/CZAS_516c_1927_nr16_0001.djvu

			№ 16 Włodawa, 15 Sierpnia 1927 r. R6k V
Prenumerata:
miesięcznie 80 gr
kwartalnie 2.50 gr
rocznie 10 zł.
numer pojed. 40 gr OKGÄN SAMOBZĄDOWO - SPOŁECZNY.
Wychodzi 1 i 15 każdego miesiąca.
Ceny ogłoszeń
za tekstenc
cała strona— zł. 6o
pół „ — zł, 35
ćwierć,, —zł. iO
drobne ogłoszenie
za wyraz — 10 gr,
najmniejsze ogłoszę-
nie 1 zł 50 gr.
Adres Redakcji i Administracji: Sejmik Powiatowy we Włodawie.
lileliezpiecilie obliup.
Jak wiemy powiat włodawski zamieszkany
jest nietylko przez ludność rdzennie polską, ale
przez znaczny procent mniejszości narodowych.
A odsetek tych mniejszości jest dosyć duży, gdyż
w miastach stanowią większość żydzi, a w pięciu
gminach prawosławni.
Prócz tego w powiecie zamieszkuje znaczny
procent Niemców.
W Państwie rozwijającem się w normalnych
warunkach, mniejszy lub większy odsetek oby­
wateli innego wyznania nie przedstawia niebezpie­
czeństwa, gdyż obywatele ci są usposobieni lojal­
nie wobec własnego Państwa i Rządu i często­
kroć tworzą znakomitą siłę państwowotwórczą.
Niema bowiem prawie państwa, w którem
nie zamieszkiwaliby obywatele nietylko różnych
wyznań, ale różnych narodowości. Belgja ma
Flamandów i Walonów, Szwajcarja Francuzów i
Niegiców, Czechosłowacja Niemców i Słowaków,
Rumunja Węgrów i Polaków, Niemcy Polaków
i t. d.
Jednak te wszystkie mniejszości narodowe
nie są siłą destrukcyjną w stosunku do Państwa,
które zamieszkują.
Wybory sejmowe w 1922 r. wykazały, iżt. zw.
mniejszości potrafiły pomimo rozbieżności inte­
resów ekonomicznych, zjednoczyć się i wytworzyć
wspólny blok wyborczy.
Przecież dzięki takiemu blokowi, wybrany
został posłem z naszego okręgu wyborczego Ma­
kówka.
Jeżeli chodzi o działalność w kierunku sepa­
rowania się mniejszości narodowościowych na
terenie naszego powiatu, to musimy zaznaczyć,
iż najwięcej lojalności w stosunku do Państwa
okazują Niemcy. Pomimo ich uświadomienia na­
rodowego, jeżeli chodzi o pracę samorządową
czy kulturalną, lub ekonomiczną, zazwyczaj po­
trafią razem iść z ludnością rdzennie polską i
zdaje się dotychczas pomiędzy obu narodowościa­
mi nie przyszło do żadnych tarć.
Innej taktyki trzymają się żydzi. Posiadając
bezwzględną większość w miastach, pragną mieć
decydujący wpływ zwłaszcza na gospodarkę miej-
Fomimo różnych organizacji politycznych a
nawet walk pomiędzy temi w razie potrzeby do­
skonale potrafią się zjednoczyć, gdy chodzi o
wspólną sprawę. Wykazały to wybory swego cza­
su do Rady Miejskiej we Włodawie oraz obecne
wybory Magistratu w Parczewie.
O ile jednak idzie o gospodarkę miejskąi
gdyż o taką żydom najwięcej chodzi, to ludność
polska może wchodzić z nimi w kompromisy,
które bezstronnie należy przyznać, iż ze strony
żydów są zazwyczaj dotrzymywane.
Wręcz odmienne stanowisko na terenie na­
szego powiatu zajmuje ludność prawosławna.
Pomimo iż starsi gospodarze ruscy często­
kroć uznają potrzebę współpracy w organizacjach
czy to ekonomicznych czy to samorządowych z
przedstawicielami ludności polskiej, to jednak
ludność prawosławna jest pod przemożnym wpły­
wem młodzieży zorganizowanej w organizacjach
aRidnej Chaty* założonych prawie we wszystkich
wioskach zamieszkałych przez ludność prawo­
sławną. Liczba ^Ridnych Chat“ w naszym powie­
cie coraz bardziej wzrasta i pod tym względem
powiat Włodawski wziął rekord pomiędzy powia­
tami przedbuża.
Cóż to są te „Ridne Chaty“ Według statutu
są to niewinne organizacje oświatowo filantropij­
ne do których wolno należeć tylko obywatelom
narodowości rusińskiej, zamieszkałym na terenie
Województwa lubelskiego.
Obserwując jednak działalność „Ridnych
Chat* dojdziemy do wniosku, iż to są organizacje
mniej filantropijno-oświatowe, ale za to bardzo
polityczne. I zresztą nic dziwnego, gdyż »Ridne
Chaty* zostały założone w znacznej części przez
posła Makówkę, członka stronnictwa politycznego
Siei Roba.
Według zaś Siel-Roba ziemie Podlasia są
Zachodnią Ukrainą, tylko niesprawiedliwością
losu okupowane przez polaków. Jako organizacja
polityczna o tendencjach nawskroś radykalnych,
Siel-Rob uważający nacjonalistyczne organizacje
ukraińskie za burżuazyjne, dąży do przewrotu
społecznego, zajmuje w stosunku do każdego
rządu stanowisko nieprzejednane, wyszydza każde
poczynanie rządu w stosunku do mniejszości na­
rodowych oraz usposabia społeczeństwo ruskie
bardzo przychylnie do rządów sowieckich. 2e
sympatje bardzo żywe istnieją wśród
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0002.djvu

			2 Z I E M I A w ł o d a W s k a M 16
Siei- Roba dla Sowdepji, to świadczy o tem agi­
tacja Siei Roba za jednaniem Polaków dla roz­
wiązanego przez władze polskie stronnictwa ko­
munistycznego Niezależnej Partji Chłopskiej.
Nic dziwnego, iż wychowywana w tym dn-
chu w „Ridnych Chatach“ młodzież ruska nie
chce współpracy nawet w instytucjach samorzą­
dowych i »ekonomicznych z ludnością polską.
Widomy przykład tego wrogiego nastroju dla
Polaków mieliśmy przy wyborach Rady Gminnej
w Sobiborze.
Gdy na zebraniu gminnem prawosławni po­
czuli się w większości nie wybrali do Rady gmin­
nej ani jednego Polaka chociaż w gminie Sobibór
ludności polskiej jest około 3o proc. Jakież inne
było stanowisko Polaków przy wyborach w Dę-
bowej-Kłodzie, gminie o bezwzględnej większości
polskiej, gdzie sami polacy wychodząc z poczucia
sprawiedliwości głosowali na ukraińców do Rady
Gminnej.
Z powyższego widać iż w powiecie włodaw-
skim mamy bardzo silnie zorganizowane mniej­
szości narodowe, które pomimo tarć wewnętrz­
nych w pewnych chwilach potrafią się należycie
zjednoczyć.
Zdawałoby się, iż jako odpowiedź na to ży­
wioł polski, gdy chodzi o obronę polskiego stanu
posiadania, powinien dążyć do stworzenia zwar­
tego narodowego frontu.
Tymczasem jeżeli obserwujemy objawy na­
szego życia społecznego tego nie widzimy.
Ludność polska widocznie nie odczuwa po­
trzeby w pewnych wypadkach zjednoczenia się,
Byliśmy niedawno świadkami jak w Parcze­
wie, z powodu osobistych animozji, Polacy przy
wyborach do Rady Miejskiej wzajemnie zwalczali
się a skutek tej walki było opanowanie gospo­
darki miejskiej przez żywioł niepolski i strata
narodowego stanu posiadania
Widzieliśmy w Hańsku wybory do Rady
gminnej i na wójta, gdzie znowu z powodu walki
pomiędzy wyborcami Polakami stanowisko za­
stępcy wójta, obsadzone zostało, ze względu na
interes narodowy, nieodpowiednią jednostką.
Byliśmy świadkami, gdy w gminie Wyryki z
powodu braku orientacji wśród ludności polskiej
wybory do Rady odbyły się z uszczupleniem pol­
skiego stanu posiadania.
Niech czytelnik nie myśli, iż piszący te sło­
wa jest skrajnym szowinistą, pragnącym widzieć
czy to w Radach gminnych czy Sejmiku czy
w Sejmie tylko Polaków. Bynajmniej! Wiemy, że
Konstytucja daje równe prawa obywatelom róż
nej narodowości i różnego wyznania, ale my Po­
lacy, którzy przez setki lat byliśmy pozbawieni
niepodległości mamy chyba prawo wymagać, aby
przedstawiciele ludności czy w instytucjach usta­
wodawczych czy w samorządowych byli lojalnie
do Państwa usposobieni.
Nie wyjątkowymi prawami, ale solidarnością
narodową winniśmy niedopuszczać do uszczup­
lenia polskiego stanu posiadania na ziemiach
Podlasia i Chełmszczyzny, którą inni cynicznie
nazywają Zachodnią Ukrainą.
W powiatach o jednolitej ludności polskiej
możemy pozwolić sobie na walkę stronnictw. Ten
piastowiec, wyzwoleniec czy brylowiec w spra­
wach ogólno-państwowych zawsze dojdę do po­
rozumienia, ale w powiatach o znacznym odsetku
mniejszości narodowych Polacy nawet przeko­
nania polityczne muszą podporządkowywać pol­
skiej racji stanu.
Przypomnijmy sobie wybory do Dumy Ro­
syjskiej z naszego okręgu wyborczego. Pomimo
teroru ze strony administracji rosyjskiej, pomimo
usilnej agitacji ze strony popów — jednak potra­
filiśmy wybrać posła Polaka. A dla czego?
Dlatego, że szliśmy wszyscy razem karnie
*i solidarnie. A jakżeż odbyły się wybory do Sej­
mu w 1922 r. w naszym okręgu wyborczym.
Mniejszości szły zwartym frontem a myśmy
rozbili się na szereg partji. I cóż za rezultat?
Na Przedbużu z powodu braku jedności i zro­
zumienia interesu narodowego wśród Polaków
wybrano do Sejmu 6 posłów ukraińskich, z któ­
rych połowa przeszła do komunistów i jawnie
zwalcza nasz ustrój państwowy. Przysłowie mówi
„mądry Polak po szkodzie“ ale do nas widocz­
nie to przysłowie się nie stosuje, gdyż i teraz
nie nabyliśmy tej mądrości.
Lecz niechciałbym być źle zrozumianym, że
piszę w myśl rzuconego hasła przez niektórych
ludzi, które brzmi „Precz z parafjami! Bezpar­
tyjni łączcie się".
1 to hasło jest nieszczere.
Każdy z nas jasno sobie z tego zdaje spra­
wę, iż w społeczeństwie są różne zapatrywania
i dążenia i jako tego wyraz muszą istnieć różne
stronnictwa polityczne, ale chodzi o to, aby
przedstawiciele tych stronnictw potrafili w pew­
nych chwilach, gdy chodzi o podporządkowa­
nie spraw partyjnych interesowi państwowemu
czy narodowemu zrozumieć, i zwalczać się zwła­
szcza na pewnych terenach nie należy. Wybory
do ciał samorządowych wykazały, iż nie zawsze
potrafimy się należycie zjednoczyć dla bronienia
polskiego stanu posiadania.
Jest to dla nas ostrzeżeniem.
Błędu tego nie wolno nam powtarzać przy
wyborach sejmowych.
Niech na te niebezpieczne objawy zwrócą
uwagę ludzie, którym sprawa polska leży na
sercu.
Jeżeli zaś chodzi o ludność prawosławną, to
niechaj wie, że Polacy zawsze z nią pójdą ręka
w rękę o ile będą mieli pewnik, iż przedstawi­
ciele tejże w stosunku do Rzeczypospolitej za­
chowują się lojalnie i będą pragnęli Jej wzmoc­
nienia nie zaś osłabienia. J. h.
Spniwiiilzei ШШ i i ШШKodeńskiej.
Minęło 62 lata, kiedy usunięto z Kodnia
obiaz Matki Boskiej, słynący cudami. D. 2 sierp­
nia 1876 r. wskutek i ozkazu carskiego obraz
Najśw. Marji Panny wraz z wotami i relikwiami
przewieziono do Częstochowy, na Jasną Górę.
Minęło lat 62,i potęga carska zniknęła,
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0003.djvu

