —— 11
414. ,. LI—LITY . . . . . . s.—10; p.—20
415. „ L — „. . .5,— 5; s.—10; d.—15; р.—20
^..4 UL.. LT—LITY A . .
417. 1- - „ f- - • . . . . s.—10; d.—15
418. „ LI—LITY . • . . . s.—10; d.—15
419. V ii T* -- ii . . . ......................s.-10
420. „ LI—LITYA, pogoń mała . d.—15; p-—20
421. и и L — ,1 ,, „ . . s.—10; d.—15
422. „ LI—LITY .......................s.—10
423. и и L — ,, ,, „ —5; s.—10; d.—15
424. и *i1 LI * „ ,, „ z h. Topor
ugóry . d. 15—
425. и и Ij - . ii ,, zh. Topor s.—50;
d.—75; j). 1—
426. и ii LI ,, ,i „ z h. Topor d.—75
427. и и L ,, ,,
odwróconym d. 2.50
428. „ 1563 LI-L1TVA . . . ...........................s.—10
429. и и L ,i ...........................d—15
430. „ LI-LITY . • • ...........................d—15
431. и -і I' -i . . . z.—- 5; s.—10; d.—15
432. „ ,, „ (1563)
433. 1564 LI—LITYA . . . ...................... d—15
433«. и и L — i,. . z.— 5; s —10; d.—15
434. „ LI—LITY . . . ...........................s.—10
435. и и Ij u . . . . ...........................................s.—10
436. 1565 LI—LITYA . . . ...........................................s.—10
437.
и i- L — ,. . . . . . . s.—10; d.—15
438. „ LI—LITY . . . . . . s.-10; d.—15
439. и и L — ,, . . . . . . s.—10;
		

/KS_322226_II_0030.djvu

			440.
441.
442.
44-4.
444.
445.
440.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
Półgrosz 1565 L — L IT .........................................(L.— 25
,, „ — LITV bez h. Topor . . . . d. 1.25
„ ,,— LITVA „ ., ..............................«.1 —
1566 LITVA..........................................d. 6—
„ „— LITV........................................d. 5—
„ „ — L IT ............................d. 6—
„„— LITV, h. Jastrzębiec mały. . cl. 10—
Grosz 1546 LIT —LITVA . . . z.— 1; s. 1.50; d. 2—
,, „ LITV ................................2.1 —
„ 1555 „ — LITVA....................z. 1.50; *•. 3-; d. 4.50
,, 1559 „ — ,, .........................................s. 2.50
„ „ „ — LITV..................................s.2.50; d. 3.50
Grosz na stopę polską 1546. Zg. 68 z. 1.20; s. 2.50: d. 3—
„ Zg. 69. L . . . . d.—45
„ LI.........................s.—35
1547 „ L. . . s.—20; d.—30
1548 „ L. . . "s.—20; d.—30
„ „ AVG-REX. d.—40
1566 Zg. 70. LIT. . d. z dziurą. 3—;
s. 3—; d. 4.50
„ „ LITV. z. 2—; s. 3—;
d. 4.50
,Zg. 69. LI . . . . d.—30
LIT. . . . fl—30
4
•>1
1567 LI. . . s.—20; d.~30
LIT. . . . d.—30
,, SIGIS (listek) d.—40
„ z.—10; s.—20; d— 30
LITV s.—20; d—30
Bwugroszówka 1565. Zg. 72...............................s. 3—; d. 4—
Trojak 1546. Zg. 7 3 ........................................ . d. 15—
1547 „ ..............................................s. 6.50; d. 8—
„ 1562. Zg. 74. L I-T R IP-L..........................z.—20
L — TRI—L..............................s.—30
„ „ - „ -LI . . . s.—30; d.-50
,, „-T R IP -,,.......................d.-50
Zg. 75. -L
LI —„
. s.—75; d. 1—
. s.—75; d.
		

/KS_322226_II_0031.djvu

			476. Trojak 1563. ^g- 75 L —L (monogramw prążki) . z.—50;
8. 1.50 d. 2.50
477. ,, ,, „ ,-L I ( „ !< » ) s. 1.50
478. „ „ ii u i> г.—20; s—35; d.—45
479. У LI—L . . . d.—45
480. li 11 „ -L I . . . г.—20; s.—35 fi.—45
481. „ „
„ LIT—L . . . d —55
482. ,, ,, ,, LITY—LI . . d.—65
482.U. ,, „ L . .
483. ,, ,, LITVA—L. . d.—75
484. „ 1564 L-L . . . . . s.-35 d.—45
485. >? „ ,, LI . . s.—35
486. ,, LI—L. . . . d.—45
487. „ ,, „— LI . . . ci.-45
488. „ 1565. Zg. 76 L ....................
489. ,, LI . . S. (z dziurą) 1.50; s.3-; d. 4.50
490. „ ,, ,, LIT.................... 3-; d. 4.50
491. „ 1566. Zg. 77 L.........................
. . s. 25—■:d. 50—
492. „ 1562. Zg. 78 LIT-GROSSVS-LITY z. 2—
493.
99 99
,, LI- s. 4—-
494.
19 99 99
„ — „ -•LIT z. 2—
495.
99 99
,, LIT-GROS VS-LITY s. 4—
496. Czworak 1565L--LITY..................... —50;ci.—75
497.
91 99
LI
— i , .................... -50; fi.—75
498. ., 1566L -L I..........................
499. ,, ,, -L IT .....................
500. ,, ,, -LITY . . . . -25; s.-35
501.
91 99
LI-—LIT.................... z.—25
502. 1567 L -LITY . . . . . .
s.--35; d.—50
503. „ ,, LI—LIT . . . .
504. „ 1568 L -LITY . . . -35; ri-50
505. „ ,, „ —LITYA. . . fi.—50
506.
99 91
LI--LITY . . . г.—25; s.--35; fi.—50
507.
91 99
,, -LITYA . . . Зо;d—50
508. 1569 L -LITY . . . .
509. LI fi.—50
510. „ --LITYA . . . . -35;
		

/KS_322226_II_0032.djvu

			511. Szostak 1562 Zg. 82. L—LIT VA . . . . z. 10—; s. 35—
512. 19 „ LIT- „ . . . . . . s. 35—
513. Półtalar Filipa II, kontras. w 1564 г. 10—; d. 25—
514. Talar ,, ,, „ ,, . s. 125—; d. 150—
Gdańskie.
515. Denar 1549 Zg. 92.................................... . d. 3—; bd. 3.50
516. 1550
517. ,, 1551 . . . d. 10—
518. 1552 „ ...............................
519. ,, 1554 .................................s. — 50; d. 1—; bd. i .50
520. ,, 1555 ..................................s.— 75; d. 1.25; bd. 2—
521. 1556 ,, ..........................s. 1.20; d. 2—; hd. 2.50
522. ,, 1557 „ .................................... . . . . d. 4—
523. „ „ korona jak na denarze z r. 1558.... d. 4.50
524. 1558 „ .................................... . . . . d. 4—
525. Szeląg 1549 Zg. 93. L...........................
526. ,, V LI..............................
527. 5, 1550 „ „ .......................... s. 5—; d. 7—
528. 1551 „ „ .................... . s. 1.75; d. 3—
529. ,, 1552 „ „ . s. 2.50; d. 4-
530. Grosz 1556. Zg. 94................................ . s. 2.50; (i 3.50
531. ,, 1557. Zg. 95............................... . .s*. 2—; d. 3—
532. Trojak 1557. Zg. 96, bez obwódek. . . . 8.-75; d. 1 —
533. .....................d. 2—
534. ,, „ Zg. 97............................... ....................d. 3 -
535. ,, 1558 ....................................... .s. 12-; d. 18—
Elblągskie.
536. Denar b. r. Zg. 100..........................
537. 1554 „ ..........................
538. 1555 ■ „ .......................... . . ,s. 1.20; d. 2
		

/KS_322226_II_0033.djvu

			539. Denar 1556 Zg. 100...........................s. 1.20; ci 2—; hd. 3—
540. ,, 1557 „ ...........................s. — 75; d. 1.20; bd. 2—
Bite dla Intlant przez Chodkiewicza
Szeląg 1572 Zg. 101......................................s.—60; ci—75
DYCATVS*LI VONIE . . ci—75
>> i? i 75
ĄPGrENT.................................ci—75
Pół marki 1572 Cz. 581 . . . s. 17.50; ci (z dziurą) 17 50
Bezkrólewie.
546. Denar gdański 1573 Zg 104...........................s.—1; d. 1.50
547. „ „ ,, „ nowe bicie . . . . p. —75
548. Szeląg „ „ Zg. 105 d. 10—
Stefan Batory.
Koronne,
549. Szeląg 1580 Zg. 109 . . . . . .
550. Zg. DO, POL . . . . . 2 2 —;s. 3.50
551. „ Cz. 651. PO . . . . . . . . . d. 7.t>0
552. „ Cz. 7193, POL . . . . . я. 5- ; d. 7.50
553. ., 1581 Zg. 1 1 2 ...........................
554. .. 1582 Cz. 4987 ...........................
554 " ,. ,, Cz. 686.................................
555. „ „ „ G-. POLO-1582 ......................ci 1 —
556. „ 1583 Zg. 112...........................
557. „ ,, Zg. 1 1 3 ....................z. -40; s.—60; ci—80
541.
542.
543.
544.
		

/KS_322226_II_0034.djvu

			558. Szeląg 1584 Zg. 113. ........................s.—60; d.—90
559. 1585 Zg, 115 . . ..............................z.—25; s.—50
560. V „ obie strony z obwódkami . s. 1—
561. V 1586 „ po s. g. obwódka . . z.—30; s. 1—
562 ’7 Zg. 116. . . . S.--50; d.—75; hd. 1.20
56 i 71 Zg. 117 . . .................................................d. 1.20
564. Grosz 1579 pop. ważkie. POLONIA........................d. 8—
565. „ „ „ ,, • . . . . s. 6—
566. ,, ,, „ „ ,, * . . . . d. 8—
567. „ szerokie .................................................d. 10—
568. Trojak 1579 Cz. 624 . . . . . . . . s. 5—; d. 7—
569 ,, Zg. 124 . . S. (nadkruszony) 3 —
570. ,, ,, „ PO
571. ,, 1580
572. ,, „ Cz. 2568 .
573. >? » Zg. 127, bez obwódki . . . . z. 20—;
Z. .z dziury) 15—
574. „ Cz. 9413 .
575. Cz. 9415 . ........................................................d. 40-
576. i?
1581 Zg. 128 . . . d. (z dziurą) 2—; d. 3.50
577. i? 1582 .................................................d. 1.75
578. V Zg. s. g. 129;s. o. 128 . . . s.—80; d. 1.20
579. 7> 1583 Zg. 129 . . ................................................d. 1.20
58 '. 7)
,, s. 0.zamiast -j- sa — • . . . s. 1.20
581. 17 Zg. 130 . . ...................................s. 75; d. 1.20
582. 17 Cz. 702 . . ................................................d. 10-
583. ,, 1584 Zg. 131 . . . . . , . . s.—75; d. 1—
584. ,, ,, Zg. 132. s.o. zam. • są-}-i brak G— H d —80
585. •
i • .................................................d. 1.25
586. 1585 Zg. 131 . . .................................................c7.1 —
587. Cz. 735 . .
588. ,, Zg. 132 . .
589. ,, Zg. s. g. 132; s. o. 1 3 3 ........................d. 1.50
590. 1586 Cz. 762 . . . . . . , . s.—-50; (7.-75
591. ,, G*REX........................s.—50; d.—75
592. ,, Cz. 763 . .
593. ,, 1586 Zg. 133 . . . . . (7. (z dziurą)—75; d. 1
		

/KS_322226_II_0035.djvu

			594. Trojak 1586 Cz. 761......................................d. 1.50; bd. 2—
595. Talar 1585 Zg. 146 . d. (z wyrytemi literami) 30—; d. 40—;
bd. 50—
596. „ 1586 „ .......................................................d. 55 —
597. „ „ „ TRAN d. 60—
598. Dukat 1586 Zg. 148......................................d. 40—; bd. 45—
Litewskie.
59У. Dwudenar 1578 Cz. 618......................................................d. 2—
600. „ 1579 Cz. 630 ......................................s.—60; d. 1 -
601. Szeląg 1581 Cz. 667 ...................... . . s.—10; d—15
601 a. „ „ Cz. 669 ........................................................s.—10
602. „ 1582Cz. 689 ........................................s.—10; rf. —15
602 a. ,. Cz. 690 .........................................................s.—10
603. „ 1583Cz. 707 ........................................s.—10; t/.-lf,
604. „ „ Cz. 708 ........................................................d.—15
605. ,, 1584. Zg. 152..........................................s.—10; d.—15
606. „ 1585 ................................................s.—25; d.—50
607. Grosz 1580 Zg. 15 3 .........................................................d. 8-
608. ,, „ Cz. 655............................................s. (z dziurą) 25—
609. Trojak 1580 Tysz. 62.........................................................s. 5—
610. „ „ Tysz. 61 , ..................................s. 2.50; d. 3—
611. „ „ Cz. 4980 ........................................s.—50; d.— 75
612 „ „ Cz. 652 ........................................s.—50; d.—75
613. ,, „ Cz. 6712........................................................d. 1.50
614. „ „ „ L I............................................s. 1.20
615. „ 1581 Cz. 664 v. 1—; d. 1.50; bd. 2—
516. „ „ Cz. 4982 ........................................................d. 1.50
617. „ „ Cz. 5709 ......................................s. 5—; d. 7.50
618. „ „ Cz. 5710........................................................s. 10—
619. „ „ bez li. podskarbiego; s. o. LITV . . s. 15—
620. „ „ Tysz. 65.........................................s.-—25; d.—35
621. ,. 1582 Tysz. 66..................................................d. 50—
622. „ „ Tysz. 65........................................s.—2u; d.—30
623. „ „ „ L I ..................................s.—20; d.—30
624. „ 1583 „ .......................................s.—20; d.—30
625. „ 1584 Tysz. 67.........................................s.-20;
		

/KS_322226_II_0036.djvu

			626. Trojak 1585 Tysz. 67......................d. (z dziurą)—25; d.—40
627. „ „ Tysz. 68........................................$.—20; d.—30
628. „ 1586 Tysz. s. g. 68, s. o. 67 . . . s.—30; <1—40
629. „ ,, ,, „ ,, cPO =MoD°L bd.—75
630. „ „ Tysz. 68. . ........................................d.—40
631. Szostak 1581 Tysz. 69.....................................s. 40—; d. 50—
632. „ 1585 Tysz. 7 0 .................................s. 12—; Ą. 15—
633. „ „ „ s.o. L I - ...........................в. 12.50
Ziem Pruskich.
634. Szeląg 1584 Zg. 160.....................................d.—75; bd. 1—
635. „ 1585 „...............................................................d. 1—
Gdańskie.
636. Denar 1579 Zg. 162.......................................................d. 4—
637. „ 1580 ,, . . . . bd. (nadkruszouy) 1—; p. 2.50
638. „ 1581 „................................................d. 2 -; bd. 2.50
639. „ 1582 „.................................................................d. 2.50
640. „ 1583 „.................................................................d. 1.25
641. „ 1584 „.................................................................d. 1.25
642. „ 1585 „................................s.—75; d. 1—; bd. 1.25
643. Szeląg 1578 Zg. 164.........................................s.-20;-.—10; d.—15; bd.—20
645. „ 1580 „................................................................d. 20 —
646. „ 1581 „..................................................................s.—30
647. „ 1582 „ г. — 5; s. —10; d.—15
648. „ 1584 „ .......................................s.—10; <1-15
649. Grosz 1578 Zg. 1 5 7 .........................................s.—35; <1—50
650. „ 1579 Zg. 1 6 8 ........................s.—20; <1 - 30; bd.—40
651. Trojak 1579 Zg. 169......................................................d. 4.50
652. Dukat 1583 Zg. 175.....................................................d. 25—
653. „ 1584 „ .................................................d. 25—
654. „ 1586 „................................................................d.
		

/KS_322226_II_0037.djvu

			Bite w Gdańsku podczas oblężenia іу_і577.
X 055.. Szeląg Zg. 163.................................z. 1 —; s. 1.75; d. 2.50
656. Grosz" Zg. 166.................................s.—75; d. 1 — ; bd. 1.25
657. „ „ GEBANENSIS* . . . . . . . s.—75
658. „ „ nad głową Chrystusa dwie rozetki . cl. 1—
659. „ Cz. 6 1 6 .........................................a. 5 -; 	
			

/KS_322226_II_0038.djvu

			685. Trojak 1585 Cz. 751..........................................d. (Zdziurą)—30
686. „ „ Cz. 5002.......................................................a — 30
687. . „ „ Cz. 753 ...............................................bd.—75
688. „ 1586 Cz. 772 pop. szerokie.............................d.—30
689. „ „ „ pop. ważkie............................d.—30
690. „ „ Cz. 5004 . ........................................bd.—75
Zygmunt lit (1597—1632).
Koronne.
691. Denar 1621 Zg. 183...........................................................d. 3—
692. „ 1622 .,..............................................................d. 1.50
693. „ „ Cz. 5 1 45.................................................d. 20—
694. „ 1623 Zg. 183......................................s.—60; d. - 80
695. ,, 1624 „.............................................s. 2—; bd. 3—
* 696. Ternar 1596 Zg. 1 86 .................................s.—50; bd.—75
697. „ 1616..Zg. 1 8 7 ....................................................d. 10—
698. „ 1617 ...................................................................d. 10—
699. ,, 1619 „.............................................d.—75; p. 1.50
700. „ 1620 Cz 1405..........................................s. 5 - ; d. 7.50
701. Szeląg b. r. Cz. 7556.......................................................s. 7.50
702. „ 1588 Zg. 1 9 3 ......................................................d.-20
703. „ „ Bay. 229 .................................................s. 1.50
704. „ 1589 Zg. 193...........................................s.—10; 	
			

/KS_322226_II_0039.djvu

			715. „ ........................... . . . s.—50
716. ,, ,, Cz. 873 ........................... . . . s.-40
717. „ 1593 Zg. 198........................... . . . s.—40
718. „ 1594 Zg. 200 ........................... . Al—; d. 1.50
719. jak № 714, POLONI94;--POL 'M'D'L s. 5—
720. „ 1595 Cz. 959 ........................... S. (z dziurą) 1 —
721. „ 1596Zg. 194 ...................... d.—15; bd.—25
722. „ „ Zg. 195...........................
723. ,, „ Zg. 198...........................
724. Zg. 201........................... . . . ». 2.50
725. „ 1547 Zg. 203 ...........................
726. Cz. 1060 ........................... . . . d. 2.50
727. „ ,, Cz. 1059 ........................... . . . d. 1.50
728. „ 1598 Bay 243 ...........................
729. „ 1599Zg. 205 ........................... 1—; d: 1.50
730. Zg. 212. Cz. 7385 . . . . . . d. 5-
731. „ 1600 Zg. 206 ........................... s.—75; d. 1-
732 „ 1601 Cz.1184 ...........................
733. Cz. 5762 ........................... . . . s. 2—
734. ,, ,, Zg 207 ...........................
735. ,, „ Zg. 209 ......................и. —15; сl.—25; bd. — 50
736. „ 1613 Zg. 210...........................
737. ., POLONI: . . . . . 8. Ю
О
С
,, ,, „ POLONIA . . . s.—10
739. ,, ., Bay. 253............................. . . . s.—75
740 „ „ POLONI- . . . d. 1-
741. „ 1614.Zg. 210........................... . s.—5; d.—10
742 „ 1616 Zg. 212 bez litery . . . . . . s. 1—
743. ,, Zg. 212........................... . . . d. 2
744. ,, ,, Zg. 213........................... s.—80; d. .20
745. „ 1622 Zg. 215...........................
746.
—
„ REGMI-POLOM . . . d— 25
747. ,, п Cz. 5794 ........................... s.—15; d. — 20
748. „ 1623 Zg. 215........................... . s.—2£; d.~5
749. „ „ Zg. 216 . . . . . . . s.—24;
		

/KS_322226_II_0040.djvu

			750. Szeląg 1623 Zg. 216 w obwódkach perłowych . . d. -15
751. 1624 „ ........................... • . s.—15; d.—25
752. v 1625 Zg. 217 POLONIE . . s.—5; d.—10; Id. 20
753. ,, POLONI. . •
754. » • „ Zg. 208 , ......................л —24; d.—5; bd.—15
755. ,, POLONIE . . ......................d.—10
756. ,, 1626 Zg. 2 1 8 ............................ . . s.—24; d— 5
757. POLONI , . . . . s.—5; (4—10
758. POLON . . ......................(4—25
759. ,, 1627 „ ................................. . . s —10; d - 20
760. Półgrosz 1620 Zg. 214 . . . . . s. 1—; (4 1.50
761. Grosz 1593 Zg. 219................................
762. „ LIT . , . , y. 3—; (4 4
763. 1594 „ . . . (4 z dziurą,) 4—; d. 5—
764. 1596 Zg. 220 ........................... . . 2. 8—; s. 10—
165. »Ї її LI . . . . . . . . 8. 10—
766. 1597 Zg. 2 2 1......................x. 3—; (4 4—; bd. 5.50
767. „ Gz. 1057 ........................... . . . . (4 20—
768. „ Oz. 9553 ........................... s. 16 —; (4 18—
769. 1598 Gz. 1100; Вау. 266. . . . . . . s. 25—
770. 1599 Gz. 5754 ........................... . . . . s. 30 -
77l. 1604 Zg. 224 ...................... 1.50; (4 2—; bd. 3—
772. „ Zg. 223 ........................... . . s.—10; (4—15
773. „ „ s. g-w podwójnych obwódkach s.—10;
d.—15
774. 1605 Gz. 1207 ...........................
775. s. g. II . . . ......................(4—20
776. її її її L .
777. „ Gz. 5079 „ L . . . . ......................(4—15
v 1606 Gz. 1214...........................
779. „ Gz. 5082 ........................... ......................s - 10
780. „ Gz. 5084 ...........................
781. „ Gz. 5086 ........................... ......................<4—15
782. s. g. LI . . . . . . . . . (4—20
783. „ Gz. 5087 ...........................
784. „ Gz. 5086 GROS VS . .
785. „ Gz. 1216 s. g. bez obwódek .
		

