/CZAS_1491c_1924_I_nr102_0001.djvu

			IlBZnPLATA w LvkIlaI» k«i «teviMalM
Ml«-
II siecznie mk. 450000B. — W > *4i
I* «• «MM mies. 9000000 m. I ■
I fMst. aa prawlacjk mies. mk. 0000000.
•«■V aalasaa* dla firas aiiajaaaaryah >a adaan
niilaaeta. lob Jaaa ailalsaai
Przed takatem mk. 160000, w tekście mk. 230000, iS tah-
stam mk. 80000. Nadest. mk. 130000. Nebroi. mk.lSOOGi.
Drobaa ogłoszenia za wyraz 40000 mk., dnie litery—
)ak za wyraz, tłusty druk podwó}nłej^ najmniejsi«
ogłoszenie 400.000 marek. Dla poszukujncycti pracy za
wyraz 30000 mk. — najmniejsze ogłoszenie 200000 lak.
O^osMala składaa« patitam. orai w aledz. i karląt M o droi.
aWAOA: Artykuły pisane pismem aieczytal., aia na jedaa) stronią
aomiesiciaBa ale bądą. Rękopisów Sadak^a nia iwraaa.
Sekretarz Redakcji Hazłaslan SUss. T
My IBIIIZEI ÜE ttni ^ ***'" mlzsacm prze« tekstem gro«^ 19. W tekicie groszy 20. Nekroiogi groszy 10. .Nadesłane* groszy 10. Za bp-
, ^ ... . Skośny 8. Orotme ogioaMniac Za wpaz groszy 3. NafmaMlaie drobne ogłosz. groszy 30. Ceny ogłosześ obowiqzujq w złotych, obliś .
gch^^J[śjk^^^^UHqdowym^UMl^fr«nkj^^śo^|Ojj»o^»«Mg^^odzkNiriat^^WjMonlłoraej|^^dn ^®w«2n£nitiminSwS£«s£iii£źSń*B22iSB£*
W E Z W A N I E
HiKRlelsiy» wzywasy ip. Fabrykantów wódeks oraz rozlewaie wodezaiie, a mianowicie:
Chaima Ojzera Arbuza, handlującego pod firmą A. Walicki w Lublinie, Josefa Chaima Frydmana,
handlującego pod firmą Stanisław Kusionowicz w Lublinie, H. J. Zylbera pod firmą „Kośminek" w Lu­
blinie, Szmula Rozena, handlującego pod firmą C. KoźuchowsKi w Izbicy, Judkę Honigsfelda, handlującego
pod firmą Artur Geade i „Puławianka'* w Puławach, A. Wajngartena, handlującego pod firmą „Lu-
bartowsKa Fabryba Wódek i Likierów** w Lubartowie, koncesja na imię Albina Dereckiego, Szmula
Ajchenbauma pod firmą „Siedliska** w Siedliskach, Adolfa Daumana pod firmą „Ostrowiecka Rekty­
fikacja** i Fabryka Wódek w Ostrowcu i Chełmie, M. Wajsbluma w Opatowie, Menasza Czermak w Na­
rolu, Szmula Rozena i Lejzora Hagierkiewicza, handlujących pod firmą W. Kulman i St. Śliwiński w
Lublinie, oraz wiele innych fabryk, — aby zaprzestały naśladować naszą nazwę i etykiety na specjalnie oczysz­
czoną naszą wódkę „JESZCZE RAZ** z rozmaitemi dopisami W postaci „Rznij Walenty Jeszcze Raz**,
„kropmy Jeszcze Raz**, „Rżnij Wincenty Jeszcze Raz*', „Żyjmy, Pijmy Jeszcze Raz**, „Rżnij Przyjacielu
Jeszcze Raz**, „Napijcie się Kumie Jeszcze Raz**, ,Jeszcze Drugi Raz** i t. d. gdyż etykieta nasza i nazwa
zostały zalegalizowane w Urzędzie Patentowym Ministerstwa Przemysłu i Handlu za Nr. O ile powyższe
firmy nie zaprzestaną naśladowania naszych etykiet, zmuszeni będziemy przedsięwziąć przeciwko nim środki na
drodze prawnej.
Dzierławey Fabryki Sódik I DystylarnI pod firmą K. R. VETTER w Lubllale
150x4-1457 jJy c h o H sh i, E. H aw faM i 1 HiiźnicM.
Z A W I A D O M I E N I E .
Dzierżawcj Browaru p. K. R. Vetter w Lublinie mają zaszczyt zawiadomić Szanownych Odbiorców, ora* amatorów piwa, ie *
dniem 15 kwietnia r. b. wypuszczają do handlu detalicznego
PIWO JflSNE „PEREŁKA
12% O W Y K W I N T N Y M S M A K U .
i Ze względu na wyrób miejscowy PIWO nasze będzie mimo swej dobroci najtańsze, gdyż nie będzie obciążone rozchodami taryfo-
>^^nni przywożonych piw zamiejscowych. Prosimy Szanownych Konsumentów żądać we wszystkich pierwszorzędnych handlach i restaura-
<5jach PIWA JASNEGO „PEREŁKA** Browaru K. R. Vetter.
Dla uniknięcia naśladownictwa, butalki nasze korkowane będą korkiem z wypaloną firmą K. R. Vetter, oraz zaopatrzone w ety­
kietę zarejestrowaną w Urzędzie Patentowym Ministerstwa Przemyślu i Handlu. Na żądanie Szanownych Konsumentów PIWO „PEREŁKA**
będzie dostarczane w syfonach do domów.
Dzierżawcy Browaru p. K. R. VETTER.
100x4—1458
fl. BpjgIiowsIiI. E. Rzączyńsiii I ]. Hoźniclii.
10°/. RABATU. 10°/. RABATU.
SKŁAD NATERJAŁti» APTECZNYCH i FARB
I. B aH iisiE iiicz a B. H a u p iio a ic z
LUBLIN, UL. NOWA Nr. 5. 9Cx2-1249
Poleca: PRZETWORY CHEMICZNE, SPECYFIKI, MYDLfl, PERFUMY, KREMY,
PUDRY, KOSMETYKĘ FABRYK KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH.
ÖU pp. WOJSKOWYCH. URZĘDNIKÓW i UCZĄCEJ SIĘ MŁODZIEŻY
10°/. RfiBATUlIt .......- 10°/. RABATU!!!
DO SPRZEDANIA:
tlewnik EliDitm 21ml.
iBwnIh nutow y Beermana.
" KiifDy umm\
= 2000 q. =
40x2—1408
M \[ żiioy I l i ' u t r
N w larka W Iązałka loolT
**1* aowA I BieniywaAA w Komplecl« z
PłótMml i czpaA«t«m na ilO marg
Ninb. iiuu 11 tuiit I tiiiiiai i ninin nu. a ui. jiui ui; m Jitiilir.
Dr. St. Stokowski
AKuizerJa i choroby wewnętrzne.
BERNARDYŃSKA 9
do 10 rano i od 3 do 5 wieczorom.
Dr. DISTLER
Sncjslliti clorlb tUi. rIoiIr I iiDiniznytk.
Łaczanła promlealaal Koantgcna t lampą
kwarcową (fztnczB« aleica).
Pnyjmnja od 9—11 1 od 4 -7. Pani« od 1—2.
KraR«wakl«*Frzadm. M — U plątra.
:6xi—Ttt
Dr. med. S. GERSZERDDRR
M i M . iiiniuii I nitniidin
n :: pruyjmujo od lo — i, 4 — 6 :: ::
‘ BornardyAska 20, l-a p.
20x1-1288
niezrównane w wypAJNOsa
ERFUMW
i KOSMETYKA
P O Z A / A .
FABRYKA PERFUM I KOSMETYKÓW^
ODDZlAtyt WARSZAWA , KS. SKORUPKI 8.
KRAKOW. aVNEK GtOWNV
. RADOM, PIASKI 12.
		

/CZAS_1491c_1924_I_nr102_0002.djvu

			sąi
SS? I
Dziś, w sobotę 12 b. m.
o godz. 3*/i p.p. po cenach o 5CP/o znii.
.11
Wieczorem o g. 8*e)
Operetka
Wieiki Kino• Toatr „COLOSSKUM
Od dnia ll>go Kwietnia b. r.
„Mitość, Młodość i Cześć*'
IspBnIflły d»n»t tjBioii v 7 ibtBGh zi iłjnnq HSE - HURRaY-
Gdybym byt Włochem
9f
Proszę wziąć do ląk którąkolwiek z
tyła wydawanych w Rosji Sowieckiej
gazet i odnaleźć w niej dział poświę-
eony propagandzie na rzecz .czerwo*
nego* lotnictwa. Działy takie prowa­
dzone są z dnia na dzień przez wszyst­
kie zdaje się dzienniki komunistyczne
od dwa lat. Zawierają one informacje,
zestawienia liczbowe, fachowe artykuły
pópnhrne o lotnictwie i gazach, felje-
tony, odezwy i listy ,ofiar" zbieranych,
właściwie ściąganych na ten cel rów­
nież od dwa lat. Na reecg lotnictwa
opodatkowane tą wszystkie warstwy lud
noioi, pcrtje, urzędnicy, przemysł, han­
del, rolnictwo.
W czasopismach nie brak również
odpowiednich ilastracyj. Oto jedna z
nich zamieszczona od wielu miesięcy
nad tytulikiem działa awiatycznego
wielkiego dziennika moskiewskiego
»Prawda*. Dwa walczące aeroplany.
Lecący wyżej a oznaczony gwiazdą
pięcioramienną z rzuconą przez lotnika
bombą rozsadza dragi aeroplan, posia­
dający okrągły znak koalicyjny.
Artykuły swą tendencją nie różnią
się w niczem od rysanku.
Oprócz budżeta zwyczajnego, lotnic­
two wojenne w Rosji, jak już wspom­
nieliśmy “posiada twój budżet nadzwy-
tsajny, oparty na niby dobrowolnych
składkach i stałem opodatkowania.
Dzięki ogromnej energji, jaką wła­
dza sowiecka wkłada w dzieło rozbu­
dowy lotnictwa, Rosja na tern polu w
oiągu ostatnich lat poczyniła znaczne
pottąpy, prześcigając nas na tern polu.
Niema zebrania lub zjazdu partyjne­
go, na którymby kwestja ta nie była
szeroko omawiana. Niedawno przy ta­
kie] sposobności dłuższą mowę wygło­
sił »Gławkowerch" Kamieniew, który
lwią część swego przemówienia poświę-
ml lotnictwu polskiemu, jako głównemu
współzawodnikowi Rosji w przyszłej
wojnie.
Kamieniew nie zapomniał również o
gazach. Jak małą trzeba liczbę aeropla­
nów zaopatrzonych w bomby trojące,
aby zniszczyć ludność całego miasta.
Rząd sowiecki szkoli liczoe kadry
lotników, co raz nabywa zagranicą no­
we aeroplany, ale w myśl zasady, że
niema rozwoju lotnictwa bez rozwoju
przemysłu lotniczego, tworzy u siebie
nowe f rozszerza istniejące już warsztaty
budowy motorów i aeroplanów. Inżynie­
rowie i konstruktorzy niemieccy dopo­
magają mu w tern usilnie.