			Ks 16 Z I E M I A W L O D A W S K A
zy moskiewskie pierzchły, natomiast zatryumfo­
wał Kościół, bo On potężniejszy nad wszystkie
potęgi ludzkie, „bo bramy piekielne nie zwy­
ciężą Go“
Z chwilą usunięcia obrazu MB. Kodeńskiej
— odebrano Kościołowi i świątynią w Kodniu
i zamieniono ją na cerkiew prawosławną. — Zda­
wało się, że potęga wrogów zniweczyła wszystko,
co katolickie i polskie. I długie, długie lata pod
tym pręgierzem niewoli cierpieć musiał polak —
katolik,
Ale, że wszystko w ręku Bożem, i tu wi­
dzimy kierunek Boży, ku naprawie losu wiernego
Mu ludu; bo oto w 1905 r. ten s m dom carski,
co gnębił katolików podpisuje dekret, mocą któ­
rego. wszyscy mogą wyznawać tę wiarę, jaką
wyznawać chcieli. A więc i Kodeń odetchnął. Ci
którym kościół zabrali i do cerkwi pchali, od tej
chwili starali się, by dla siebie świątynię mieć mogli.
Odzyskać świątynię dawną bardzo trudno. Toteż
chwilowo zadowolnili się kaplicą na cmentarzu
grzebalnym i zwiększając ją przybudówką w mej
właśnie modlili się do Pana, oczekując dalsze­
go zmiłowania.
I tak pokładając nadzieję w Panu, doczekali
sią nadwyraz radosnej chwili.
Kiedy po wojnie wznowioną została djecezja
podlaska, a kierownikiem jej został Najdostojniej­
szy Arcypasterz JE. Ksiądz Biskup Henryk Przeź.
dziecki, ciągle zabiegał i myślał, by obraz Matki
Boskiej Kodeńskiej sprowadzić na ziemię Pod­
laską, by znowu ze swego Kodeńskiego tronu
Najświętrza Pani panowała cierpiącemu za wiarę
ludowi.
Starania Najdostojnieszego Arcypasterza
zostały uwieńczone pomyślnym skutkiem bo oto
obraz Najświętszej Pani jest już w drodze do po­
przedniego Jej tronu — do Kodnia.
D. 18 Sierpnia wyruszy on z Siedlec, dokąd
został sprowadzony z Częstochowy.
Porządek uroczystego pochodu będzie na­
stępujący.
18 sierpnia 10 g. rano w^yjście z Katedry do
kościoła Sw. Stanisława w Zbuczynie.
19 — 10 rano, wyjście ze Zbuczyna do ko­
ścioła Wniebowzięcia N. M. P. w Krzesku.
20 — 10 rano, wyjście z Krzeska do kościoła
Sw, Mikołaja w Międzyrzeczu.
21 sierpnia, 22 i 23 nabożeństwa w Między­
rzeczu.
24 —8 rano, wyjście do Kośc. Nar. N. M. P.
w Białej
25 — 26 — 27 nabożeństwa i nauki w
Białej.
28 —10 rano, wyjście do Kośc. Przemienienia
Pańskiego w Horbowie.
29 — 8 rano wyjście do Kośc. Trójcy Przen, w
Terespolu.
30 — 31 — nabożeństwa i nauki w Te­
respolu.
1 września 9 rano przeniesienie Obrazu do
Świątyni obrz. Wsch. Słow. w Terespolu i o godz,
4 po południu powrót do Kośc. Trójcy Przen.
2 — nabożeństwo i nauki w tym kościele
3 — 9 rano wyjście i przybycie do Kodnia.
4 — 10 rano procesją do Kośc, Sw. Anny w
Kodniu; o ibej uroczysta suma.
W czasie tego pochodu wszędzie będzie
udzielany Sakrament Bierzmowania,
Do tej uroczystej chwili przyłącza się
też Dekanat Włodawski i organizuje kom­
panie ze wszystkich tego dekanatu parafji..
Poźądanem jest, aby w każdej parafji był w
procesji krzyż, a niosący go był w stroju ;ludo-
wym miejscow’ego typu — oraz 2 chorągwie
i bodaj jeden feretron. Wszyscy niosący te apa­
raty kościelne w strojach ludowych — wskazać
Matuchnie Najświętszej, że myśmy nie z innej
ziemi, tylko z tej samej podlaskiej, na której za
wiarę cierpieli ojcowie i dziadowie nasi.
Procesje parafjalne dążyć będą do Włoda­
wy na piątek rano tj. 2 września.
D. 2 września o lo zrana wyruszy procesja
z Włodawy do Różanki.
o godz, 1 ppł. z Różanki do Hanny, po dro­
dze przyłączy się procesja z Dołhobród.
o godz, 6 ppł. z Hanny do Sławatycz,
W Sławatyczach spowiedź ogólna, aby ułat­
wić pielgrzymom przystępowanie do Komunji
Sw. i Bierzmowania w Kodnju. — Wsżyscy sta­
rać się winni u siebie w parafji lub w drodze
prz stąpić do Sakramentu pokuty, by w Kodniu
nie trudzić kapłanów.
Kompanje z parafji Wereszczyn i Hańsk
przybędą w czwartek 1-go września na noc do
Włodawy.
Parafje Brus, Wola Wereszczyńska i Lubień
udadzą się wprost kr-ótszą drogą do Różanki
lub Dołhobród.
Kompanja z par. Uhrusk, albo przyłączy się
do Włodawy, albo jeżeli zechce jechać koleją, to
wprost do Stradecza. —
W sobotę dn. 3 września od rana spowiedź
w Sławatyczach.
o godz. 10-ej suma z kazaniem i błogosła­
wieństwem Najśw. Sakr.
o godz. 12 — wymarsz do Kodnia; raczej
do miejsca gdzie Obraz N. Panienki będzie się
zatrzymywał na noc.
Po nabożeństwach w Kodniu, wyrusza pro-
cesjonalnie cała pielgrzymka dekanalna do Sła­
watycz i tu rozwiązuje się.
Każdy podąża do swojej sadyby wzmocnio­
ny na duchu i ożywiony doznanemi łaskami pod­
czas uroczystości, jakich stał się z łaski Bożej
uczestnikiem.
Ifrie SiMiwi! MiD
z miast.
Sprawy ^aQifarQe.
Rada Miejska w Ostrowie ułożyła przepisy
obowiązujące czyściciela miejskiego.
Do obowiązków czyściciela należy:
Bezpłatne czyszczenie ustępów, zlewów,
śmietników Magistratu i posterunku policji.
Ściąganie skór ze zwierząt padłych. Grzeba­
nie ciał zwierzęcych i utrzymywanie grzebowiska
w należytera porządku, Wyławianić wałęsających
ßi§ po mieście i polach psów bez
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0004.djvu