/KS_322226_II_0041.djvu

			786. Grosz 1606 Gz. 1217 s. g. bez obwódek REGN—
POLON -25
787. „ 1607 Gz. 1221 . . . . s.—10 cl.-15
788. ,, >> Gz. 1222 d—15
789.
я я
,, POL-M.D L - ......................... d.— 15
790.
Я Я
Gz. 1223 cl.—15
791. ,* PO-M-D • L * . • . s. — 10■d.— 15
792. ,, я Gz. 5090 —10
793.
я я
Gz. 5091 d—15
794.
я я
s. g. Gz. 1223; s. o. GROSS-REG—
POLO-1607 . cl.-30
794 a
я я Zg. 226 POLON MD — LI*; s. o.
GROSSV. .. POLONI . . . d.—75
7.^5. „ 1608 Gz. 1237 —10
796. Gz. 1139 . . . . s.—10 d.— 15
797.
я я
MDL: 1 1 d
798.
я я Gz. 1240 . . . . s.—10. bel.—20
799.
я я Gz. 1238, korona odmiennego rysunku d.— 25
800.
я я Gz. 5095 —20
801.
я я MDLI 1
-• 1
.....................................................
cl.-15
802- „ 1609 Gz. 1249 cl.-74
803.
Я я
:POLO 1• M • D * L • bel.—30
804.
я я
Gz. 1250 M
• D
• L
• li. Pilawa w tarczy
okrągłej . 1 50
805. ,,
806.
я я M:D:L . d.-74
807.
я я ,, MDL . d.-74
808. MDL’ . d—71
809. „ 1610 Gz. 1261 cl.—74
810.
я я ,, M:D:L .
\ - 5
811.
я я
MDL- , d—74
812. „ 1611 Gz. 1274 cl.—74
C
C
/•» я
,, T «“II d—74
814.
Я Я
,, -74
815.
я я ,, MDL cl—74
816. „ 1612 Gz. 1285 d.—74
817.
,, „ „ -I-6IZ ; . «.—5; cl.— bd.—
		

/KS_322226_II_0042.djvu

			818. Grosz 1612 Cz. 1285 P6IZ:
819. ,, .-1-6-IZ:......................................s.— 5
820. „ 1613 Cz. 1294 pismo drobne...........................d.—74
821. „ duże POLO:l-6\[3 s.—5;d.—74
822.
Я »j і» >> і» )ї M.D.L
ód.—10
823.
”
9t „ M:D L-
d.—74
824.
”
”
>, M D L-
d.—7|-
825.
”
„ M D L-
fl 71
826.
”
”
CI.— 1 о
Cz. 1295 ,. „ „ : 16-13 | M:D:L-
d.—74
827.
>> ”
?* >i її її M D L
d.— ll
0
0
0
0
” ”
„ drobne :POLO
" 1613:
M:D:L- . . ód.
—10
829. ,, Cz. 1296 . . . . , ......................d.
- 80
830. ,, ,,
„ M DL- ...............................s.
—60; d.—80
831. ,, 1614 Cz. 1331.......................................s.—5; d.—7І-
832. :16I4: 1 -MD:L-..............................d.—10
833. Cz. 1314.........................................................................s. 1.20
834. ,, ltil5 Cz. 1329 ....................................................d.—15; ód.—20
835. 1623 Zg. 228 .....................................s.—24; d .-5; M.-74
836. 1624 „ ...........................................................s.—24; d.— 5
o37.
Я 1624 .....................................s.—24; d.— 5
838. V її .Ї ~ f-.................................d-— 5
0
0
5
°
,, 1625 1625 ......................................d.- 5
840. ,, ,, „ „ dwójka odwrócona . s.—50
841. 1626 Zg. 229 .........................................................................d.-lO
842. 1627 .......................................................................................d.—ll
843. T 6 -27....................................................d.—74
844. „ I6Z 7...........................................................s.—7І-
845. Półtorak b. r. z herbem S a s...................................................d. 7.50
846. „ 1614 Zg. 230 ..............................z.-50; s.—75: d.
		

/KS_322226_II_0043.djvu

			846«. Półtorak 1614 Zg. 230 s. g. POL* (haki); s. o.
DL • X bd. 3.50
847. „ „ Zg. 231.................................................bd. 1.50
848. „ „ Zg. 232 ' . s — 75; d. 1 —
847«. „ „ Zg. 233.................................d.—50; M.—75
848«. „ „ „ MONENO-........................9.-60
849. „ „ Cz. 1318 tarcza mała.......................s.—15
850. „ „ „ „ „ REG--POL s.-10
<7.—20
851. „ „ ,, „ duża ,. „ s.—74;
<7.-10
152.
MONENOV— d.—20
1615 Cz. 1333......................s.—10; cl.—15; bd.—25
„ tarcza mała REG'POL . . s.—10; d.—1
„ REGPOLO* . . . cl—30
„ „ duża REG'POL s.—74; d.—10;-15
1616 Cz. 1346 . . . . s.—74; d.—15; bel.-25
„ „ * — • zamiast gwiazdek . cl.—20
„ Cz. 1345 . . . . s.—5; cl.—74; bd.—15
„ Cz. 1347 ............................................cl — 15
„ Cz. 7471.................................s.—15; d.—20
„ Cz. 7472 ............................................cl.—20
1617 Cz. 1363 .................................s.—15; <7—20
„ Cz. 1364 .................................s.—74; i.—10
REXP.MD . . .d.—15; bd.—20
„ „ li. Sas bez tarczy . . . р. 1—
1618 Cz. 1376 .................................s.—10; <7.-15
„ Cz 1377 .................................s. 5; d.—10
„ Cz. 1378 POL* . ........., ...................cl.—10
„ „ „ ; 1—8 na obwodzie . p.—30
»> r^g- 2 3 5 ...................................................ci.—15
1619 Cz. 1389 .................................cl.—5; bd.—15 _£L ; ' c
„ „ * — * zamiast rozetek . <7.-74 , / '•
1620 Cz. 1403 ..................................................<7.-74 ^ -/c7
„ Cz. 1402 .................................<7. —24; bd—5 /
1621 Cz. 1422 ...................................................<7.-24
		

/KS_322226_II_0044.djvu

			— зо —
875. Półtorak 1621 Cz. 1422 REG*POLO*.........................d.-Ц
876. „ „ „ REG| POLO* . . . ód.—10
877. „ l„ „ REG: POLO* . . . . d.— 5
878. „ „ „ REG- POLO- . . . . d.— 5
879. „ J622 Cz. 1437 ...................................................d.— 5
880. „ ,. Cz. 2578 ..................................................d.—24
/ Л 881. „ 1623 Cz. 1461...................................d.—24; hd.—5
882. „ „ Cz. 1460 ....................................(i-24; ód.—5
883. „ „ Cz. 2579 ....................................d.—24; ód.—5
884. „ „ ,, REG'POLO . . d —24; bd, -5
885. „ „ „ REG POLO . . d.-Ц-, bd.—5
886. „ „ ,, h. Sas na tarczy jak Cz. 2578
d.—5
887- ,, ,, »i T i )> я і» я
REG POLO d.-5
j" 888. „ 1624 Cz. 1488 ....................................d.—24; ód.—5
889. „ „ Cz. 1489 ...................................................d.—24
890. „ „ „ REG-8.POLO«.—8> . . . d.-ló
/891. „ „ „ „ * „ *-* . s. 5; d.-lO
У /м Ц ж . „ 1625 Cz. 1512...................................................d.—24
893. „ „ Cz. 2580 ...................................................d.—24
894. „ „ Cz. 1514...................................................d.—2Ą
895. „ „ „ -REG-POLO*..........................d.-24
>Jl. l~ 896. 1626 Cz. 1530 . d.—2
i
fi OL/ 897. „ REG*POLO*—* d.—24; bd.—5
898 „ „ Cz 9644 : d. - 5
8Q9. „ 1627 Cz. 1552 ...................................................d.—24
900. „ „ Cz. 1553 .....................................................<4-50
901. „ „ Cz. 1554 ...................................................d.—24
902. „ „ „ REG x POLO x . . . . d.—10
903. „ „ „ REG-POLO* ; h.Półko-
zic na tarczy rozwartej. . d.—25
904. „ 1628 Cz. 5175 REG * POLO *—* d. 5—; p. 7.50
905. „ b. r. jednostronny s. g.; Cz. 9675 . . . s. 1 —
906. Krucierz 1615 Zg. 237 ........................................s.—30; d.—45
907. „ 1616 „ ........................................s.—40; d.—50
908. ,, ,, Zg. 238 .........................s. (z dziurą) 6—; d.
		

/KS_322226_II_0045.djvu

			909. Krucierz 1617 Zg. 238 . . . . . . . s.—30; d—40
910. „ 1818 „ PO: M D L...............................d. 3-
911. „ „ „ PO'MDL:. . . s. 2.50: d. 3-
912. Trojak 1588 Zg. 240 .......................................................d. 2.50
913. „ „ Wal. X —;d. 1.50
917. „ „ ,, pop. odmienne......................d. 1.50
918. „ 1589 Cz. 803 ........................................s.—50; d. 1—
919. „ „ Cz. 805 ........................................s.—25; d.—35
920. „ 1590 Cz. 815...............................s.—75; d. 1—
921. „ „ Cz. 8 1 9........................s.—20; d.—30; bd.—40
922. „ 1591 Cz. 833 .............................................d. 1.50
923. „ „ Cz. 834 .......................................................d. 1.50
924. „ „ Cz. 842 ........................................s.—20; d.—25
925. „ „ Cz. 839..........................................s.—20; d.—2.5
926. „ 1592 Cz. 870......................................................bd. 18—
927. „ „ Zg. 250 .......................................................d—25
928. „ „ Cz. 867 ................................... «.—15; <1—20
929. „ „ Cz.868 ........................................s.—15; <<.—20
930. „ „ Cz. 865..........................................s.—15; d—20
931. „ „ Cz. 866 ........................................s.—15; d—20
932. „ Д593 Zg. 250 ..............................s.—10; d—15 <
933. „ „ Cz. 883 ........................................«.—10; d -15
934. „ Cz. 884 ......................................, s.—10; d-15
935 „ „ Cz. 888 L*..................................................d. 2.50
936. „ ,. Cz. 887 DG*REX; GROS*ARG . . d—50
937. „ ,. „ DGR*POLONMDL* . . . <<—50
938. „ „ Cz. 5024 .................................................d—35
939. „ 1594Zg. 250 .......................s.—10; d—15; bd.—20
940. „ ,, „ z połowę, pierścienia d—25; bd.—30
941. „ „ Cz. 923 ........................................d 3—; bd. 4—
942. „ „ Cz. 908 ............................................................<<.—60
943. „ „ Cz. 905 ........................s.—10; d—15; bd.—25
944. „ „ Cz. 904 .............................................
		

/KS_322226_II_0046.djvu

			945. Trojak 1594 Cz. 902 ......................................d.—20; M.—30
946. „ „ Cz. 909 .......................................s.—30; d.~ 40
947. „ „ Cz. 5028 .......................................s.—30; d.—40
948. „ „ Cz. 7294 .......................................s.—30; (Z—50
949. „ „ Cz. 912.......................................s.—45; d.—W
950. „ „ Cz. 915.........................................................d.—50
9al. „ „ Cz. 916..........................................................d. 40
952. „ 1595 Cz. 5036 znak mennicy wschowskiej . d.—75
953. „ „ Cz. 936 „ „ „ s.—40;
d.—60
954. „ „ Cz. 5039 ......................................................<Ł—50
955. „ „ Cz. 940 .......................................s.-35; (Z.—45
956. „ „ Cz.937 ......................................s.—25; tŁ—ЗО
957. „ „ „ pop. wązkie............................d.—50
958. „ „ „ korona o trzech liliach . . ci.—50
959. „ „ Cz. 943......................................................bd.—60
960. „ „ Cz 946 .................................................d.—45
961. „ „ Cz. 5735 .....................................................d. 12.50
962. „ „ Cz. 952 ........................... s.—50; d. - 65
963. „ „ Cz. 7314.........................................................d. 65
964. „ „ „ pop. wązkie.............................d.—65
965. „ „ Cz. 954 ......................................................d. 1—
966. „ „ Cz. 958 ......................................................d. 6—
967. „ „ Cz. 955 ......................................s.—45; d.~~60
968. „ „ ,, korona zakończona krzyżem,
to—5...............................................s.—75
96o. „ „ to —5 .......................................d. - 75
970. „ 1596 Cz. 973 10; d.-15
971. „ „ „ L I .............................................d. 20
972. „ „ Cz. 983 ......................................................d.—30
973. „ „ Cz. 985 . .. : .....................................d.—30
974. „ „ Zg. 258 ........................................s. 1—; d. 1.50
975. „ „ Zg. 260 .......................................s. 1.50; d. 2—
976. „ „ Cz. 5048 .......................................s.—50; (1—75
977. „ „ Zg. 261.........................................................A—75
978. „ „ Cz.
		

/KS_322226_II_0047.djvu

			979. Trojak 1596
— *5о —
Cz. 988 ......................................
930.
981. „
„ Cz. 7334 (rok podwójny). . . . .d. 7.50
982. Cz. 996 ...................................... s.—25; (1—35
983. •SIG- IIPD*—* G- . . <1—40
984.
,, ,, Zs-. 263......................................
985. ,, ,, Cz. 6718................................. s. 1.50; cl. 2.25
986. „
,, Malborski; pierścień ,6, trójkąt . . cl. 5—
937. „ 1597 Cz. 5053
..................................................................
988.
1? »1
Cz. 1014
.............................................................................. . .
. bel.
—20
989.
Я Я
s. g. SIG-III-DG*—-REX.—POMDL;
990.
Я 1)
s. o. u dołu herbów Rplitej różyczki,
GROSARG 1 TRIPRPO | 15
— 95,
pod rokiem różyczki
....................................................<7. 15—
991.
” Я
Cz. 1024
..............................................................................
992. Cz. 1051
............................................................................. s.
— 60; <1
— 75
993.
я л
POMDL
. . .
. . . <1 1 —
994:
Р я
Cz. 1050
.............................................................................. s.
— 60; d —75
995.
,, „ Cz. 7348. PO-MDL .
. . . . . <1 0—
996.
я я
Cz. 1029
..............................................................................
997.
,, ,, Cz. 1030
.............................................................................. s.—25; <1—30
998.
,, Cz. 1035
. . . . . . .
999. Cz.1033
.............................................................................. s —25; <7.-30
1000.
Я Я
Cz. 1032
..............................................................................
1001. Cz. 1044 ...........................
1002.
я я
„ pop.z kokardą
. . . <7.-30
1003.
,, „ Cz. 1045 ................................. s.
— 20; <7.
—-25
1004. Cz.1047 .................................
1005.
„ 1598 Cz. 1070
.............................................................................. s.
— 20; cl.
- 25
1006.
Я я
Cz. 5056 POLONMDL . .
1007.
Я я
Cz. 1068 ................................. . , . <1-25
1008. ,, Cz. 1072 ................................. s.—30; <7.-40
1009.
я я Cz. 1073 . . . . s. (z dziura)—50; il.— 75
1010. Cz. 1077 .................................
1011.
я я
Zg. 274 ................................. s.—75; cl. 1 —
		

/KS_322226_II_0048.djvu

			1012. Trojak 1598Cz. 1083
. . s.—-50; d.~-70
1013.
n її
Cz. 1087 . s. 1 75
1014. ł?
,, Cz. 1086 2-; d, 3 50
1015.
ti ,1
Cz. 1085 . d.2 50
1016.
,, n Cz. 1074 . d. 1 25
1017. Cz. 7369 -35
1018. Zg. 271 . d.-25
1019. Cz. 5061 SIG III . . . d.—40
1020
74 H
Zg. 268 .
. d.—15; Id.-25
1021.
fi f i
TRI:R-PO . . d.-15
1022. , ,, TRI:R:PO . . d.
— 15
1023. ,, Cz. 1094 . d.—60
1024.
ff 17
Zg. 269 . d.-75
1025.
11 71
Zg. 272
4.— 10; d.
— 15; bd.—25
1026.
11
,, :P:
— -98-
. . d.—15
1027.
„ 1599 Cz. 1013 - 10; d.—15
1028.
li ff
Cz 5064 •POLONMDI/ . . . . d.—15
1029.
if ii
Cz. 1115 MDLI . —10
1030.
fi 11
Cz. 5753 POLONMDL- . . . bd.—20
1031.
1f 11
Cz. 1117 -10; d.—15
1032.
fi •»
Cz. 1118 -10; d.—15
1033. ,, ,, „ pop.bez kokardy . . . . s.-20
1034.
li ii
Cz. 1119 . . d.—15
1035.
ii 11
Cz. 1117SIG • 3 DGREX-POM D L s.—15
1038.
11 11
jak № 1035, lecz pop. w kołnierzu wy-
kładanym . . . . . . d.-35
1037.
li fi
Cz. П21 . . . s (z dziurą) 20; d—30
1038.
fi H
Cz. 1124 1—■; d 2_
1039.
fi li
Cz. 1123 -10; d.—15
1040.
li li
•REXPOMDL. . . . d.—15
1041.
fi fi
Cz. 1122 -10; d—15
1042.
fi 71
,, •SIG' III- D . . d:—15
1043.
fi fi
Cz. 1125 . . d— 15
1044.
11 ff
Cz. 1126 s.—10; d. - 15 ; bd—25
1045.
fi 11
PO MD . —25
1046. „ 1600 Cz. 1148 . . d—25
1047. „ ,, Cz. 5759 . . . s.~-30;
		