Żadne z pism polskich nie ma stałej
rubryki poświęconej lotnictwa. Rzadko
ukaże się artykuł lub notatka dzien­
nikarska przypominająca czytelnikowi
tą ważną dla bezpieczeństwa i przysz­
łości naszej kwestję. Ogół pochłonięty
jest ianemi sprawami, a rozwój tej ga­
łęzi obrony narodowej w \Polsce ^ postę­
puje w tempie słaiszem niż gdzieindziej.
O olbrzymich postępach, jakie osiąg­
nął w tej dsiedztnie nasz sąsiad za­
chodni możnaby całe tomy pisać. Czu­
wajmy zatem.
Perl calom in mora!
Lud. Zieliński.
9§
Gdy po swojej mowie w sali Mali­
nowej wyjechał sobie Thugutt z Pol­
ski 1 dotknął stopą ziemi włoskiej,
wtedy z piersi przywódcy „Wyzwo­
lenia“ wyzwoli! się oKrzyK: „g%bym
by! Włochem, byłbym moie fa
szystą*...
Z tego powoda takie wspomnienia
snuje pos. Rabski w „Korjerse War­
szawskim*:
»Pamiętają niewątpliwie caytelnicy,
ile to żóicl wylało s!ę s wnętrza wsze-
laki^jj lewicowośfl, gdy poseł Stani­
sław Kozicki wyjech.^ł do Rzymu, aby
na miejsca... .naucsyć się faszyzmu*.
Tak praynajmniej olsano 1 zdawało
się, io cała rozsierdzona lewica bę-
dde zmuszona »za algowemi paszpor­
tami* wyjechać do Karlsbadu, aby
wyleczyć swe choroby wątroby.
Brzydki Kozicki! Cóź-.-ś ty naroblś?!“
Aż tu nadchodaą z Włoch słowa
Thugntt^:
.Gdybym był Włochem, byłbym
może^ faszystą Panowałby porządek,
spokój i karność...
— ,Csy świat się przewrócił do
góry nogami, czy łaska Pańska zstą­
piła na Thugutta, czy też uroczył go
Mussolinf, o którym mówią, 4o jest z
redu »wielkich hypnotyzerów?“ — na
te pytania nie umiem deć odpowie­
dzi, &i® podobno w fcłabie »Wyzwo
lenia* walczą z sobą dwie hypotezy.
Jedna orzekł»: »Chory*, draga utrzy­
muje: »Zdrajca*. Tymcsasrm Zaś, za­
nim to wielkie zagadnienie będzie
rozstrzygnięte głosami Putków, Sa-
nojców i Łypacewiczów, poseł Disło-
ruski. Rogala, wyje * trybuny sejmo­
wej: „Wara Thugntto»’! pobierać od
Mussoiiaiego lekcje faszyamu*. a »Ro­
botnik* w hw&śnym artykule poucza
cdstępcę, że „porządek, praca i kar­
na*
ność, to jest właściwis ni® i potom
pyta % przekąsem: „A ciemby był p.
Thugutt w Blsmarkews’fiis'h Niem­
czech, gdzie daleko więcej, niż we
Włoszech Mussoli»łi?go, było porządku,
pracy i ka^moścl? ‘
Ano, byłby prawdopodobnie „Jan-
krem“, tatóm twardym,“ s błemarkow-
sklej świty, z gemsbartsm przy ka­
peluszu, w palonych butach i s sspl
crutą w ręku. Biedny pan Thugutt!
Junkler i faszyst«;! Maluf-äkc, a do­
wiemy się, że nsłsźał dó PPP., i Jaś
Dąbski w bioranąsej iutarpftlacji za
pyta pana Grabskiego lub Huabnsra,
dlaczego właściwie Thngutt nie jest
dotychczas aresztowany?“.
„Gdybym był Włochem!?. Tą pie­
śnią powitamy oana Thsgutta. I za­
śpiewamy ją chórem, gdy jego ko-
leday klabowi do spółki z Wasyh-
czakaml deptać będą 'na Kresach
sztandar Rzeczypospolitej, grozić pod­
paleniem dworów, szkalować staro­
stów i wojewodów polskich, biegać
po krają z żagwiami anarehji, w
sta interpelacjach i mowach zwal­
czać „porządek, pracę i karność', a
więc to właśnie, czema pan Tha-
gatt pokłonił się w ojczyźnie fa­
szyzmu i Massoliniego.
Tylko, ż© wtedy moż» pana Thn-
gutta nie będaio już w „Wyzwoleniu“.
Bo t&m, gdzie rządzi Dąbski i. Sanoj-
ca, niema miejsca dla Thugutta
„nawróconego“. Chyba, że się saowu
edwróel, Cnyba, że ma dwie prawdy:
Jedną na wywóz, a drugą na domo­
wy użytek. Chyba, że powlo swym
wyzwoleńcom: „Włochom potrzebny
jest „porsądek, praca i karność", a
Polska stała cieriądem i stać nadal
musi, Amet! ‘.
Teatr i Muzyka.
Teatr MiejslQ.
— Sobotz o 3 i pół sonr o 50 proo. inliona
„Dr. Siłsglitz* o 8 w. „Róta Stombuła*.
— Ni«ds!«Ia o 3 i pół etny o 50 pros. ini-
tonc, „Eoehsnsk od strsa“, o 8 w. „Róła
Sksmbcła*'.
Kino - Teatr .Colosseam"
Od piątko t. J. dnia 11-go kwistnia r. b.
wyśwlstlany Jset film p. t. Miłość, młodoió
i S2SĆĆ’, dramat iysiswy w T aktaeh.
Nałtflpny program:.Mtljonsr i Nsw-Torko*.
Kronika.
świetlicy N. 0. K. (Bernardyńska Jd 5)
cdbędzie się odczyt ks. prof Łomiń-
sklego na temat ogólno-społscsny. Bę­
dzie to ostatni odczyt s zimowego
sezonu odczytów N. 0. K, której sekcja
odczytowa biorąc pod uwagę nadcho­
dzące święta Wielkanocne, a następni«
nabożeństwa majowe, oraz wiosenną
porę spacerów i wycieczek sa miasto,
postanowiła dotychczasowe odczyty
przerwać, zakończając je oifaintm już
niedzielnym odczytem.
Sekcja zatem wyraża nadsieję licz­
nego zespołu słuchaczy, których śtią-
gaąć powinna ostataia w tym roku
możność korzystania % pięknych ł po­
żytecznych odczytów.
2 N. O. K.
•sib — Juljassa P. W.
Jatro — Htrmentgllda.
Mazcam Labtl. (NamlaBiaikowska # otwt*
aa wterki 1 tsirartki od g. 12 rano do S ppł.
w niodWolę i śwlgt» . lO „ ., S „
Racne dyżury aptak.
DiiS w sobotę, dfiaroj« aptoka Prylinskla-
go na ul. NamiostnikowakiaJ M 37 i OsarwUt-
akiago prsy koósiaU ów. Duaha.
Z MIASTA.
Lub. Zarząd Okręgowy T-wa
„Rozwój“ podaje do wiauoności pp.
Członków T-wa, że w dn. 2. 8 1 4 ma
la I. b. nastąpi ogólno-krajowy Zjazd
Delegatów w Krakowie.
Zycsący przyjąć udział zechcą się
zapisać w Sekretariacie, Królewska 15
od 4 do 6 po poł.
Mieszkania zapewnione. Zjazd do
Wieliczki przewidywany wraz z inne-
mi atrakcjami. Zapisy przyjmują się
do 15 kwietnia włą:zaie. 1448-2
Odczyt N. O. K. W niedzielę
d. 18 b. m. o godz. i ej po poł. w
Rzemiosło w Polsce. N& powyż­
szy temat odbędzie aię odczyt p. posła
Dobrzańskiego w niedzielę dn. 13 b.
m. o gods. 8 ej wlecz, w l'>kala Zw.
L. N., Krak.-Przedm. 36, ofi-yna. Z
uwagi na aktutloy temat, pożądana
jest obecność na odczycie jaknajszer-
S!;yoh kół mlsjscowego społeczc/ństwa
1 sympatyków Zvr. L.-N., albawiam p.
pcseł poruszy szereg zagadnień a dsle
dżiny naszych stosunków gospodar­
czych. 2
»Rozwój etosunków gozpsdar-
czych w Polsce*. — Pod egidą Kom.
Woj. Popierania Skarbu Narodowego
odbędzito się we wtorek d. 15-g» b. m.
w sali To w. Muzycznego odczyt, który
wygłosi p. Leonard Boblńakt, ereses
Zarządu i Dyrektor Naczzlny Banku
Kredytowego w Warszawie, na temat
rozwoju stosunków gospodarczych w
Polsce.
Büaty nabywać można w Sekretar-
jacio lub Sekcji Pinaneowcj Komitetu.
2
Zarząd Lub. To w. Łowieckiego
zawiadamia p.p członków T wa, że
kto złożył podanie do Starostwa Lubel­
skiego zz pośrednictwem T wa w spra­
wie pozwolenia na posiadanie w r. 1924
broni myśliwskiej, obowiązany jest ty­
tułem dodatkowej opłaty za bilet i kai,
tę łowiecką słoiyć w «©kretarjacle T
Niecała 1 lub Kościuszko 2,20.000,0
mk.
Lublic, d. 11 kwietnia r. 1924.
1463—2 Zarcąd.
Koncert Tow. Muzycznego. .
udalałam anakomitego prof. Altksandn
Michałowskiego odbędzie się dzisiaj t.
w sobotę o godzinie 8 ej wioczorenl
Bilety , nibywać moioa w k&ncaiar}
T-wa Muzycznego (K^uacyńska 7. U
p.) od 4—6 popcł. oraa od godz. 7
piay wejściu na salę.
Stowarzyszenie Robotnikót
Chrześcijafisklch w Lublinie nabyü
25 akcyj Banku Polsklögo; prócz t gj
prez. Sto'», p. Borkowski St. — nabj!
2 akcje, dyr. Spółdz. p. Kustyk St. -
2 akcje i osłonek Zarządu o. Głębikoę
eki z synami l akcję. Razem 30 akcyj
W ten sposób Stow. Rob. Chrześt
nabyło najwięcej akcyj se wszystkie!
lubzlsklcb spółdzielni.
*** Z rucha pocztowego Dala u
b. m. będsis otwarta agencja pocztowil
Świdnik, powiat Lublin. f
Z siecią pocztową połączona będzli
nowa agencja codziennie z ambulan'
sem pocztowym Lublin—Lwów 258 r
obu kiorunkach na st. kolej. Świdnik
za pomocą posłańca pieszego.
t, rucha budowlanego, (w) Pii
cst oKoło okoócsanla dachu nad nowynl
gmachem Isby Skarbowej są w pełuyn
biegu i zostaną s pewnością nledłagt
ukońezena. Po ukończeniu dachu m
poczną się praea wykańezające nad
wewnętrsaemi ubikacjami gmachu.
Po zimowej przerwie rozpoczęto ró
wniłż pracę, około budowy gmschi
Telefonów Miej:?klch przy ul. Począt
kowskiej 14. Przez kilka tygodni zdo
łano już doprowadzić gmach nlerał
do ostatniego piętra. Dslsre prace po
suwają się w szybkim tempie.
Steraniem I Lub. Druż. Harc
im W Łuhasi&skiego w sobotę dnii
1* b. m.> godz. 7 Wlecz, wsali państę.
gimnazjum im. St Stcsziea odbędsii
się odczyt prof. Tad. Bochrńsklego pt
»Problemy H imeryckie*. Dochód z cdi
czytu na rzecz drużyny.