			Czyszczenie dołów kloacznych, zlewów, gno­
jowisk i śmietników w mieście.
Łapanie puszczonych w śródmieściu samo-
pas świń, koni, bydła, kóz.
Za czynności swe czyściciel pobiera od
stron
1) zä złapanego psa^ konia, bydlę 2 zł. i po
1 złi za każdy dzień żywienia i przetrzymania
2) za ściąganie skóry z padłego konia lub
bydlęcia i zagrzebanie ciała 4 zł.; od zwierząt ma­
łych jak źrebiąt, cielaków itp, 2 zł.
Czyszczenie ustępów ma się odbywać w
porze nocnej od godziny 11-ej dó 4-ej w nocy.
Łapanie psów od godz. 4-ej do 8-ej rano.
Z gmin.
Sprantfy adiqlQistracyjDe.
Rada gminna w Krzywowierzbie uchwaliła
regulamin dla kasy gminnej pożyczkowo oszczęd­
nościowej, wybrała zarząd i powyższa kasa zosta­
ła uruchomiona,
Ż zatożeniem kasy w Krzywowierzbie już wszystk.e gmi­
ny wtodawskiego powiatu posiadają kasy gminne pożyczkowo-
oszczędnościowe.
Sprawy saQifarne.
Rada Szkolna Powiatowa zaproponowała,
aby Rady gminne powzięły uchwałę wzywającą
rodziców do złożenia po l zł. od dziecka uczącego
się w szkole za badanie stanu zdrowia przez le­
karza.
Rada gminna w Krzywowierzbie odmówiła
powzięcią odpowiedniej uchwały, gdyż cena wy­
dawała sie za wysoka.
Ejżel Szkoda, że panowie radni nie zajęli się dokładniej-
szem obliczeniem.
Badanie dokładne dziecka przez lekarza trwa najmniel
minut 10 czyli w ciągu godziny lekarz może zbadać 6 dzieci*
Jeżeli w szkole jest 40 dziatwy to lekarz straci 7 godz*
tj. prawie cały dzień i weźmie 40 zł,
Niechże panowie radni obliczą wiele płacą lekarzowi
w razie choroby dziecka za badanie w jego mieszkaniu, gdy
badanie trwa chociażby pół godziny.
Sprawy ogólne
Rada gminna w Woli Wereszczyńskiej
postanowiła zarządzie na koszt gminy połączenie
telefoniczne Woli Wereszczyńskiej z Sosnowicą
Sprawy ipeljoraeyjne
Zebranie wioskowe wsi Kulczyn postanowiło
zarządzić przekopanie zamulonych rowów odpły­
wowych a gdzie zajdzie potrzeba wykopać nowe,
celem odprowadzenia wody z pól.
W tym wypadku celowiej było zawiązać spółkę wodną,
O organizowaniu spółek napiszemy w Ziemi Włodawskiej,
Z gm. Sobibór
Protokół
Zebrania gospodarzy wsi Uhrusk i Siedlisz­
cze gminy Sobibór pow, Włodawskiego odbytego
dnia 16 czerwca 1927 roku w Uhrusku w sprawie
założenia Ochotniczej Straży Ogniowej,
Zebranie zagaił p. Leon Podkowa, sekretarz
gminy Sobibór, wzywając zebranych o wybór
przewodniczącego. Zebrani jednogłośnie wybrali
na przewodniczącego zebrania p. Ludwika Tka­
czuka, a na sekretarza p. Aleksandra Łubkow-
skiego.
Po wysłuchaniu wyjaśnień przez p, Leona
Podkowę o znaczeniu straży ogniowej i po zapo­
znaniu się ze statutem Ochotniczych Straży
Ogniowych, zebrani jednogłośnie postanowili za­
łożyć Ochotniczą Straż ogniową z siedzibą w U-
hrusku.
Do zarządu zostali wybrani p. p, Ludwik
Tkaczuk, Aleksander Łubkowski, Piotr Karbowski,
Jan Niewiadomski i Aleksander Mazurek.
Na stanowisko naczelnika straży Ogniowej
wybrano p. Leona Podkowę.
Na czynnych członków Ochotniczej Straży
Ogniowej przystąpili:
Leon Rostecki, Jerzy Łabuszyński, Włady­
sław Pręciuk s, Andrzeja, Władysław Pręciuk s,
Jena, Józef Stelmaszuk, Bolesław Molenda, Stani­
sław Łubkowski, Mikołaj Sać, Franciszek Kulcicki,
Jan Solak, Stefan Mamrek, Piotr Polak, Marcin
Kulbicki, Paweł Kuczuk, Władysław Popielnicki,
Józef Okoński, Stefan Polak, Aleksander Rostec­
ki, Teodor Klutiuk, Arseni Sać i Ignacy Rostecki.
Na członków honorowych Straży Ogniowej
zaproszono:
Pana Stanisława Niemirycza, ks. Ludwika
Górniaka, ks. Piotra Kozakiewicza, gospodarzy
p. p. Józefa Łubkowskiego, Konstantego Prela,
Józefa Pawluka, Józefa Majewskiego, Stanisława
Labuszyńskiego, Franciszka Mazurka, i Jana
Zarka,
Na powyższym zebranie zakończono.
Sekretarz
llleksaflder lebkiewicz.
Przewodniczący
Ladwik Tkatzik-
inominie M'i Szkoliel Piiwiatowei
za I kwartał 1927 r.
W okresie sprawozdawczym Rada Szkolna
odbyła 2 posiedzenia, na których powzięto 29
uchwał.
Aktów wpisano do dziennika koresponden­
cyjnego i załatwiono 348,
Z sumy preliminowanej na wydatki w wy­
sokości zł. 1500 —
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0005.djvu

			М16 2 1 Ё М 1 А W Ł O D A W S K A
Prelinriin. Wydano
a
je
.N
•a
Z
Ю
uo
a
1) Pensja sekretarki---------- 653,88 653,88 — —
2) Djety członków Rady S. 153,36 97,20 — 56,16
3) Dodatek na rozjazdy dla
P. Inspektora Szkolnego 360,— 360,— — —
4) Wydatki kancelaryjne — 50,— 42,15 — 7,85
5) Opłaty pocztowe------- 50,- 68,75 18,75 —
6) Wydatki nieprzewidziane 232.76 .171.99 — 60,77
1.500.— 1,393,97 18,75 124.78
oraz na koszty związane z prowa­
dzeniem spraw Kół Młodzieży
wypłacono — — —
czyli razem zwpływów wypłacono
saldo w sumie zł. 2,63
również przelano dobadżeluna rok Ш7/28-
20.—
52,62
2,63
Razem pozostałość 127,41
Pozostałość przelano do budżetu na r. 1927/28
Z wpływów za zwroty za druki oraz z raba­
tu za książki wpłynęło Zł. 55, 25 z czego wy­
płacono: zwrot kosztów podróży na Zjazd Kół
Młodzieży — — — Zł. 13,52
za koszty podróży kandydatów na
Kurs przysposobienia wojskowego
w Brześciu — — — „ 19,10
W okresie sprawozdawczym Rada Szkolna
zorganizowała zbiórkę na bibljoteki szkolne t. zw.
„miesiąc książki“. Wydano odezwę, nauczycielstwo
zorganizowało komitety miejscowe, które zajęły
się zbiórką wśród mieszkań :ów i dziatwy szkolnej.
Niektóre Redy Gminne i Dozory Szkolne ze swej
strony również asygnowały pewne fundusze, O-
gółem do Rady Szkolnej wpłynęło Zł. 3.283,76.
Rada Szkolna zamówiła na sumę powyższą
książki w Instytucie im. Staszica w Warszawie dla
wszystkich szkół, które wpłaciły pieniądze. Sumy
zaś wpłacone przez Rady Gminne i Dozory Szkol­
ne zostały rozdzielone proporcjonalnie dla
wszystkich szkół w danej gminie.
Zamówienie było uskutecznione w3partjach
Książki z 1 szej i ll-ej partji zostały już przez
Dozory Szkolne odebrane o czem Rada Szkolna
została powiadomiona przez Instytut im. Staszica
i niektóre szkoły. Książki ż 3-ej partji nie zostały
jeszcze wysłane.
о п и т о й KAS р о г у с п ю п о - о и т о н о й ю и с о .
Poniżej podajemy do wiadomości czytelni­
potrzeby
ków okólnik p. Wojewody w przedmiocie orga­
nizacji kas gminnych pożyczkowo-oszczędnościo-
wych na terenie Województwa.
Lublin, dnia 1 sierpnia 1927 r.
Wojewoda Lubelski
L. 660Ó/Sm.
Orgnizacja kas pożycz- ' Do
kowo-oszczędnościo-
wych
wszystkich P. P. Prze­
wodniczących Wydziałów
Powiatowych na terenie
Woj. Lubelskiego.
Rozporządzenie Pana Prezydenta Rzeczy­
pospolitej z dn. 30.XII.24. (D, U. N. 118. p. 1069)
o organizacji gminnych kas pożyczkowo-oszczęd­
nościowych ma na celu niesienie pomocy ludnoś­
ci rolniczej w jej trudnem położeniu gospodarczera.
Nowy typ tych kas podnosząc stan ekonomiczny
drobnych gospodarstw rolniczych umożliwia jed­
nocześnie Państwu oddziaływanie na
kredytowe ludności rolniczej.
Kasy zaspakajając chociaż częściowo głód
kredytowy winne wyrabiać w szerokich warst­
wach zmysł oszczędności i budzić w nich myśh,
że rolnik sam powinien pomagać sobie w zaspa­
kajaniu tego głodu. Sprawiedliwy, celowy i bez­
stronny rozdział pożyczek, otrzymanych z Banku
Rolnego, lub też z innych źródeł winien rozbu­
dzić i wychować poderwane w ciągu ostatnich
lat zaufanie do instytucji kredytowych.
Normalna, rozumna i realna gospodarka kas
pożyczkowo oszczędnościowych stanie się nie­
wątpliwie w niedalekiej przyszłości podstawą na­
szego rolnictwa, rozwój którego będzie stanowił
o naszych losach.
Nie wszystkie jednak Wydziały Powiatowe
zrozumiały i należycie oceniły znaczenie i rolę
kas pożyczko wo- oszczędnościowych,
Stan organizacji i działalności tych kas za
ubiegłe dwa lata prz t ia się następująco:
1) Czas organizacji.
R o k 1 9 2 5 1 9 2 6 1 9 2 7
k w a r t a ł I II III IV I II III IV
z założonych w poprzed­
nich latach pozostało
Założono 44 29 16 e 2 — 26
Zatwierdzono 7 52 17 16 7 1 15 7 niezatw.
Uruchomiono 2 4 29 18 4 4 63
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0006.djvu

			Z I E M I A W Ł O D A W S K A Mä 16
2) Ilość założonych i uruchomionych kas.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
T3
л*
N
U
O
a
cT
z
P o w i a t
Kas pożyczkowo-oszczędn.
w 1925 i 1926 r.
• «
CM 	
			