/KS_322226_II_0049.djvu

			/ 1048.. Troiak 1600 Cz. 1140
35 —
. . . . s.—15; 0—20
І049Г „ Cz. 1150 . . . . s.—10; 0 — 15
1050. „ Cz. 1152 .....................................d.—30
1051. V v M •16-00- . . . . s—-25; d.—30
1052. „ Cz. 1153 . . . . s. 1—; d. 1.75
1053. „ Zg. 280
1054. „ ,, ,, ® III ®
1055. „ 1601 Cz. 1170
1056. „ Zg. 281 . . . . s.—30; d.—40
1057. „ Cz. 1176 . . . . s.—40; 0—50
1058. „ Cz. 1178 . . . . s.—40; 0 —50
1059. „ Cz. 1179 . . . . s.—75; 0— 1
1060. „ Cz. 1180 . . . . s—35; 0—50
1061. „ 1602 Zg. 283. s (z dziurą) —30; d. —80
1062. „ Cz. 5077 .....................................O 75
1063. „ 1603 Cz. 1195
1064. „ 1604 Cz. 1200
1065. „ 1605 Cz. 1206
1066. „ 1606 Cz. 1212 ■Z (z dz.urą) 1—; S. (z dziura) 2 —
1067. „ 1607 Cz. 1220
< 1068. 1618 Cz. 1373
1069. „ 1619 Cz. 1388 . . . . s.— 74; 0-10
1070. „ 1620 Cz. 1401
<,1071. „ d621.Cz. 1421
1D72. „ 1622 Cz. 1436 .....................................d 7-1 >» ,, M-DL- .....................................0—74
1074. »1 ,, ,, MD-L- .....................................0 75
^ ioił- „ 1623 Cz. 1459
1076. „ „ ,, ..............................50—10
1077. ,, „ „ M:DLl
1078. ,j ,, ,, •M-DL-
1079. ,, ,, "MD-L- 1 typ 1622 . . . d.—74
1080. „ ,, „ -M.DL- 1 roku . . . 0 —74
У. 1081. „ J624 Cz. 1487 -M:D:L-
1082. ,, „ „ •M:D:L:
1033. >i )> u
		

/KS_322226_II_0050.djvu

			bnlU,
1084. Trojak Ъ. r. Cz. 1669
i
L
C.
Ї
-
h
1085. Szostak 1595 Cz. 935
.................................................... . . . (1. 12—
1086. ,, ,, Cz. 5034 ....................................s. 8—; d. 10—
1087. „ „ Cz. 7306 ................................................'s. 50—
1088. „ 1596 Cz 971 S. (złocony) 30—; S. (z dziurą) 30—•
1088 а „ ,, Cz. 970 .................................................s. 12.50
1089. ,, ,, Zg. 288 . . . . s.—25; d.—30; bd —35
1090.
99 ,, Zg. 289
1091. „ 1600 Zg. 290 .................................................d. 2.50
1092. „ 1601 Cz. 1167 .......................................................d. 2—
1093. >>
99
Cz. 1165 ......................................z. 20—; s. 30—
1094. „ 1623 Zg. 294
1095. ,, „ Zg. 295 .......................................................d. 2—
1096.
99 99
Cz. 1456 ..........................................................d. 3—
1097. Zg. 293
1098. Cz. 5147 .......................................................o!.—10
1099. .1623-....................................
fZ.— 10
1100.
>> j>
,,
1101.
5» >?
,, T623-; SIGSTI1:..................(Z. 1—
XI192. „ 1624 Cz. 1485 ....................................................................................................................<7.-1
1103. „ ,, •1624
. . '
................................................................d.—10
1104. •16-24
..........................................................................................<7,-10
< £<,1105. „ 1625 Cz. 1511 ...................................................................................................................	
			

/KS_322226_II_0051.djvu

			1120.
1121.
1122.
1123.
1124.
1125.
1126.
1127.
1128.
1129.
1130.
1130 a.
1131.
1132.
1133.
1134.
1135.
1136.
1137.
1138.
1139.
1140
1141.
1142.
1143.
1144.
Szostak 1627 Cz. 1551 M :D :L.................................cl.—10
M.DL-................................bei.—15
M :D L ...................................d.—10
•1627- ^.—10
„ ; M D L-.....................d.—10
Ort 1620 Cz. 7491 . . . . . . s. (nadkruezony) 15—
„ 1621 Cz. 1417........................... d. 15 —
„ „ Zg.297 .............................................s.—75; d 1-
PRV:M‘...........................s.—75; d. 1 -
„ „ PRY:Mx......................................s.—75
„ Zg. 298 . , ..................................s.—30; d.—40
PRY-Mx........................................ri-45
PRYS-MAS..................................d.—45
PRY M A S..................................d.—45
„ „ arabeski z krzyżykami; s. g. PRY'M X s.—60;
d.—75
„ PRYS-Mx d.—75
,, ,, „ ,, ,, PR:M x . d.—75
PRYSMAS
(rok drobny) s.—75
„ PRYS-MAS
(6-2) . d. 2.50
1622 Zg-. 298 ............................................s.—35; d—45 X j
PRY M x.................................d— 45
korona s. o. Zg. 297; arabeski w klamry
PRYS-Mx.................................................d. - 35
korona s. o. Zg. 297; arabeski w klamry
PRYMX .................................................(Z.—40
korona s. o. Zg. 297; arabeski w klamry
z krzyżykami; PRY M x ......................d.—75
korona s. o. Zg. 298; arabeski w klamry;
PRYS M + . . . . s.—25; d.- 30; bei—50
korona s. o. Zg. 298; arabeski w klamry;
PRY-MX...........................................s—30;
		

/KS_322226_II_0052.djvu

			1145. Ort 1623 arabeski w klamry, korona Zg. 279;
PRV MX . s.—40; <1-50
1146. „ „ „ „ „ korona Zg. 27-9;
PRVSM+ . . d.—50
1147. „ „ „ w S odwrócone korona Zg. 279;
PRVS-+ . .s.—25; d— 40; bd.-ЪЪ
1148. „ „ jak № 1147, korona s. o. o 2 rozetkach;
PRVMX ................................................. d.-50
1149. „ „ arabeski w S, korona o 2 rozetkach;
PRV.MX......................................................(Z.—75
1150. ,, „ arabeski w ?; korona w liście; zbroja
xv pasy; PRVS‘MX .................................s.—40
1151. „ „ jak №1150; PRV'MX.................................s.-50
1152. „ „ ., korona o 2 rozetkach;
PRV'MX......................................s.—30; d.~40
1153. „ „ jak №1150, korona o 2 rozetkach;
PRVS'M x.................................................d- 50
1154. ,, ,, arabeski z krzyżykami; korona w liście;
zbroja w pasy; PRY MX . . s.—45; d.—55
1155. ,, „ jak №1154, wkoronie 2 rozetki;PRV'MXcl—60
1156. „ ,, arabeski z rozetkami, korona Zg. 297;
PRYS M X ......................................s.—75; d. 1-
1157. „ „ arabeski x\r zwitki; korona Zg. 297; zbro­
ja w pasy; PRV'MX.....................................s. 1.50
1158. „ 1624 PRV'MX..........................................s.—40; d.—5()
1159. „ „ PRVS.MX......................................................d— 50
1160. ., „ PRYSX......................................... d. 1—
1161. Talar 1624 Zg. 311......................................s. 60—; d. 70—
1162. „ 1626 Cz. 1528 d. 85—
1163. „ 1627 Zg. 312 cl. 3.50
1164. „ 1628 Zg. 313 d. 3.50
1165. „ „ Cz. 1569 d. 3.50
1166. . „ 1629Zg. 3 1 4 .......................................................d. 3.50
1167. ,, 1630 Cz. 1016 HR*REX*.................................(Z. 4—
1168. „ „ Zg. 3 1 6 (Z. 15—
1169. ,, ,,Cz. 1619 . . . . s. (z dziurą) 2.50; d.
		

/KS_322226_II_0053.djvu

			1170. Talar 1630 Zg. 319...................... ......................(1. 200
1171. „ 1631 Cz. 1648 ...................... ...........................d. 4—
1172. „ 1632 Cz. 1654 ......................
1173. ,. 1632 Zg. 320 ......................
Litewskie.
Dwudenar 1(507
1609
1611
1612
1613
1614
1620
1621
Rzelasr 1589 Oz.
1590 Cz.
1592 Cz.
1614 Oz.
Cz. 1232 . . . . . . z. 10—; s. 15—
Cz. 1256 ...........................s. 1.50; d. 1.75
Cz. 1277 ............................................d. 1 —
Cz. 1288 ...........................s. 1-; d. 1.25
Cz. 1302 ...........................s.—75; d. 1—
Cz. 1325 ............................................s. 15—
Cz. 1406 .................................s.—5; d.—10
Cz. 1425 .................................s.-—5; d.—10
8 1 0 ......................................z. 3- ; *•. 7—
5731 .................................d. 4-; W.—6
876 .................................s. 1.20; d. 1 50
5783 .................................................d.—50
-75
-15
-10
-15
10
- 5
5
- 5
- 5
-15
- 5
-15
„ „ LITV . . . . *‘. —35; hd.-
„ Cz. 5107 LIT:......................................d.
„ Cz. 5109....................................................d-
„ Cz. 5110 REX'JLD^L; DV	
			

/KS_322226_II_0054.djvu

			1199.
1200.
1201.
1202.
1203.
1204.
1205.
1206.
1207.
1208.
1209.
1210.
1211.
1212.
1213.
1214.
1215.
1216.
1217.
1218.
1219.
1220.
1221.
1222.
1223.
1224.
1225.
1226.
1227.
1228.
1229.
1230.
1231.
Szeląg 1616 Gz. 1353 .................................24; d.— 5; р.—15
„ Gz. 1354 ......................s.—5; (Z.—10; p.—25
Cz. 5117.................................................d.—10
1617 Cz. 1367 ....................................................d.—15
„ typ z r. 1616, :M:D:LIT . . s.—35; <1.-50
i> » ,) :M:D:LIT • j • . . bd.-—75
„ rok cały bardzo drobny; s. o. LIT* s —50
„ LITVN:* d.-75
„ Cz. 1368 . . s — 2^; d.—5; bd.—74; p.—20
krzywo wybity; na pustem
polu A. А ;...................................р.—20
М. В ....................................S.—74
.1818 Cz. 5122..................................................d.—
5
LIT:*. . . . bd.—74; іл—20 ’
i> „ LIT-W......................................d.-— 5
LIT* . . 8.-24; d.—5; bd.-Ц
„ „ LIT:* i brak obwódki . . d.—50
„ Cz. 5789 ............................................ód. 1.50
„ Cz. 5123 (bez h. podskarbiego) . . s.—25;
d.—35; bd.—75
„ Cz. 1381 . . . . d.-5; bd.—74; j).—20
LIT* s—24; d.—5; ód.—74; р.—20
LI (gałązka)....................d.— 5
„ „ LIT (kwadracik ozdobny), d—10
1619 Cz. 1394 ......................................s.— 5; d.—74
„ Cz. 5126 . . . . s.—24; d.—5; ód
.— 10
„ M:B:LI:.................................d.—74
>> ,, MAD\ L IT ......................d.— 5
>?
77 MA:D:L.................................d.—- 5
7, Cz. 1446 ..................................................d.— 5
SOLIDVSM:D:LITVA® d.-15
ód.—30
1623 Cz. 5122.................................d.—5; ód. 74
Cz. 1470 .......................s.—24; d.—5; ód
.— 10
„ Cz. 1474 .......................8.-24; d.—5; ód. —10
Cz. 1471.................................d—5; ód
.-1
		

/KS_322226_II_0055.djvu

			1232. Szeląg 1623 Cz. 5153 . bd.-—20
1233. ,, ,, Cz. 1475 . s.-
1234. >» Cz. 1476 . . . . s.-20;d.--30; bd.--50
1235. ,, 1624 s. g. Orzeł; s. o. i,ogoń . . z>--25
1236. ,, Cz. 5162 . . . . s.—5 d,—10 ■,!>.-40
1237. Cz. 5163 -5; M.--15
1238. ,, І9 Cz. 1502 ......................s.—2 4; .—5; p.-20
1239. ,, Cz. 1503 s.—24; cl.—5;bcl,-10; p.-20
1240. V ,, Cz. 1504 . . . . *.-25; d.~-40; bd.--75
1241. „ fy Cz. 1505 —25; cl.-45
1242. І’ 1625 Cz. 1521 .—5; d.—74
1243. ,, Cz. 5169 s.-21,d— 5
1244. 1626 Cz. 1541 -24
1245. =D =LITV 1626 . bel.- 5
1246. oDLITYo 1626 . p.—20
1247. Cz. 5173 . d.— 2і
1248. ,, cMoJDoLo; oDLITY 1626 d._91
-2
1249. ,, 1627 Cz. 1564 . cl.-24
1250. ,, ,, oDLITY 1627 . • P--20
1251. ,, =D =LITY 1627 d.--24; bel.— 5
1252. „ 99 D-LITY 1627 . . bd.— 5
1253. b.r. Cz. 1676 —50; cl.—75
1254. G-rosz 1607 Tysz. 97 cl 10—
1255. ,, v Cz. 1230 . . —75
1256. v 9 DYC-LIT- . . . . bel. 1.25
1257. f) Cz. 1229 DYCLIT . . . s—35; d 1 —
1258. 1608 Cz. 7436 . cl. 1 50
1259. Cz. 1248 s.—50; d.—75
1260. ,, 9y Cz. 7437 . s.—50
1261. ,, 1609 Cz. 9582 . . d.—50
1262. MDVL- . . . cl
1263. 9y ,, MA-D-L- . . . s.-35; d—50
1264. ,, MA-DY-L- . . . . . d—50
1265. ,, pogoń w pióropuszu, obie strony w obwód-
kach, POL:M D:LITV: ; DYC:LIT: 1609
d. 8
		

/KS_322226_II_0056.djvu

			1266. Grosz 1610 jak№ 1265 ........................... . . . s. 1.25
1267. „ POL-MG LIT . . . . d. 2.50
1268. POLMBLITVI
S. (z dziurą.)—$0
1269. „ Cz. 5101 .................................... . . . d—30
1270. Cz 7443 ................................ . . . d—30
1271. DVC:LITV: . . . . .
fl.— 30
1272. Cz. 1264 DVCrLITV: . . . . . d—30
127-1. 1611 Cz. 7448 ................................. ,9
)9
Cz. 7465 ................................. . . . d. 2—
1284.
9І
1625 DVCA LIT-; PO M B L" . . s.—24; d— 5
1285. ;-.REX-PO M:D:L‘. . d.— 5
1286. ; •REX-PO M-D.L-. . d.— 5;
bd.—10
1287. „
; REX PO:M:D:L.‘.
d—10
1288. ,, ; • >G->REX-PO M-D-L -
s. — 5
1289. 1626 Cz. 1537 ................................
1290. ,, POMBL- . . Ю
О7
7
1291. Cz. 1539 .................................
1292. Cz. 1538 ................................
1293. ,, PO°M=B = L о . . . d. — 5
1294. ,, „ о = oREX§ PO =MoD§L= d.— 5
1295. v Cz. 1540 .................................
1296. 1627 Cz. 1562 .................................
1297. Cz. 1563 .................................
1298. ,, °G° °REX= - . . .
		

/KS_322226_II_0057.djvu

			1299. Grosz 1627 Cz. 1563SG» = =REX=.....................(Z.—10
1300. Półtorak 1619 Cz. 1392 ............................................d. 6—
1301. „ „ Cz. 1393 ............................................d. 6-
1302.Trojak 1589 Cz. 808......................................................d. 8—
1303. „ „ Cz. 7247 .................................................d. 8—
1304. „ „ Cz. 7248 .................................................d. 5—
1305. „ 1590 Cz. 825 .................................................d. 1.20
1306. ,, „ „ h. Leliwa nieprzedziela otoku
s.—75; d. 1—; bd. 1.50
1307. „ „ Cz. 826 .................................s. —50; 	
			

/KS_322226_II_0058.djvu

			1335 Trojak 1601 Cz. 1188 РО М-D L .............................d. 4—
1336. „ „ „ V-.................................................d. 6—
1337. „ „ Cz. 7405 d. 8—; bd. 10—
1338. „ 1602 Cz. 5765 s. 8-; d. 10—
1339. „ 1603 Cz. 1198.....................................................d. 12—
1340. „ 1608 Cz.9578 d. 8—
1341. „ „ Cz. 1244........................................s. 6—; d. 8—
Monety m. Poznania,
1342. Denar 1603 Cz. 7419
1343. „ Cz. 1197 .................................................d. 2—
1344. 1605 Cz. 1208 . . . . s. 1.20; d. 1.50; bd. 2—
1345. 1606 Cz. 1218
1346. 1607 Cz. 1228 ......................................s. 1.75; d. 2.25
1347. 1608 Cz. 1243
1348. 1609 Cz. 1252 ......................................s. 1.75; d. 2.25
1349. 1610 Cz. 1262 . . . . s.—75; d. 1.25
1350. 1611 Cz. 5102 ......................................s.—75; d. 1.20
1351. 1612 Cz. 1286 ................................................s. 2—
1352. „
1613 Cz. 5780
1353. Tern ar 1615 Cz. 1334 ......................................s. 3—; d. 4—
1354. 1624 Cz. 1499 .................................................d. 3 —
1355.
» ”
objętość monety i pismo większe
bd. 4—■
1356. 1626 Cz. 1536
1357. „ Cz. 5172
1358. 1627 Cz. 1561 . . r.-10; s.—20; d.—30; bd.—50
1359.
V
„ S. g. z r. 1627; s. o. zaś—z r. 1626 . d. 2.50
Monety miasta Wschowy.
1360. Denar 1603 Cz. 1196 s. 20-
1361. „ 1609 Cz. 1251 ...................................... 1.1.75; d.
		

/KS_322226_II_0059.djvu

			Monety miasta Łobżenicy.
1362. Denar b. r. Cz. 9603 ...................... . . . . d. 40-
1363.
91
1613 Cz. 1300 ...................... . s. 15—; d. 18—
1364. >ł 1622 Cz. 1444 ...................... ......................d. 2—
1365. ,, 1623 Cz. 1468 ...................... . . s.—75; d. 1 25
1366.
91
1624 Cz. 1501........................... . . s. 1.50; d. 3—
1367. Ternar 1624 Cz. 1497 ...................... ......................s. 2—
1368. „ Cz. 1494 ........................... . . s.—50; d. 1 —
1369. „ Cz. 1496 16®Z4® . . . . d. 1-
1370. „ 16Z4® . . . . . . d. 1 —
1371. 1®6Z4® . . . . d. 1 -
1372. ,, 1625 Cz. 1518......................s. —50; d.—75; bd. 1.20
1373. ,, „ Cz. 5167......................
1374. 1626 Cz. 1534 ...................... . . s.—60; d. 1—
1375. 1627 Cz. 1557 ...................... . . s.—75; d. 1—
1376. „ Cz. 1559 ...................... . . 20;V—30
1377.
91
„ Cz. 1560 ...................... . . a—20; d.—30
1378. „ Cz. 580:?...................... .....................s. 1—
1379. 1630 Cz. 1626 ...................... . . z.-lO; s.— 15
1380. „ „ 3—(znak monet łobżenickich)s. 5—
1381. „ „ Cz. 5810 LOBZAN30 . . . , . s. 3—
1382. ., Cz. 5811...................... . . s.—50; d. 1.50
1383.
19
„ Cz. 1627 ......................
1384. „ Cz. 1628 ...................... ......................s.—30
Gdańskie.
1385. Denar 1590 Zg. 3 6 8 ................................s.—20; bd.—75
1386. „ 1592 „ -.—20; bd.-Ы)
1387. „ 1593 „ .................................U.- 75; bd. 2—
1388. ., 1594 „ S.—20; bd.—45
1389. „ 1595 „ . .
		