»** Zlikwidowanie strajku. Trw»
fący od dola 4 b. m. strajk robotnlkóii
fabryki »«rophnów Plage i Laśkiewicaa,
zatrudnionych w dziale ślusarskim zfl'
atai z dułem wcsarajszym t, j. 11 b.ffl
zlikwidowany. Robotnicy po uzyskanli
od 20—40 procent zwyżki, przystąpi!
0 godz. 7 rano do pracy. (w)
«% (w) Wyrafinowane oszustwi
De jubilera Kellera Dawida, pii
ul. Krakowskie—Przedmieście 11, i
dniu 10 b. m. wessła nieznana m
dama l nabyła plćrśoionek z brylantei
1 brylant na ogól-ią sumę 2 mlljardó'
mk., cświ&dcsając Knllcrowl, żo nabj
ta przedmioty czasowo tylko bierze
mag&zyuo, a to dla okaaanla Ich li
nym jubilerom cslem eszacowania ws
tości, w zastaw zaś daje 400 dohiói
Na tianzakcję tę jubiler «godził s'
przyjmując od owej damy 400 dolaiói
w różnych drobnych bankotach. f
chwili dama tajemnicza zażądi
ła zwrotu dolarów, rzekomo ceJei
przeliczenia. Przeliczywszy Je zwróci
z pewrotom właścicielowi zakładu
wyszła. Ki'lhr przeliczywszy po }
wyjściu banknoty stwierdził brak 3(
dolarów. Zaiwfadomioaa o tem polit
wszczęła dochodzeni«.
»*» Pożar przy ul. Szerokiej. (i
Dma 10 b. m.w godzinach po p( ładni
wych Baalarmowano straż ogniową, !
przy ul Szerokiej 8 wybuchł poż!
Po przybycia m miejsco skonsiatow
no że palą się sadze. Pożar po klU
minutach został przez straż ugasioc
»% Występy złodiiejskie. Dala
b. m. o g-idt. 6 po poł. 00 mieszka®
p K. ul. Krak.-Prz^dm. «6, lewa f
■yna, kiedy p. Kowalski, tylko co wi
ciwszy z miasta, zamknął sa so
drzwi i wyjąwszy klacz, miał
		

/CZAS_1491c_1924_I_nr102_0003.djvu

			H 102 ,GŁOS LUBELSKI” 12 kwietnia 1924 i.
c»ywać, podszedł ktcś do drzwi i po-
'jjął lekko pakać. P. K. bądąc zmę
i cjonym udał że go nlems, wtedy
i osobnik ten wsadził do zamku wytrych
1zaczął krącić próbując otworzyć. P. K.
ojtycbmiast otworzył drzwi i począł
krzyczeć »trzymaj złodziei*. Złodzieje,
j było Icb dwóch, momentaiaie wy­
biegli po schodach na podwórze a stąd
na niict i zmieszali się w tłumie.
pakt ten dowodzi, żo w Lublinie nawet
f Diały dzień nie można być pewnym
owego mienia. Zaznaczyć wypada, że
do mieszkania p. K. już trzeci raz do-
blersją slą złodzieje, na szczęście zaw­
sze zostają spłoszeni.
Z WOJEWÖBZTWA.
** Polar wskutek Bieostrolnolci.
(w). Dflia 9 b. m. w zabudowaniach
Franciszka Mrozika, we wsi Mętów, gm.
2emborzyce pow. lubelskiego wybuchł
pożar. Spłonął dom, stodoła i obora.
Straty są znaczne. Jak ustaliło śledz­
two, pożar powstał wskutek nieostroż­
nego obchodzenia się z ogniem 5-let
niego chłopca, syna Mrozika.
ZE STOLICY.
X Nalewki — I skarb państwa.
Trzech »przemysłowców* z Nsiewek
wpadło znowu w ręce sprawiedliwości.
Przemyślne żydki wykombinowały
sobie, że podatki i akcyza są wymy­
słem gojów ku zgubie narodu »wy­
branego.* Czy nie można żyć bez po­
datków? I robić świetnych interesów?
I nie mieć do czynienia z tym pa­
skudnym »gejowskim” rządem?
Tak sobie powiedsieli: Lejzor Pester,
L^jbuś Sztr&sburg i Chsja Masło.
W mieszkaniu Lejbusla Pestera przy
ni. Nowolipie 65 wykryto potajemną
rozlewnię spirytusu i wódek. Podobną
fabryczkę, dobrze schowaną przed o-
klem władz, wykryto przy ul. Nowo­
lipie 53 u Lejbnsia Sztrasburga.
Chaja Masło fabrykowała potajemnie
sacharynę na Nowolipkach 43.
Tajne fabryczki żydowskie wykrył
wczoraj inspektor kontroli skarbowej
p. Mieczysław Jasiński wraz z pod­
władnymi urzędnikami.
Zapasy i narzędsla skonfiskowano.
Winni, za okradanie skarbu państwa
Idą pod sąd.
X Nowy bitkop prawosławny. W
niedzielę, dnia 6-go kwUtnla w War­
szawie w Cerkwi Metropolitalnej na
Pradze odbyła się uroczysta ctremonja
wyświęcenia rektora Wołyńskiego Pra­
wosławnego Semlnarjnm Duchownego,
Archimandryty Szymona na Biskupa
Krzemienieckiego, wlkcrjusza Bl?kupa
Wołyńskiego. W uroczystości tej wzię­
li udział wszyscy prawosławni Biskupi
w Polsce z Metropolitą Dyonlzym na
czele.
X Tramwaj 15 groszy. Tramwaje
miejskie w Waiszawia przygotowują
sfę do praewalutowania swoich tiryf
na monetę zlotową.
Normalny bilet pasażerski będzie
kosztował prawdopodobnie 15 groszy,
olgowy 10 groszy, co odpowiadałoby
dotychczasowym 270.000 i 180.000
marek.
Nowa taryf* wprowadzona ma być
w przyszłym miesiącu.
Z S ft A J U.
— Bezczelność hakatystów w Byd*
goszczy. W Bydgoszczy gromada
Nlenjców hakatystów wtargnęła do
opieczętowan(>go pr^ez sąd lokalu
Deutschturasbundu, zerwał* pieczęci,
puczem opacowała lokal i rozgospo
darowała się w nim.
Jako inicjatora tej sf ^ry wymieniają
posła ae zjednoczenia niemieckiego w
sejmie „pułkownika“ Graebe, który
namawiał do wtargnięcia do iok&lu i
oświadczał, że odpowiedzialnsść za to
bierze na siebie.
— Fałszowanie banknotów pół­
milionowych. W Krakowie zauważono
f;łszowane banknoty półmlljonowe.
Policja wszczęł-a poszukiwania fałsze­
rzy, jednak dotychczas nikogo nie
wykryto. Przjd kilku dniami jeden z
gospodarzy, który przybył na targ fer*-
kowski, otrzymał 89 banknotów fał­
szowanych. Odstawiony na policję
oświadczył, że banknoty te otrzymał
od jakiejś kobiety za sprzedane zboże.
— Bohaterska śmierć strażaków.
W Łodzi wybuchł pożar w praędsalnl
Angerstoina, zatrudniającej kilkuset
robotników. Przędzalnią spłonęła dosz­
czętni«. W czfisie akcji ratunkowej pa­
dło cf arą płomieni 3 strażaków 1 mię
dzy nimi naczelnik Jednego z oddzia­
łów łódekiej straży ogniowej p. Ka
mieńskl. Zwęglone zwłoki tych trzech
t fiar odnslgztono dopiero po ugaszeniu
pożaru. Straty wynoszą kilkaset tysięcy
dolarów.
— Kierownik Stanisławowskiej Dy­
rekcji Kolejowej Kserownictwo Stani­
sławowskiej Dyrekcji Kolejowej powie­
rzyło M nistsjrstwo KoW inż. Juljanowi
Staszewskiemu, Dyrektorowi Wydziału
Drogowego Radomskiej Dyrekcji Kole
jowej.
Lista osób,
które za pośrednictwem Banku Zie­
miańskiego w Warszawie Oddz. w Lu­
blinie, subskrybowały akcje Banku
Polskiego:
Gaertnerowa Natalja 3 szŁ., Arlite-
wicz Józef 1 szt., dr. Czerwiński Cze­
sław 1 szt., Modrzewski Władysław
1 szt, Konarski Aleksander 25 szt.
złotem, Swida Gustaw 25 szt., Kower-
ski Stefan Senior 25 szt., Tymińska
Stanisława 2 szt., Gutowska Antonina
2 szt, Sekutowlcz Bolesław 1 sit.. Ja­
kubowska Ali>jza 1 szt.. Zarzecka Wa-
lerja 1 szt. Bijalski Stanisław 1 szt,,
Demby Marja Bjhdanowa 5 szt., Ko-
werski Stefan (jun) 5 szt., ks. Wła-
dziński Jan 1 szt., Zu&towicz Edmund
3 szt,, Kunicki Marjan 2 szt, dr. Ara-
Stein Mirek 3 s?6t.. dr. Dzlemski Bole­
sław 2 szt., dr. Chmielewjjki Jin2szt.,
Chmielewska Antonina 1 szt., Kowa
lewski Włodzimierz 1 szt.. Tarczyński
Antoni 1 sit., Gutowski Paweł 25 szt.,
Dobek Zdzisław 1 szt, Grzesikowski
Józef 1 szt., Rybiński Tadeusz 25 szt.,
Kcłaczyński Brunon 2 szt. złotem, Gło
wacki Bolesław 1 szt. złotem, Rybiń
skl Ludwik 25 szt.. Wytwórnia maszyn
inż. Skokowskl i S. Pankowski l szt.,
Gfzesikowska Anna l sit., dr. Płacz-
kiewlcz Leon 1 szt., dr. Sltkowskt Bro­
nisław 1 szt, Niewiarowski Aleksan­
der 1 szt, Plewiński Kazimierz 10 sst.,
Lipski Wiktor 1 szt. Nawrot Wacław
i szt., Michałowski Bronisław i szt.,
„Bratnia Pomoc* Student. Uniwersyt.
Lubelskiego 1 szt., Poniatowski Ka­
zimierę I szt., Ostromęcka Michalina
1 szt., inż. Mostowski Stanisław 1 szt.,
Sitkowska Jadwiga 1 szt., Turczyno-
wicz Jań I szt., Jankowski Aleksander
1 szt., Byczkowski Paweł 1 szt., Bycz-
kowska Ludwika 1 szt., Grochowickl
Edward 1 szt. Bielski Stanisław i szt,
Koszowskl Stanisław i sit.. Nauczy
cielstwo Gimnazjum H Lmy Czarniec­
kiej 1 szt., Małecki Mieczysław 1 szt,
Gołoński M-rjan 10 szt, Biuro Tech.
Budowl. „Budowa” Emil Tltz i inż.