/CZAS_516c_1927_nr16_0007.djvu

			JVTi 16 Z I E M I A W Ł O D A W S K A
3) Działalność käs poźyczkowo-oszczędnościowych.
je
T3
ta o*
^ e
o
o.
P o w i a t
Kapitał zakładowy
wkładki
Wydano
pożyczek
otrzymano
z Banku
Rolnego
uchwa­
lony
wpłacony
1 Bialski — — — 5.000 — — — —
2 Biłgorajski — — 45655 22.856 4,170 43.105 22.201
3 Chełmski — — — 55.210 19.465 500 38.230 15.453
4 Garwoliński — — — — — — —
5 Hrubieszowski — —' 14.000 — — — —
6 Janów Lubelski — — 42.251 7.804 180 36,590 11.000
7 Janów Podlaski — — 3.424 — — — —
8 Krasnostawski — — 31.900 17.628 2.420 60.050 33.946
9 Lubartowski — — — — — — —
U Lubelski — — — 9.000 4.000 — — —
11 Łukowski— — — 5.500 1.000 — — —
12 Puławski — — — 30.000 14.990 1.178 21.533 19,000
13 Kadzyński — — 18.651 8.100 — 22.020 8.000
14 Siedlecki — — — 56.433 35.583 10.780 191.820 94.000
15 Sokołowski — — 19.000 18.852 4.258 167.532 34.000
16 Tomaszowski — — 24.000 — — — —
17 Węgrowski — — 17.000 — — — —
18 Włodawski — — 34.165 30.900 30,767 189.243 67.226
19 Zamojski — — — 119.405 41.282 4.465 237,149 137,583
Razem 530.595 222.458 58.729 1.007.272 442.409
4) Działalność kas w 5-ciu (najbardziej czynnych) powiatach w % stosunku do ogólnej
działalności przyjętej za 100”/,
1 2 3 1 4 5 1 6 7 8
Ы
U Kapitał Wydano Otrzymano Ogólna •|o Ogólnej
Cu P o w i a t zakład. wkładki z Banku lość punk­ działal­
wpłacony
pożyczek
Rolnego tów ności
1 Włodawski — — 14« •/. 53* V. 19« «/, 15« proc. 101 25 proc.
2 Zamojski — — — 184 4«„ 24*. 31« . 77* 19* .
3 Siedlecki — — — 16«* 18«., 19*. 22« . 75 18» „
4 Sokołowski — — 9 \ 3«. 16« . 7« „ 35 8» «
5 Biłgorajski — — 104 4«. 44. 5« . 23' 5* .
Razem 68» V. 82»/« 87«/, 80 proc. 312 78
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0008.djvu

			Z I E M I A W Ł O D A W S K A № 16
Działalność kas w 5-ciu (najbardziej czynnych) powiatach w proc. w stosunku do
1 2 3 4 5 6 1 7 8 9 10 11 12
Gmina Powiat
a
с
o
•N
0
'e
M
^ <0
5 0
•4^ N
<0 ^
Ы
0 a
X с
^ 1
D ^
1-«^ 0 >
J ^
" ® u S
D.--e-iJ  —3 — 0
с «'S
N I
Wkładki
i «
S«  0N
>-N
^ a
с =
>. .
E?OQ
0 Ы
Uwagi
1 Hańsk Włodawa 19/6 25 7/9.25 1/3-26 3 tys. 3 tys. 12366 17t. 4t.
2 Sobibór 17/6- , 3/7 25 15/1 26 2 „ 2 „ 11145 551. 10 t.
3 Niwiski Siedleck. 5/7- „ 25/7 25 1/1-26 15 „ 10 „ 9042 78 t. 40 t.
le z
111.
Razem
Z przytoczonych w 5 ciu powyższych ustę­
pach danych widzimy, że:
I. a) w dwóch powiatach nie założono w ciągu
dwóch lat żadnej kasy,
b) 8 powiatów nie posiada żadnej uruchomio­
nej kasy poż. oszczędn,
c) 7 powiatów ma ponad 50 proc. kas zało­
żonych i
d) tylko 3 powiaty mają ponad 50 proc. uru­
chomionych kas
II. 9 następująch powiatów nie korzystało wca-
kredytów Banku Rolnego:
1) Bialski
2) Garwoliński
3) Hrubieszowski
4) Konstantynowski
5) Lubelski
6) Lubartowski
7) Łukowski
8) Tomaszowski
9) Węgrowski
Najbardziej aktywną działalność rozwinęły
kasy pożyczkowo-oszczędnościowe w następują­
cych powiatach:
1) Włodawskim
2) Zamojskim
3) Siedleckim
4) Biłgorajskim i
5) Sokołowskim
IV. Najbardziej zaniedbały akcję organizacji kas
pożyczkowo-oszczędnościowych Wydziały Po­
wiatowe:
1) Konstantynowski
2) Lubartowski
3) Garwoliński
4) Hrubieszowski i
5) Łukowski
V. 5 aktywnych powiatow wykonało 78 proc.
całej działalności kas pożyczkowo-os	
			

/CZAS_516c_1927_nr16_0009.djvu

			М 16 Z I E M I A W Ł O D A W S K A
KRONIKA
Poiary.
Dnia 1 sierpnia br. o godz, 16 we wsi Hanna
gm. Sławatycze wybuchł pożar. Pastwą płomieni
stal się dom Jana Chorola- Dom ten był prawie
na ukończeniu budowy. Oprócz domu spaliło się
15 kóp żyta wartości 700 zł. 7 kopie siana oraz
narzędzia rolnicze i sprzęty domOwe wartości
200 zł.
Straty spalonego domu Chorol oblicza
na 20,00o złotych. Pożar spowodowany został
nieostrożnem obchodzeniem się z ogniem,
14 zabudowań spaliło się przez figle
dzieci
Ileż to razy dzieci pozostawione bez opieki
przez swe swawolne zabawy powodują pożary.
Szczególnie na wsi pożar wzniecony przez
dzieci powoduje nieobliczalne straty. Pomintio
tak bolesnych doświadczeń rodzice nie zdwajają
swej czujności i wypadki takie zdarzają się coraz
częściej. Ofiarą takiej lekkomyślnej zabawy dzieci
padło kilka zagród w gm. Sobibór.
Oto w dniu 14 sierpnia br. o godz. 2 p.p.
bawiące się dzieci Piotra Chrycia we wsi Wola-
Uhruska spowodowały pożar przez swe igraszki
z ogniem. Ogień z nadzwyczajną szybkością
przenosił się z budynku na budynek, tak że spa­
liło się 6 stodół napełnionych zbożem i 8 domów
mieszkalnych. Strat spowodowanych pożarem
trudno narazie ustalić lecz z pewnością są one
olbrzymie, których ubezpieczenie niezdoła pokryć,
gdyż zboże znajdujące się w stodołach prawdo­
podobnie nie było ubezpieczone.
To są skutki niedozoru dzieci prZez star-
zych. Władze policyjne przeprowadzają ścisłe
ochodzenie celem ustalenia winnych.
Sprawy osobowe.
Stanowisko sekretarza Sejmiku objął z
dniem 10 sierpnia br. p. Komornicki Franciszek b.
Sekretarz Sejmiifcu stolińskiego Województwa po­
leskiego.
Poiar we Włodawie.
Dnia 11 sierpnia br. o godz. 9 wieczorem
mieszkańcy Włodawy zaalarmowani zostali łuną
pożaru.
Okazało się, że na cmentarzu włodawskim
zapalił się domek mieszkającego tak grabarza.
Pożair powstał wskutek zaprószenia ognia w
przybudówce z chrustu przylegającej do domku.
Pomimo natychmiastowego ratunku przez
przechodniów ogień szybko przeniósł się ną dach
domostwa. Przybyła straż ochotnicza zastała już
w pełni palący się dach. Również przybyła na
pomoc straż wojskowa z miejscowego garnizonu.
Ratunek ograniczył się jedynie do zapobieżenia
rozszerzeniu się ognia na cmentarz, za którym
w bliskości znajdują się stodo/y obecnie napeł­
nione zbożem.
Akcję ratunkową utrudniał bardzo brak wo­
dy, ponieważ małej objętości beczkami nie można
było dostarczyć odpowiedniej ilości wody.
Niech to będzie ostrzeżeniem dla mieszkań­
ców miasta na wypadek poważniejszego pożaru.
Podejrzane ptaszki.
Patrol policyjny podczas obchodu odcinka
pomiędzy wsią Stawki a Makoszką dn. 3 sierpnia
br. idąc z posterunku Uhnińskiego o godz. 8
m. 30 natknął się w lasie na jakiegoś, podejrza­
nie wyglądającego osobnika.
Jegomość ten gdy zauważył patrol zaczął
szybko uciekać. Policjanci powzięli podejrzenie,
że może to być jakiś ukrywający się opryszek
więc zaczęli go ścigać. Podejrzany jegomość
podczas ucieczki dał 5 wystrzałów do policjantów.
Patrol odpowiedział dwoma salwami z karabinów.
Pomimo pościgu i energicznych poszukiwań
podejrzany osobnik zdołał zbiedz. Podczas strze­
laniny nikt z policjantów nie został trafiony.
Ścigany osobnik ubrany był w bluzę woj­
skową. spodnie długie kolOru kawowego
i czapkę siwą.
Wystrzał z korka wystarczył.
Strach ma wielkie oczy i czasem potrafi
być niebezpiecznym bandytą. Przekonał się o
tem na własnej skórze mieszkaniec kol. Dębo­
wiec gm, Wola-Wereszczyńska — Ferdynand
Nikiel.
W nocy z 31 lipca na 1 sierpnią br. kiedy
Niklowie w najlepsze spali wtargnęło do ich mie­
szkania trzech bandytów z uczernionemi twa­
rzami. Bandyci przy . wejściu dali 3 salwy z re­
wolwerów w górę, czem doprowadzili Niklów do
śmiertelnego strachu. Następnie bandyci związali
Nikiela i żonę jego powrozami poczem zabrali
się do rabunku.
Rrzetrząsnowszy wszystkie ruchomości, ban­
dyci dobrali się do pieniędzy. Łupem bandytów
było 2,050 zł. i 3600 rubli w banknotach. Po do­
konaniu rabunku bandyci zostawili Niklów zwią­
zanych, sami zaś wsiedli na oczekującą na nich
furmankę i odjechali w kierunku wsi Załucze.
Ro dokonaniu oględzin miejsca napadu przez
policję okazało się, że byli to bandyci nie
zbyt groźni, gdyż nie posiadali broni palnej, a
tylko mieli blaszane rewolwery do strzelania z
korków, ponieważ zamiast śladu od kul policja
znalazła wystrzelone korki.
Policja zarządziła natychmiastowy pościg
za bandytami, których z pewnością wkrótce
osadzi za kratki.
Dobrze sią obłowili.
W nocy z 31 lipca na J sierpnia br. do za­
grody gospodarza Romana Lewczuka we wsi Za­
liczę gm. Opole dobrali się rabusie. Pierwszej
operacji rabusie dokonali w oborze skąd wypro­
wadzili krowę, którą związawszy włożyli na wóz.
Następnie przystąpili do śpichrza i zapomocą
dobranych kluczy otworzyli go. Ze śpichrza rabu­
sie skradli dwa kożuchy, 6 m. sukna, 6 skór
owczych i wiele innych rzeczy ogólnej waztości
820 zł.
Rabusie z dobrze naładowanym wozem
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0010.djvu