/KS_322226_II_0060.djvu

			1390. Deirer 1596 Zg. 368...........................................d. 40; bd.—60
1391. „ 1597 bd.- 60
1392. „ 1598 „ .................................d.—60; bd.—75
1393. „ 1599 „ .................................................d.—75
1394. Ternar 1613 Zg. 369 .................................................d. 2—
1395. Grosz 1623 Cz.1581 . . . . s.—10; <*.—15; bd.—25
1396. „ „ Cz. 5154..................................................s.—10
1397. „ 1624 Cz. 1508 ......................................s.-10; <*.—15
1398. „ 1625 Cz. 1526 ...................................................s.—10
1399. „ 1626 Cz. 1544 ........................... <*.-5; bd.—10
1400. „ Cz. 1545 .................................................d.— 5
1401. „ 1627 Cz. 1565 ........................................................s.—lO
1402. „ „ Cz. 1566 ...................................................<*.—10
1403. Ort 1609 Cz. 1257 ......................................................bd. 2—
1404. „ 1610 Cz.1268 ........................................d. 2.50; bd. 3—
1405. „ 1611 Cz.1280 ........................................d.—75; bd. 1 —
1406. „ 1612 Cz. 5103........................................d,—75; bd. 1—
1407. „ 1613 Cz. 1304 ........................................(Z.—60; M.—80
1408. „ „ Cz. 5106........................................d.—60; bd.—80
1409. „ 1614 Cz. 1327 ...........................................................<*.-60
1410. „ „ „ lecz bez •nad ręką . d.—60; bd.—80
1411. „ 1615 Cz. 1338 .........................* .........................d. 1.50
1412. „ „ Cz. 5115......................................................d. 1.50
1413. „ „ Cz. 1339.........................................d.—60; bd.—80
1414. ,. „ „ :PR V S:+.....................................<*.-60
1415. ,, 1616 Cz. 1355 ....................................... d.—50; bd.—75
1416. „ „ „ :PRV S:+................................bd. 1—
1417. „ „ Cz. 1356 . . ................................., d.—45
1418. „ „ „ :PRVS: • ....................................M.-60
1419. „ 1617 Cz. 1370 ............................................<*.—45; *«*.—60
1420. „ „ Cz. 1371...........................................................<*.-50
1421. „ „ „ ; PRVS: • ......................................<*.—50
1422. „ 1618 Cz. 1382 ........................................<*.—50; *-<*.-75
1423. „ „ Cz. 1384 ...........................................................<*.—60
1424. „ „ ,, :PRYS: • ......................................<*.-60
1425. „ 1619 Cz. 1395 ...............................
		

/KS_322226_II_0061.djvu

			— 47 —
1426. Ort 1619 Cz. 1396 ........................ ..............................d. 1.20
1427. „ „ .. PRVS-f-. . ..............................d. 1.20
1428. „ 1621 Cz. 5130........................ ...............................Й.-60
1429. „ „ „ PRYS: > . .............................../>• I —
1430. „ ,. .. PRYS •: • .
O
t
o
1
4
3
1431. „ „ „ PRYS-
ot
o
1
4
5
1432. .. 1623 Cz. 6722 ........................
1433. ,. Cz. 1478 .........................
1434. „ „ „ PRY . . ...............................d.—75
1435. „ ., Cz. 1479 ......................... ..............................d.—35
1436. „ 1624 Cz. 1506 ........................
1437. „ „ Cz. 1507 ........................
1438. „ „ „ PRY' . . . ...............................d.—40
1439. „ 1625 Cz. 1523 ........................ . . . cl.—35: bd.—50
1440. „ „ Cz. 1524 ........................ . . d.—ЗО; M.—40
1441. „ 1626 Cz. 1542 .........................
1442. „ „ Cz. 1543 ........................ . . . . s.—40; cl.—50
1443. Dukat 1589 Cz. 811 . . . .
1444. 1610 Cz. 1266 . . . . ...............................d. 12—
1445. 1611 Cz. 1278 . . . . ..............................d. 12—
1446. 1612 Cz 1290 . . . . ...............................d. 12—
1447. 1629 Cz. 1607 . . . . ..............................d. 15—
1448. 1630 Cz. 1629 . . . . ...............................d. 14—
1449. 1631 Cz. 1650 . . . . ...............................cl. 14—
T oruńskie.
14о0. O wierć talar 1630 Cz. 1641 . . . cl. (nalkruszony) 100—■
1451. Brandthaler 1629 Cz. 1594 d. 12 —
1452. Talar 1630 Cz. 1635 . d. 12—
1453. „ 1631 Cz. 1651 d. 10—
1454. ,, 1632 Cz; 1658 ............................................................d. 12—-
1455. Dukat 1630 Cz. 1632 ............................................... d.
		

/KS_322226_II_0062.djvu

			Rygskie.
1456. Szeląg b. r. Cz. 5177 PO; ИЩЕТ . . . . . . cl. 2—
1457. „ 1588 Cz. 802 ................................. s.—15; cl.—20
1458. „ 1589 Cz. 8 1 4 ................................. s.— 5; cl-—10
1459. RIGEN . . . .
1460. „ 1590 Cz. 832 ................................. s.—15; cl.—20
1461. „ 1591 Cz. 855 ................................. s.—10; ci.—15
1462. „ S odwrócone; GMYIRTOENS■■°І . s. 5—
1463. „ 1592 Cz. 881 . . ............................
1464. „ 1593 Cz. 900 ...................................... O7
1465. „ „ „ D :L ...................... . . . (7.-10
1466. „ „ Cz. 9505 . . . .
1467. » П >1 » bl s.— 5; cl.—10
1468. RIGENS x 93 x . . . . cl.—10
1469. 1594 Cz. 933 ................................. s.— 5: (7,—10
1470. RIGENS-94 . . *•.— 5; d.—10
1471. „ „ RIGENSx94 . . s.— 5; cl.—10
1472. „ 1595 Cz. 968 D: Ir . . . s.—5;cl.—10; bel.—15
1473. RIGrENS'95 . . . . . . cl.—10
1474. „ Cz. 5047 .................................
1475. „ Cz. 5739 .................................
1476. „ 1596 Cz. 1010................................. . s.— 5; cl.—10
1477. „ Cz. 5742 ................................
1478. „ 1597 Cz. 1066 ................................ . s.—24; cl.— 5
1479. •97 . . cl.— 5
1480. „ Cz. 1067 ................................. , cl.— 5
1481. „ 1598 Cz. 1108................................. d.— 5; bel.—10
С?
І
0
0
-
t „ „ „ В: LI . . . . . . . cl -74
1481. „ 1599 Cz. 1133................................. . . . d.— 5
1484. „ ,. „ DLL . . . .
* 1485.
1486.
” lEŁCz-116ł.................................
:DxLI . . . . cl.— 5; bel. —10
1487. Cz. 5072 . . . . s.—24; cl.—
		

/KS_322226_II_0063.djvu

			1488. Szeląg 1601 Gz. 1190.............................................................Ц
1489. „ „ „ RIGENS60I . . в,—24; cl— 5
1490. „ „ „ : DXLI-.....................................в.—Ц
1491. „ „ „ RIGENS: 601 . . . . Л.— 5
1492. „ „ Gz. 9568 .................................................d.— 5
1493. „ 1602 Gz. 1194 . . . . . . . .s.-2±; d.— 5
1494. „ „ „ RIGENS'OOZ . . . . d.— 5
1495. „ „ „ RIGENS:60Z . . . . M.—10
1496. „ 1603 Gz. 1199................................................ d.—74
1497. „ „ Gz. 5078 .................................................d.—74
1498. „ „ xDxLI . . . s.- 5; d.-Ц
ixt 1499. „ Ш14 Gz. 1205 ........................... . s.— 10; rf.—15
1500. „ 1605 Gz. 1209 D U ........................................s.—24
1501. „ „ D X II:..................................d.— 5
1502. „ „ „ DXIIX..................................(Z.- 5
1503. „ „ „ DXII: ;RIGENS 605X . . d.~ 5 ja
ot 1504- „ JR06CZ. 1219.................................................cl- 74
1505. „ „ Gz. 5088 .....................................................cl—Ц Ja
1506. „ 1607 Gz. 1233 .................................s.—2^; d.— 5
1507. „ „ „ RIGENS-607X . . . . d.— 5
1508. „ „ Gz. 5093 „ „ . . . . d.— 5
1509. „ „ „ D'LI; RIGENS: 607 . . M.-10
1510. „ „ ,. XDLIX; „ „ . . . hd.~ 10 ,
1511. „ „ „ D'LI; RIGENS 1607 . . d. 1—
1512. „ 1609 Gz. 1258 ...................................cl— 5; M.-10
1513. „ „ Gz. 5098 .................................................cl.—10
1514. „ „ „ PO LO ..................................s.— 5
1515. „ „ Gz. 5100 D 'L I .....................................d.—l{
1516. „ „ „ 609 ......................................d.—7І
1517. „ „ Gz. 5099 ...............................................................5
1518. „ „ Gz. 9584 .................................s.-20; d.—40
1519. „ 1610 Gz. 1270 PO LO ...........................d.—20
1520. „ „ Gz. 1269 .................................................s.—10
1521. „ „ Gz. 7445 ........................... . d.—20; bd.—40
1522. „ „ Gz. 7446 .................................................d.-35
1523. „ „ „ POL .......................bd.-50
1524. „ 1611 Gz. 1281...........................................d—10
		

/KS_322226_II_0064.djvu

			1525. Szeląg 1611 Gz. 1281 PO LO N .............................d.—10
1520.
” »
POL; R1GE1611 s.—10; (Z.-20;
bd.- 30
1527. „ 1612 Gz. 1293 ...................................................d.—20
1528. Cz. 5105 POL........................................s.—15
1529. „ 1613 Gz. 1307 ...................................................s.—30
1530. ,, „ •R I1613............................s.—40
1531. RIO-1613............................d.—75
1532. » V ,, RIGE 1613.......................s.—30
1533. ,, ,, 11 RIGEN1613; REX PO . s. - 30
1534. ,, ,, „ ; „ POLON1 d.—75
1535. „ 1614 Gz. 1328 ...................................................d. 1 —
1536. ,, ,, Gz. 5111
1537. ,, ,, RIGE-14 (4 odwrócona) . . d. 5—
1538. „ 1615 Gz. 5786 POL"........................................d.- 5
1539. ,, ,, ,, „ ; RIGE:1615 : • . . 5
1540. ,, ,, POL:; RIGE 1615 . . . d — 5
1541. ,, ,, ,, POL : •; RIO 1615. . . d.— 5
1542. >1 ,» „ ; RIG : • 1615 . . d.— 5
1543.
91 11
,, RIG.-1615............................d.- 5
1544. „ 1616 Gz. 1359
1545. ,, „ RIGE 1616.......................bd.— 5
1546. „ 1617 Gz. 5119 ...................................................d— 5
1547. ,, ,, Cz. 1372 ...................................................d:— 5
1548. ,, Cz. 5121 ..................................4, —24; bd.— 5
1549. ,, ,, Cz. 5120 ..................................d.—2i;bd.— 5
1550.
51 11
Cz. 5121 RIGE-1 7 .............................bd. 5
1551. „ 1618 Gz. 5125 ...................................................d.- 2'
1552.
11 11
,, P O L B L ............................<4— 5
1553.
11 14
Cz. 1385 ..................................d.—24; bd.— 5
1554. PO-M-DL-; • RIGE*18* . d— 50
1555. „ 1619 Gz. 5128
1556. Cz. 5129 ..................................
d — 2 і
1557. Cz. 5127
1558. Cz. 1398 ..................................d.—2^; р.—15
1559. ., 1620 Cz 5131
1560. » » Cz.
		

/KS_322226_II_0065.djvu

			1561. Szeląg 1620 Cz. 5132............................... . d.— 2±;p.—15
1562. ,, Cz. 5134............................... . . . . d —10
1563. ,, Cz. 7496 ............................... . o!.—10; bd—15
1564. ,, ,, Cz. 1413 . . . . d.— 5; bd —-10; y.—20
1565. 1621 Cz. 1429 . . . . d.—2 С bd.— 5; jp. — 15
1566. ?» Cz 7501 .............................. d.—24; 'p — 15
1567. Я Я Cz. 7500 ............................... . d.—24; bd.— 5
1568. ,, PO:D:L . . . . s.-24; bd.— 5
1569. ,, „ ;RIGENSIS d.—24;//. —15
1570. 1622 Cz. 1448 .............................. . . . . bd.—30
1571. ,, ,, „ s.o. jak №1567 . . . . bd.—30
1572. Grosz 1616 Cz. 9606 ...............................
1573. Półtorak 1620 Cz. 1408 . . . . s.—-50; d.—76; bd. 1 —
1574. „ Cz. 7495 ........................ . d.—75; bd. 1 —
1575. ,, „ Cz. 1409 :NOY: . . . . d. 1—; bd. 1.50
1576. ,, :NOV* . . . . . s.—75; d. 1 —
1577. :NOY . . . . . . . d. 1 -
1578. ,, „ Cz. 1410........................ d 2—; bd. 2.50
1579. Trojak 1588 Cz. 800..................................... d.—25; bd. -35
1580. ,, PO.D L . . . . . . d. —25
1581. ,, „ Cz. 8 0 1 .............................. . . d. -25
1582. ,, 1589 Cz. 8 1 2 .............................. . . . . (4—20
1583.
я
„ 1):LI* • . . . . . . M.—25
1584. „ „ Cz. 5010.............................. . . . . <4—40
1585.
я
,, D:Lt . . . . . s.—-2ó; (4—40
1586. ,, ,, Cz. 5730 ............................... . ,9.-75; d. 1—
1587. ,, 1590 Cz. 830 D.LI . . . . . . . . d. -20
1588. ,, „ D:LI . . . . . . . p.
— 35
1589. ,, „ Cz. 8 3 1 ...............................
1590. ,, „ Cz. 5014............................... . d. - 20; bd.—25
1591. „ DXLIX . . . . . . . <4—20
1592. „ SIGXIHXl)X(4xREXxPOXDXLix
(/.—20
1593.
>1
1591 Cz. 852 ..............................
1594.
я
,, Cz. 854 ..............................
1595.
г
„ -DXGXREX- . . . . (/.—20
1596. „ „ BXLIX . .
		

/KS_322226_II_0066.djvu

			1597. Trojak 1591 Cz. 7265 ...................................s.—50; d.-75
1598. ,, 1592 Cz, 853 ;bd.—20
1599. ?) „ SIGX1IIDXGXREX- . d.—15
1600. „ Я Cz. 854 SIG:III-DXG:REXXPO:D:LI:
d.—15; bd.—20
1601. Я 1593 SmxlIIXDXCXßEXxpoXBXLIV S.—15;
d.—20
1602.
” ”
X MX„: „ : V
X ,1 X „ X „ s.—15
d — 20
1603. ,, „ 4 X „: „ X Я
X X „ X „ s.—15
1604. „ „ „ x n X„X„ : „ X X „X d. - 20
1605. „ Я „ X „ x„x„’x X x” x s.—15
1606. „ n x ’’ ■ , i „ • ,, X X „X „ : cl.—20
1607. Я 1594
”
X „ x„x„ X
”
X X ”, X LI s.—15;
d.—20
1608. ,, >> X „ X„X„ : ,, X XX •
>» я • d.—20
1609. „ ,, „ • f* •„X„ : y, • я •
>1
d.—20
1610. „ „ „ i ,, • „X,, :
,, „X d— 20
1611. „ „ : „ X,’,’:X ,, X X „ : „ d—20
1612.
”
1595
”
X łfX X •
„ s.—15;
d.—20
1613. ,, ,, X „ X„X„ . „ . , : „ . „ d.—20
1614.
у, „ „ : „ : X
„ X x„. „ d.—20
1615. ,, „ „ . „ X„:„ X X ’ x„x „ d.—20
1616.
1»
„ X v • „X„ X ,, X : „ : LIV d. 1—
1617. я 1596
”
x” X„X„ X Я
X X „XLI s.—15;
d.—20
1618. s.—15;
d.—20
1619. s.—15;
d.—20
1620.
у s.—15
1621. ,, X„ X„X„ :
5 4 • 11X d.—20
1622. ,, ,, „ : „ • - ,,
X X „X „ d.—20
1623.
”
1597
V
xi(
X„:„ X ”
X X X s. —15;
		

/KS_322226_II_0067.djvu

			16-24. Trojak 1597 SIGXIT[XD:GX REXXPOXDXLIV cl—20
1625. „ „ „ X „ * „:„ X „ X „ X„X,, s.— 5;
cl.—20
1626. „ „ ____________________________________X ,1—20
1627. „ „ „ x „ X-,X„X „ X X s.—15;
d.- 20
1628. „ „ „ X„X„X„X „ • „ X d.—20
1629. „ 1598 X„X„X,,X „ X „ X „x„ s.—15;
d.—20
1630. „ „ „ x„ X„: ,X „ X „ X „X„ <1.-20
1631. „ 1599 „ XX.,X ,X X X „X „ s.—20
1632. „ „ „ x ., X„:„X „ X„X„X„ a— 20
1633. „ „ - „ • ,, • MT) L; +GE+
z. 1.50
1634. „ 1600 „ ■ ,, X„: „X „ X POxDxLI s.—25;
d— 35
1635. „ „ „ X ,. x„x„x „ X „ X„X„ s.-25
1636. „ 1619 Cz. 1397 ..........................................................cl. 1.25
1637. „ Cz. 7489 CIVI:RI:...............................s. 1.25
Władysław IV (1633—1648)
Koronne.
1638. Półtalar 1641 Cz. 9722 id. 85-
1639. „ 1642 Zg. 408 .................................................d. 5.50
1640. Talar 1633 Zg. 4 1 0 ....................................................... d. 5.50
1641. „ „ Cz. 1743 ....................................................... d. 5.50
1642. „ Ь34 Cz. 1751..............................................................d. 5.'0
1643. „ 1635 Cz. 1757 d. 5.50
1644. „ 1636 Cz. 1769 .......................................... d. 5.50
1645. „ 1641 Cz. 1824 d. 10—
1646. „ 1642 Cz. 1833 ....................................................... d.
		

/KS_322226_II_0068.djvu

			Gdański*:.
1(547.Talar 163(5 Cz. 1772 .....................................................d. 60—
1648. „ 1637 Cz.1781...................................................d. 60—
1649. „ 1640 Cz. 1814.................................................d. 7 —
1650. ,, 1641 Cz. 1827 .................................................d. 8.50
1651. „ 1642 Cz.1836 ...................................................s. 17.50
1652. „ 1648 Cz. 1873 ................................................. d. 6—
1653. Dukat 1639 Cz. 1801.................................................d. 12—
1654. „ 1647 Cz. 1869 .................................................d. 12—
1655. Donatywa 2 dukatowa 1647 Cz. 1866<7.(brak kawałeczka) 25—
T oruńskie.
1656. Talar 1633 Cz. 5190 . . . .................................. 5—
1657. „ 1635 Cz. 1763 ................................................... d. 7—
1658. „ 1637 Cz. 1784 ...................................................d. 5—
1659. ., 1638 Cz. 1796 ................................................... (1.6-
1660. „ 1640 Cz.1818...................................................d. 10—
1661. „ 1641 Cz.1829 ...................................................d. 15—
1662. Dukat 1635 Cz. 1761 ............................................d. 17.50
1662 a. „ 1838 Cz. 1795 .................................................d. 17.50
1663. „ 1640 Cz. 5197.................................................d. 22.50
1664. „ 1542 Cz. 1837 .................................................d. 22.50
Elblągskie.
1665. Talar 16:і1!зе Zg. 433..........................d (zlecony) 25—; d. 30—
Jako Cara Moskwy.
16(i6. Kopiejka b. r. w srebrze..........................................d. 1.20
1667 „ ,, av złocie...........................................d.
		