Zygmunt Antuszawski 10 szt. złotem,
Baranowski Stanisław l szt, Sułowski
Adam 1 szt, Sutowska Janina 1 szt.,
Himplowa Matja 1 szt, Szklarczyk
Ktz-mlerz 2 szt. złotem, Niebrzydow-
ski Kazimierz 1 szt. Kotlarski Kazl-
ralerz 1 szt. Miejski Zikład Gazowy
w Lublinie 3 szt, Bogusławski Józtf
25 szt, kpt Nakwaski Włodzimierz 1
szt. złotem, Petrycz Edward 1 szt,
Przyłuska Zofja 1 szt., Sfcembrowlczo-
wa Irena 1 szt., 0.;tromęcka Wanda
1 szt, Podczaski Stanisław 1 szt,
Opitz Marceli 1 szt. Pierwsza i Szósta
Lub. Drużyny H »rcer.ükie 1 szt, Zawadz­
ki Józef 1 szt., Morawski Mieczysław
5 szt, Skotnicki Eazimbrz i szt.. Ba­
ranowska Marja 1 szt, Zaremba Mar­
celi 2 szt. złotem, Rybicki Jan 1 szt.
złotem, Koźmian Jan 25 sit.
Prac. cukrowni .Milejów”. Fabija-
nowski Tadeusz 1 szt, Kukoiewski
Eugenjusz 1 szt, Obremkowski Hipo­
lit 1 szt, Stasiak Józef 1 szt, Ko­
prowski Józef 1 szt., Kawałkowski Jó­
zef 1 szt., Popławski Wieńczysław 1
set. Markowski Faustyn 1 szt, Siesic­
ki Kazimierz 1 set., Szybliski Jnljan 1
szt, Abramowicz Wacław l szt., Mar-
czakówna Janina 1 szt., Chłystowski
Wincenty 1 szt, Bartolewskl Zacław
1 szt, Bąbiński Zygmunt i szt.
Pracownicy Banku Ziemiańskiego:
Szczepkowski Izydcr 3 szt. złotem.
Chamski Edward l szt, Swlątecka
Halina 1 set, Szymański Gostaw 1
szt, Polaczkówna Irena 1 szt, Perzyń-
ski Bronisław 1 szt, TabkoWski Mie­
czysław 1 szt, Jaoiszowski Kazimierz
i szt. Zawadzki Feliks 1 sztuka. Ra­
zem 366 sztuk.
Na świecone.
Przezacny Ks.,Hieronim Brzóz, pro­
boszcz parafji Żółkiewka, od dawien
dawna, rok rocznie, zbiera od swych
psrafjan i przesyła dla Instytucji Do­
broczynnych, pożądaną wielką ofiarę z
jaj na święta Wielkanocne. I w tym
roku drożyźnianym, również nie za­
pomniał o ubogich w Lublinie, przy­
sławszy 48 kóp JaJ, do rozdania we­
dług Jego intencji, niżej wspomnianym
instytucjom dobroczynnym, za co szla­
chetnemu Kapłanowi i Jego zacnym
parafianom żółkiewskim, ślemy w imie­
niu starców, ubogich i sierot różnych
Zakładów Dobrocz. staropolskie »Bóg
Wielki zapłać”. Po odbiór j«j, zechcą
się zgłosić, w Wielki Wtorek, do Sali
Sierot, ul. Sieroca 11 następujące
Zakłady: SemUiarjum Duchowne, Sto­
warzyszenie Sw. Wincentego ä Paulo
dla wspierania nędzy wyjątkowej.
Ochrona Sierot Wojennych, Przytułek
dla Starców i Kslek, Schronisko dla
upadłych dsłewcsąt na Wiktorynie,
Ochrona sierot chłopców w gmachu po-
Dominikańskim, Kuchnia Akademicka.
Opiekunowie i Opiekunki Zakładów.
Ronctrł Sjmfoniczn}
Towarz. FilharmoniczDego.
Pojęcie Filharmonji łą^zy się z na­
stępującymi realnie Istniejącymi ele­
mentami: plac, gmach, akcjonarjusze,
zarząd, dyrekcja, orkiestra, chóry, soli­
ści l publiczność. Polska posiada tedy
dwie tylko Plharmonje: Warszawską i
Lwowską, Nie ma Piiharmonji w t m
najpełnlejszem znaczeniu ani Kraków,
acl Poznań.
W każdym z tych miast koncerty
symfoniczne są organizowane przez ta-
^ie esy inne jedne stki pr-awne, jako to
Towarzystwa Muzyczne, Operowe, Fił-
narmoniczn«<; rzadziej biorą się do tych
imprez jednostki fizyczne, ryzyko bo­
giem czy też koszt takich koncertów
Prienosi siły każdego muzyka, tembar-
dziej, ie w Polsce jeśli tracą ludzie
majątki, to nie na sztukę 1 naukę, lecz
bą coś zupełnie innego.
Z tych elementów, tworzących Pil-
bMmonje, powstały w Lublinie w tym
*oku, Zartąi dyrekcja i orkiestra; — a
c*'vfartkowy koncert symfoniczny do
wiódł rzeczy niezmiernie ważnej i istnie­
nia w Lublinie publiczności, mogącej i
f'^agnqcej ohodzid na koncerty symfo
niczneH
Niech te ml wolno będzie, wyr.tępu-
yc w podwójnie trudnej roli członka
Ziiządu Tow. Filharmonicznego i re
ł-r-nta muzycznego, gorąco fakt ten
podkreślid i wyrazić przedstawicielom
Wszystkich warstw inteligencji miasta
8 panem wice-wojew-.dą dr. Bryłą na
czele — podzfękowarJe za tak gorące
poparcie wysiłków Tow. Pilhsrmonicz-
nego.
Stało s!ą tedy faktim jawnym, że
muzyka symfoniczna w Lublinie ma
swoją rację bytu 1 przeto być uprawia­
ną musi.
Przy taklem r&dosnem stwierdzeniu
faktu niezmiernie ważnego, jako że tyl­
ko atmosfera zbiorowej życzliwości i
zainteresowania rozwinąć może ten
pierwszy kitłak syo foniamu lubelskie­
go, przejść można do obiektywnego
omówienia warunków i wertości pro­
dukcji muzy(zuej trgo koncertu.
Orkiestra symfoniczna składa się z
różnych światów: muzyków zawodo­
wych, cywilnych, wojskowych i ama­
torów. Każdy z tych świptów wno?ii
do orkiestry coś innego; niezmiernie
trudno taki zespół doprowadzić doji^d
nolitości. Tem ni« mniej jest to jedy­
ne tymczasem możliwe rozwiązanie s^ts.
wy orkiestry symfonicznej w Lublinie
i podkreślić należy wielką ofiarność ze
strony wszystkich tych muzyków, któ­
rzy bezinteresownie do tej or­
kiestry i ćwiczą w niej w godzinach,
wydartych poprostu ciężkiej pracy za­
robkowej.
Tej orkiestrze, tak różnorodnej i co
do sprawności czysto technicznej i co
do stopnia zetknięcia się ze stylem
symf onicspym, postawili dyrygenci feoi-
certn różno zadania, i otrzymali przeto
róż ą odpowiedź
Orkiestra nasza nie mogła jeszcze
sprostać symfonice Karłowicza i Wa­
gnera; wykonanie „Smutnej opowieści”
1 »Śmierci Izoldy” traktować należy
jako jedną z prób, tembardziej, że by­
łaby to, w pełnym komplecie licząc,
próba conajwyżej... trzecia. Różne złe
warunki techniczne i brak stałej s»»ll
do prób — przeszkodziły dyr. Dłutów-
skiemu rozwinąć jaśniej batuty, właści­
wości swej rutynowanej wykształconej
w doskonałej 1 dla orkiestry i dla dy
rygenta w szkole F.lharmonji War­
szawskiej.
Straciła więc »Smutna opowieść”
Karłowicza właściwe swe brzmienie,
tachni-cznla zupełnie nie opanowana,
nteśmh ło pokazując ledwie uł§.mkł
swych molodji w smyczkach.
„Śmierć Izoldy* wymaga takiej ru­
ty ^y orkłastrowej we wszystkich gra­
pach instrumentów, że dać jej wogóle
nie byłaby zd Jna żadna orkiestra mł v
da, ad hoc złożona, bez stał, go konta­
ktu z Wagne?r»m, Straussem i Wielki­
mi Symf-onjaml!
Dyr. Kulczycki ma wojskową część
orkiestry stile pod swoją pałeczką; po­
stawił orkiestrze zadanie trudne, lecz
w granicach j«j możliwości — zawarte.
Beethcven jest tą szkołą dla orliie-
stiy, przez którą orkiestra przejść mu­
si i która jest, jak »szkoła biegłości
Czernego dla planistów”, — elementa­
rzem technicznego opanowani.», będąc
jednocześnie szkołą najwyższej ekspresji
W Symfmji więc wiele już było do­
brego: uporządkowano rytmika i spraw­
ne weJśclA grun. sporo kolorytu i po­
prawna czystość'stroju dętych. Sąbra
kl! Tu i owdzie zachwiało się tempo.
S.;herzo nal^-ży np. zagrać prędzej, o
ile wydążą dęte drewniane. W Allegro
eon brio twardo szły także pochody
akompanjamentowych akordów w 2-gich
skrzypcach I altówkach. Naogół Jed­
nak frazy, choć niezbyt jeszcze subtel­
nie kształtowane dynamicznie, miały
pewne zaokrąglenia.
Dyr. Kulczycki panował nad symfonją
doskonale, dyrygując prawie z pamięci
i nie tracąc panowania nawet wtedy,
gdy nagle zgaszono górne światło, zcie-
mniając paltom skrzypiec nuty!
Solistka koncertu Marja Wróblewska
Laurelli śpiewała z nlewyleczonym je­
szcze od poniedziałku — bronchitem.
W słynnej arji z »Trystana i Izoldy”
zadziwiała nieco zupełnie nlezapoznaną
Jeszcze z Wagnerem publiczność lu­
belską — brakiem w swem śpiewie
„operyzmu”, czyli właśnie »Istotą Wa-
gneryzmu”; śpiewała tę arję bowiem z
doskonałą muzykalnością 1 stylowo, po
—Wagnerowsku...
Arja z „Halki”, „Normy” ij bisowa z
„Toski* dopełniła programu.
W całcśd wykonania czuć było lęk­
liwe etakowanie tonów i braki odde­
chowe, spowodowane chorobą.
Sz'.a h«tae ujęcie całości, prostota i
powaga oraz doskonała szkoła i mu­
zykalność, wynagradzały częściowo gło­
sowe niedomagania.
Zewnętrzne powodzenie koncertu
niechże zobowiąże przede wszystkiem
Orclestrę i Jej Dyrektorów, by* następ­
ny koncert symfoniczny wykazał najbar­
dziej przekonywają-y dla każdego ele-
msr,t:—postęp, wynikąjący z porówna­
nia lepszego „dziś'' od gorszego, ale już
przeminiąiego ^wczoraj".
Janusz
		

/CZAS_1491c_1924_I_nr102_0004.djvu

			,OŁOS LUBELSKI* 12 kwietnia 1924 i. H 102
NA ŚWIĘTA
HASŁO DESEROWE. JAJA, SERT
i MIÓD. BURT i DETAL.
P OLECA --------
iitiii B ß ttii i l i n u
Misto imietankowe do ciasta 1 kig. 8.500.000.
HURTOWNIKOM RABAT!!! .ox>-i.o. HURTOWNIKOM RABAT!!!
Wolny cbró! dewizami
I walutami zagranlezneml.