			10 Z I E M I A W Ł O D A W S K A №ie
jechali nie pozostawiając po sobie wyraźnych
śladów. Policja jednak już jest ną tropie złodzieji.
Mieszkańcowi kol. Polubicze gm. Horodyszcze
Franciszkowi Jenka jacyś amatorzy wieprzowiny
zakradli się w nocy z 5 na 6 sierpnia br. do
chlewa i zabrali wieprza wagi 130 kilo wraz ze
świnią wagi 90 kilo.
Poszkodowany Jenka oblicza straty kradzie­
ży na 600 zł. Dochodzenie policyjne narazie usta­
liło, że ślady z amatorami świniny prowadzą do
Parczewa i dalf^j do pow, Radzyńskiego.
Jak to mamy rozumieć.
Dzień 15 sierpnia jest podwójnem świętem.
Prócz bowiem święta kościelnego Matki Boskiej
w tym dniu obchodzi się w całej Polsce święto
żołnierskie jako pamiątka Cudu nad Wisłąi
Widocznie o tem nie wiedział Urząd pocz­
towy we Włodawie, gdyż w tym dniu żydzi mu-
raże robili remont Urzędu.
Czyżby p. Naczelnik Urzędu pocztowego
nie mógł zabronić gwałcenia tego podwójnego
święta przez murarzy?
Drożyzna w kasynie.
Dochodzą do nas skargi, iż w urzędniczem
kasynie w miarę ze wzrostem cen podawanych
potraw zmniejszają się porcje.
Przyczyną tego niepożądanego dla uczę­
szczających objawu podobno jest nieobecność
dzierżawcy kasyna, który bawi w kąpielach.
Czyżby p. dzierżawca chciał pokryć swe
wydatki kuracyjne w ten sposób?
Poród dziecka na polu.
Posterunek policji w Wisznicach dnia 2 br.
otrzymał wiadomość, iż mieszkanka wsi Dołho-
liska g.n. Horodyszcze Anastazja Lewczuk pracu­
jąc na polu w dniu 19 lipca br. zasłabła, a bę­
dąc w stanie poważnym porodziła dziecko płci
żeńskiej, Podczas porodu Anastazja Lewczuk
dziecko podobno zadusiła.
Zwłoki dziecka Lewczuk przyniosła do domu
i trzymała je przez trzy dni. Gdy się dowiedział
o fatalnym porodzie Jan Lewczuk mąż Anastazji
wyniósł trupa na cmentarz parąfjalny w Rozwa-
dówce i tam go samowolnie pogrzebał. Policja
wdrożyła szczegółowe śledztwo dla ustalenia wi­
ny Anastazji Lewczuk
Topielec — samobójca.
Mieszkaniec miasta Włodawy Szmul Szwarc-
berg tak zwany „dyrektor“ kina „Corso“ gdzie
stale pełnił różnego rodzaju po'iugi zniknął bez
śladu-
Przez pewien czas rodzina i znajomi uwa­
żali go za zaginionego.
Gdy dnin 14 sierpnia br. o godzinie 10 rano
mieszkańcy wsi Suszno wydobyli z Bugu zwłoki
topielca bez spodni i obuwia. Policja poznała w
nim zaginionego Szmuia „dyrektora“. Dochodze­
nie policyjne ustaliło, że dnia 11 sierpnia br.
Szwarcberg przeszedł na drugą stronę Bugu gdzie
zdjął kamasze i -.podnie sam zaś skoczył do wo­
dy w celu poznawienia się życia.
Oględziny lekarskie topielca wykazały, że
Szwarcberg był chory wenerycznie. Będąc zaś
biednym i nie mogąc się leczyć Szwarcberg wi­
docznie postanowił odebrać sobie życie,
Pułópka na ludzi.
Na drodze wiodącej do sierocińca im. Ta­
deusza Kościuszki po prawej stronie szosy tui
przed budynkiem należącym do koszar pomiędzy
drzewami zagrodzono ścieżkę drutem kolczastym.
Ludzie idący wieczorem, niemogąc dojrzeć dru­
tów, kaleczą się o nie i drą ubranie. Kto i w ja­
kim celu zagrodził to przejście drutami trudno
zrozumieć, tymbardziej, że jest to droga pu­
bliczna.
Zwracamy ną to bezprawie uwagę p, inży­
niera drogowego, gdyż do niego należy baczenie,
aby przeciw skarpy drogowe były dogodne dla
idących.
K O H D H I K A C y .
Nowe kredyty Państw, Banku
Rolnego.
Mniejsze gospodarstwa rolne, o obszarze, nie
przekraczającym 20 ha na terenie b. Kongresówki
i na terenie woj. Wschodnich 35 ha, które nie po­
siadają uregulowanych^hipotek, lub nawet posiada­
jąc je, nie mogą jeszcze z jakichkolwiek powodów
korzystać z pożyczek długotermin. w listach zasta­
wnych Państwowego Banku Koln go (np. tytuł
własności nieuregulowany) będą mogły zaciągnąć
w Państwowym Banku Rolnym przejściowe poży­
czki gotówkowe, które w odpowiednim czasie
skonwertowane zostaną na długoterminowy kre­
dyt.
Pożyczki udzielane będą na spłatę sched fa­
milijnych! uciążliwych długów prywatnych oraz na
niezbędne inwestycje,
Pożyczki na budowę, względnie na wykoń­
czenie rozpoczętych budowli udzielane będą tylko
w tych wypadkach, jeżeli zabudowania gospodar­
skie będą położone nie bliżej od 25 ra. od g^rauicy
sąsiadów i 50 m. od sąsiednich budynków. Budyn­
ki stawiane nowe przy pomocy pożyczek będą
ogniotrwałe kryte.
Rolnicy, uzyskujący pożyczki, będą zobowią­
zani niezwłocznie przystąpić do wywołania, względ­
nie uregulowania hipotek i najpóźniej w przecią­
gu jednego roku od daty podjęcia pieniędzy przed-
sławić Państwowemu Bankowi Rolnemu zaświad­
czenie odnośnego Wydziału Hipotecznego, stwier­
dzające, iż został złożony wniosek o pierwiastkowe
uregulowanie hipoteki.
Pożyczki będą musiały być niezwłocznie po
uregulowaniu hipoteki skonwertowane na pożycz­
ki długoterminowe w listach zastawnych Państwo­
wego Banku Rolnego,
Rolnicy, ubiegający się o pożyczkę bezpo­
średnio w Państwowym Banku Rolnym składać
będą następujące
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0011.djvu

			Mie Z I E M I A W Ł O D A W S K A 11
a) podanie z wymienieniem snray żądanego
kredytu oraz celu jego zużycia:
b) zaświadczone przez urząd gminny informac­
je o stanie majątkowym zarówno własnym, jak
i ewentualnych poręczycieli, zaś przy kredytach
budowlanych także zaświadczenie o odległości bu­
dynków od sąsiednich zabudowań;
c) dowody, stwierdzające istnienie uciążli­
wych długów, względnie Zachodzącą potrzebę do­
konania spłat familijnych.
Pożyczki takie mogą być udzielane również
za pośrednictwem dobrze funkcjonujących spół­
dzielni kredytowych, lub kas gminnych pożyczko­
wo oszczędnościowych.
Pożyczki będą udzielane do wysokoSci 1/3
szacunku gospodarstw rolnych ustalonego na
podstawie normalnych cen gruntów użytkowych
w myśl przepisów z dnia 6.1. 1926 r. wydanych
przez Ministra Reform Rolnych w porozumieniu z
Ministrem Skarbu oraz Rolnictwa i Dóbr Pań-
wowych.
Pożyczki udzielane będą w zależności od celu,
na jaki mają być użyte na termin do 3-ch lat.
Spłata pożyczek uskutecznioną będzie w ra­
tach półrocznych, przyczem pierwsza rata płatna
będzie po upływie jednego roku, licząc od daty
zaciągnięcia pożyczki.
Jako zabezpieczenie służyć będą skrypty dłuż­
ne z poręką majątkowo odpowiedzialnych osób,
Suma długu może być przedterminowo ściąg­
nięta od dłużnika w razie zużycia pożycoki nie­
zgodnie z przeznaczeniem, lub sprzedaży gospodar­
stwa rolnego przed uregulowaniem długu, nastę­
pnie w wypadku niewpłacenia w terminie nale­
żnej raty kapitałowej i procentów, wreszcie w razie
nie nadesłania zaświadczenia Wydziału Hipotecne-
go w terminie wyznaczonym w p, 2.
J. D
ŻYCIE GOSPODARCZE
Kredyt na jesienne zakupy drzewek
Pożyczki udzielane będą za pośrednictwem
miejscowych spółdzielni kredytowych (Kas Stef-
czyka), należących do Związku Rewizyjnego Pol­
skich Spółdzielni Rolniczych, które wystąpią do
Centralnej Kasyiz odnośnemi podaniami, zaopin-
jowanemi przez Centralny Związek Kół Roln.
Od udzielanych pożyczek Centralna Kasa
pobierać będzie 10 proc. w stosunku rocznym,
zaś kasa spółdzielcza (Stefczyka) będzie miała
prawo pobrąć ponadto 5 proc. w stosunku rocz­
nym.
W tych miejscowościach, w których niema
spółdzielni kredytowych. Państwowy Bank Rolny
będzie udzielał kredytu bezpośrednio rolnikom
na skrypty dłużne, podania jednak będą opinjowa-
ne przez C.Z.K.R, Oprocentowanie dla korzysta­
jących z tego kredytu wynosić będzie 1 i pół
proc. ponad każdoczesną stopę Banku Polskiego
(t. j. 10—12 proc, rocznie).
Kredyt będzie udzielany na 3 lata w wyso­
kości 75 proc, do 100 proc. wartości towaru, w
wypadkach uzasadnionych.
Pierwszeństwo przy otrzymywaniu pożyczki
mają:
a) okręgi, gdzie prowadzi się systematycz­
nie prace, mające na celu podniesienie stanu
sadownictwa;
b) wsie, świeżo skomasowane, bądź gospo­
darstwa powstałe z parcelacji;
c) poza tem pożyczki przyznawane będą w
kolejności zgłoszeń tym rolnikom i ogrodnikom,
którzy dostarczą gwarancję dobrej opieki nad
drzewkami.
Warunki, obowiązujące przy zakładaniu sadu:
a) sad zakładany nie może być mniejszej
powierzchni, jak jedna czwarta ha, gdyż ma to
być zaczątek sadu handlowego;
b) odległość drzew od siebie musi być za­
stosowana do zleceń CZKR i winna wynosić: dla
jabłoni 10X^0 m. (na 1 ha—100 szt.); dla grusz
1 czereśni 8 m,X8 m. (na 1 ha 144 szt ); dla wiśni
i śliw 5 m,X5 mtr. (na l ha 400 szt.);
c) sad zasadniczo powinien się składać
tylko z jednego gatunku (np, z samych jabłoni o
dwóch lub trzech odmianach handlowych)—do­
puszczalne są odchylenia za zgodą CZKR; dobór
gatunków i odmian w każdym wypadku ustali
CZKR:
d) sprowadzeniem drzewek zajmie się CZKR
ze szkółek, które uzna za wskazane. L rzewka
będą pierwszorzędnej jakości odmian bardziej
wartościowych. Cenniki firm szkółkarskich, z któ­
rych drzewka będą sprowadzane, przesyłamy na
żądanie.
Centralny Związek Kółek Rolniczych zakłada
sady przez swoich instruktorów-specjalistów, któ­
rzy zbadawszy ziemię, wytyczą miejsca, gdzie
mają być drzewka posadzone i udzielają wszel­
kich wskazówek, jak się obchodzić z drzewkami
świeżo posadzonemi.
Za tę pomoc CZKR nie pobiera żadnej
opłaty,
Podania o kredyt wraz z kwesjonarjuszami
0 każdym petencie kasa spółdzielcza (Stefczyka),
prześle do centralnego związku Kółek Rolniczych
—Warszawa, Tamka 1.
Ostateczny termin składania podań zostaje
ustalony na dzień 15 go września 1927 r. Podania
złożone po terminie, nie będą uwzględniane w
sezonie jesiennym r. b., mogą być natomiast za­
łatwione wiosną r, p.
Każdy, pragnący korzystać z kredytu musi
wypełnić odpowiedni kwestjonarjusz.
Kwestjonarjusze i wzory prze.syła Centr. Zw,
Kółek Rolniczych — Warszawa, Tamka l, bezpła­
tnie na żądanie.
WyiłiHi wyborów w Woj. wileó^kieip.
Warszawa, 10 sierpnia. Wybory do rad gmin­
nych w województwie wileńskiem dały następują­
ce wyniki:
Wybrano 558 Polaków, 333 Białorusinów,
70 Litwinów, 40 żydów, 23 Rosjan, 2 Tatarów,
1 2 Rusinów,
Pod względem politycznym skład rad gmin­
nych przedstawia się następująco:
102 hromadowców białoruskich, 58 socjalizu­
jących Litwinów, 57 komunistów, 475
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0012.djvu