/KS_322226_II_0069.djvu

			Jan Kazimierz (1649—1668).
Koronne.
1668. Szeląg 1650 Zg. 438 . . s.—75; d. (z dziurą)—75; d. 1.20;
bd. 1.50
1669 „ Zg. 439 .................................
1670. „ Zg. 440...................................... . s. 1.75; d. 2.50
1671. „ 1659 Zg. 442 SOLID REGN1... . s.- 35; (Z. —50;
bd.—7 5
1672. „ 1660 Cz. 2167 .................................
1673. „ „ Cz. 2169................................. s.—24; bd. — 15
1674. „ „ „ POLONI- . . . ." d.— 5 a
1675. „ „ Cz. 2581.................................
1676. „ 1661 Cz. 2582 .................................
1677. „ „ Cz. 2198........................t>'.—2$; d. — 5,bd.—15
<1678. „ 1663 Cz. 2246 ......................s.~2f;d.—5; bd.—15
± vov. ,, lUUrt. VZi. ». ^2 ) L(/‘------------Ul(/'------------- *
/4681- „ 1665 Cz. 2282 ". s.—21; d.— 5
1682. „ lB§ Cz. 5266 POLO-......................v . . s.—50
1683. Grosz 1650 Zg. 444...........................................z. 3—, d. 15—
1684. Półtorak 1659 Zg. 445 s.4—
1685. „ „ „ POLON...................................d. 5-
1686. „ 1661 Cz. 2197 s. 1.75
1687. „ „ Cz. 9822 ............................................(1.3-
1688. ,, „ Cz. 2197, napisy w ob wódkach.s. 3—; d. 5-—
1689. „ 1662 Cz. 2224. . . . s.-60; d. 1.20; bd. 2—
1690. „ „ „ napisy s. g. bez obwódek, a na
s. o. boki tarczy ozdobione kółkami d. 2—
1691. „ „ Cz. 5258 ............................................d. 1.20
1692. „ „ Cz. 7668 ............................................d. 2.50
1693. ,, ,, Cz. 2226 .................................z. 1.50; d. 5—
1694. „ „ „ REG—POL . . . s. 4—; d. 5 -
1695. „ 1666 Cz. 2300 s. 10—; d. 12.50
1696. Dwugroszówka 1650 Cz. 1941......................s.—25; d.—35
1697. „ „ Cz. 1944 .................................z.—15
1698. „ „ Cz. 1943.......................s.-30;
		

/KS_322226_II_0070.djvu

			1700. ,, „ Cz. 1989 . . . . d.-40
1701. ,, „ Cz. 1990 . . . s-30 d.—40
1702. Trojak 1661 Cz. 2196 . . . . г. 3—;s. 12-; d. 15—
1703. 1662 Cz. 2221 ................................. s--25 d.—40
1704. Szostak b. r. Cz. 2353 ................................. s 1.50; d. 2
1705. Cz. 2354 ................................ 1.50: d. 2-
1706. 1651 Cz. 7603 ................................. d. 4—
1707. її Zg. 456 IO.CASIMR. . . d. 4—
1708. Я, Cz. 9756 .................................
1709. 1656Zg. 458 ................................. 40 d.—60
1710. 1657 Cz. 5230 ................................
1711. 1658 Cz. 5900 .................................
1712. Cz. 21Ł)6 ................................. 2-: d. 3.50
1713. 1659 Cz. 2142 . . . . s.—20;d.--30; ód.—55
1714. Cz. 5241 .................................
XJ715. 1660 GB—A- . . . . . . . d 15—
1716. Cz. 5248 . ............................ s.—20; d. —35
1717. Cz. 2163................................ s.—10;d.—20
1718. ,, IOAN-CASI- . s.-10; d.—20
1719. Zg. 462 ................................. d. 20
1720. Cz. 5246 ................................. -10; d.—20
1721. Cz. 5247 ................................. V-10; d.—20
К 1722. 1661 Cz. 2183................................. -10; d.—20
1723. ,, POL-&-SVEREX' d.—75
1724. ,, T.L—B. tarcze w zęby; POL'&•SVE REX
s. —50
1725. Cz. 2183, tarcze ozdobne, barrokowe, ód. 1—
1726. ,, „ bez obwódek P01661" d.—75
1727. Cz 2195 ................................. d.—40
1728. Cz. 2184................................. a.—10; d.—25
1729. bez obwódek . .
1730.
1731. Cz. 2186................................. d.—30
1732. „ ®VI®...................... d.—50
1733. ,, „ tarcze wygięte d.—40
1734. ,, Cz. 2194................................ Z.-35;
		

/KS_322226_II_0071.djvu

			1735. Szostak 1661 Cz. 5253 ....................................................
1
S
1
1736. „ Cz. 2191............................... . . . A.—20
1737. ,, ETSVE . . . . . . . » —І .
1733. ,, ,, etSVe ..................................
1739.
• 19
Cz. 2190................................................... s -15; d.-20
1749.
,, ,, POL et Sve . . . s.— 15; d.— 20
1741. ,, IO CASIM -POET SYE- s.—25
пп.
91
1662 Cz 2207 . . . . s.—15; d.—25; M.—50
1743. ,, ,, „ napisj7 w obwódkach . . .s. - 40
1744. ,, Cz. 2208 . " ......................
1745. ,, ML E'P; s. g. w obwódce . s.—50
1746. Cz. 2209 ............................... s.—10; d.—20
1747. J* ,, Cz. 2210............................... 6v ,-I0: (1—20
1748. ,, ,, Cz. 9825 ................................................... . . d. 3—
1749. ,, Cz. 2213 IO CASr . . . . . . 6 -15
1750.
19
IO CASIM . . . . . . (1—25
1751. Cz. 2212 IO CASDG . . . . . . s.—15
1751. ,, „ Cz. 2214IO CASTMI:—D:G REX-PO:&SV.
d. - 50
1753.
19
Cz. 5257 ...............................
1754. Cz. 2215...............................
1755. „ IO'CASP . . . . . . . d. 20
1756. ,, Cz. 2217....................................
1757. ,, MDLR....................... . . . d— 25
.1758. ,, „ Cz. 2218............................... . s.—35
1759.
19
„ h. Korwin w tarczy . . . s.
— 60
1760.
91
Cz. 1219 SV E ...................................
1761. „ „ h. Korwin w lewo . . s.—60
1762.
19 19
Cz. <667 ....................................................
1763
19
1663 Cz. 2244............................................................ s.— 7 4; d. — 10
1764.
19
Cz. 5920 . . . . . . . d. — 15
1765.
11
„ IO:CAS IM:BG:RE-PO & SVEMDL;
GROS-AR- . . . . . . d.—50
1766.
11
„ jak№ 1765, REG-PO-1663
d — 50
1767. j,
11
„ IOCASI-SV-MD-L- napisy bez
obwódek; GROS ARG . . s.—75
1768. ,, Cz. 5921............................... s.—10: d—
		

/KS_322226_II_0072.djvu

			1709.
> - l77°-
ZjJjCUlL.
>•' 1772.
' 1773.
1774.
1775.
1776.
1777.
< HIŁ
1779.
1780.
>0781.
1782.
1783.
1784.
1785.
4 !Ä .
1787.
1783.
1789.
1790.
1791.
1792.
1793.
1794.
1795.
1796.
1797.
1798.
1799.
18Ö0.
1801.
1802.
1803.
Szostak 1663 Cz. 2245
Z ' '■ fj
.........................s.—40; <1— 75
POLV6-6-3-....................*.-40
1664 Cz. 2257 . . . . s.—74; (Z.—10; 6<1—30
„ 1664 5.-10
1664:....................................	
			

/KS_322226_II_0073.djvu

			1804. Ort 1051 Gz. 1983 ......................................s.-65; d.—85
1805. „ „ Gz. 5213......................................s.-50; (Z.—70
1806. „ „ „ CASIM; ARGE» —-REGN- . d.— 70
1807. „ 1652 Gz. 2019.......................................s.—75; d. 1—
< 1808_ „ 1653_Cz, 5219...........................................s.—40; (Z.—60
1809. „ „ Gz. 2036 ...................................... (Z.—60
1810. „ 1654 Gz. 5223 . . . ..........................s.—75; d. 1—
1811. „ 1655 Gz. 2058...........................................s.—40; (Z.—60
1812. „ „ Gz. 5225 .......................................................d.—60
1813. „ „ Gz. 2056 .......................................................d. 2-
1814. „ 1656Gz. 2070 . ...............................s.—75; d. 1—
1815. „ 1657 0z. 5228...........................................s.—50; d.—70
yC 1816,. „ 1658Gz. 5898 ............................................s.-50;	
			

/KS_322226_II_0074.djvu

			I
' - - " V .
ы
Ort 166_a.Cz. 5274 ......................
1841. ,, XDOX . . . . . . s.—25: d.—Зо
1842. IOANCASIMIRDG . . d.—35
1843 „ Gz. 9863 ...................... . . s.—25
1844. „ Gz. 2328 -1668: . . . s.—25; d.—35
1845. „ ;SVE®
s —40
1846. „ Cz. 9861 ......................
1847. „ Cz. 2328 T668- . • . s.—25; d. - 35
1848. ,. Gz. 5273 1668- . . .
. . d. —35
1849. „ Cz. 7695 ...................... s. - 35; d.—50
1850. POL' & SUE- . . (Z.-50
1851. „ Cz. 5275 ......................
s.—45: (/.—60
1852. POLON- . .
/1853.
1854.
Tynf 1663 Gz. 2236 ......................
„ "TTz. 2240 ......................
. . d—75
. . . (/.—30
1855. .. Cz. 2239 ......................
. d.—30
1856. „ Cz. 2237 ...................... . (/.-30
1857. SALVS: . . . s.—20
1858. „ SALVS* . . . s.—25
1859. 1664 Cz. 2254 ...................... s.—20; (/.- 30
1860. 1664- . . . . (/.—30
1861. „ 1664: . . s.—20; (/.-30
1862. XXXGRO POL; METAL EST
s.—50
< 1863. 1665 Cz. 2277 ...................... . . . ( / . 1—
1864. " „ XXXGRO 1xPOLx s.—75; (/. 1—
1865. „ Gz. 2275 ...................... . . . (/.—25
1866. ,, „ odmiennego stempla . . . id.— 50
1867. „ Gz. 2276 ...................... s.-20; с/.-ЗО
XI868. 1666 Cz. 2294 ...................... . . . (/.—30
1869. „ Cz. 2295 ...................... . s.—20
1870. Półtalar 1649 Zg. 459 . . . . • . . . . d 80—
1871. Talar 1649 Gz. 1906 d. 25- ; (/.(oprawny w ramkę ażurową)
20—
1872. „ „ Cz. 1906 . . . .
1873. 1650 Zg. 499 . . . .
1874. Półdukat 1660 Zg. 505 . . . . . s 17.50; d. 20
		

/KS_322226_II_0075.djvu

			1875. Bukat 1652 Gz. 2016...................................s. 75—; d. 90—
1876. Bwudukatówka 1660 Zg. 522 . . . . d. 37—; bd. 40—
1877. „ „ Zg. 521......................................d. 45—
1878. „ 1664 Gz. 5922 d. 50—
Litewskie.
Szelągi miedziane, zwane boratynkami.
1879. Pogoń z czaprakiem 1660 ...........................s.—24; d.—- 5
1880. „ bez tarczy „ ...........................s.—5;d.—10
1881. „ z czaprakiem 1661............................s.—5; d.—10
1882. „ bez tarczy ................................................d.—20
1883. „ z tarczą małą „ IO AN CASREX s.-24
d.~ 5 j
1884. „ „ „ „ o „ =-* d —20
)СЩ5. B—VC 1Д63. s. —5; d.— 10
1986. B—UC „ . s.—5; d.—10
1887. МАВ—BUC- 1663 ........................................................d
T.L.B. 1665 IOAN — (mon.).................................s.—24
/ 1І8. T.L.B 1664 ......................................................s.—24; d
— 5
1890. ,, ,,
*_
( „ ) . . ., . s.—24; d.— 5
1891. ,, ,, _*
( ) . . .
1892. ,, ,, „ •-* ( „ ) . . . . . . . s.—24
1893. ,, 7:___
>> ( „ ) . . .
L
O1
V
I1
1894. ,, „ *— ( ). .. . ......................
ö\...... 5
1895. ,, „ >> *—* ( )* . . .
1896. ,, ,, • — • ( )•. . . . . . . S. — 24
1897. „ V » •—+ ( )+. . . . . . . S.-24
1898. B.P.H.
>>
В—UC .
1899. ,,
я в - VC .
1900. „ „ BYC.........................................s.—74; d.-15
-/Л90Ц T.L.B. 1666 Pogoń z tarczę wygiętę . . s.— 24; d.— 5
1902. „ „ „ „ „ małę . . . d.—10
1903. „ „ „ „ małę . . . s.—24; d.— 5
1904. „ „ „ bez tarczy....................................s.—15
		

/KS_322226_II_0076.djvu

			1905. G.F.H. 1666 D YC . . .
1906. „ DYG . . . . . . . . d.—5; d.—10
1907. Halerz 1652 Cz. 2031 . . .
1908. Szeląg 1652 Cz. 2030 . . .
1909 „ „ Cz. 9777 . . . ...........................ód.—75
1910 „ Cz. 2028 . . . . d.—21/,; bd.—5,p.—20
1911 „ Cz. 2027 . . . . . . . s.—71/i\d.—15
1912. „ 1653 Cz. 2040 . . .
1913. ,, nieprawnie bity b r. .................................s.—50
1914. „ 166 ...........................d. - 75
1915. „ 185 .
1916. ., „ 1661 . ...........................bd. 3—
1917. Grosz 1652 Cz. 5218 MD.L . . . z.—30; s.—75; d. 1 —
1918. Półtorak 1652 Cz. 2025 . . . s. 3—; d. 5—; p. 7.50
1919. „ Cz. 5217 . . . ...........................s. 7.50
1920. Trojak 1652 Cz. 5216 . . . . s iz dziurę)!5—; d. 25—
1921. 1664 Cz. 2266 . . .
1922. „ 1665 Cz. 2288 . . • . . . . s. 1—; d. 1.50
1623. Szostak 1664 Cz. 2265 . . .
1924. ,, 1665 Cz. 2286 . . .
1925. 1666 Cz. 2301 . . . . . . . s.—20; d.—25
1926. „ Cz 5929 . . . . . . . s.—25; d.—35
1927. „ Cz. 9850 . . . . . . . s.—30; d.—40
1928. Ort 1664 Cz. 2263 . . . . . . . . s.—80; d. 1 —
1929. ,, Cz. 2262 ...................... .................................d. 2—
1930. Półdukat 1665 Zg. 545 . . . . . . s. 17 50; d. 20—
1931. „ Zg. 544 . . . . . . x. 17 50; d. 20—
Poznańskie.
1932. Denar 1653 Cz. 2039 s. 6—; d. 10—
1933. Szeląg 1652 Cz. 9775 ...........................................bd. 35—
1934. Ort 1653 Zg. 476 ..............................................................d.
		

/KS_322226_II_0077.djvu

			1935. Ort 1654 Zg. 477 .........................................s.—50; 	
			

/KS_322226_II_0078.djvu

			1958. Ort 1651 Cz. 1993................................................... s. —75; d. 1—
1959.........................Cz. 5875 10H C A S .............................. d. 1.50
1960. „ 1655 Cz. 2063 .........................................................d. 12—
1961. „ „ Cz. 7627 ...................................................d. 12—
1961 a. „ „ Cz. 5226 . - ..............................................d. 1 —
1962. „ „ Cz. 7628 .........................................................d l —
1963. „ 1656 Cz. 2091.............................................s.—75; d. 1.20
1964. „ 1657 Cz. 2106........................................s— 60; d—80
1965 „ 1658 Cz. 5237 .........................................................d.—75
1966. „ „ Cz. 5902 .........................................................s.—55
1967. „ „ „ IOAN CAS-SUE- . . . . d—75
1968. „ 1659 Cz. 5243 .............................................»■.—55; d.—75
1969. „ „ Cz. 2145.........................................................d—75
1970. „ 1660 Cz. 2174.........................................................s.—55
1971. „ „ Cz. 5912.........................................................«.•—55
2972. „ „ „ IO H :CA S:........................»'.-60
1973. „ 1661 Cz. 2202...................................................s.-55; d.—75
1974. „ 1662 Cz. 5259 ........................................s. 1—; d. 1.50
1975. „ „ Cz. 2229..............................................................d. 1—
1976. „ 1663 Cz. 2249...................................................s.—80; d. 1 —
1977. Półtalar 1649 Cz. 1922 ................................s. (miał uszko) 25і—
1978. Talar 1649, ogony lwów pojedyncze . s. (miał uszko) 3—■
1979. „ „ Zg. 544 . . ■ ' d. 4.50
1980. „ „ ogony podwójne.............................................s. 3.50
1981. „ 1650 Cz. 1961 d. 7.50
1982. Dukat 1650 Cz, 1959 ....................................................s. 7—
1-983. „ 1655 Cz. 2062 '18—
1984. ,, 1657 Cz. 2103 M"D' . . . . s. (z dziurą) 7—
1985. „ 1658 Cz. 2129..........................................................d. 8—
1986. „ 1660 Cz. 6731 .....................................................d. 7.50
1987. „ 1662 Cz. 2227 ...................................................d. 7.50
1988. Dwudukatówka 1658 Cz. 2128 . d. (miała uszko) 45 —
Toruńskie.
1989. Szeląg 1666 Cz. 1315 CIVITATIS |THORVN . s.-75
1990. „ 1668 Zg. 562 ........................................s.—60; d—
		

/KS_322226_II_0079.djvu

			1991. Dwugroszówka 1661 Zg. 563 .......................................s. 6—
1992. „ ,, Zg. 564 d. 7 50
1993. Ort 1650 Oz. 5212...................... ........................... d. 6
1994. „ 1654 Oz. 2049 ......................
1995. „ 1655 Cz. 2065 ...................... . s.—50; d.—75; bd. 1 —
1996. ,. 1661 Cz. 2204 ......................
1997. ,. 1662 Cz. 2232 ......................
1998. „ 1663 Cz 2252 ...................... ...........................d. 1
1999. „ 1664 Cz. 2272 ......................
2000. „ 1665 Cz. 2292 ......................
2001. Talar 1649 Cz. 5863 . . . . ...........................d. 20—
2002. ,. 1650 Cz. 1966 . . . .
2003. „ 1659 Cz. 2149. . . . . . . s. 8—; d. 12—
2004. Dukat 1655 Cz. 5889 . . . . ...........................d. 17.50
2005. „ 1659 Cz. 2146 . . . . d (mała dziurka) ] 5—
2006. Dwudukatówka 1660 Cz. 2175 . ...........................d. 40—
2007. 1664 Cz.2270 . ...........................d. 40
2008. 1665 Cz. 2291 . . . . s. 30—; d. 40—
Elblągskie.
2009. Szeląg 1666 Zg. 572 . . . . . . . . s.—75; d. 1—
2010. Dwugroszówka 1651 Cz. 2013 . . . . z.—30; s.—60
2011. ., Cz. 2014 . ...........................d. 1—
2012. Ort 1660 Cz. 2177......................
2013. „ 1661 Cz. 2205 ......................
2014. „ 1662 Cz. 2233 ......................
2015. „ 1666 Cz. 2311...................... ...........................s. 2-
2016. Talar 1651 Zg. 579 ...................... d. (złocony) 40—; d.
		