W myśl rcEpoinądzenia Ministeistwa
Skarba w porosamlenia z Minister­
stwem Sprawiedliwości z dnia 28-go
marca 1924 r. w przedmiocie regulo­
wania obrotu dewizami i walutami za-
grsnicznemf, craz obrotu pieni^inego
z zagranicą, ogłoszonego w Dzienniku
Ustaw Rieczypospolitej Polskiej Nr. 29
z dnia 31 ..marca r. b , wszystkie banki
zostały uprawnione do prowadzenia
rachnnkdw w walutach zagranicz*
nych, udzielania kredytów w walu­
tach zagranicznych oraz uskutecznia­
nia wypłat i przekazów w tychże wa­
lutach (bez specjalnego na to zezwole­
nia) w kraju.
Odnośny § 20 rzeczonego rozporządze­
nia brzmi: „Prowadzenie rachunków i
przyjmowanie wszelkiego rodzaju wkła­
dów w walutach zagranicznych, opro­
centowanie ich w tychże walutach, o
raz dokonywanie wypłat ztychrachun
ków, względnie zwrotu okładów w e-
fektywnych walutach zigranlcinych
jest dozwolone bez ograniczeń insty­
tucjom, uprawnionym do prowadzenia
interesów bankierskich, bądź na mocy
ustawy z dnia 23 marca 1920 roku
(Dziennik Ustaw Rsplitej Polskiej 3^ 30,
poz. 175), bądź na podstawie włssnych
ststutów*.
W związku a tem zarządzeniem p.
Min. Grabskiego wszystkie centrale
banków rozesł» ły do swych oddziałów
i flllj odpowiednie zariądzenia i zawia­
domienia.
Wskutek tego zarządzenia daje s!ą
znowu zauważyć ożywiony ruch w in­
stytucjach bankowych. h.
Nowoczesne Olimpiady.
Tradycja igrzysk olimpijskich, zna­
nych z hlstorjl starożytnej Hellady, so
stała wskrzeszona pr^ez francuskiego
archeologa barona Pierre de Goubsr-
tin. Szczątki cdsłoniątego z pyłów za-
pomr lenia stad jon u olimpijskiego
0875-1881 r.)natchęły młodzieńczego
uczonego myślą wznowienia ideałów
starogreckich wyrażających siq w idei
Polikltta jako „Kaloksgatia* (ideał
pląkna fizycznego i moralnego —
dobroci).
Żarliwy zwolennik zdrowia i piąkna
ciała i duszy wszczyna Coubertin
akcję, mającą na celu otwarcie kon­
gresu, na który zostali zaproszeni wy­
bitni sportowcy i pedagodzy wszy-
stkirh narodów kulturrliych.
Powołani przez barona P. de Cou
bertln, zebrali się na kongresw 1894 r.
w Paryżu I, zgodnie z projektem wnfo
skodawcy, uchwalili zawląz»ć Miądty-
narodowy Komitet IgrgygJc Olimpijskich,
mający na celu nie tylko odnowić
tradycja OKmpjad, ale zmodyfikować
sama Igrzyska olimpijskie w ten spo­
sób, by odpowiadały wymagań'om
współczesnej kultury, nie zatracając
jednak nic z dawnych wzniosłych IdeJ.
M. K. I. O. repreeentowany prees prze­
szło 40 państw obrał sobie za siedzibę
Lozannę w gościnnej Szwajcarji.
Już w 2 l&ta t. j. 1896 r. odbyły się
pierwsza igrzyska olimpijskie w Atenach,
rozpoczynające pierwszą nowoczesną
Ollmpjadę.
Utarło się mylne pojęcie Oltmojady
identyfikujące ją t igrzyskami ólimpij-
sMsmi. Olimpiada, jak i w starożytno
ści, oznacza okres czasu między igrzy­
skami oUmpijskiemi odbywającemi się oo
4 lata.
Drugie igrzyska olimpijskie odbyły
się w 1900 r. w Paryżu, trzecie w
1904 r. w Saint — Louis w Ameryce,
czwarte w 1908 r. w Londynie.
W 1912 r.* to Sztokholmie W tym
celu zbudowany został olbrzymi stadjon,
a igrzyska same zrćmiły swoim prze­
pychem i drobiazgowo wycezylowaną
organizacją wszystkie pofrzedzające.
W 1916 r. igrzyska olimpijskie miały
urządzić Niemcy. W Berlinie wybudo­
wano ogromny stadjon, a na wydatki
związana z organizacją i technicznym
przygotowaniem Rząd i naród niemie­
cki wyłożyli ogromne sumy jeszcze
przed rozpoczędem się wojny świa­
towej. Igrzyska te nie odbyły się,
gdyż wypadki doby wojennej nie
pozwoliły na to.
W 1920 r. mała, wyniszczona wojną
Belgja dostąpiła zaszczytu urządzenia
u Siebie igrzysk climpijskłcb. Walcząc
z ogromnymi trudnościami natury
materialnej i organizacyjnej. Belgia
wywiązała się ze swego zadania. Polstca,
choć mogła, udaiału w igrzyskach tych
jeszcze nie wzięła.
W roku bieżącym odbyć s!ę mają
igrzyska olimpijskie w Paryżu. Polska,
która jest reprezentowaną w Między­
narodowym Komitecie Igrzysk. Olim­
pijskich przez swego deleg^ti Stłfana
Lubomirsklefifo, ma wziąć czynny i
zaszczytny udział w tych zawodach
Materjał, jaki możemy wysłać na te
igrzyska, nie przyniesie nam wstydu.
Niezliczone rzesze widzów i współza­
wodników z najdalszych zakatków
świata, oglądając polską drużynę pod
państwoweml barwami Polski, naocznie
przekonają się, że Polska nietylko poU
tycznie i geograficznie istnieje, ale że
bierze czynny udział w postępie kultu­
ralnym świata. E. N.
Sad doraźny w Lublinie,
Skład Sądo.
W dniu 10 i 11 b. m. przed Sadem
Okręgowym w Lubllułe, jakodorrź.ym
w si^ładzie: przewodniczący wice-pre
zes S. Bokiewicz, sędziowie: B. Osu­
chowski i G. Szałkowicz, sekretarz A.
Koflewski, prokurator B. Przybylski,
bronił z urzędu adwokat E. Z\ 1 ński,
rozpoznawał sprawę Stanisława Załącz
kowskl'go ht 24, mlcszbeńca m. Łuc­
ka oskarżonego z art. 455 p. 12, 49
455 p. K. K.
Akt oskarżenia.
Akt oskarżenia zarzucał, iż Zająca
kowski w dniu 18 lutego br. w Cbeł
mle dokenat aapado w celach raban-
kowycb na dcm Artonleg.) Miszteli.
W re.sła rabunku oskerżosy tasakiem
zadał 3 Imiertalne rany w głowę Lu-
dwh e Bi'bryKowpj 1 równocześ. ie po­
ranił niebezpiecznie w głowę i rękę
Antoniego Misztelę.
Następnie spłoszony oporam domow­
ników zbiegł.
Przebieg rozprawy.
Pcdczes przewodu sądowego oskar­
żony Zejąr-zkowski przyznał się do
zabójstwa Ludwiki B ibrykowej i za­
rzucanych mu przestępstw. Zaprze-
czał^jednak, jakoby uczynił to z chęci
zysku, twierdząc, że zupełnie nie zdaje
sobie sprawy popełnionych czynów 1
nie wie, dlaczego popełnił zbrodnię”.
Po przesłuchaniu świadków, wywo­
dach oskarżenia 1 obrony sąd po na­
radzie wydał
WyroK
mocą którego Stanisław Zajączkow­
ski został skazany na potbswienie
praw stano i karę śmierci przez
rozstrzelanie. Ej.
S P O R T .
Ptzeil ioliio okitip t
l. i-d.
Prace przygotewawcze zostały już
rozpocsęte, regulamin btigu opracowa­
ny, trasa biagu ustilóna. Komisja or-
gzniaacyjna czyni starania, żeby pierw
szy ten bieg okrężny A. Z. S-u wy­
padł jaknajŁpiej.
Regulamin biegu okrężnego o pubar
wędrowny Akademickiego Związku
Sportowego w Lublinie.
1) Bieg okrężny AZS u lubslskiego od
bywa się corocstie w dtiu 3 maja.
2) Bieg jest dostępny dla wszystkich
lekko atletów—csłonków towarzystw i
klubów gimnastyczno' sportowych na
terenie Lab. 0. Z. L. A. ,
8) Bieg zaesyna się i kończy przad
Uniwersytetem Lubelskim.
4) Tisaa bisgu prowadzi przts: Aleje
Racławickie, Krakowskie Pri«dml«śde,
Plac Lskifttaa, ul. Królewską, Zamoj­
ską, Bernardyńską. Namiestnikowską
do zbiegu s ulicą Cmentarną. Lipową,
Aleją Raeławlfiką do Uniwersytetu. Dłu­
gość biegu wyacsl 8400 mts.
5) Zgłoszrnia przyjmuje Sekretariat
AZS u (Lablie, uł. 3 maja 7 m. 4, T. Ja
wcrowski) i prez AZS u p. Sławiński w
Redakcji „Głosu Lubslskiego’ do d >ia
28 kwietnia godi. 19.
6) W pisemnsm zgłoszeniu (nadesła-
nem przez odnośny klub) nslsży wy­
mienić; nazwisko i imię, wiek, dokład­
ny adres i fermę trainingu zawodnika.
Wpisowe wynosi l złp.
7) Wszyscy zawodnicy zgłoszą się
punktuslnis o godz. 14 m. 80 w Uni­
wersytecie, gdzie zostaną poddani o-
głędzin-om lekarskim. Zawodnicy, dopu-
szczesi do błfga, na zasadzie orzecze­
nia lekarikiego, otrzymają numera, u-
ptzsdaio wylosowane, poszem w prze-
pisewyeh kostjuma^h Ukko - atletyez-
nyi;h staną na star«!» w kolejncści nu­
merów. Bieg rozpocznie s;ę o gode. 16
8) Biec naleiy trasą jak w f. 4, pra­
wą stroną jezdni, przyczsm wspołza
wodaików wymijać motna z lewe] strs-
ny bez potrącania i zabiegania drogi.
Zresztą obowiązują przepisy P. Z. S. A.
Prowadzenie jest niedopuszczalne.
9) Ble>gnącym będą towarzyszyć kot-
tielerzy na rowerach, aaofatrzeni
w 6facjdne odsnaki. Kontrolerom przy­
sługuje prawo czynienia napemnień
biegnącym, w razi» prsekroes«nia prze­
pisów, oraz stawianie wniosków pned
Ktmisją Sędziów co do »went. zdys­
kwalifikowania zawodniks; kontrolerom
nie w»lno jechać bliżej, niż o 10 mtr.
ed zawodniks; nie wolno* im również
okrzykami zachęcać zawodników do
szybkiego biegu.
10) Pubar wędrowny zdobywa ten z
zawodników, który w tyra bi«ga pierw­
szy itrs«rwi» piersią taśmę u celownika.
Oprócz tego trzrj pierwsi, przebywają
cy do mety otrzymują żetony pamiąt­
kowe.
11) Sprawę posiadania i przechowy­
wania puharu określi osobny regu
lamin.
Zaleca się wszystklm'biegaczom dłu
godystansowym, stowarzyszonym w
Związkach, Klubach I Tow. Sportowych
na turonie Okręgu LubHskifgo, życzą
cym sobie wifąć udz*e.ł ^ bi* gu Okręt
nym AZS u, by rozpoczęli racjonalny,
systematyczny trening dla oswojenia
się z trudnościami loKalneml trasy.