			1Й 2 I E M I A W Ł Ó D A W S K A Mie
nych, 71 Z. L. N., 55 Piastowców, 44 Wyzwolenie,
24 Ch. D,, 25 drobnych rolników i 17 monarchi­
stów i t. d.
ZarobHi u qas f aagraoicą,
Ponieważ nie ustają twierdzenia, ie najważ­
niejszą przyczyną drożyzny w Polsce są wysokie
zarobki robotników^ podajemy poniżej kilka cieka­
wych cyfr, wyjętych z sprawozdań Międzynaro­
dowego Biura Pracy przy Lidzie Narodów.
Chodzi tu nietyie o ilośó złotych czy fran­
ków, które dany robotnik zarąbia, lecz o siłę
nabywczą zarobku.
Jeżeli przjmiemy* że robotnik londyński za­
rabia pewną kwotę, pozwalającą mu nabyć pewną
ilość towarów, którą oznaczamy cyfrą 100, to się
okazuje, że wartość zarobku takiegoż robotnika
wynosi:
w Filadelfji (Ameryka) 177
w Kopenhadze (Danja) 120
w Oslo (Norwegja) 102
w Stockholmie (Szwecja) 86
w Berlinie (Niemcy) 70
w Paryżu (Francja) 61
w Brukseli (Belgja) 59
w Pradze (Czechy) 58
w Wiedniu (AustrjaJ 52
w Warszawie 48
Z powyższych cyfr wynika, że zarabiają wię­
cej (a raczej, że wartość ich zarobków jest wię­
ksza, a o to chodzi) od robotników angielskich
jedynie robotnicy amerykańscy, duńscy i norwe­
scy. Wartość zarobku robotników warszawskich
jest mniejsza o więcsj niż połowę od wartości
zarobku robotników londyńskich i wynosi zale­
dwie 08 procent wartości zarobku robotnika ber­
lińskiego, a 79 procent wartości robotnika cze­
skiego . Innemi słowy: robotnik angielski nabywa
za swój zarobek przeszło dwa razy więcej towa­
rów, niż robotnik polski, robotnik amerykański —
okrągło 3 i pół razy więcej, robotnik niemiecki
półtora razy więcej.
Tygodnik £ obrazkaini dla inłod^zych
d£ieci.
Od września r. b. „Płomyczek“, dotychczaso
wy dudatek do „Płomyka", zostaje przkształeony
na samodzielne pismo, przeznaczone dla młodych
dzieci. Będzie to jedyne pismo w Polsce dla dzie­
ci w wieku od lat 6 do 9-ciu. Redakcję „Płomy-
czka„ obejmuje utalentowana pisarka dla dzieci p,
Janina Porazińska. „Płomyk, przeznaczony dla
starszych dzieci, dozostaje nadal pod wytrawnem
kierownictwem p. Heleny Radnowej,
O wysokiej wartości „Płomyka“ i „Płomycz­
ka“ najwymowniej świadczy fakt. że Pan Minister
Oświaty pismem z dnia l kwietnia r. b, za
2168/27 O. P. uznał „Płomyczek" za koniecz­
ny dla uczniów niższych oddziałów szkół pow­
szechnych, „Płomyk“ również za konieczny dla
uczniów wyższych oddziałów szkół powszechnych
i niższych klas szkół średnich,
Prenumerata wraz z przesyłką samego „Pło­
myczka wynosi 1 zł., samego „Płomyczka“ 1 60gr.
obu razem 2 zł. miesięcznie.
Adres Redakcji Administracji „Płomyczka“
i „Płomyka“ — Warszawa, ul, Świętokrzyska 18.
Konto czekowe P. K. P. M 6880,
Wybory gminne
Województwo białostockie
Urzędowy komunikat o wyniku wyborów w
112 gminach wiejskich województwa białostockie­
go mówi, że mandaty uzyskało: 596 bezpartyjnych
103 Zw. L, N., 155 „Wyzwolenie“, 198 „Piast“,
123 Stron. Chłopskie, 61 Ch. D., 9 Klub Pracy,
9 P. P. 5., 13 Sjoniści, 6 ortodoksi, 2 Bund, 18
„Mniejszości narodowe“, (dawna 16-ka), „Skrajna
lewica", 19 partje nielegalne (b. N. P. Ch. 6, b,
B. W. R. H, 9, komuniści 4), 1 Stron. Kat. Lud.
5 monarchiści, 20 „Litwini“, 4 „Żydzi".
Plon niesiemy, plon —w  gospo­
darza dom!
Centralny Związek Kółek Rolniczjch, Cen­
tralny Związek Młodzieży Wiejskiej przy współ­
udziale Związku Teatrów Ludowych dnia 28
sierpnia 1927 roku w Spalę u Pana Prezydenta
Rzeczypospolitej organizują Ogólnopolskie Do­
żynki, radosne święto pracy rolników.
Program uroczystości obejmuje;
1. Przemarsz przed Panem Prezydentem;
2. Złożenie wieńców dożynkowych przez
młodzież wiejską wszystkich ziem Rzeczypo­
spolitej;
3. Popisy i zawody sportowe młodzieży
wiejskiej;
4. Gry, zabawy ruchowe, widowiska i tańce.
Szczegółowe informacje w Kółkach Rolni-
niczych i Kołach Młodzieży Wiejskiej.
‘ Wszyscy do Spały 1
Plon złożymy, plon w gospodarza dom!
Przejazd kolejami do samej Spały—wpowro-
nej drodze ze Spały przejazdy kolejami darmo.
Ukazał się nr. 9 „Przeglądu Stolarskiego“,o
bogatej treści z licznemi ilustracjami.
Treść: Sypialnia, arch. Leja; Architektura
wnętrza kościelnego, inż. Andrzejewski; O stylach
w meblarstwie, Ę. Węcławski; Podręcznik dla
stolarzy, dyr. Kiersnowski; Najczęstsze błędy przy
polerowaniu; Praktyczny sposób szelaku; Meble
wyściełane; 5. Wierzbicki; Jak uprzemysłowość
zdobnictwo, dyr. Żyndram - Maszkowski; Koszykar-
stwo; Kronika; Rynek drzewny; Rozporządzenie
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7. 6. 27. (C d.)
Redakcja 1 adilDlslracja^Przegiade SlolatiKiigo“
Biuro ogłoszeń „PAR* Poznańi Aleje Marcinkow­
skiego 11.
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0013.djvu