/KS_322226_II_0080.djvu

			Michał Korybut <1669—1673).
Koronne.
2017. Złotówka 1671 Cz. 2371 ................................................d. 50—
2018. „ „ Cz. 7709 .................................................d. 50—
Gdańskie.
2019. Szeląg 1670 Zg. 583 i . s.—75; d. 1—
2030. Dukat 1670 Zg. 584 d. 25—
2021. „ 1673 Cz. 2383 ......................................................d. 15—
Toruńskie,
2022. Szeląg b. r. Zg. 586 .............................................s.—75; d. 1—
2023. „ 1671 Cz. 2373 ..................................s. -85; d. 1.20
Elblągskie.
2024. Szeląg b. r. Cz. 7717.......................................s.—75; d. 1 —
2025. ,, 1672 Cz. 2379 ..................................s.—85; d. 1.20
Jan Iii (1674—1696).
Koronne.
2026. Trojak 1684. Zg. 592 .......................г.—20; s.—45; d.—75
2027. „ „ Zg. 593 s. 1.50; d. 2—
2028. „ 1685 Cz. 2497 s. 1.75; d.
		

/KS_322226_II_0081.djvu

			— 67
-зо К
2029. Szostak 1677 Cz. 2436
2030. „ Cz. 5283 ...................................s. 3.75; d, 5—
2031. 1678 Cz. 2442 ............................s.-20; (7. 30
203-2. „ Cz. 2443
2033. 1679 Cz. 2445 ........................................s.—15; cl.—25
2034. „ Cz. 2446 ........................................s.—20; cl —30
2035. „ Cz. 2447
2036. 16S0.Cz. 5285 ...................................................s. 6—
2037. ~7^Cz. 2449
2038. ., Cz. 2451 ........................................s.—20; cl.—30
20.-і 9. „ Cz 2452
2040 „ J681.Cz. 2453 .......................s.—10; d.—20; b(l.~ 50
2041. „ Cz. 2454 ....................................... cl.- 15
2042. „ Cz. 2455 ........................................s.—20; cl. —30
2043. „ Cz. 5286 ........................................s.—40; d.—60
2044. 1682 Cz. 2156 . . . . к, —10; cl.—20: hd.~ 50
2035. „ Cz. 2459
2046. „ Cz. 2460
2047. 1683 Cz. 2473 .......................s.-10; d.—20; hel.-50
2048. ,, „ ,, z krzyżem na piersiach . cl.—50
2049. „ Cz. 2476 ........................................s.—20; «С-30
2050. s. g. Cz. 2458 . . . . s.—40
2051. „ Cz. 2474 ..................................s.—10; d.—20
2052. „ Cz. 2475 ................................... . 8.—50
2053. l_684_Cz. 2486 . . . . s. —10; d.—20; bd.—50
2054. „ Cz. 2487
2055. „ Cz. 2488
2056. „ Cz. 2489
2057. „ Cz. 2490 ..........................................s.—45; d. - 75
2058. 1685 Cz. 2496 ..................................s.—35; d.—60
2089. „ 1686 Cz. 2501 (nieprawnie bity) s. (z dziurą) 2.50
2090. Ort. 1677 Cz. 2430 . ........................................s.—50; d— 80
2091. „ Cz. 5281 . ....................................................s.—50
2092. ,. Cz. 2431
2093. „ Cz. 2432 .
2094. „ Cz. 2433 . .......................(z dziurą)—50; s. 1—■
2095. Cz. 2434
/ śyd. A .
		

/KS_322226_II_0082.djvu

			2096. Ort 1677 Gz. 2435 ............................................s.—75; d. 1.25
2097. „ „ Cz. 7725 ........................................................s. 2.50
2098. „ „ Cz. 9888 .............................................................d. 3.50
2099. „ 1678 . ' .............................................................d. 1—
2100. „ 1679 d. 1—
2101. „ 1680 Cz. 2448..............................................*. 2-; d. 3—
2102. „ 1684 Cz. 5289 .............................................................*.—75
2102a. „ „ „ A EG-R—E G .............................s. 1 —
Gdańskie.
2103. Szeląg 1688 Zg. 608 ............................*.—50; d.—75; j>. 1—
2104. Dukat 1676 Zg. 610 d. 25—
2105. „ 1682 Cz. 2461 . . d. 15—
2106. „ 1683 Zg. 611 d. 12.50
2107. „ 1688 Cz. 2503...................................................d. 12 50
AugUSt II (1697—1732).
Koronne.
2108. Szostak 11Ш Zg. 617......................................s,—20; d.—30
2109. „ 1706 Cz. 2634 ............................................s. 1.20
2110. „ 1706 Cz. 9910............................................d. 2—
2111. Talar 1702 Zg. 6 2 1 .............................................d. 5—
2112. „ „ Zg. 622 ............................................d. 15—
Litewskie.
2113. Szostak 1706 Zg. 618 ............................................d.—75
Gdańskie.
21.14. Dukat 1698 Zg. 627 .................................................d.
		

/KS_322226_II_0083.djvu

			T oruńskie.
2115. Dukat 1702 Cz. 1625 (nowe bicie)..........................bd. 12—
AllgUSt Ш (1733—1764).
Bite w Saksonii dla Rzeczypospolitej.
Szeląg 1749 Cz. 2784 .
„ 1750 Cz. 2787 .
„ 1751 Cz. 2789 .
„ Cz. 2790 (8)
„ 1752 Cz. 2795 .
„ Cz. 2797 (B)
„ 1753 Cz. 2834 .
„ Cz. 2843 (H)
„ Cz. 2845 (B.)
„ Cz. 2846 (8)
„ 1754 Cz. 2887
„ ~7~bz. 2888
„ 1755 Cz. 2908
Grosz 1752 Cz. 2794
. „ lI53.Cz. 2833
1754 Cz. 2884 (3)
„ Cz. 2885 (H)
„ Cz. 2886 („)
„ 1755 Cz. 2904 (3)
„ Cz. 2905 (H)
(H wielk
„ 1758 Cz. 2931 .
Półtorak 1753 Zg. 641 .
1755 Cz 2903
1756 Zg. 642 .
Trojak 1753 Cz. 2831 .
ie)
Ц
d.— 75; bd. 1—
. d. 1.50
; d.—5; bd.—10
. . i.—25
24: d.— 5 £,
i/
MĄ
S-
. . . s.—20
.8 — 24; d.— 5
. . . s.-20
. . . s.—20
. s.—15, ii—20
. s.—5;d.—10
. s.—5; d —10
s.—15; d.—30
. d. 1.25
.5;d.-10
24; d.— 5 t-
-5; d.—10
d.—5
s.—24; d.— 5 :
24; d.—5; bd. —15
. . . s.—15
s.—20; d.—35
: d. 1.20; bd. 1.50
s.—1; d. 1.50
s.—b0; d.—75
. .
		

/KS_322226_II_0084.djvu

			2142. Trojak 1754 Cz. 2881......................................s.—20; <1—30
2143. „ „ Cz. 2882 .....................................................d.- 40
21.44. „ „ Cz. 2883 .....................................................s.-35
2145. Szostak 1753 Zg 646 ......................г.—15; s.—20; (i—30
2146. ,, „ Zg. 647 ..................................s.—35; <1—75
< 2147. „ 1754 pop. otyłe; laur z 5 listków w górę za­
winiętych ...........................s.—15; fl—20
2148. „ „ jak № 2147; pop. mniejsze . . . . <1—30
2149. ,. „ „ „ ; laur z 8 listków zawinię­
tych do środka......................................d.—40
2150. „ „ pop. duże, w zbroi, okryte płaszczem s.—15;
<7.-30
2151. „ 1755 jak № 2147............................s.—15; <1—30
2152. „ „ pop. małe, twarz szczupła; laur z 8 list. d.—40
2153. „ „ „ duże, „ „ ; „ z 7 „ <1—20
21 o4. ,, ,, ,, >. j, ,, id z 8 ,, 8. lo,
<1—20
2155. „ „ „ „ „ otyła; „ z 6 „ za­
winiętych ku sobie...........................d.—20
2156. „ ., jak № 2155', laur z 6 iistków, górny za­
winięty do napisów...........................8.—15
2157 ,, „ pop. duże, otyłe, w zbroi okrytej pła­
szczem, podbitym gronostajem s.—10; cl.—15
^ 2158. „ 1756 jak № 2l5 7 ..................................<7.-15
2159. „ ,, jak № 2155. . . . . . s.—15; d.—20
2160. „ „ ,, „ ; laur z10 listków . . d. 20
2161. „ „ „ „ ; „ z 9 „ górne wywi­
nięte d.—20
2162. „ „ „ „ ; „ „ „ górne zawi­
nięte d.—20
2163. „ „ „ ; „ z 8 „ górne zawi­
nięte s —20;
bd.— 50
2164. „ „ „ ,v ; Z 7 „ górne zawi­
nięte s.- 15;
cl.—30
2165. ,. „ „ № 2164; tarcza herbowa większa
		

/KS_322226_II_0085.djvu

			V--2166. Tynf 1753.
2167. „ ' ,,
2168. „ ,,
2165. ,,
2170.
2171. ,, ,,
2172.
2173.
”
2174.
9» ..
2175.
Х2176.
”
1754 ;
2177.
0 ;
2178.
2179.
2180. ,,
2181.
”
?>
2182.
V
2183.
»
2184.
2185. „ „
2186.
”
2187.
л
2188.
ł>
2189.
Ił
2190.
л >>
2191.
)’
2192. ,,
і:
2193. ,, 1755 .
_Band. 540 .................................d.—60; bd.—75 5 h
., laur z 12 listków . . . . d.— 60
„ „11 .............................d.— 60
„ „ 8 „ . . . . s.—50
„ „ 7 . . . . s.—60
pop. duże, młode; E—18—С . . . . d. 1—
pop. Band. 545 ................................................s. 1—
Band. 541; E —18—C, laur z 9 listków,
górne wywinięte...........................s.—30; d.— ti()
jak Л® 2173; laur z 9 listków, górne zawi­
nięte ............................................s.—60; ri—75
Band. 549, laur z 11listków . . . . s. 1—
nostajowym, spiętym na ramieniu . . d.—25
pop. bardzo małe, w zbroi, okryte płaszczem
d. 1.20
pop. małe, otyłe, w płaszczu . . . . d. 1—
Band. 545 .................................s.—20: d.—30
pop. w zbroi, nabijanej gwoźdźmi . . d.—40
jak „Ni 2180; laur z 5 listków wywiniętych
d.—35
pop. Band. 549; laur z 5 listków wywinię­
tych ............................................s.—30; d. 40
jak „Ni 2182; laur z 11 listków wywiniętych
d.— 45
„ ,, ; tarcza herbowa duża . . d.—75
„ „ ; zbroja nabijana gwoździami s.—30
,, „ ; tarcza herbowa owa ln mala.
laur z 11 listków . . . d. 75
; zbroja ozdobna . . . . s.—35
Band. 543; laur z 9 listków . s.—20; d. - 30
jak № 2188; pop. mniejsze . . s.—30; d.—40
pop. duże, młode, w zbroi i płaszczu s.- 20;
d.—30
jak j\i 2190; laur z 10 listków . . . s.—25
ії „ tj ,) 7 ,, . . . d.— Зо
		

/KS_322226_II_0086.djvu

			2194. Tynf 1755 Band. 545 .................................. 4—20; M.—ЗО
2195. ,, „ ,, ; liście lauru ważkie 4—20; hä.—30
2196.
”
,, pop. małe, otyłe, zbroja nabijana gwoź­
dziami, płaszcz bez ozdób.......................4 1—
2197.
”
„ Band. 545; płaszcz bardzo ozdobny, laur
z 8 listków...................................................d. 30
2198. ,, „ jak № 2197; laur z 5 listków . . . 4—40
2199. ,, „ „ „ ; płaszcz gładki . . . . d. - 30
2209. ,, „ „ „ ; laur z 7 listków . . . ■ 4—35
2201. „ ,, Л” 2198, tarcza herbowa owalna . 4 —35
2202. v „ №2180........................................s.—25; d.—45
2203. ,, „ „ As 2202, laur z 5 listkśw. . . . 4—50
2204.
”
,, pop. małe w zbroi ozdobnej; laur z 9 listków
4—50
2205.
”
,, pop. duże, otyłe, płaszcz i zbroja ozdobne,
litery napisowe małe..................................cl. 2—
2206.
”
,, pop. otyłe, twarz b. duża, litery napisowe
duże, rysunek odmienny.......................4 2—
2207. „ 1756 jak № 2 1 7 6 ............................cl.—25; hd.—40
2208. „ Band. 545 ..................................cl.—25; bel.—40
2209.
”
„ jak № 2204; płaszcz bardzo ozdobny; laur
z 9 listek . . . s.—25; cl.—40
2210. » „ „ ., ; ozdoby odmienne, laur z 10
listek..................................cl. 1.50
2211.
. ”
„ ,. „ ; ozdoby odmienne; laur z 7
listek..................................s.—45
2212.
»
„ ., ,, ; ozdoby odmienne; laur z 8
listek.......................s.—30; d.—45
2213. „ „ № 2212, listki lauru zawinięte . 4—40
2214.
”
,, ,, ,\ś 2209, płaszcz bez ozdób, laur z 8
listków . . . . s.—30; 4—45
2215. „ „ № 2214, laur z 7 listków . s.—35; 4 — 45
2216. ,, „ „ ,, listki lauru zawinięte . 4—35
2217. ,, „ ,, „ laur z 9 listków . . . 4—45
2218. ,, „ „ tarcza herbowa odmienna 4—45
2219.
»
„ ,, „ laur z 9 listków, górne wy­
winięte . . . .
		

/KS_322226_II_0087.djvu

			2*220. Tynf 1756 pop. duże, młode, otyłe, w płaszczu; laur
z 10 liści.........................................................d. 1—
2221. ,, „ jak № 2220, laur z 6 liści..............................». — 75
2222. ,, „ pop. bardzo duże, otyłe, płaszcz ozdobny;
laur z 8 listków ........................................d.—50
2223. „ „ jak № 2222, korona nad herbami odmienna
d—50
2224. „ ,, „ ,, laur 9 liśc i........................d.— 50
2225. ,, „ ,, „ listki lauru zawinięte . . d.—50
2226. „ „ ., „ laur z 7 liści........................d. — 50
2227. „ „ „ „ korona nad herbami odmienna
(Z.-50
2228. „ „ „ „ laur z 5 liści, tarcza owalna d.—60
2229 „ ,, „ „ płaszcz gładki . . . . d.—40
2230. Dwuzłotówka 1753 Zg. 651.......................s.—50; d—75
2231 „ „ Zg. 652 . . . . 8.-45; d— 65
2232. „ 1761 Cz. 2955........................s. 5—; d. 7.20
2233. „ 1762 Cz. 5310 s 12.50
2234. Półtalar 1753 Cz. 2813.....................................................d. 15-
2235. Talar 1753 Cz. 7836 d. 20—
2236. 1754 Cz. 2861 ...................................................rf. 4—
2237. „ 1755 Cz. 2892..........................................................d. 3-
2238. „ „ Cz. 2893......................................................... d. 3—
2239. „ „ Cz. 2894..........................................................4.4-
2240. „ 1756 Cz. 2916..........................................................d. 6—
2241. Dukat 1754 Cz. 2858 ...................................................d. 12—
2242. „ Cz. 2859 d. 12-
Monety fałszowane przez Fryderyka II, króla
Pruskiego, zwane „baki.“
2243. Szostak i 755
2244. „ 1756
2245. Tynf 1754 .
-15
s.—15
		

/KS_322226_II_0088.djvu

			2246. Tynf 1756 ...........................................................................s.—20
2247. „ 1755, pop. Fryderyka II z herbami pruskiemi,
układu jak na tynfach, bitych dla
P olski.........................................................7x7. —50
Gdańskie.
2248. Szeląg 1758 Zg. 664...........................................................d. 20
2240. „ 1754 „ <7.-35
2250. „ 1757 Zg. 663..........................................................A—15
2251. „ 1761 Zg. 665 ...................................................A—15
2252. „ 1763 ,. ....................... s.—10; d.—15
2253. Trojak 1755 Zg. 666 ..................................a.—15; <7.-20
2254. „ 1758 Zg. 667 ..................................s.—15; d. - 20
2255. „ 1760 Zg. 668 ..................................s.—10; <7.-30
2256. „ 1763 ..................................................s.—20; <7.-30
2257. Szostak 1761 Zg. 670 <7.-30
2258. ., 1762 „ <7.-30
4225& „ 1163 ................................................a.—15; <7.-25
2260. Tynf 1758 Zg. 671 . . . <7.15—
2261. „ 1759 Cz. 2934 . . .......................<7. I —
2262. „ 1760 Zg. 673 . . s.- 50; <7.-75
2263. Złotówka 1762 Zg. 674..................................................<7. 1 -
2264. „ 1763 Zg. 6 7 5 .................................................<7.1.25
T oruńskie.
2265. Szeląg 1760 Zg. 677 <7.-30
2266. „ „ Zg. 678 <7.-30
2267. „ 1761 Zg. 677 ........................................s.—15; <7. -30
22ö8. ,, 1763 „................................................................<7.—15
2269. „ „ Zg. 680 ..............................................................<7.-30
Elblągskie.
2270. Szeląg 1761 Cz. 2964 ..................................s.—15; <7.—25
2271. ,, , Cz. 2966 (czyste srebro)......................./«7.
		