Z WYDAWNICTW.
.Ukazał się Nr. 14 ,'Wiadomości Li­
terackich". Na j?go tr,*ść składają się
m. in.: sprawozdanie z sensacyjnego
procesu Charlie Chaplina i plagjat
aktorski i nowo-zaprowadzona rubryka
Korespondencji*
Jelnikaml*.
.Wiadomości* z czy
O r I A R T.
Na Dniwarsrtat ŁabeUKl.
— Jarzy Skowroński składa tytułsm kary
mkp 10 miijonów.
Na letoisKo dla młodzieiy szKół irednich.
— Zotja Migdalska składa mkp. 3 miijooy.
RladomeiEl glBldswt.
I
Giełda pieniężna.
(W tysiącach maraK palsKlch).
WARSZAWA 11.4 AW. Dolary Si ZJ. 9350
9300, Dülary Kanad. 8900, fr. sswajc. lojt'
flinty anir. 40325, 40300, liry włos. 414, mllio.'
nówka 1050, 1100, 1075, poiycska 14C00, dclii
rowa 4940, 4930, boay »łots 1350, 1400.
Dswizy: Bslgja 476, 464, 600, Hslsingfars 3i9o
8470, Londyn 40575, 40276, N. York 9350, 930«’
Parjż 557, 545,300, Praga 277750,269160, Sztok',
holm 1645, 1635, Wlsdsń 132. 10, 131, Wł,j«h,*
415,J 1 J1A410, «AA600. 
<
A K C J I
ihi
ii
(w tysiącach aaraK yaisllch).
WÄRSZHWR. 11.4. (Teł. wł.).
I. BaaBawa;
25000
27750-27ÜOO
4150-4)00-4100
1900-1950
500 V 550
8000-8500
1600-1500 Dl
Z4nk Dyskont, w Warszawie
» VIII em. .
« Handlowy W Warszawie
• dla Han, I Prz. w War, .
, Kredytowy w Warszawie .
„ Małopolski w Krakowie .
„ Przemysłowców Polskich
„ Przemysłowy Warszawski
. Polski B. Handl. w Pozn.
„ Polski Przem. we Lwowie
, Powszechn. Kredytowy .
. Tow. Spółdzielczych. . 18500-
„ Wileński Prz. Handl . . 310
, Zachodni. . . - . . 9000-9500-9250 ł**
6 em. 8000-8250 WJ
. Ziemski Kred. we Lwowie — ||(
„ Zjednocz. Złem. Polskich 4750-4500-42501
Z. Sp. Zar. w Poznanin 190CO-20000-1990(1 .
Związków Ziemian . . . 775
II. Chamicsaa, aiaRtryczaa, cuKrawa,
camaatawat
Cerata............................................... 675-700
Sole potas — ki
Srodzisk................................ 2750 |g;i
V em. 2200 łi
KIjewski, Schoitze i S-ka . , . 1300-1275-13MI 1,
Fr. Puls................................................ 1350 I
L. Spless i S y n 3400 Ft
Strem...................................................i 52003-56000 tfl,
W iit..........................................- . 550-525 łji
Zgierz......................................... 13500-14000-13600]''
Elektr. Dąbrów................. 4f00
Elektryczność......................... 65C0 1*'
Polskie Tow. Elektryczne . . . 625-575 , |
Brown Boveri......................... — ,u
Kabel.................................. — ::
Siła I Światła 2150-2050-2075 - \
Chodorów................................... 18500-18000
Czersk 2250-2050-2100 | ;
Cząstocice........................................ 9500-8500-8850 m
Uosławlce.......................................... 4900-5000 «
Michałów........................................... 2250-2050-2150 K
Warsz. Tow. Fabryki Cnkra 16000-13500-14501)“
Fłrley 3 ICO 3300 «
Łd*y........................................................... 480-500 Sd
Ul. Drzewna, aaftawa I mataUrgłcsaa: ii
drzewnego Przemysłu I Handlu. 1600-1800 '1^
Przemysł leśny..................................... 4OOdl
Warsz Tow. Kod. w«,, . 20500-19500-20500 ‘
19500-20000-19500-20250-22500- 2 lCOO-21250 t
Poiska nafta
Folskl Przem. Naft.
icia Nobel
Ili em.
VI
6175-6100
- (t
1550-1900-2100-2000
31500-30250 1
Lenartowicz I 8-cia Rylscy
M. Cegielski.............................
Flitzner.......................
Lilpop, Ran & Loewensłein . . 2400-2300 *
Modrzejowskie Zakłady . . 34000 32000 *
39000-35000-42000-38000 ■
Norbiln, Buch, Werser . 1900-2300-2500
Orihweln Karasiński, . . . 1950-19C0 ■
Ostrowieckie I.—IV em. 39000-35000-36300 j
Warsz. S-ka bud. parowoi. . . 1450-'i350-1375 1
Kakt, KmuRlc. .Pocisk* . . 4000
Roha, Zieliński I S-ka . . . — |
„ IV em. — I
K, Rudzki i S-ka . . . . 6400-6350 1
680C-6600-7000 \
V em. 5700-5800 |
Starachowice 12400-13500 13300 |
Ouja..................................................... _
Ursus I em........................................... 3500
. 111 em............................................. 3350-3250
lielenlewski. 38000
Z] Poi. Fabr. M ................................. 1400
IT. WldKIanalcsa, haadlawa I róina.
Konopie ,
V I VI em. —
1850C0
1575000-1515000
. . 270—290
. . . 4900-5100-5000
680-720-8000
400
10000-10500
350-395
1000-950
1650
Zawiercie. .
.Żyrardów” . .
Beipoi . . .
,L. J. Borkowski” . . . .
H urt...............................................
B-cla Jabłkowscy . . .
Tkanina.........................................
Poiska Centrala Handlowa .
Skóry I Garbniki , . .
Syndykat rolniczy . . .
Trzebinia. . .......................
Herbata . . . . . .
Zach. Tow. dla Handl. I Przem
Polbal...............................................
Polski Loyd...................................
Transp. I Zegl. . . . . . . . 630
VII em. 550-600,.
Ćmielów.................................................... 2700
Haberbusch i Schielle . . 25500-24775
Dźwignia............................................... —
Klucze'. ,. 1300
Korek..................................................... —
Pustelnik............................................... 3900-4100-3976
Granum............................................... 825
Marynin.......................................... —
Warsz. Tow. Oczyszcz. i sprze­
daży spirytusu....................... 7500-7750
7750-7600
Ostrowite.................................... 5750
Tendencja
		

/CZAS_1491c_1924_I_nr102_0005.djvu

			LOB«LSKr 1« kwietela i»m i 6.
w S E J M I E
Posiedzenie Plenarne.
iiffaienle w trzeciem czytania projeKtu Ust. o zabezpieczenia po-
liBi irancasKiej. — Rozpatrywanie poprawek Senata do Ust. o
jiroaie lokatorów. — Przyjęcie w 2 i 3 czytania Ust. o poborze
rocznika 1903.
WAR^^ZAWA. 11.4. (Tcl. wł.). Na pof^yątfru dztslejszfgo posiedzenia Sej-
uchwalono w trzeciem czytaniu projekt Ust. o zabezpieczenia pożyczki
«yinanej przez Polskę od Francji. Irseciwko Ust. wypc^iedskł się pos.
liala (Biatorosin), twltidsąc, ie Jest ona prodoktem dyplomacji tajnej i
Izie aiyta na wzmocnienie militarne Rzeczypospolitej Polskiej. W odpo
,d»l sef*rtnt pos. Zdslethowskl oświadczył, ie rgodule z Ust o pełnomoc-
^afh tfoimułf)wauo sposób użycia tej pożyczki w sposób ogólny a miano-
Se: że będzie ażyta na najpilniejsze wydatki inwestycyjne, które będą
fet Rsąd zj takowe uznane. Z kolei przystąpiono do rozjiaizzenia poprawek
a&kU do Ust. o ochronie lokatorów Dyskusje wywołała tylko pierwsza po-
&ks, misnowicie tr, która wJącza pod ochronę lokatorów, mieszkania
falijne robotników fabrycznych i kopcinisnych. Pos. Andrzej Wierzbicki
^eai, że w mySI tej poprawki korzystaliby z ochrony lokatorów nawet
I robotnicy, którzy z własnej woli przenieśliby się do innego zakłada
hemysłowego. W «-oronie poprawki Senatu wystąpił p« s. Po^iei (N. P. R.).
^r^yięto. Ust o ochronie lokatorów została w ostatecznej re*
ilcji achwalona.
Po utbwaleniu Ust. o ochronie lekat(rów ratyfikowano amowę z Jago-
tufją, dotycją^^ą stosunków praw*ych obu państw i przyjęto w 2 i 3 czy-
uio Ust. o poborze rocznika 1903, kontyngencie rekruta na r. 84 i rezdą*
iiącia mocy Ust., dotychczas obowiązującej o powszechnym obowiązku słażby
ijgkowe) na Górny Śląsk, Spiż I O awę. Ust. p za zezwoleniem na pobór
Itla kontyngent rnkruta na rok 1924 na Itcztę 150 tys. ładzi. Dłuższą dys-
ig|(i wywołał wniosek o wybrania specjalnej komisji dla zbadania stosan-
iff lerwitatowych w Ordynacji Zamoyskich wskDtek których dochodziło
j licznych zatŁigów. Mówcy lewicowi wytaźBli oidnję, iż w tych sprawach
Wt być wydawane wyroki sądowe. Pos. Hawecki (Zw. Lud. Nar.), stwler-
p, !ż fcgsrencja sądowa jest niedopuszczalna i »»proponował, ażeby w rezo-
iji było połffiedzlane, żo komisja wybierze się celem zbadania prsyczyń, któ-
jliowedują, i» regnlscja serwitutów jpostępuje powoli, Jak również skarg lu*
Kśiliaa ogranicsenia praw serwitut Komisja ma rbadsć sprawę przed 1.7 r.
, gi‘yź wiadomo, że Ministerstwo przygotowuje do Ust. «erwłtutowsj no-
jlt G» do Ordynacji Zamoyskiej należy stwierdzić że od roku 18 do 15
wca r b dobrowultie uregul iwano zostały serwituty w 51 wsiach a ilość
&d objętych temu umowami wynosi 2371. Tym dobrowolnym umowom czy-
I jednak przeszkody władze, które ociągają się z cstatisczniem zatwierdzę-
jm tych umów co wynika własaia z utedostitaczaośc i dotychczasowej Ust.
lyjęto wniosek Komisji o wyborse 5 członków dla tej sprawy i badania ko-
Wi prawa badania świadków wglądu do aktów pf.ństwo7:ych, oraz słucha-
I rz«c».o»nawców. Inne wnioski edrłucono U hwalen.o tnkże rezolację wzy-
ląra R>^ąd, aby .niezwłocznie wydeł odnośnym podwładnym organom
oporządzenie przystąpienia z orzęda do przymasowej likwidacji serwi-
itów, ciążących na Ordynacji Zamoyskich. Ttimiu następnego posiedzenia
hi« posłom podany pisemnie.
Z Komisji Spraw Zagranicznych.