			16 Z I E M I A W Ł O D A W S K A 13
S P R W O Z D P\ N I E
ze zbiórki na Dar Narodowy 3-go Maja, przeprowadzonej w ró-
ku 1926 na terenie pow. włodawskiego.
Zorganizowania zbiórki na cele Polskiej Ma­
cierzy Szkolnej łaskawie podjęli się;
1) w m. Włodawie — Burmistrz p. Aleksan­
der Ber.
2) w m, Parczewie — Burmistrz p. Wacław
Maliszewski.
3) w m. Ostrowie Siedl. — Burmistrz p.
Aleksander Samulik.
4) w gminach PP. Wójci, oczywiście wszy­
scy przy .współpracy grona ludzi zaproszonych.
Wyniki zborki przezstawiają się następująco:
I) Miasto Włodawa
a) z kwesty ulicznej uzyskano . 4
b) za sprzedane chorągiewki . .
c) „ nalepki na okna .
d) „ „ do rachunków
e) „ broszurki i godła
narodowe..................................... ,
t) czysty dochód z akademji. . ,
zł. 163 gr, 29
w Ö » 20
» 70 „ 30
- 2 . 10
8 „ 25
14 „ 65
zł. 267 gr. 79
2) Miasto Parczew
a) z kwesty ulicznej uzyskano.
b) zebrano na listy ofiar . . . .
c) za sprzedane chorągiewki , *
dj „ nalepki na okna . .
e) „ „ do rachunków .
i) „ godła państw, broszurki
zł. 146 gr. 72
» 19 „ 70
„ 16 „ 80
w
S6 „ 20
» 19 „
» 10 10
zł.259gr.62
3) Ostrów Siedlecki
a) z kwesty ulicznej, oraz ze sprze­
daży chorągiewek, godeł, bro­
szur uzyskano......................... . zł. 52gr,12
b) za sprzedane nalepki do okien. „ 17 „ 60
c) nalepki do rachunków
zł, 74gr. 72
4) Gmina Dobowa Kłoda.
a) z kw’esty ulicznej, oraz ze sprze­
daży chorągiewek, godeł, nale­
pek uzyskano ...............................
b) zebrano na listę ofiar . . .
c) za sprzedane nalepki na okna .
d) „ nalepki do rachunków
zł. 3 gr. 60
zł, 19gr.-
5) Gmina Haósk
a) z kwesty ulicznej uzyskano . . zł. 6 gr,79
b) za sprzedane nalepki na okna . „
8 „ 50
c) „ nalepki do rachunków. „ 2 „ —
zł. 17 29
6) Gmina Horodyszcze
a) z kwesty ulicznej, oraz ze sprze­
daży chorągiewek, godeł M,
Szk. uzyskano................................zł. 38gr. 09
b) za sprzedane nalepki na okna .
c) „ „do rachunków
zł.45 gr .59
6) Gmina Krzywowierzba
a) z kwesty ulicznej uzyskano .
b) za sprzedane chorągiewki. .
c) „ nalepki na okna .
d) „ „ na rachunki
ej „ „ broszurki
godła państwowe , .
zł. 21 gr. 15
„ 2 „50
„ 5 „ 50
» — « 40
"zl! "’з" gr" б'б
8) Gmina Opole
a) z kwesty ulicznej uzyskano . . zł. 47 gr. 04
b) na listy otiar zebrano . . . . „ 7 „ —
c) za sprzedane nalepki na okna . „ 5 „ 50
d) „ „ do rachunków „ 2 „ —
e) czysty dochód z urządzonej za­
bawy » 12 » 14
zł. 73 gr. 68
Zebranie dość pokaźnej sumy na terenie
gminy Opole zawdzięczyć trzeba lokalnemu Ko­
mitetowi Obchodu Uroczystości, który z miej­
scowym nauczycielem p, Wincentym Kłosem
umiejętnie i z nakładem pracy akcję zbiórki po­
prowadził.
9) Gmina Romanów
a) z kwesty ulicznej i sprzedaży
chorągiewek uzyskano. . . . zł, 1 Igr.48
b) za sprzedane nalepki na okna . „ 5 „ 50
cj „ nalepki do rachunków „ 2 „ —
zł. "18 gr. 98
10) Gmina Sławatycze
a) z kwesty ulicznej uzyskano . zł, 1 gr. 50
b) za sprzedane nalepki na okna_
zł. 5 gr.
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0014.djvu

			И) Gmina Sobibór
a) z kwesty ulicznej uzyskano. . zł. 7 gr. 08
b) na listę ofiar 'zebrano. . J . , 1 „ —
c) za sprzedane nalepki na okna. „ 8 „ 60
d; „ nalepki do rachunków ^ 2 .» —
zł. 18 gr. 58
12) Gmina Turno
a) z kwesty ulicznej uzyskano . zł. 23 gr. 20
b) na listę ofiar zebrano . . . „ 13 » 50
c) za sprzedane nalepki na okna „ — »70
d) » „ » do rachun. » 2 , —
e) и » godła z hymnem
narodowym.................................... —
iiKza w Рпушге!
20
„ 39 „ 60
oprócz tego z kwesty ulicznej otrzymano
1 koronę srebrną i 15 kop. srebrnych.
13) Gmina Tyśmienica
a) z kwesty ulicznej uzyskano . zł, 1 gr. 90
b) za sprzedane chorągiewki . . , 5 » —
c) ,. „ nalepki na okna „ 5 „ 50
d) „ „ » d o rachunk. „ 2 „ —
e) „ „ „ godła Macierzy „ — »20
14 60
14) Gmina Uścimów
a) na listę ofiar zebrano . . . . zł, 21 gr. 20
b) ze sprzedaży nalepek na okna „ 7 „ —
c) » „ „ do rach, , 2 » —
15) Gmina Włodawa
30 , 20
a) z kwesty ulicznej uzyskano ze
sprzedaży chorągiewek i bro­
szurek............................................zł. 5 gr,—
b) ze sprzedaży nalepek na okna „ 6 « 30
®) » » » » » » и 80
» 12 » 10
16) Gmina Wyryki
a) z kwesty ulicznej ze sprzedaży
chorągiewek i broszurek uzy­
skano ................................................zł. 7 gr. 40
b) ze sprzedaży nalepek na ( kna. „ 5 „ —
c) „ nalepekuo rachunków 2 ,, —
z(, 14 gr.40
17) Gmina Wola Wereszczynska
Zbiórki nie przeprowadzono.
Ogółem suma przychodu zł. 943 gr. 10
Dodatkowo uzyskano ze sprzedaży
w Starostwie znaczków do raeliun
ków.................... . . . . , 7 _
Ścisła suma dochodu . . . . zł. 960 gr, 10
oraz jedna korona srebrna i 15 kop. srebrne.
Cała powyższa suma przekazana została w
swoim czasie za pośrednictwem P. K. O. na
conto czekowe Nr. 583 Polskiej Macierzy Szkol­
nej w Warszawie.
Starosta Włodawski
W. A d I Ö f .
j]
Od kilku lat boryka się w trudnych warun­
kach Średnia Szkoła Spółdzielcza Towarzystwa
Szerzenia Oświaty w Przysusze, Woj. Kieleckiem.
Wybrnąwszy w roku ubiegłym na drogę, która
zapewniała jej wyjście nieco z kłopotów mater-
jalnych, stała się na krótki przeciąg czasu tere­
nem pożałowania godnych waśni, jednakże zaw­
dzięczając wytrwałemu ustosunkowanniu się miej­
scowego społeczeństwa, przeszła i tę próbę ze
stoicyzmem.
Fakt że placówka wyszła zwycięzko z naj­
cięższych okresów swojej egzystencji, że zdobywa
sobie coraz więcej zwolenników i sympatyków,
że choć pomału, lecz widocznie, skupia coraz
liczniejsze rzesze młodzieży miejscowej i zamiej­
scowej, świadczy, iż Szkoła ta ma rację bytu, że
należy wytężyć wszystkie siły, aby ją w dalszym
ciągu bezwzględnie przy życiu utrzymać.
By jednak placówka była korzystną społe­
czeństwu, nie wystarczą zasiłki, zmierzające do
jej tymczasowego utrzymania: dążyć należy wy­
trwale do jej ulepszenia, do podniesienia na mo­
żliwie najwyższe poziomy.
Wiadomą jest rzeczą, że kierunek pracy i
rozwój danej instytucji zależy jedynie od wyko­
nawców, którzy pracę tę mogą albo wzmocnić w
podwalinach, albo ją wypaczyć.
Braterski ruch spółdzielczy zatacza coraz
szersze kręgi. Niema prawie już miasteczka,
większej wsi nawet, w której nie istniałoby Sto­
warzyszenie Spółdzielcze tego lub innego typu,
lub mieszkańcy której by nie byli członkami po-
blizkiej spółdzielni.
Żeby zaś móc należycie prowadzić spół­
dzielnię, potrzeba do tego człowieka—spółdzielcy;
nie wystarczy znajomość rachunków, buchalterji,
księgowości, a nawet długich wykładów o koo­
peracji, trzeba być spółdzielcą w czynach, co-
dziennem życiu i przykładzie, trzeba bardzo u-
kochać ideje dającą miano spółdzielcy.
Ludzi takich mamy dzisiaj jeszcze mało.
Zarząd Średniej Szkoły Spółdzielczej w
Przysusze przejęty tą właśnie ideją, przystępując
do wzmożonej pracy w zbliżającym się roku
szkolnym 1927/28 kłaść będzie specjąlnie silny
nacisk nietylko na kształcenie umysłowe uczącej
się młodzieży, ale i na jej wychowanie w duchu
spółdzielczym. Oprócz bowiem wykładanych
przedmiotów ogólnokształcących i fachowych,
wprowadzony zostanie przedmiot — Wychowanie
— tym celu, aby drogą systematycznego oddzia­
ływania, urobić ^ielnych i pożytecznych praco­
wników społecznik.
Sprzyjające ku temu na miejscu warunki
jako to: zdrowa i piękna okolica, miejscowość
położona zdała od gwaru i szkodliwych wpływów,
życzliwy stosunek większości miejscowego społe­
czeństwa. niewyzyskany jeszcze w kieruuku spół­
dzielczym teren, wreszcie niestrudzona energja
oddanego sprawie grona ludzi, dają rękojmię, że
zadaniom tym Szkoła w zupełności sprosta,
zwłaszcza gdy szerokie sfery społeczeństwa ży­
wiej jej bytem się interesują,
Tą właśnie drogą Zarząd Szkoły
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0015.djvu