/KS_322226_II_0089.djvu

			2272. Szeląg 1703 Cz. 3005
2273. „ „ Cz. 3000
2274. Trojak 1763 Zg. 085 .
2275. Szostak 1702 Zg. 680
2270. Tynf 1763 Zg. 087 .
2277. „ Zg. 289 .
s.--15; d.— 25
-15; c<.-25
. d. 2.50
. d. 3.50
bd. 35—
. M. 20—
2278. Siedlnicki podskarbi koronny. Waga dukata 1750
Cz. 7854 ................................................................'. bd. 30—
Stanisław August (1704-1795).
Koronne.
^C-2279. Szeląg 1707 PI. 1, 2 ...................... . . s.—10; d.—15
2280. V 1708 Pi. 3, 5, 0 . . . . . . s.— 5; d.—10
2281. „ PI. 4 ........................... . . s.—30; (<.—50
2282. ,, 1776 PI. 7 ........................... . . s.—25; (<.-40
2283. Półgrosz 1766 PI. 9, 10. . . . . . s.—15; (<.-—25
2284. 1767 PI. 11, 12 . . . s.— 5; (<.—10
2285. ,, 1708 PI. 13, 15, 10 . . —24; d. — 5
2286. ,, „ PI- 14...................... s.—20; d.—30
2287. „ PI. 17...................... . . s.—15; (<.—20
2288. 1775 PI. 18, 19 . . . . . s. —20; (<.—30
2289. 1776 PI. 20...................... . . s.— 60; (<.—75
2290. >> 1,77 PI. 21 . . . . . . s. 1.20; р. 1.50
2591. ,, 1780 PI. 22 . . . . . . s.—45; d.—00
2292. 1781 PI. 23 . . . . . . #.1.60; (<.2—
2293. 1782 Pi. 24 . . . . О
с
о1
ю
2294. Grosz 1765 PI. 30, 32 . . . . . . s.— 5; (<.— 10
2294. ,, „ PI. 33, 34 . . . . . . s.—-75; (<. 1 —
2295. ,. PI. 3 5 ...................... . . s.—75; d. 1—
2290. „ PI. 33-48 ...................... . . s.— 5;
		

/KS_322226_II_0090.djvu

			2297. Grosz 1765 PI. 49, 50, 51, 53, 54 s.— 5: cl.—10
(&Ą
2298.
Я я Р1. 5 2
...........................................................
2299. ,,
,, Р1. 55 ...........................
2300. Р1. 56, 57 ...................... . s. 1.25; d. 2.50
у? 2301. „ 1766.Р1. 58—61 ......................
2302.
Я Я Р1. 62................................ . s. 1.20; s. 1.75
2303.
Я я
Р1.63......................................
2304. Р1. 64, 65 ...................... . s.
—75; cl. 1—
•
2305. Р1. 66.................................
. s.
—25; d.
—40
2306. Р1. 67................................. . s.—15; d —35
2307.
я я PL 68.................................
2308.
я я PL 69................................. . . s.—30; d— 50
2309.
я я PL 70. 7 1 ...................... . s.—10; (Z.—15
231.0.
я я PL 7 2 ...........................
2311.
я я PL 73 ........................... . . s.—10; (Z.-15
2312. PL 74, 75 ......................
2313.
Я Я
PI. 76, 78 ......................
2314. „ 1767 PI. 79, 80. 81 . . . . . s.— 25; d. — 40
2315. PL 82. 83. 84 . . . . . . s.—2^; d.— 5
2316. PL 8 5 ........................... . s.—10; d —15
2317. PL 8 6 ............................ . s.—75; d. 1 —
2318. PL 87, 88 ......................
2319. PI. 89.................................
2320. PL 90................................. . . s.—75; d. 1—
2321.
я я
PL 91................................. . . s. 1.50; d. 2—
2322. Pl. 92.................................
2323.
Я я
Pl. 93.................................
2324. Pl. 94 . . . . . . s. 1.50; d. 2—
2325.
я я PL 96—101......................
2326. PL 102 ...........................
2327. ,, „ PL 103........................... . . s.— 75; d. 1—
2328.
я я PL 104...........................
2329. „ 1768 Р1. 105, 106, 108, 109 . . . s.— 5; d.—10
2330. Pl. 107........................... . . s.—15; d.— 20
2331. PL 110........................... ......................». 1 —
2332.
я я PL 1 11 ...................... . . s.—15; d.—20
2333.
я я PL 112 ........................... . . s. 2—; d. 3
		

/KS_322226_II_0091.djvu

			XL2334. Grosz 1868 PI. 113, 115 . . .
2335. „ PI. 114, 117 . . . . . . .9.
2336. „ PI. 1 1 6 ...................... . . . S.
2337. „ PI. 1 1 8 ...................... . . . .9.
2338 „ PI. 1 1 9 ...................... . . . S.
2339. „ PI. 120...................... . . . S.
ХС2Ш U tajl. 121, 122 . . . s.
1770 PI. 123, 124 . . . . . . s.
2342. „ 1771 PI. 125...........................................
2343. 1772 PI. 126—130 . . . . . . s.
2344. 1773 PI. 131 . . . • . . . . s.
2345. „ PI. 132—134 . . . . . . s.
2346. 1774 PI. 135...................... . . . s.
2347. „ PI. 136—139 . . . . . s.
2348. 1775 PI 140 ...................... s.
2349. „ PI. 141, 142 . . . . . . s.
2350. 1776 PI. 143 (A. Р.). . . s.
2351. „ PI. 144, 145 . . . , . s.
1777 PI. 146 (A. P.) . . .9.
~23o£ „ PI. 147, 148 . . . . . s.
2354. „ PI. 149.................................. . . s.
2355. 1778 PI- 150.................................. . . . s.
2356. 1779 PI. 151, 152. . . . . . . s.
2357. 1780 PI. 153, 154 . . . «9.
2358. 1781 PI. 155 . . . . . . . s.
2359. 1782 PI. 156, 157 . • s.
2360. 1783 PI. 158, 159. . ■ • . . s.
2361. 1784 PI. 160. 161 . . . . . s.
2362. 1785 PI. 162, 163. . . . . . . s.
2363. 1786 PI. 164...................... . . . .9.
2364. „
„ PI. 165, 166 . . . . . . ,9.
2365. „ PI. 167.................................. . . s.
2366. 1787 PI. 168, 169. . . . . . . s.
2367. „ PI. 170...................... .9
Л^ЗбВ-, „ 178« PI. 171,172. • • • S.
2369. ■ PI. 173, 174. . . . . . . . ł>.
2370. i 789 PI. 175...................... «9.
-15; d. —20 / '''/-Л.
-24; d.- 0
2
—
А
s.—75: cl.
5; d.
1.5o
1
—
-10
-10
.
— 15
/
15; cl.
10: d.
7.50
50;
		

/KS_322226_II_0092.djvu

			/
U /> «л
2371.
< мк
2373.
2373.
2376.
2377.
2388.
К 2389.
2390.
2391.
2392.
2393.
2394.
2395.
2396.
2397.
2398.
2399.
2400.
2401.
2402.
2403
2404.
2405.
2406.
2407
2408.
2409.
2410
.
2411.
2412.
S62413.
2414.
2415.
2416.
2417.
G-rosz 1790 PI.
ш Г PL
, PI.
1792 PI.
"C" PI.
1793 PI.
1794 PL
Trojak 1765 PI.
II66J?1.
177, 178 .
179, 180 .
181. . .
182, 183 .
184—187 .
188-190.
191-193 .
196 . .
197-205
206 . .
208—211
212, 213
215. 216
217, 218
1767 PI 219, 220
221, 222
123, 292
1868 PI
1769 PI
228, 229
1770 PI 230, 231
1771 PI
1772 PI
1773 PI
1774 PI
1777 PI.
233-236
237-241, 293
242,243 .
244, 245, 247
246 . .
248—252 .
253 . . .
254 . . .
255, 256
257 . .
.—2.i: d.—5
-24; cl.— 5
—50; cl.—75
— 5; d.— 10
-24; d.— 5
-24; d.— 5
—24; (L— 5
—60; d. 1 -И
-25; (4,-50
. s. 2.50
20: d— 35
-45; (4.-75
—75; (4. 1
—
15; d. 1—
— 15; (4-—25
— 5: (4,—10
. (4. 50—
— 5 ; (4 —10
— 15; (4.-25
-30; (4.-50
— 5; (4 —l(i
3 —; (4. 5 —
s.
e.
. s.-
s.
s.
в.-
s.
в.-
s.-
s.-
s.-
-10; (4.
10; d.
- 5; d.
- 40; (4.
-60; (4.
-10; (4.
-10: (4.
15; (4.
—; (4.
-10; (4.
-15; d.
-10; (4.
-10, (4.
—10
—20
—15
-10
—60
—75
—15
-15
- 20
1.35
—15
-25
—20
-20
		

/KS_322226_II_0093.djvu

			І
2418.
■ 79 —
Trojak 1778 PI. 258 . . . . . . . s.—15; d.—25
2419. ,, „ PI. 259 . . . .
2420. 1779 PI. 260, 261 . . . . . s. —10: d.—20
XJ42L ,, JJ80 PI. 262 . . . . . . . . s.—15; d.—25
2422. n 1781 PL 263 . . . . . . . . s.—15; (L—25/
2423. 1782 PI. 264 . . . . . s.—40; d.—60
2424. 1783 PL 265 . . . . . . . . s.—15; d.—20>X
2425 1784 PI. 266 . . . . . . . . s.—10; d.- 20
2426. 1785 PI. 267 . . . . . . . . s.—25; d.—40 >
2427. V 1786 PI. 268, 269 . . . . . . s.—30; d —50
2428. V „ PI. 270 . . . .
2429. 1787 PI. 271 . . . .
2430. „ PI. 272- 275 . . . . . . s.—30; d—50
2431. 1788 PI. 276 . . . .
2432. ,, ., PL 277, 294 . .
2433. ,, „ PL 278 . . . . .....................................s. 2—
2434. 1789 PL 279 . . . . . s.— 5; d.— 10
>'*2435. ,, 1790 PL 280 . . . . . . . . s.— 5; d.—10
2436. ,, „ PL 281 . . . .
2437. ,, 1791 PI. 282 . . . .
2438. ,, ,. PL 283, 284 . . . . . . .s.—50; d.—75
2439. 1792 PL 285, 286 . .
2440. ,, .. PI. 287, 288 . .
2441. ,, 1793 PL 289 . . . . . . . . s.
— 5; d—10
2442. 1794 Pl. 290 . . . .
2443. Trojak medalowy 1767 PI. 295 . . . . s. 5—; d. 7.50
2444. ,, „ PL 296 . . . s. 7.50; d. 10—
У 2445. 6 groszy 1794 Zg\ 725 . . . . . . d.—24; bd — 5
2446. ,, „ AUGUTUS . . ......................... d. 2.50
2447. ,, 1795 Zg. 725 . .
2448. Srebrnik 1766 Zg. 727 . . . s. —15; d —20; bd.
— 30
X 2449. 1767_ „ . . . s.—20; d.—25, bd - 40 - J
2450. „ 1768 „ . . .
2451. , 1772 Zg. 728 . . . ...............................d. 5—
2453.
4
1773 „ . . . . . . s.-40; A—60
2454. „ 1774 .............................. . . . s. - 25; d.
— 35
.5
		

/KS_322226_II_0094.djvu

			2455. Srebrnik 1775 Zg, 729 ..............................d.—50; M.—75
2456. 1776 d. (z dziurą) —30; d.—50
2457. 1777 „ , .........................s.—50; d.—-75
2458. 1779 „ ..............................s.—75; d. 1 —
2459. 1779 „ . . . s. 1—: d. 1.25; bd. 1.75
2460. 1780 „ ...............................s.—80; d. 1.20
2461. 1781 ., ..............................s. 1.75; d. 2—
2462. 1782 „ ..............................s.—40; Л.—60
2463. Dziesiątka 1787 Zg. 730 ..............................s.—10; (Z.—20
2464. 1788 „ ...............................s.—10; cl.—20
2465. ,, 1789 ...............................».—20; (Z.-40
g 2466. ,, jm -
„ ' ..............................s.— 10; d.—20
2567. ,, 1791 „ ..............................s. —10; (Z. —20
2468. 1792 M. V. ...............................s. —40; cl.—60
2469. ,, ,. Zg. 731 . . . s.—10; cZ.—20; bd.—30
2470. 1793 „ ...............................s.—10; d.—20
2471. 1794 „ ...............................s.—20; d.—40
2472. 1795 „ (5 zalana).........................(Z.—40
X 247.5. Półzłotek 1766 Zg. 733 . . . s.—10, d.—15; bd.—20
Ą2474.. „ 1767 ,, ..............................s.—10;
cl. -15
2475. ,, l769 Zg. 734 ..............................s.—15; (Z.—20
2476.
99
1770 „ ...............................s.—20; cl.—30
2477. >ł 1771 ...............................s.—20; (Z.—30
2478. ,, 1772 „ ...............................s.—40; 	
			

/KS_322226_II_0095.djvu

			X-2492, Zloty 1766 Zg. 737 . . . .....................s. —20; 1 -2 5 ^ //^ ;
<2іЖ - „ 1JGZ- ,, . . . . . s.—20: 1 25; bd. 35
2494. „ 1768 Zg. 738 . . .
2495. „ 1771 „ . . . . • . . . s.—45; 1—60
2496. „ 1772 Zg. 739 . .
2497. „ 1774 „ . . .
2498. ., 1775 Zg. 740 . . .................... s.—45; 1—60
2499. 1776 „ . . .
2500. ,. 1777 „ . . . .................... «.—75; 11
2501. „ 1778 „ . . .
2502. „ 1779 „ . .
2503. „ 1780 „ . . .
2504. „ 1781 „ . . . ....................s. 1.75; d. 2.50
2505. , 1782 ., ....................s.— 75; 1 1 -
2506. ., 1785 Zg. 741 . . ....................s.—60; d. 75
2507. „ 1786 „ . . . ....................a.—45: d.— 60
2508. „ 1787 Zg. 742 . . . . s.—20; 1—25; bd.—35
» um
„ • • • ....................s.—20; 1--25
2510. „ 1789 „ . . . ....................s.—20; 1—25
<251_L ,, Ц90. ., . . . ....................s. — 20; d —25
2512. „ 1791 „ . . . . . s.—20; 1—25; 51-35
X2513 „ 1792 Zg. 743 . . ....................d.—25; bd.— 35
*.2514, „ 1793 „ . . .
2515. „ 1794 „ . . . .....................1-25; 61—35
2516. Dwuzłotówka 1766 Zg. 746 . . . . . . . . 1—40
2517. 1767 ....................................d— 40
2518. 1768 ....................................1 45
2519. „ Zg. 748 .....................d.—50; bd.—75
2520. 1769 „ ....................................12.50
2521. 1770 ....................................1-60
2522. 1771
2523. 1772 „ ........................1—60
2524. „ Zg. 749
2525. 1773 4 „ ...............................11—
2526. 1774
2527. „ Zg. 750 ....................................11
		

/KS_322226_II_0096.djvu

			2528. Dwuzłotówka 1775 Zg. 750 O
z
oi
4
5
2529. 1776
2530. 1777 . . . . . . . . cl. - 60
2531. 1778 ......................................<7.-60
2532. 1779 ......................................<7,— 60
2533. 1780 ......................................<7.-70
2534. 1781 ......................................d.'—60
2535. 1782 ......................................<7.-70
2536 1783 Zg. 751 ......................d. — 60; bd.— 80
2537. 1784 ......................................<7.-70
у 2538. „ 1785 ......................................<7. 1—
2539. 1787 Zg.752 ......................................<7.-40
2540. 1788
2541. 1789 ......................................<7.-40
2542 1790 . . . . d.—50
2543. 1791 ......................................<7.—50
2544. 1792 ......................<7.-40; bd.—60
2545. .. Zg. "53 ......................<7.—50; bd.—70
2546. 1793 . . <7.—50; bd—7 0; p. 1—
/ 2547.
%'48.
li94 . ......................<7.—40; bd.—60
(421/,) ......................7;<7. 2—
2549. „ Zg. 754 ......................<7.-40: bd.— 60
2550. 1795 ......................<7.-75; bd. 1.20
2551. Półtalar 1767 F. S. ......................................<7. 4 —
2552.
“2553. „
1768 1. S. .
1772 A. P. .
. . s. 2.75; <7. 3.50; bd. 4.50
2554. ,, 1773 „ ......................................<7. 4-
2555. „ 1774 ,. ......................s. 10—: <7. 12—
2556. 1775 E. B. . ......................................<7. 8—
2557. 1776 „ .
2558. , 1777 „
2559. „ 1778 „
2560. 1779 „ .
2561. 1780 „ ......................s. 5—; <7. 7 —
2562. 1781 „ .
2563. 1782 „ .
,2564. 1783 „ ......................s. 2.25;
		

/KS_322226_II_0097.djvu

			2565. Póltalar 1784 E. В.................................
ХГ2566. 1788 ...................................... s.—60: d. - 80
2567. Talar 1766 F. S. s. (złocony) 1.50; s. 2— d. 2.50; bd. 3
2568. „ j 768 I. S. bez napisu na rancie s. 8—; d. 10 -
2569. „ z napisem „ s. 12—; d 15—
2570. 1770 „ ................................
2571. „ 1772 ................................ s. 8—: d. 10—
2572. „ A. P.....................................
2573. „ 1773 „ ................................
2574. „ 1774 „ ........................... z. 2- . ä. 4—; d, 6—-
2575. „ 1775 E. B. LITH...................... s. 2—; d. 2.50
2576. „ „ „ LITE . . . .
2577. „ 1776 „ ..............................
2578. „ „ „ LITE...................... s. 2.50; d. 3
2579. „ 1777 „ „ . . . . s. 2.50; d. 3 —
2580. „ 1778 E. B. ...............................
2581. „ „ „ LITU . . . . s. 2.50; d. 3-
2582. „ 1779 „ .................................
2583. „ 1780 „ ................................. s. 5 - ; d. 6
2584. „ 1781 „ ................................ s. 10—; d. 12—
2585. „ 1783 „ .................................
2586. 1784 „ ................................ s. 2.50; d. 3
2587. „ 1785 ...........................................
2588. „ 1788 „ .................................
2589. „ 1790 M. Y...............................s. 15— d. 17.50; bd. 20
2590. „ 1793 Zg. 772*......................d. 2- •bd. 2.50; p. 3.50
2591. „ 1794 M. W.............................s 1 —; d. 1.30; bd. 2—
2592. „ 1795 „ ......................s. 1.25; d. 1.50; bd. 2.50
2593. Dukat 1766 z gwiazdą Gz. 3055 . . . . d. 60
2594. „ 1773 A. P.....................................
2595. „ 1785 E. В..................................... . . . d. 7.50
2596. , 1787 „ ................................
2597. „ 1788 „ ................................
2598. „ 1789 „ ........................... . . d. 10—
2599. „ 1791 ....................................... . . . d. 6 —
2600. M. V............................... . . . . d. 7.50
2601. „ 1792 „ ........................... . . . d.
		

/KS_322226_II_0098.djvu

			2602. Dukat 1794 M. V.............................'..................................d. 8—
2603. Półtoradukatówka 1794 ..............................................bd. 12—
2604. Trzydukatówka .d. 20—; bd.—22.50
Próby menniczne z roku IhI.
2605. Srebrnik ET Ш PARYIS PURUS . . . . d. 2.50
2606. Półzłotek NON T1MET . . . d. (z dziurą) 2—; d. 2.50
2607. Złoty PROBATES MELIOR . . . . d. 2.50; j).3—
2608. „ ,, „ w miedzi, nowe bicie 1—
2609. Dwa złote EXPERTUS CREDIT . . s. 2.50; d. 3 -
2610. Półtalar VINCIT FRAUDEM.....................d. 10-
2611. Talar DAT IÜSTI PRETIUM ...............d. 25-
2612. Złoty 1779 E. B. Raczyński 530 . . . d. 2.50; bd. 3—
Wagi dukatów.
2613. 1767 Cz. 5327 ............................................................ d. 3
2614. 1768 Cz. 3113........................... d. (złocony)—20; d.—30
2615. 1791 Cz. 3338 ................................................s.—20; (Z.-30
Gdańskie.
2616. Szelęg 1765 Zg. 793 . . . . . . . 20; р.—50
2617. „ 1766 Zg. 794 .....................................d.—25; />.—50
2618. „ 1793 Zg. 795 .................................................d. 4—
2619. Trojak 1765 Zg. 796 .................................s.—30; (Z.—50
2620. Szostak 1764 Zg. 798 ................................s.—75; o!. 1—
2621. „ 1765 „.............................................s.—75; d. 1—
T orońskie.
2622. Szeląg 1765 Zg. 800 ................................ s. 3—; d. 4 —
2623. Trojak „ Zg. 801......................s.-30; d.—50; bd— 75
26'A. Szostak -, Zg. 802 .....................................d. 3—; bd.
		