Dwie rezolacje w sprawie Kłajpedy.
Przyjazd Ks. flrcyiiiskupa Cieplalia.
lylazd przedstawicieli Rządu do Turmontu.
WARSZAWA. 11.4. (Tel. wł.) Ks. Arcybiskap Cieplak przybył dziś do Rygi.
W niedzielę rano o godz. 8-ej pociągiem pospiesznym przyjedzie do War­
szawy Z ramienia Rząda wyjeżdża do .Tarmonta w cela powitania Ks.
Arcybiskupa Cieplaka, Minister Kolei Żelaznych p. Tyszka oraz przedsta­
wiciele Rady Ministrów i Ministerstwa Oświaty.
Z nad Donu i Wotgi.
Euch powstańczy w gubernli Carycyńshici.
Głód w oUręga DpńsKim.
WARNA. (Rps.). Pasażerowie statków przybyłych % Rostowa nad Donem
komunikują, że w gaberni Caryeyfiskiej nad Wołgą Jaż od 2-ch miesięcy
trwa rach powstańców wśród włościan, który bolszewicy bezskutecznie
usiłują stłumić, ponosząc przytem wielkie straty.
W okręgu Dońskim władze sowieckie w dalszym ciągu rekwlrują
zboże wobec klęski głodowej panującej w Rostowie, Taganrogu, Jekatery*
nodarze i innych miastach. Oddsisły GPU rewidują stanice kozackie w po­
szukiwania ukrytych s&pasów sboża. W okręgach kozackich, sąsiadujących
z gubernią Carycyńską, również daje się zauważyć ruch entisowiecki.
Tmil nmaiiki sleililiia PtiiiM
WARSZAWA 11.4. (T«l. -ęł.). Komisja Spraw Zagranicznych powiięła
rtępnjące rewolucje:
g 1) Komisja wzywa Rząd do niezwłocznego poczynienia kroków celem
Mzpicczenia Polsce tych praw w Kłajpedzie, które wielokrotnie były za-
sczaoe przez Wielkie Mocarstwa, celem zapewn cnia Polsce wolnego i
^ |m*go dostępu do morza.
2| Komisja stwierdza niemożliwość współżycia wypływającego ze
QiBoviska Rządu Litewskiego, który stale głosi, że Litwa jest w stanie
3 z Polską, co uniemożliwia powrót do normalnych stosunków.
!i W imiF-nia podhomlsjł oucryt; ł rezolucje na aosi* dzeolu K omisji poseł
«óskt. WHs(zęła >1« dyskusje, czy rezolucje mają być omawiane na po-
Izeaiu Sejmu, czy też nie. Za omawlaDlem resciucjt przemawiali: pc-s.
Chomlńsk! i Ntedałałkowskl, przeciwko pos. Zamorski, Seyda i Stroń-
■ W glosowania za wnioskiem pos. Dąbskhgo c świadczyło się tylko 6 gło-
■Wniosek ocsywiśde upadł. Reaclucje przyjęto Jednomyślnie.
le zaiązliu Ludoiiiio - KapodowegD.
Intoseh nagły.
ńhiczenie gwałcenia prawa przez^ zwykłych agitatorów Romani-
stycznych jak i posłów sejmowych.
Rakszawa. H.4. (TU. wł.>. Pofłowle Zw. Lud. - Nar. wnieśli dslś do
PU wchg|-k rcgły, wzywający Rząd do energicznego czuwania nad tern,
**7*tkie władze tak administracyjne, jak i sądowe bezwzględnie ko-
1 2 przepisów prawa celem uniemożliwienie komunistom gwałcenia
^ stosunku do zwykłych agitatorów jak i posłów sej-
Zmiana ustroju plenlgznEgo.
trniekt razporządzenia Frzzydenta Rzpiiltl.
Zksady przekazania P. K. K. P. Bankowi Polskiemu.
11.4. (A. W). Wczoraj opracowany »ostał projekt rozpo-
' «>a Prezydenta Rzeczypospolitej w sprawie zmiany ustroju pienięż-
p*®orzą.>zenł« to reguluje kwestję walutową w związku z otwarciem
ło ukazBĆ w tycn dniach. Zasady
cania P. K. K P Bankowi Polskiemu zostały przez wyżej wspomnia-
J'“^*Ai«go) oraz podatków od na-
byola nUrnahomośai i ad ubazplaazań na Gór­
nym Śląsku.
Pobór pierwszej raty podatku mająt­
kowego.
WARSZAWA 11.4. Rada Ministrów zaprsbo-
wała projskt rosporządzsnia o poborzs I sj
raty podatku majątkowego. Ta pisrwsza rata,
płatna w ezasla od 10 «zarwea do 10 Itpea,
ma stanowić Vs szęśą uekwalonago przoz
Ssjm podatkn raająthowago w sumls 1 mlljar
da łi. zł, t. J. 16Ö.6 mtlj. fr. zł. Bądzia to Ja-
dnoezsśnlo połowa ts] suuy. Jaka pobrana ma
być w eiągu r. b.
Poblsrana w lutym i marcu zaliczka od rol­
nictwa, przemysłu i handlu potracona b(dzic
dopiero z drugiej raty tegorocznej, której
wpłata wyznaczone będzie na listopad i gru-
d^eń.
Porady skarb owo.
WARSZAWA 11.4. (Tal. wł.). W celu odcią-
ienla Izb Skarbowych i innych urzędów pań­
stwowych w sprawach podatkowych oraz w
celu depomcżenia osobom, i rmom i instytu­
cjom w nalaiytłj organizacji ksiągawości przy
zastosowaniu przepisów o podatkach, T wo
Przyjaciół Skarbu zorganizowsło biuro porady
prawnej i podatąowo - buehaiteryjnej przy
współddslals prawników fachowców i buchał-
tcra-ekspeita. ,
Po informacje z działu buchalteryjnego na-
Iciy zwracać się (Rymarska 3 pok 109) w
środy i soboty od godc. 1-eJ, zaś w sprawaeh
prawne-skarbowych codziennie między 2—3 1
w soboty od godz 1-sJ.
Porady są udzitlanc bezpłatnie. Życzący Je­
dnak mngą składać ofiary na Saarb Narodo­
wy lub Towarzystwo. Pstenei prowincjonalni
mogą się zwracaą po porady listownie.
Giełda zhoźowa.
(W nzUjoaach MKp.)
WARSZAWA. 1.14. (TeL wł.).
Otręby pszenne — 15000.
Żyto kongresowa 116 f. -— 21500.
Żyto kongr. lir f, .gwar.fr. Warszawa 24500
Pszenica pozn. 126 f. gwarntowana — 42000-
Jęczmień kongresowy na kaszę — 23500.
Tendencja słaba obroty małe.
Usiloaisiel peHlysuii.
Dn. 10 b. m. wieczorem p. Minister
Przemysłu i Handlu inż. Kiedroń udał
się w towarzystwie p. Dyrektora Depar­
tamentu Przemysłowego inż Dąbrow­
skiego do Łodzi, celem bliższego zet­
kniecie się z przemysłem łódzkim i ze
sferami przemysłowemi.
Dn. 8 b. m. rozpoczęły się obrady sy­
nodu biskupów cerkwi prawosławnej w
Polsce pod przewodnictwem metropolity
Dyonizego i z udziałem arcybiskupa Te*
odozego i biskupów Aleksandra i Alek­
sego. Sesja synodu potrwa około tygod­
nia. Rozpatrywany jest szereg ważnych
spraw, dotyczących cerkwi prawosławnej
w Polsce-
Minister Kolei Żelaznych poruczył kie­
rownictwo Dyrekcji Stanisławowskiej dy­
rektorowi wydziału drogowego Dyrekcji
Radomskiej, inż. Juljanowi Staszew­
skiemu.
Pełnomocnik Rządu Polskiego do ro­
kowań polsko niemieckich dr. Prądzyński
bawi od kiiku dni w Berlinie w celu
kontynuowania rokowań w sprawie ar­
chiwów i rent inwalidzkich oraz w celu
spisania prctokulu, mającego być pod­
stawą do rokowań przy udziale prof.
Kackenbecka w sprawie nabywania oby­
watelstwa w myśi artykułów 3 i 4 trak­
tatu o mniejszościach.
Zgodnie ze statutem Banku Polskiego
Prezes Komitetu OrganizScyjnego i Rady
Nadzorczej p. Karpiński złożył wczoraj
w Belwederze uroczyste ślubowania.
Kurs waloryzacyjny
iranba złotego.
WARSZAWA. 11.4 (Tel. yrłss.) Kuw
wslnrysacyjny franka złotego na dzień
18.IV. wynosi:
1.800.000 mK.
Walały lagranlBsat.
CHełda warttawalta w dn. 11.4. (Tel. «Lj.
(epraedai).
Relar
VuBt szterllua.
FroBk frauc.
frank eswąje
Marka aiein.
9250.000
40 075 000
542 600
1.627
		

/CZAS_1491c_1924_I_nr102_0006.djvu

			.«ttŁOB LUBEliSKI' 12 kirł«Mt
NIEZRÓWNANA
cSxU ót0UM
Sprzedaż we wszyttkich większych sklepach kolonjalnych
I restauracjach Rzsczypespolitej Polskiej. lOns—uof
lojikswa Sptlilzleliia Ob. Hiriiii h IL« Ulliile,
piszDkülK rutynowailigo buckalttra
działo handiowego na samodzieine stanowisko.
Reflektanci zechcą złożyć oferty zakopertowane, z podaniem
warunków, przebiegiem życia, odpisy świadectw i referencji
na ręce Dyrekcji Spółdzielni ui. Szpitaina >h 7. do dnia I.
maja 1924 roku. 35x2—1416
Oferty nieuwzględnione zostaną zwrócone.
„PySZC ZE 6UMQNE“
uioiiöw wIideDsklcb i Diemletkltli pierwizorzidDii \Mi\
POLECA PD CENACH KONKDRENCTJNTCHi
I. BORN STEIN
KATOWICE. UL. 3-ge MAJA 19. 3:x2-1160
Wezwanie.
Zgodnie k Runktem A i 5 art. 8A pnepltów o
Kikołach elementernych w Królestwie Polakiem (Di.
ÜM. Dep. Wy*. Rei. i Ośw. Publ. M 1) 1917 y. —
decydowanie wniosków w spiawie etwlefania sikói
powsiechnycb, a tak2e wydawania koncesji na ot
wleianie szkól elementapuych pryw&tnyeh naleiy de
kompetencji Rady Szkolnej Okręgowej.
W myśl powołanych pnepUów Rida Szkolna
m. Lublina pnapiowadza obecnie lejestyacjf zakła­
dów naukowych, o których mowa powyiej, a to w
celu ujęcia Ich w stałą ewidencję.
Komunikując o powyźszem do wladomrjcl Ra­
da Szkolna wzywa wszystkich właścicieli szkół ale
mentalnych prywatnych bez różnicy wyznania, znaj­
dujących się na terenie m. Lublina, aby w nlepiie-
kraczalnym tsrminla do dnia 1 maja r.b. wystąpili
do Rady Szkolnej (Magistrat, pokój iM 11) o wyda­
nie Im koncesji na prowadzenie zakładów, dołączi-
ląc Jednocześnie do odnośnego podania dane wed­
ług poniższego kwestjoaarjuszat Imię i nazwisko
właściciela szkoły, adres lokalu szkolnego, imię 1
nazwisko ł kwalifikacje naukowe kierownika 1 per­
sonelu pedagogicznego, odpis lokalu szkolnego, Ucz-
ba dzieci według wieku, płci, wyznania i klas.