			Z I E M I A W Ł O D A W S K A 15
nawiązać ściślejszy kontakt z jakliczniejszym
gronem ludzi i w tym celu zwraca się do wszyst­
kich Stowarzyszeń Spółdzielczych w Polsce, do
Obywateli-Spółdzielców, Społeczników, Oświato­
wców, Nauczycieli i Rodziców z gorącą prośbą:
Nawiązujcie korespodencję ze Średnią Szkołą
Spółdzielczą w Przysusze, zapisujcie się na człon­
ków Towarzystwa Szerzenia Oświaty utrzymują­
cego tę Szkołę, nadsyłajcie swoje uwagi^ spo­
strzeżenia i żądajcie dokładnych informacji.
A przedewszystkiem kierujcie i zapisujcie młodzież
do jedynej dzisiej w Polsce Szkoły Spółdzielczej.
Szkoła Spółdzielcza w Przysusze nie chce
mieć nic wspólnego z powiększaniem zastępu
pracowników, bezradnie oczekujących w na zdo­
bycie, zajęcie jedynie „gotowej 1 popłatnej po­
sadki“, lecz dąży i dba przedewszystkiem o wy­
robienie takich pracowników, ktorzyby przejęci
ideją twórczej pracy, z własnej inicjatywy szli
w twardych nawet warunkach tworzyć i rozwijać
nowe je posterunki.
Okres nauki w szkole trwa narazie 3 lata,
choć Zarząd Szkoły i jej założyciele, Towarzy­
stwo Szerzenia Oświaty w Przysusze, zdają sobie
sprawę potrzeby uruchomienia kursu 4-go i 5-go
tak, by stworzyć pełną Średnią zkołę Spółdziel­
czą, której absolwenci mogliby obejmować sta­
nowiska odpowiedzialnych kierowników większych
stowarzyszeń. Taka jednak nadbudowa wobec
trudnych warunków jest kwestją przyszłości.
Obecnie na kurs 1-szy wymagany jest cen­
zus 7-miu oddziałów Szkoły Powszechnej. Kan­
dydaci posiadający takie świadectwa, są przyj­
mowani bez egzaminu.
Przy Szkole istn/eje Bursa. Opłata za cał­
kowite utrzymanie w Bursie pobierana jest w wy­
sokości kosztów utrzymania. W kończącym się
roku szkolnym za utrzymanie w But sie płacono
45 zł. miesięcznie. Opłata za nauKę wynosić bę­
dzie 25 zł miesięcznie i wpisowe Ы1а kandyda­
tów na pierwszy kurs) 10 zł.
Dojazd do Przysuchy ze stacji kolejowej
Opoczno — końmi lub z Radomia autem.
Wszelkich informacji, objaśnień bliższych
danych udziela odwrotną pocztą na żądanie Za­
rząd Towarzystwa Szerzenia Oświaty w Przysu­
sze, Zgłoszenia już się przyjmuje.
Wszelkie listy adresować należy jak poniżej:
Zarząd Towarzystwa Szerzenia Oświaty
w Przysusze, w Wojew Kfeieckiem.
Przysucha, w czerwcu 1927 г..
Wystawa RolDiizo Pneiaysłowa w lliasgyilawie,
Celem dokonania przeglądu wytwórczości
gospodarstwa wiejskiego i gałęzi produkcji z rol­
nictwem związanych, ożywienia i zachęcenia ogó­
łu rolników do dalszej planowej i celowej pracy
przez udzielenie nagród i budzenie szlachetnego
współzawodnictwa, Okr. Zw. Kół. Roln. w Kra-
anymstawie podjął inicjatywę zorganizowania 4-ro
dniowej Wystawy Rolniczo-Przemysłowej w czasie
od 27 do 30 sierpnia rb. Zrealizowanie powyższe­
go zadania zostało poparte nietylko przez Sejmik
Powiatowy w Krasnymstawie, który na ten cel
przeznaczył poważne fundusze« ale i przez Sej­
miki powiatów sąsiednich, która idą z pomocą
zarówno materjalną jak i organizacyjną. Popiera
wystawę również Min. Roln., które obok wysokich
uagród pieniężnych przeznacza odznaczenia ho­
norowe.
Okręgowe Związki Kół. Roln. powiatów .są­
siednich zaofiarowały pomoc organizacyjną.
Działalność wystawy obejmować będzie po­
wiaty Krasnostawski, Zamojski, Hrubieszowski,
Janowski, Lubelski, Chełmski i Lubartowski.
Wystawa dzielić się będzie na 5 zasadni­
czych grup, a więc oświatową, rolniczą, rękodziel­
niczą, przemysłową i przeciwpożarową.
I gpopa obejmować będzie.
Rozwój organizacji rolniczych, oświatowych
i gospodarcżych na wsi, a więc Kółek rolniczych
Kół Młodzieży wiejskiej. Szkół Tolniczych, szkół
powszechnych, kursów dla dorosłych, spółdzielni
rolniczych i spożywczych, bibljotek wiejskich,
teatrów ludowych. Ponadto rozwój hygieny wiej­
skiej, praca dzieci szkolnych i t.p.
II grupa obejmować będziei
a) Wytwórczość roślinną, a więc: okopowe,
kłosowe, motylkowe, strączkowe, włókniste, tak
w stanie omłóconym jak i surowym, doświadczal­
nictwo, szkodniki, pielęgnację, nawozy sztuczne
nasiona.
Hodowlę: konie, bydło rogate, owce, kozy,
króliki, trawdę chlewną, wszelkiego rodzaju ptac­
two, opieka, mleczarstwo itp.
c) Ogrodnictwo — warzywnictwo — pszczel-
nictwo, jak: drzewka owocowe, owoce, przetwory
owocowe, warzywa ogrodowe, oraz z plantacji
polnych, kwiaty, szkodniki, przybory i narzędzia
ogrodowo-pszczelarskie, ule różnych typów
i własnego pomysłu, miody — woski — Przetwo­
ry miodowe, ryby żywe, matki, zarybekitd.
3-oia gruba obejmewać będzie
Wszelkiego rodzaju przemysł ludowy, jak:
roboty ręczne, szydełkowe i maszynowe, tknictwo
garcarsto, koszykarstwo, garbarstwo, następnie
wyroby rękodzielników i tak: szewskie, krawieckie
ślusarskie, kowalskie, stolarskie, bednarskie, ko­
łodziejskie, farbierskie, murarskie, kaflarskie, in­
stalacyjne projektowanie, planowania’ reklamy,
oświaty i t.p.
4-ta grup obejmować będzie.
Maszyny i narzędzia rolnicze, przemysłowe
rękodzielnicze, i produktu przemysłowo-rolnicze
i konsumacyjne.
S-ta grupa obejmować będzie:
Najnowsze zdobycze walki z pożarami na­
rzędzia i wykresy.
Zgłoszenia eksponatów na specjalnych de­
klaracjach będą przyjmowane do dnia 20 sierpnie.
Sądzenie eksponatów odbędzie się od godz, 8
rano o w sobotę dnia 27 sierpnia, a uroczyste
otwarcie wystaw — tegoż dnia o godz. o 2 ppł.
Bliższych informacji udziela Biuro Komitetu
Wystawy, która się mieści w lokalu Okr. zw. kół.
Roln. w Krasnymstawie gmachu Sejmiku Powia­
		

/CZAS_516c_1927_nr16_0016.djvu

			16 Z I E M I A W Ł O D A W S K A Л616
U flil V i A iW C M o. « t u e przetirgu.
Dob/obyt rolnictwa stanowi u nas o dobro­
bycie całego kraju czasy obecne wymagają, aby
wielki właściciel roli, średni lub mały obrał naj­
wydatniejsze sposoby gospodarki. To jednak
uskutecznić może tylko wtedy, gdy rolnik opanu­
je technikę najintensywniejszej uprawy, jaką jest
ogrodnictwo we wszystkich działach, jak: sado­
wnictwo, warzywnictwo, chmielarstwo, wikliniar-
stwo, zdobnictwo ogrodnicze i przetwórstwo.
Ogrodnictwo jest niczem więcej jak rolnic­
twem, w którem wzmożoną umiejętną pracą otrzy­
muje się największe zyski. Rola nasza musi po­
sługiwać się ogrodnictwem, jeśli nie chcemy jej
się wyzbyć. Ogrodnictwa trzeba się jednak na­
uczyć l?ażdy więc gospodarz, dbały o przyszłość
sMego gospodarstwa i o dobry los swoich synów
wyśle do szkoły ogrodniczej tych, których prze­
znacza na swych następców, lub którym chce
dać zyskowny zawód.
W tym właśnie celu Towarzystwo Ogrodni­
cze Lubelskie założyło Szkołę Ogrodniczą Trzy­
letnią Średnią Męską, zatwierdzoną przez Mini­
sterstwo \Vyznań Religijnych i Oświecenia Pub­
licznego dnia 21-go października 1924 r. Nr'
17686/24 111. A. z wydatną pomocą Sejmiku Lubeb
skiego (subwencja i 60 morgowe gosp. na Majdanie
Wrotkowskim pod Lublinem) i współpracą innych
sejmików«
Warunki przyjęcia:
14 lat ukończonych, 4 klasy średniej szkoły
lub 7 klas szkoły powszechnej,
Wiadomości udziela się pisemnie lub ustnie.
Adres: Al. Racławickie, Lublin Szkoła Ogrodni­
cza. Rok szkolny rozpoczyna się punktualnie
1-go września.
Opłata półroczna za naukę 50 zł.
Wzorem roku ubiegłego Bratnia pomoc Stu­
dentów Politechniki Warszawskiej w okresie mię­
dzy 16-tym sierpnia a 10 września rb. urządza
Kurs przygotowawczy do egzaminów konkurso­
wych, które muszą zdawać kandydaci na Poli­
technikę. Kurs obejmować będzie całokształt wy­
magań stawianych na egzaminach konkursowych
i będzie prowadzony system seminaryjno-ćwicze-
niowym (po 3 — 4 godziny dziennie). Wykładow­
cami będć p.p. Asystenci, inżynierowie oraz dy­
plomanci Politechniki. Opłata na cały Kurs wynosi
50 złotych.
Przyjmuje i udziela wszelkich informacji
Kierownik Kursu kol. Karol Hellman przez całe
lato (tel. 29 — 89, w godzinach 8 — 3 p, poł,
Koszykowa 30).
Zamiejscowi uczestnicy Kurs będą mogli za­
mieszkać za niewielką opłatą w domach Akade­
mickich, oraz stołować się w kuchniach Akade­
mickich.
sr -y ' \ .C V ■vtvNr'.yi'Xv7\  • Ч\,v-4 y: \
Urząd gminny Wola WereszCzyńska. podaje do
publicznej wiadomości, że w dniu 25 sierpnia
1927 r., o godz. 9 rano, w lokalu Urzędu gminne­
go, odbędzie się przetarg ustny na oddanie robót
ciesielskich przy budowie mostów w Linie 1
i w Wytycznie 1 (przy szosie).
Cena wywoławcza 750 zł. -f- in — każdego
z oddzielna mostu.
Urząd gminny zastrzega sobie prawo wyboru
kandydatów z pośród reflektantów.
Reflektanci składają 5 Vo kaucji na ręce wój­
ta gminy przed rozpoczęciem przetargu.
Bliższych informacji udziela Urząd gminny
w godzinach urzędowych.
wieś Wola Wereszczyńska 4. VIII 1927 r.
Wójt gminy Wola Wereszczyńska
Sekretarz gminy
Podpis nieczytelny
Podpis nieczytelny
O n O S Z E N i e
Dozór szkolny gminy Włodawa ogłasza
niniejszem iż dnia 5 września 927 r. o godz. 10
tej odbędzie się publiczna sprzedaż budynku
szkolnego w Okunince w drodze licytacji.
D R U K A R N I A
pod firmą
I
Wykonuje roboty w zakres dru­
karstwa wchodzące szybko, ta­
nio i dokładnie.
CHEŁM UL. LUBELSKA 17.
Redaktor St. Gliszczyński Odbito w Folsklch Zikladath GrailczayU w