/KS_322226_II_0099.djvu

			ЗІ О 11 е t у leilll е.
І. Pruskie.
2625. Denar b r. . . .
2626. „ 1559 . . . ......................................................s. 1—
2627. „ 1563 . . .
2628. „ 1571 . . .
2629. „ 1572 . . .
2630. Szeląg 1530 . . .
2631. „ 1531 . . .
2632. „ 1550 . . . ......................s.—15; U.-—25; bd.—40
2633. „ 1557 . . .
2634. ,. ,, typ lat następnych . . . . s.—15; cl.—26
2635. „ 1558 . . .
2636. „ 1559 . . .
2637. „ 1560 . . . .................................................d.—40
2638. G-rosz 1529 . . .
2639. „ 1530 . . . ......................................s.—20; (Z.-30
2640. „ 1531 PRVS .................................................d.—10
2641. „ PRYSS .................................................d.—20
2642. „ 1532 ................................d.—10; bd.—15
2643. „ PRVS .................................................(<.—20
2644. „ 1533 „ .................................................(<.—10
2645. • „ „ PRYSS .................................................(<-10
2646. „ 1534 „ .................................................(<.—10
2647. „ „ PRYS ............................................(<.—10
2648. 1535 „
2649. „ PRYSS ..................................................(<.—10
2650. .. X1537 .................................................(<.-10
2651. „ >.1538 .................................................(<.—10
2652. ,, у 1532. >> .................................................(<.—10
2653. „ 1540 „ .................................................(<.— 10
2654.
*1541
typ lat następnych . . . d.—;5
2655.
2656. „ Yim „
		

/KS_322226_II_0100.djvu

			2657. ^GrosaJ^Lä-PRYSS.......................................................(Z.-IO
2658. „ 1544 „ . . ................................d.—10
2659. >, •' • • ................................—10
2660. „ 1546 „ . . ................................d. -50
2661. „ PRVS . .
2662. „ 1547 „ . . ......................s.—40; (Z. —60
2663. „ 1548 „ . . ................................(/.75
2664. 1550 „ . .
2665. „ PRVSS . .
2666. Trojak 1535 PRVS . .
2667. „ 1537 „ . . . s. —ЗО; d.—50; hd.— 75
2668. „ 1539 PRVSS . .
2669. „ 1540 „ . .
2670. „ 1541 „ . . . .................................(Z.—ЗО
2671. „ 1542 „ . . ................................ (Z.-ЗО
2672. „ 1543 „ . . . .................................(Z.-ЗО
2673. „ PRVS . . .................................s.—ЗО
2674. „ 1544 ......................
2675. Ternar 1594 ...................... .................................(Z. 1-
2676. SzeLig 1591 ........................... s 50; d. 75; hd. 1
2677. „ 1594 ...........................
2678. Grosz 1586 ........................... .................................(Z. 1.50
2679. „ 1595 ...........................
2680. Trojak 1588 ...................... .................................s. 2—
2681. Szeląg 1625 ...........................
2682. ., 1626 ........................... ......................d.—5;-p.—25
2683. ., 1627 ............................
2684. „ 1628 ......................
2685. „ 1629 ......................
2686. „ 1633 ...................... ......................,s.—25; (Z.-40
2687. Półtorak 1622 . . . . ................................s.—10
2688. 1624 . . . .
2689. 1625 . . . . ...........................s. 10; d. 16
2690. „ 1627 . . . .
2691. Ort 1622 В : H . . . . ......................................d.—60
2692. „ „ В: Н : . . ......................................—50
2693. „ 1624 В : Н . . .
		

/KS_322226_II_0101.djvu

			2694. Ort 1624 В : H (trójlist).............................................(<.—50
2695. „ „ В • H • (typ z r. 1625)..................................(<.-75
2696. „ 1625 D • PRVS........................................................(<.—60
2697. Szeląg 1654 ......................................................s.—2£; (<■—5
2698 Dukat 1641.......................................................................s. 20—
II. Kurlandzkie.
2699. Szeląg 1575 Cz. 594 .......................................................s.-74
2700. „ „ Cz. 595 .................................................d 1—
2701. „ „ Cz. 596 ..................................d. 1—; bd. 1.50
2702. „ „ Cz. 8578 SEMEG ...........................d. 2—
2703. „ 1576 Cz. 597 .................................................d. 1 —
2704. „ „ Cz. 598...........................................s.—75; d. 1—
2705. „ „ Cz. 8582 .................................................s.-75
2706. „ „ Cz. 598 SEMIGA . . . . s.—75; d. 1—
2707. „ „ Cz. 599 SEM I......................................s. 1.25
2708. ,. „ Cz. 599......................................................s. ] —
2709. „ „ Cz. 8583 .......................................s.—50; (<.—75
2710. „ „ Cz. 600 SEM IG A ...........................d. 1—
2711. „ 1577 Cz. 8584 ..................................................d. 1.50
2712. „ „ Cz. 8585 ..................................................d. 1.50
2713. „ „ Cz. 8586 .................................................s. 1—
2714. „ 1607 Cz. 1698 .......................................s. 1 — ; cl. 1.50
2715. Trojak 1596 Cz. 1680 ......................................................(/. 6—
2716. „ 1597 Cz. 1685 .................................................d. 6 —
2717. „ „ Cz. 5824 ...................................................d. 5—
2718. „ 1578 Cz. 1686 .................................................p. 3.50
2719. „ „ Cz. 5825 ...................................d. 2—; bd. 2.50
2720. „ „ Cz. 1689 .................................................(<. 3—
2721. „ „ Cz. 1686 ARG • CYR......................d. 2—
2722. „ „ Cz. 5825 A-RG-CYR . . . d. 2-
2723. „ „ Cz. 1687 ARG'CYR......................d. 2—
2724. „ „ Cz. 1686 ARG • CYR; R’ET'SE. . d. 3.50
2725. „ 1599 Cz. 5181 RG CYR; 'ET-SE- | .99. d. 10—
2726. „ „ Cz. 1692 ..........................................s. 5-; d. 7—
2727. „ „ Cz. 1691...................................................s.
		

/KS_322226_II_0102.djvu

			2728. Trojak 1599 Cz. 8592 . , . . .............................s. 10—
2729. „ 1600 Cz. 1693 . . . . s. (z dziurą) 5—;d. 10
2730. Talar 1645 Cz. 1894 . . . . 20-
2731. „ Cz. 5851 . . . . ............................d.‘ >9 50
2732. Szeląg b. r. Cz. 1896 . . . . . . p. (pęknięty) 10—
2733. „ 1696 Cz. 2545 . . . . .............................d. 10—
2734. Półtorak 1687 Cz. 2536 . . .
2735. 1689 Cz. 2538 . . . 3—
2736. „ 1696 pismo duże . . . . . . z. 2—; s. 4^-
2737. „ drobne . 6—
2738. Szostak 1694 Cz. 2540 . . . . s.—30; d.—60; M.—75
2739. „ Cz. 2541 . . . . . . s. 7.50; d.—10
2740. Ort 1694 Cz. 2539 ....................... . . . . . . d. 3.50
2741. Szeląg 1762 Cz. 3014 . . . . —75
2742. Grosz ,, Zg. 695 . . . $ 1—
2743. Szeląg 1764 Zg. 968 . . . . -50
2744. Grosz 1763 Cz. 3016 . . . . -40
2745. „ 1764 Cz. 3022 . . . . -75
2746. Trojak 1764 Cz. 3020 . . . . 1-
2747. ,, „ Cz. 6005 . . . .............................d. I 50
2748. „ Cz. 3021 . . . -75
2749. Trojak 1765 bez-po roku . . -75
2750. M її z • ,, . . -75
2751. Szostak 1763 Cz. 3015 . . . 2 —
2752. 1764 Cz. 3019 . . . z.—75; s. 1.25; d.. 2—
2753. Talar 1780 Zg. 803 . . . . ............................d. 3—
2754. Dukat 1780 Zg. 804 . . . . .........................d. 8—
Monety mające związek z historyą Polską.
I. Świdnickie.
2755. Półgrosz 1 5 1 7 ...............................................................ti—15
2751. „ 1518 * . . .
		

/KS_322226_II_0103.djvu

			2757. Półgrosz 1525 ...............................................................d.—10
2758. „ 1526 SWieilo .........................................s.—10
2759. „ „ SW ieill: . . . . . . . . s.-lO
II. Karol Ferdynand, biskup włocławski i płocki
(1625-1655).
2760. Talar Klippa 1632 Sau. 128 . .............................d. 25
2761. Krucierz potrójny 1654 Sau. 152 . . . . . . d. 7.50
III. Szwedzkie.
Z ygm unt (1594 - 1599).
2762. Szeląg 1593 01.614 ........................................................d. 3—
2763. Pół öra 1597 01.628 . . . . s. 25; d. —40; bd.—60
2764. Ör 1596 01.624 30; d 2.50
2765. „ 1597 01.626 ...............................................................s. 3—
2766. Talar 1594 01.615 ...................................................d. 175—
Gustaw Adolf (1611 — 1632)
2767. Szeląg Elblągski 1633 01.929 s.—10; d.—20; bd.—45
2768. „ „ 1634 01.930 ...................................d. 1—
2769. Grosz „ 1629 01 923........................................d. 1.50
2770. „ „ 1630 01.925 s.-75
2771. „ „ 1632 01— ........................................s. 10—
2772. Półtorak „ 1628 01.915 ELB + ........................d. 1.50
2773. „ „ „ „ E L B *.......................bd. 3—
2774. „ „ 1629 01.916 , . , . s.—15; d— 25
2775. „ „ 1630 01.917 . . . . s.—10; d.- 20
2776. „ „ 1631 01.918...................................d.-50
2777. „ „ 1632 01.919 . . . . s.—10; d.-20
2778. „ „ 1613 01.920 ...................................d. 2—
2779. Trojak „ 1632 01.911 ...................................s.—15
2780. Talar „ 1628 01.907 . . . s. 80—; d.
		

/KS_322226_II_0104.djvu

			Krystyna (1632 —1654).
2781. Szeląg Elbląski 1634 01.1285 .............................<4 - 75
2782. „ „ 1635 01.1286 ............................bd. 1.50
2783. Półtorak „ „ 01.1284 . . . 0.—30; s.-75
Karol X Gustaw (1654 1660).
2784. Ort Elblągski 1656 01 1366 . . . . . . d. 20—
2785. „ „ b. r. 01.1371 1.50
IV. Sasko-polskie.
August П (1697 - 1732) i Ąugust III (1733—1763).
2786. Denar 170 1.......................................................................<4—15
2787. „ 1723 ....................................................................bd.—15
2788. „ 1726 ....................................................................d.—10
2789. , 1736 . . . . ............................d.—10
2790. 1738 ........................................d.-10
2791. „ 1743 . . . . . . <4—10
2792. „1750 .........................................................d.—71^.—20
2793. 1751 . : .........................................d.—7±;/>.—20
2794. 1752 <4—74; p —20
2795. „ 1753 ...................................................d.—7J;p.-20
2796. „ 1754 ...................................................<4- 7^; />.—20
2797. Ternar 1763 . . . . bd. 1—
2798. 24 I EINEN | THAL 1703 .........................'4—15
2799...................... „ 1726 . . . . . . . s.—10
2800. „ „ „ 1730 <4—15
2801. „ „ „ 1733 5.-10; d—15
2802. „ „ „ 1760 <4—30
2803. „ „ I THALER 1763 . . s —10, bd.—20
2804. 12 I EINEN | THAL 1704 5.-20
2805. „ „ „ 1705 5.-20
2806. „ „ „ 1707 (4—30
2807. „ „ „ 1763
		

/KS_322226_II_0105.djvu

			2808. vfitalara 176 J ............................ . . . . d.—25
2809. V, ,. 1753 ............................
2810. 1754 .............................
2811. */, „ 1703 ............................ . . . , d. 1—
2812. „ 1706 ............................ . . . . hd. 1.20
281.3. ., 1763 ............................. . . s. — 70; d. 1 —
2814. 1 gr. z tronem 1741 . . . . . . . . hd.—50
2815. 2 gr. . d.—30; 5(4—50
2816. Bukat z insygniami MDCCXI . . . . d. 10—
2817.
Fryderyk Chrystyan.
Talar 1763 ................................... . . . . d. 2 50
2818.
Wacław Klemens.
Talar 1763 ............................................................... . d. 2.50
2819.
Monety F a ł s z у w e.
I. Współczesne.
Zygmunt I Grosz koronny . .............................
2820. ,, Szeląg Elblijgski............................. . s.—20
2821. ,, Grosz „ ............................. . s.—20
2822. Zygmunt 111 Grosz koronny 1608 . . . .
2823. 1081 . . . .
1О
2824. ,, „ ,, 1610 . . . s. -- 20; р.- 75
2825. 1611 . . . . . s.—20
2826. Trojak „ 1591 . . . . . s.—20
2827. .. „ ,, 1600 1OB00 d. (z dziurą) 1 —
2828. „ ТЕ—I z. (z dziurą)—20
2829. „ ,, 1603 16K03 . hd. 2.50
2830. „ 1603 . d. 2—
2831. n .j u i> odm. . d. 2—
2832. 1605 10h05 . . . hd.
		

/KS_322226_II_0106.djvu

			2833. Zygmunt III Trojak kor. 1607 rok u góry z. (z dz.)—25
2834. , Szostak „ 1626 .................................s. — 50
2835. ,, Trojak Rygi 1598 .............................s —30
U. Podrabiane obecnie.
2836. Kazimierz W-ki. Grosz Krakowski (Mejnert) . d. 3—
2837. Zygmunt I. Półtalar koron. 1532 Zg. 25 (Mejnert) d. 10—
2838. „ Talar „ 1533 Zg. 22(Mejnert) d. 10—
2839. „ „ , „ „ (Biernacki)
bity w miedzi bd. 10 —
2840. ,, Szostak pruski 1528Bay. 32 (lany)s. 2—;d. 2.50
2841. „ „ 1530 Zg. 37 (lany) . . d. 2.50
2842. „ „ „ „ „ (Mejnert) d. 10—
2843. Zygmunt August. Półtalar gdański, b. r. (bity) . d. 15 —
2844. Stefan. Trojak koronny. 1580 Bay. 131 (lany) . d. 3—
2845. „ Talar „ „ Zg. 137 (Mejnert) d 10—
2846. Zygmunt III. Ćwierć talar koronny. 1628 (lany) . d. 3—
2847. ,, Talar koronny. 1620 Zg. 318 (Mejnert) d. 10—
2848. „ „ „ 1630 Zg. 319(Mejnert) d. 10—
2849. Michał. Półtalar Elblągski. 1671 Zg. 588 (lany brzydko
w brązie) a. 1 —
III. Oalwanotypy.
2850. Sieciech. Denar. Str. 3 1 ...........................................d—50
2851. Aleksander. Grosz litewski ................................d.—50
2852. Zygmunt I. Szostak pruski. 1530 Zg. 37 . . . d.—50
2853. Zyarmunt III. Półtalar. 1622 II—VE . . . . d.—50
2854. Jakób. Talar Kurlandzki. 1644 Zg. 435. . . .
		

/KS_322226_II_0107.djvu

			D O D A T E K .
2855
2856.
2857.
2858.
2859.
2860.
2861.
2862.
2863
2864.
2865.
2866.
2867.
2868.
2869.
2870.
2871.
2872.
2873.
287-1.
2875.
2876.
2877.
2878.
Kazimierz W-ki. Grosz krakowski. Str. tab. XXIV d. 75—
Ludwik. Dukat. Str. tabl. XXVII odm. 1-а . . d. 10 —
Władysław. Dukat węgierski z orłem polskim . d. 7.50
Kazimierz Jag. Półgrosz gdański. Voss. 23. z.—10; s.—25
„ Voss. 43. z. 10; s. 25
Voss. 180 z-
Voss. 185 .
Voss. 212 .
Voss. 217 .
Voss. 272 .
-10;s.—25:
d.—40
s.—25
. d— 40 '
. a!.—40
. s. 25
Voss. 331 z.—10; (Z.-25
Zygmunt I. Półgrosz litewski. 1528, S15Z8S; E§ d. 8—
Trojak gdański 1539 Zg. 48. PEVS—ЧИ*
d.—50
„ 1546 Str. 122 . . . d. 4-
Zygm. August. Denar litewski 1546 Zg. 61, z tarczę od­
mienną s. 40—
„ ,, Grosz litewski 1555 LI—LITVA
d. (z 2 dziurami) 3 —
v ,, ., na stopę polską 1566 Zg. 69 LITV
d. -30
Szostak litewski 1562 Zg. 82 LI-LIT VA
d. 50—
Stefan. Trojak koronny 1580 Cz. 7190 . . . . d. 30—
Szeląg litewski 1583 Cz. 709 ......................d.—15
„ Trojak litewski 1581 bez li. podskarbiego; s. o.
LIT o ......................d. 20—
„ Szeląg gdański 1581 Zg. 165......................d.—50
„ Trojak Rygi 1583 Cz. 712 . . . . . d.—50
,, „ „ 1586 Cz. 774
		

/KS_322226_II_0108.djvu

			2879. Zygmunt III. Szeląg koronny 1599 Cz. 7383 . . s. 4—-
2879 a. „ „ 1625 Zg. 217 . . cl — 5
2880. ,, Grosz koronny 1609 Cz. 1249, korona mała
d. 2—
2881. „ Trojak „ 1591 Cz. 837 . . . cl.- 25
2882. „ „ „ 1595 Cz. 7316 . . cl.—75
2883. „ „ „ 1596 Cz. 977 . . . (/.—15
2884. „ „ „ 1597 Cz. 1037 s.—50; cl.-75
2885. ,, Szostak 1596 Zg. 289 .......................p.—75
2886. ,, Ort 1621 jak № 1136............................cl. 1.25
2887. ,, „ 1623 arabeski z krzyżykami PRY : M-j-
cl. 1.50
2888 „ „ „ tarcza z festonami, zbroja w pasy
PRY : M X .............................d. 3—
2889. ,, „ 1625 (nieprawnie bity w gorszym
srebrze) zbroja w pasy "MDL"
IRYS-PBYT-VMx; arabeski
w S odwrócone, ••'NEGNY—
GOTVANOHRTR . . s. 50-
2890. „ Talar koronny 1630 Cz. 1619 . . d. 3.50
2891. ,, Trojak litewski 1589 Cz. 809 . . d. 5—
2892. „ Ternar Łobżenicy 1626 Cz. 1535 bez
gwiazdek obok h. Bróg . . . . cl. 1.50
2893. ,, Ternar Łobżenicy 1627 Cz. 1559 LAB:AN:
1627 .........................................................cl. 4—
2894. Jan Kazimierz. Dwngrosz. koronna 1651 Cz. 1987 cl.-—75
2895. „ „ „ „ „ Cz. 7612 (/.—75
2896. ,, ,, Grosz litewski 1052 Cz. 2026. LIT-
1652 . s.-75
2897. August III. Szeląg koronny 1752 (F) . . . . s.—20
2898. „ Ort koronny 1755 L.—18.—C. . . bd. 3—
2899. „ Talar koronny 1754, jak № 2236 s. 3—
2900. „ Szostak gdański 1760 Cz. 2944 . bel. -75
2901. ,, V, talara 1751 s. 1—
2902. Świdnica. Półgrosz 1521 olo5o 1..............................d.—20
2903. „ „ 1523 15 z
		

/KS_322226_II_0110.djvu

			ВЯШШ ИПШШ
В. BOLCEWICZA
w Warszawie, Plac Saski 5.
NABYWA:
o) Wszelkie przedmioty starożytne: bronzu, złota, srebra,
kości słoniowej, porcelany, majoliki; tudzież: pasy polskie,
materye, koronki, gobeliny, i w ogóle wszelkie przedmio­
ty piękna i artyzmu.
b) Obrazy olejne, akwarelle, gwasze, miniatury, sztychy.
c) Starożytne pergamina, wszelkie dokumenta; autografy
znakomitych ludzi.
d) Dawne druki polskie, oraz illustrowane w XVIII wieku
książki francuzkie.
e) Monety, medale, medaliki religijne, podskarbiówki. jeto-
ny, wykopaliska monet.
f) Zabytki epoki przedhistorycznej.
g) Ordery, dyplomy masońskie.
Księgarnia załatwia wszelkie zlecenia w zakres księ­
garstwa i antykwąrśtwa wchodzące.
Pośredniczy, przyjmuje w komis, lub nabywa biblioteki
i wszelkie zbiory.
Na żądanie wysyła niezwłocznie katalogi numizmatów,
sztychów i książek.
Księgarnia otrzymała na skład główny wydawnictwo
Juliusza hr. Ostrowskiego
„KSIĘGA HERBOWA RODÓW POLSKICH”
Cena zeszytu na welinie rb. 2, a na papierze czerpanym rb. 4.
dotychczas wyszło zeszytów 8, wszystkich zaś wyjdzie od 18—‘20; wydawni­
ctwo dzieli się na trzy części: I dokładne wyobrażenia herbów z grafiką, barw,
II opis herbów, ich pochodzenie, daty nadania i źródła i III spis szlachty
polskiej, z wyszczególnieniem osobistości, które czemkolwiek uwydatniły
się w społeczeństwie. Osoby interesowane zechcą z dokumentami zgłaszać
się do naszej księgarni dla czynienia dokładnych odpisów i notatek, po­
trzebnych do III-go działu „Księgi“—wszelkie takie czynności, oraz infor-
macye księgarnia ułatwia
		

/KS_322226_II_0114.djvu

			Biblioteka im. Hieronima
Łopacińskiego w Lublinie
ЗШ