Pozatem należy podać odkąd Istnieje szkoła 1 na
zasadzie czyjego pozwolenia, a uzyskaną koncesję
dołączyć w oryginale.
Wezwanie niniejsze dotyczy właścicieli szkół
tak koncesjonowanych Jako też lankcjonnjących 1
bez koncesji.
Na przyszłość osoby, mające zamiar otworzyć
szkoły powinny zwracać się do Biura Rady Szkol­
nej Okręgowej z prośbą o wydanie koncesji 1 przed­
stawiając dane treści wyżej wskazanej.
Niewykonanie niniejszego rozporządzenia przez
zainteresowanych, pociągnie za sobą odpewledzlal
ność z art. 290 1 291 U. K. Jak również zamknięcie
zakładu prowadzonego bez właściwego zezwolenia.
160x2—1439 Rada Szkolna m. Lublina.
Lnblln, d. Z kwietnia 1924 r.
«0x2-1447
Starosta Lubelski
L: 8020/IL
OGŁOSZENIE.
Stosownie do ze rządzenia Pana Wojewody
L: 1055/VII z dnia 27/111 b. r. odbędzie się w dniu
14 kwietnia b. r. po czątek o godzinie ll-ej docbo
dzenle Komisyjne celem orzeczenia, czy dopuszczal­
ne Jest urządzenie młyna motorowego na posesji
Sz. Zygelwaksa przy ul Foksal IM 5 róg Z&bieJ w
Lublinie (przy moście na Bystrzycy).
Powyższe podaję do wiadomości zainteresowa­
nych osób zaznaczając, Iż wszelkie sprzeciwy w
sprawie projektowanega młyna składać należy pl
semnle do dala 12 b. m. w Starostwie (pokój H h),
względnie w dniu dochodzenia na ręce Przewodni
czącego Komisji. Starosta: (—) A Krauze.
Halka
Chypre
Pflilailii im\nm
Róia PolaKa
wjRviatM trwał« e«rłnmr
Pudry Mlaflor i Maryla
hrgleBlczn«-Bied«.tncegaIae.
Praertryega si. pned malow.rtoidowun fcilayłil»et.itil.
Henryk Żak w foznaHln
Fabryka P«pfum I Kosmetyków.
Telel. Nr. 6.
W PRIEMYSLU
PiRC Ciaclciego I. 3. Telef. Nr. 6.
= POLECA: EE
•Clark — Harland — Trójka
TOoiS—lOdl
Nici wszelkiego rodzaju — — loooyds, öOOyds, 200yd«.
Bawełnę do szydełkowania, do wyszywania, do pończoch we wszystkich kolo­
rach. Jedwab do szycia. Tasiemki do bielizny, do buclisów. Koronki nlciane.
Szelki. Gumy na podwiązki. Gumki wązkle. Pończochy. Skarpety. Rękawiczki.
Bielizna dziecinna Jak: ktftaniciki, czapeczki 1 t. p.
NA ŻĄDANIE WTSTEAMT CENNIKI! SPRZEDAŻ TTLKO HURTOWA!
Zlecenia zamiejscowe usKuteczniamy odwrotną pocztą!
Firm a Z. MAJEWSKA
Lublin, KraKowiKie - Przedmieście Nr. 52
—— — POLECA: ■
Mx3—lUi
WÓZKI dziecięce, WÓZKI lalkowe, ROWERY, DREZYNY, KONIE
skórzane, JAJKA wielkanocne i inne zabawki na sezon letni
= ORAZ KONFEKCJĘ DZIECIĘCĄ W WIELKIM WYBORZE. —
Rin I U li.
RryczKi, Powoiy gpiJ
MM z»kł.d powojoyry, Pj,,
Błowk 1« Cbętlński, ««n.
kuraneyjne.
WI OS EN NE P R O M I E N I E
słonaem* wpijwtją ujemni« n» e«rę, dl«t«ge też nelsży dbeć
« nią więcej w tej porze roku, niż kiedrindiiej. Jedynym
środkieis, który labeipicezy obUeza Wasze od piegów, plam,
zmarszeiek i t. p. braków jest odmładzający Krem
R A O i U l H - L E H O I R 7 2
który przywraea miodcieńezy wygląd i nieskaiitelną delika­
tność. Raejonalnem uzupełnieniem kuracji cery jest
„liwijcankle sirikie ziełi"
(z kogutkiem)
znakomicie nłatwlają fnnkcje
ORGANÓW TRAWIENIA
Idealny środek przy zaparciach.
Sprzedają Rpteki! Słdady Apteczne
L—I801- F ________ 20x1—741
PUDER RADIUM-LENOIR 72.
absolutnie nieszkodliwy, najsubtelniejszy i najdelikatniejszy
L-2002P. ze wszystkich znanyeh pudrów. b0z2—1302
Do nabyeia w skł. apt.: 1) MaglersKiego I S-Ka, RadecRI.go,
Zawadzkiego, L. KsięiycKiego, Banasiewicza, ,Irls” I Innych.
PRZETARG.
Kierownictwo RsJonu laż. 1 Sap. Dęblin ogła­
sza przetarg na roboty asenizacyjne w garnizonie
Puławy.
Ubiegający się o wykonanie powyższych robśt
mogą przejrzeć warunki prz&targu 1 zasięgnąć bliż­
szych informacji w Kierownictwie Rijonu Iiż, 1 Sap.
Dęblin zodilennle za wyjątkiem dni świątecznych
od godz. 11-cJ do 2-ej po południu. Cytadela, budy­
nek Nr. 61.
Ceny należy podawać w złotych polskich od
Jednego metra sześciennego.
Oferty winny być należycie ostemplowane 1
opatrzone pieczęcią lakową.
Do tferty winien byś dołączony kwit na zło-
żanle wadjum w Kasie Skarbowej w wysokości
800 zło.
Oferty należy składać do dnia 29 kwietnia br.
ds godziny 12 ej, w którym to dniu o godzinie is ej
nasUipl otwarcie efart.
Kierownik Rejonu
(—) S. Filipowski
90x2—1452 ppnłk. inżynier.
iRrii lo stliUi giiil
Komitet Odbudowy Kościoła Parffjalnego we
Włodawie oddaje w przedsiębiorstwo remont tageż
kościoła.
Roboty bardzo poważne.
Reflektancl na wzięcie przedsiębiorstwa megą
przejrzeć warunki robót osobiście w kancelarji pa­
rafialnej we Włodawie, dokąd również należy skła­
dać oferty pisemne.
Oferty tylko bardzo poważne będą brane pod
uwagę. Praewodnirząey Komitatu
66x2—1468 Wielanotoiii.
Palta 6umo»e
oraz geharSinewe
W WIBLKIM WYBORZE
Francuskiej Firmy
- - DomlnikaAska S m. 11. - •
25x1—1*63
OGŁOSZENIA
do WBiyetkish geset
iDlieisklil I ziQlijsEiwyiii
zeUtwin 8oxi—io77
Biuro „REKLAMA“
Lablln, Kodoluszkl 8, tei. 360
Drobno ogloazenla.
nali I mci.
B
uchalter - hllanelsta eamo
diielny i korespondent vłe-
dający oboymi językami w sło­
wie 1 piśmie, długoletnia prak­
tyka w pierWBZoriędnyeh llr-
mach, zmieniając miejsee po­
szukuje posady tu lub na wy-
jaz. Bnchklterja kupieeka, prze­
mysłowa i rolna. Refereneje
poważne. Zgłoszenia przyjmuje
Administraeja nOłosu” sub
„Rutyn#.* 1319
K
awaler z wyksittłoeniem
średnim i ukończeniem bn-
ehalterjt poszukuje od zaraz
posady, pomocnika, albo teł
wstąpi na praktykę hśną. Zgło­
szenia Adm. »OłoBU Lub*.
1450
Vancellsta, piszący na ma-
M szinle, w wieku średnim,
wymagań skromnyeh, utrzy-
mująey matkę 1 znajdujący się
w bardzo eiężnieh warunkach
miterjalnyeh, poszukuje pracy
Rtfereneje poważne. Ul. Cicha
NI 7 m. 10. 1444
G
azety duże na pudy, |
spraedaje: Biuro „Reki
Kościuszki 8.
f|npi« parę młodyeh *
m nowych koni. Wl»do3
skierować Początkowska i]
7.
TTrządzenIe młyńskie <
V ery. elewatery s ekn
jedna para kamieni kog
nyeh do sprzedania wladoi
fabryka stolarska .Jawor’
blin. Dolna P. Ifarjl 21,
iitoBi mfl. I
Bsaei
P
arcele 10 -30morfeTei
dam niedrogo Keśeiiu
m. 2.
Cprzedam dom muraw
aJ ogrodem przy staejl i
bartowie z wolnem mli
niem, taniej sprzedam, i
na Oracle Poizta Zótkl
OłtuBzewski.
Z
pewedn zmiany ial
jest 2 sklepy do sprii
sklep spożywezo-galank
i jatka z warsztatem
sklm Wiadomość: Byehi
N 86.
Inimnii niaD
HonfeKcJa damska i i
Ut żakiety, psńssoeky, 1
wybór bielizny, trykoUig
lanterja skórzana, perfi
oraz brzytwy i yiUtil.
dai za gotówKę I na ra
nzątkowska 1 (dawniej
faktura).
1|osznKnje mletakaaii
U pokoje z kuchnią w i
punkcie. Warunki do oi
nla. Zgłoszenia do Adml
cji .Głusn* pod „OroM
nrzyjmaje froterkę
M zaciąganie tafcewyel
szezanie mebli i Innyeh
miotów.'Wiadomość w
p. Pedsiadłowskiego rót
toduskiej i Krakowsk.’
mi«ś«ia 2.
nośczochy wielki wyl
* tanielj 801sprzedaje Sil
sklep galanteryjny Kai
kowska róg Okopowej.
r
zez złcśś spalono m!
ppjąee dokumenty:
I
wojskową, wydaną pr»
U. Zamość, kwaliflkai]
O. G, Brzesś n/B. na pt
ziemi legitymację z
oraz legitymaeję orderu,,
Józef Pedorowiez, g(
fiończa, p. Kraśniczyn 1
S
nteryny duże, zneil
dne i suche, nadaji
na warsztat lub skład u
wynajęcia. Wladomośś|i^
czna 3 nowy dom.
TTnlewalnla
V iKsiaśeezka
się zi|
ksiąśeez ę wojsko
meniuka Kondrata,
przez P. K. U. Kowel.
9gnblone tymez. zaś«
SC nie demobiUzaeyjo'
dane przez Komp. Si
D. 0. K. JA II na linl
Danielak, rocznik 1889
a
9gnbiono książeczkę
Mt wą, wydaną przez F
Lublin, świadectwo pr><
we IV kategorji, wydani
Izbę Skarbową w Labil» ~
kwity podatkowe, wszj»
imię łfarelna BłasiO
Wólki Abramowskiej.
ropieraimy
onBmysl i bai
polski.
Redkhtof RofflWB śissKi. Drak. .Głosn Labelsklsgo”- ol. T. Koścłaszkl 71 lo. Zk wydawnictwo Ja»